Anda di halaman 1dari 12

S P I S A K P I T A NJ A Z A T E O R I J S K I D E O I S P I T A I Z F I Z I K E

1. Relacija izmeu jedininih vektora Dekartovog koordinatnog sistema sledeeg je oblika:


a) j k i

= ; b) k i j

= ; c) j i k

= ; d) i j k

= .

2. Skalarni proizvod vektora poloaja materijalne take r

i jedininog vektora x - ose i

iznosi:
a)
z
y
x
x i r
2
2
2
+ + =

; b) x i r =

; c) x
z
y
x
i r
2
2
2
+ + =

; d)
z
y
x
x i r
2
2
2
+ + =

.

3. Ako su k j i

, , jedinini vektori du pozitivnih smerova z y x , , ose, respektivno, a r

vektor poloaja materijalne take,


koja od navedenih relacija ima tanu vrednost:
a) 1 )) , ( (
sin
)) , ( (
cos
2 2
= < + < j r i r

; b) 1 )) , ( (
cos
)) , ( (
cos
)) , ( (
cos
2 2 2
= < + < + < k r j r i r

;
c) )) , ( (
cos
)) , ( (
cos
)) , ( (
cos
2 2 2
k r j r i r

< = < + < ; d) )) , ( ( )) , ( cos( )) , ( sin( k r tg j r i r


< = < < ?4. Pri opisivanju kretanja u Dekartovom pravouglom koordinantnom sistemu kosinus ugla koji vektor poloaja materijalne take
gradi sa negativnim smerom x - ose dat je sledeom relacijom:
a) x r i r

= < )) , ( cos( ; b) r x i r

= < )) , ( cos( ; c) r x i r

= < )) , ( cos( ; d) r x i r

= < )) , ( cos( .

5. Jedinini vektor normale je:
a) normalan na jedinni vektor tangente i usmeren na konkavnu stranu trajektorije;
b) normalan na jedinni vektor tangente i usmeren na koveksnu stranu trajektorije;
c) po ravcu vektora brzine; d) po pravcu vektora totalnog ubrzanja.

6. Smer jedininog vektora tangente je:
a) u smeru pozitivnog prirataja lune koordinate; b) u smeru vektora ubrzanja;
c) u smeru negativnog prirataja lune koordinate; d) ka konkavnoj strani trajektorije.

7. Pri prirodnom opisivanju kretanja vektor brzine dat je sledeom relacijom:
a) n
dt
ds
= v ; b) t

=
dt
ds
v ; c) s
dt
d
=
t

v ; d) t

=
t
s
v .

8. Vektor brzine u svakoj taki putanje ima pravac:
a) kolinearan sa vektorom poloaja; b) normalan na vektor poloaja;
c) tangente na hodograf vektora poloaja; d) tangente na hodograf vektora ubrzanja.
9. Vrednost lune koordinate, pri prirodnom opisivanju kretanja, odreuje se po sledeem obrascu:
a)
}
=
=
=
t t
t
dt t t s
0
) ( v ) ( ; b)
}
+ = =
=
=
t t
t
dt t t s t s
0
) ( v ) 0 ( ) ( ; c) t t t s = ) ( v ) ( ; d)
}
+ = =
=
=
t t
t
dt t t s t s
0
) ( v ) 0 ( ) ( .

10. Put koji pree telo u vremenskom intervalu | | t , 0 e t , ako se algebarska vrednost inteziteta vektota brzine menja po zakonu
( ) t k t = v , iznosi:
a)
2
, 0
t
t
= k
S
; b) 2 /
2
, 0
t
t
= k
S
; c) 3 /
2
, 0
t
t
= k
S
; d) 2 /
, 0
t
t
= k
S
.

11. Put koji pree telo u vremenskom intervalu | |
t t
t
2 1
, e izraunava se po sledeem obrascu:
a)
}
=
=
=
t
t
dt t
S
t t
t
t
2
1
2 1
) ( v
,
; b)
}
+ = =
=
=
t
t
dt t t S
S
t t
t
t
2
1
2 1
) ( v ) 0 (
,
; c) ) ( ) ( v ) (
1 2
t t
t t s = ; d)
}
=
=
=
t
t
dt t
S
t t
t
t
2
1
2 1
) ( v
,
.

12. Srednja brzina tela u vremenskom intervalu | | t , 0 e t , ako mu se algebarska vrednost inteziteta vektota brzine menja po
zakonu ( ) t k t = v , je:
a) 2 / t = k
vsr
; b) 2 /
2
t = k
vsr
; c) t = k
vsr
; d) 3 / t = k
vsr
.


13. Vektor ubrzanja je po pravcu:
a) jedininog vektora tangente; b) tangente na hodograph vektora poloaja;
c) tangente na hodograh vektora brzine; d) jedininog vektora normale.

14. Pri pravolinijskom kretanju sa promenljivom vrednou algebarskog inteziteta vektora brzine vai sledea konstatacija:
a) 0 , 0 = >
a a
t n
; b) 0 , 0 = =
a a
t n
; c) 0 , 0 = =
a a
t n
; d) 0 , 0 = =
a a
t n
.

15. Pri krivolinijskom kretanju sa konstantnom algebarskom vrednou inteziteta vektora brzine, u vremenu, vai sledea
konstatacija:
a) 0 , 0 = >
a a
t n
; b) 0 , 0 = =
a a
t n
; c) 0 , 0 = =
a a
t n
; d) 0 , 0 = =
a a
t n
.

16. Ako je u odreenom trenutku vremena normalno ubrzanje 0 =
a
n
, a poluprenik krivine ima konanu vrednost onda u
datom trenutku vremena vai sledea konstatacija:
a) telo prolazi kroz prevojnu taku trajektorije; b) brzina dostie maksimalnu vrednost;
c) brzina menja smer; d) brzina dostie ekstremnu vrednost.

17. Intezitet vektora ubrzanja pri rotacionom kretanju dat je izrazom:
a)
e o
4 2 2
+ =
R
a

; b)
e o
2 4
+ = R a

; c)
e o
4 2
+ = R a

; d)
o e
2 4
1+ = R a

.

18. Izraz za vektor ubrzanja pri rotacionom kretanju, pri prirodnom opisivanju kretanja je sledeeg oblika:
a) n v R a

+ = e t o ; b) n
R
R a

+ =
v
t e ; c) n R R a

+ =
2
e t e ; d) n
R
R a

+ =
2
v
t e .

19. Izraz za vektor ubrzanja pri prirodnom opisivanju kretanja je sledeeg oblika:
a) n
dt
d
a

+ =

t
2
v v
; b) n
dt
d
a

+ =

t
v v
; c) n
dt
d
a

+ = t v
v
; d) n
dt
d
a

+ =

t
v
v
2
.

20. Ako je u datom trenutku vremena tangencijalno ubrzanje jednako nuli onda u tom trenutku:
a) telo prolazi kroz prevojnu taku na trajektoriji; b) brzina tela je konstantna;
c) brzina dostie maksimalnu vrednost; d) brzina dostie ekstremnu vrednost.

21. Odnos dometa i maksimalne visine kosog hica, ispaljenog saq povrine Zemlje je:
a) g
v
2 /
sin
2 2
0
o ; b) o ctg 2 ; c) 2 /
sin
2
o ; d)
v
hg g
v
2
0
2
0
/ 2 1 2 / + .

22. U poetnoj taki trajektorije kosog hica vrednost inteziteta vektora normalnog ubrzanja iznosi:
a) o cos g ; b) o sin g ; c) g; d) o tan g .

23. Upadni ugao kosog hica, ako je poetna brzina gh
v
2
0
= i elevacioni ugao 4 / t o = , je:
a) 3 / t | = ; b) 4 / t | = ; c) 6 / t | = ; d) 2 / t | = .

24. Odnos inteziteta vektora brzine kosog hica na kraju i poetku kretanja je:
a)
v
gh
2
0
/ 2 1 / 1 + ; b) ) ( 2
2
0
h y g
v
; c)
v
gh
2
0
/ 2 1+ ; d) o cos .

25. Teina tela koje se nalazi u neinercijalnom sistemu referencije, koji se kree sa ubrzanjem g a = ka povrini Zemlje,
iznosi:
a) mg Q 2 = ; b) mg Q = ; c) mg Q = ; d) N Q 0 = .

26. Njutnovi zakoni su primenljivi na:
a) sve oblike kretanja; b) kretanja veoma brzih mikroestica;
c) veoma brza kretanja makroobjekata; d) veoma spora kretanja makroobjekata.

27. Telo se kree u pravcu i smeru dejstva sile ako je:
a) pre kretanja mirovalo; b) sila konstantna; c) masa konstantna; d) telo daleko od povrine Zemlje.

28. III Njutnov zakon vai:
a) kada se interakcija tela, izmeu kojih postoji relativno kretanje, odigrava na daljinu;
b) samo kada se interakcija tela odigrava neposrednim kontaktom;
c) kada se interakcija tela odigrava neposrednim kontaktom i kada tela koja interaguju na rastojanju meusobno miruju ili se
kreu brzinama daleko manjim od brzine svetlosti; d) u svakom sluaju.

29. Intezitet sile statikog trenja:
a) zavisi od brzine tela; b) samopodeavajui je prema intezitetu spoljanje sile;
c) manji je inteziteta sile dinamikog trenja; d) nijedno od navedenih tvrenja nije tano.

30. Intezitet gravitacionog ubrzanja na rastojanjima od centra Zemlje
R
r
z
s s 0 , gde je
R
z
poluprenik Zemlje, iznosi:
a) r
R M
r g
z z
= ) ( ) (
2
; b)
r M
r g
z
2
) ( = ; c) r
R M
r g
z z
= ) ( ) (
3
; d)
R M
r g
z z
2
) ( = .

31. Zavisnost inteziteta vektora gravitacionog ubrzanja g od geografske irine sledeeg je oblika:
a) e cos ) (
2
R
g g
z
= ; b) e
cos
) (
2
R
g g
z
= ;
c) e
cos
) (
2 2
R
g g
z
= ; d) e
cos
) (
2 2
R
g g
z
= .

32. Aproksimativni izraz za intezitet vektora gravitacionog ubrzanja, u zavisnositi od nadmorske visine h , kada je
R
h
z
<< , ali
se ipak ne moe zanemaritit, sledeeg je oblika:
a) ( )
R
h g r g
z
/ 2 1 ) ( = ; b) ( )
2
/ 1 ) (
R
h g r g
z
= ; c) ( )
R
h g r g
z
/ 2 1 ) ( + = ; d)
z
R gh r g / ) ( = .

33. Teina tela koje se nalazi na povrini Zemlje:
a) vea je na ekvatoru nego na polu; b) vea je na severnom nego na junom polu;
c) manja je na ekvatoru nego na polu; d) ima istu vrednost ma gde se telo nalazilo.

34. Rad sile reakcije podloge na strmoj ravni zavisi:
a) koeficijenta trenja; b) duine preenog puta; c) nagiba strme ravni; d) nijedno navedeno tvrenje nije tano.

35. Rad gravitacione sile pri pomeranju tela po zatvorenoj liniji proizvoljnog oblika:
a) zavisi od oblika krive linije; b) zavisi od duine preenog puta;
c) jednak je nuli; d) zavisi od mase tela.

36. Vrednost potencijalne gravitacione energije tela, kada je referentni nivo u beskonanosti, na povrini Zemlje je:
a)
z
mgR ; b)
R
m M
z z
2
/ ; c) 0; d)
R
m M
z z
/ .

37. Promena kinetike energije materijalne take jednaka je:
a) radu konzervativnih sila; b) radu svih sila; c) nuli; d) radu nekonzervativnih sila.

38. Promena mehanike energije materijalne take jednaka je:
a) radu konzervativnih sila; b) radu svih sila; c) nuli; d) radu nekonzervativnih sila.

39. Izraz za mehaniki rad u diferencijalnom obliku koji se koristi u relativistikoj fizici je sledeeg oblika:
a) p d dA

v = ; b) v

d p dA= ; c) ( ) p d dA

v = ; d) v v

d dA= .

40. Zakon odranja vektora koliine kretanja sistema materijalnih taaka je vaei ukoliko:
a) je rezultanta unutranjih sila nula; b) na sistem deliju konzervativne sile;
c) ne deluju sile trenja; d) je rezultanta spoljanjih sila nula.

41. Homogena diferencijalna jednaina II reda koja opisuje kretanje matematikog klatna je:
a) 0 ) (
2 2
= + u u l g
t d
; b) 0 ) (
2 2 2
= + u u l g
t d
;
c) 0 ) (
2 2
= + u u l g
t d
; d) 0 ) / (
2 2
= + u u g l
t d
.

42. Da bi potencijalna energija tela bila oblika 2 ) (
2
x
k x
EP
~ moraju biti ispunjeni sledei uslovi:
a) 0 0 ) ( : 0
2 2
= . = =
x
d
E d
x E x
P
P
; b) 0 0 ) ( : 0 = . = = dx
E
d x E x
P
P
;
c) 0 0 ) ( : 0
2 2
> . = =
x
d
E d
x E x
P
P
; d) 0 0 0 ) ( : 0
2 2
> . = . = =
x
d
E d
dx
E
d x E x
P P
P
.
43. Kinetika energija linearnog harmonijskog oscilatora, ako je elongacija ( ) t e + = t A x sin , data je izrazom:
a) | | ) 2 cos( 1
4
1
2 2
t
A
m
EK
e e = ; b) | | ) 2 cos( 1
4
1
2 2
t
A
m
EK
e e + = ;
c) | | ) 2 cos( 1
4
1
2 2
t
A m EK
e e = ; d) | | ) 2 cos( 1
4
1
2 2
t
A m EK
e e + = .

44. Ubrzanje LXO, u odnosu na brzinu, fazno je pomereno za:
a) 2 / t ; b) t ; c) 2 / 3t ; d) 4 / t .

45. Veza izmeu brzine i elongacije LHO sledeeg je oblika:
a) ( ) e / 1
2
x A v = ; b) ( ) A x A v / 1
2
= e ; c) ( ) e
e
/ 1
2
2
x A v = ; d) x A v = e .

46. Ukupna mehanika energija LHO (teg na opruzi u horizontalnoj ravni) iznosi:
a)
A
m
Emeh
2 2
2
1
e
= ; b)
A
m
Emeh
2
2
1
e = ; c)
A m Emeh
2 2 2
2
1
e
= ; d)
A
m
Emeh
2 2
4
1
e
= .

47. Apsolutni statiki pritisak na dubini h , u tenosti gustine , iznosi:
a) gh p p =
0
; b) gh p p + =
0
; c) gh p = ; d) gh p p /
0
= .

48. Kod kapilarne depresije pritisak iznad meniskusa u odnosu na pritisak ispod je:
a) manji; b) isti; c) vei; d) zavisi od vrste tenosti.

49. Pri kapilarnoj atrakciji pritisak iznad, u odnosu na pritisak ispod, meniskusa je:
a) jednak; b) vei; c) manji; d) zavisi od vrste tenosti.

50. Povrinski napon je posledica:
a) II Njutnovog zakona; b) tenje ka mimimumu kinetike energije;
c) tenje ka mimimumu potencijalne energije; d) viskoznosti fluida.

51. Laplasova formula u sluaju ravne razdvojne povri oblika je:
a) R p p =
0
; b) R p p 2
0
= ; c) R p p =
0
; d) 0
0
= p p .

52. Laplasova formula, u sluaju sferne razdvojne povri, je oblika:
a) R p p =
0
; b) R p p 2
0
= ; c) R p p =
0
; d) 0
0
= p p .

53. Laplasova formula, u sluaju cilindrine razdvojne povri, je oblika:
a) R p p =
0
; b) R p p 2
0
= ; c) R p p =
0
; d) 0
0
= p p .

54. Jednaina kontinuiteta pri stacionarnom toku fluida sledeeg je oblika
a) const v = S ; b) const v = m : c) const v / = S ; d) const / = m .

55. Bernulijeva jednaina u sluaju stacionarnog protoka fluida je oblika:
a) 2
v
2
+ = gh p ; b) const gh p = + 2
v
2
;
c) const m gh p = + + 2
v
2
; d) const gh p = + + 2
v
2
.

56. Bernulijeva jednaina u sluaju protoka fluida kroz horizontalnu cev je oblika:
a) 2
v
2
+ = gh p ; b) const p = 2
v
2
; c) const p = + 2
v
2
; d) const gh p = + + 2
v
2
.

57. Brzina isticanja tenosti, iz irokog suda, kroz otvor na visini h od dna suda je najvea ako je:
a) 2 / H h = ; b) H h = ; c) ( ) h H g h = 2 ; d) 0 = h .58. Zapreminski protok pri proticanju tenosti kroz horizontalnu cev krunog poprenog preseka je:
a) 2 /
v
max
2
t
R
Q = ; b) 3 /
v
max
2
t
R
Q = ; c)
v
max
2
t
R
Q = ; d) l
R
Q q t 4 /
v
max
2
= .

59. Zapreminski protok pri proticanju tenosti kroz horizontalnu cev krunog poprenog preseka je:
a) ( ) l p
R
Q q t 8 /
2
A = ; b) ( ) l p
R
Q q t 8 /
4
A = ; c) ( ) l p
R
Q q 8 /
4
A = ; d) l
R
Q q 4 /
vmax
2
= .

60. Protok fluida izmeu dve ravne ploe, irine a, na rastojanju d, od kojih se gornja kree brzinom v , a donja miruje iznosi:
a) 2 / adv Q q = ; b) adv Q q = ; c) adv Q = ; d) 2 / adv Q = .

61. Odnos srednje i brzine sloja fluida na rastojanju 2 R x = od ose cevi pri proticanju kroz horizontalnu cev krunog poprenog
preseka je:
a) ( ) 2 2 v
v
= R
sr
; b) ( ) 2 2 v
v
= R
sr
; c) ( ) 3 2 2 v
v
= R
sr
; d) ( ) 2 1 2 v
v
= R
sr
.

62. Odnos brzine sloja fluida na rastojanju 4 / R x = od ose horizontalne cevi krunog poprenog preseka i srednje brzine fluida
sledeeg je oblika:
a) ( ) 2
v
R/4 v
s
=
r
; b) ( ) 8 15
v
R/4 v
s
=
r
; c) ( ) 4 / 1
v
R/4 v
s
=
r
; d) ( ) 2 1
v
R/4 v
s
=
r
.

63. Linearni koeficijent irenja dat je izrazom:
a)
dt
dL
L
=
1
o ; b)
dt
dL
L
=
1
o ; c)
dL
dt
L = o ; d)
dt
dL
L
=
2
1
o .

64. Zapreminski i povrinski koeficijenti irenja stoje u odnosu:
a) 2 3 = | ; b) 2 1 = | ; c) 3 = | ; d) 2 = | .

65. Pri faznom prelazu temperatura tela:
a) opada; b) raste; c) ne menja se; d) zavisi od vrste tela.

66. Jednaina stanja idealnog gasa moe se napisati u obliku:
a) kT p = ; b) kT pV = ; c) nkT p = ; d) kT p = .

67. Matematika formulacija I zakona termodinamike moe se napisati u obliku:
a) A dU Q o o = ; b) Q dU A o o + = ; c) A dU Q o o + = ; d) A dU Q o o + = .

68. Matematika formulacija I zakona termodinamike u sluaju izotermskog procesa je:
a) A Q o o = ; b) Q A o o = ; c) A dU o = ; d) dU Q = o .

69. Matematika formulacija I zakona termodinamike u sluaju izohorskog procesa je:
a)
U A 12 12
A = ; b) Q
A
12
12
= ; c)
U
Q
12
12
A = ; d)
U
Q
12
12
A = .

70. Relacija izmeu specifinih toplota pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini je:
a) M R
c c v p
/ = ; b) R
c c v p
= ; c) M R
c c v p
/ = + ; d) R
c c p v
= .

71.Odnos
c c p v
/ dvoatomskog idealnog gasa je
a) 5 / 7 ; b) 0,71; c) 5/3; d) 8/6.

72. 7. Jednaina adijabate u T V dijagramu moe se prikazati u obliku:
a) .
1
const
V T
=
k k
; b) . const
V
T =
k
; c) .
1
const
V
T =
k
; d) .
1
const
V T
=
k k


73. Jednaina adijabate u T p dijagramu moe se prikazati u obliku:
a) .
1
const
T
p =

k
k
; b) . const
T
p =
k
; c) .
1
const
T
p =

k
k
; d) .
1
const
T
p =
k
k
74. Pri izobarskoj promeni stanja gasa vai:
a) . / const
T V
= ; b) . / const
T
p = ; c) . const T
V
= ; d) .
1
const
T
p =
k
k
.

75. Pri kompresiji gasa rad koji gas izvri je:
a) vei od nule; b) jednak nuli; c) zavisi od vrste gasa; d) manji od nule.

76. Pri ekspanziji gasa rad koji gas izvri je:
a) vei od nule; b) jednak nuli; c) manji od nule; d) zavisi od vrste gasa.

77. Unutranja energija dvoatomskog idealnog gasa koliine R
nm
/ 1 = , gde je R univerzalna gasna konstanta, na temperaturi
300 = T K je: a) 300 = U J; b) 150 = U J; c) 200 = U J; d) 750 = U J.

78. Promena unutranje energije pri izohorskom procesu je:
a) ( ) ( ) 1 /
1 2
12
= k A p p V
U
; b) ( ) ( ) 1 /
1 2 12
= A k
V V
p
U
; c) 0
12
=
U
A ; d)
A U 12 12
= A .

79. Izraavajui molarnu toplotu preko koeficijenta adijabate i univerzalne gasne konstante jednainu stanja idealnog gasa
moemo napisati u obliku
a) T
n C
pV
m p
1
=
k
k
; b) T
n C
pV
m p
k = ; c) T
n C
pV
m p
k
k 1
= ; d)
1
=
k
T
n C
pV
m p
.

80. Pri izotermskoj promeni stanja gasa ( ) ( ) T
V
p T
V
p , , 2 / , ,
2
1
1
1
rad koji izvri gas je:
a) ( ) 2 1 ln
12
RT
n A m
= ; b) ( ) 2 ln
12
RT
n A m
= ; c) ( ) 2 ln
12
RT
n A m
= ; d) ( )
V V
T p
A 1 2
1
12
ln = .

81. Razmenjena koliina toplote pri izobarskom procesu je:
a) ( ) ( ) 1 /
1 2
1
12
= k k p p
V
Q ; b) ( ) ( ) 1 /
1 2
1 12
= k
V V
p Q ; c) 0
12
=
U
A ; d) ( ) ( ) 1 /
1 2
1 12
= k k
V V
p Q .

82. Talasnim kretanjem vri se prenos, iz jednog dela prostora u drugi, :
a) estica; b) energije; c) energije i koliine kretanja; d) koliine kretanja.

83. Delii sredine koji pripadaju istom talasnom frontu imaju istu vrednost:
a) brzine; b) elongacije; c) faze; d) ubrzanja.

84. Talasno kretanje opisuje svaka funkcija oblika:
a) ( ) ( ) ct x f t x y = , ; b) ( ) ( ) ct x f t x y
2
, = ; c) ( ) ( ) t c x f t x y
2
, = ; d) ( ) ( )
2
, ct x f t x y = .

85. Parcijalna diferencijalna jednaina II reda kojom se opisuje talasno kretanje sledeeg je oblika:
a)
t
y
c
x
y
2
2
2
2
2
c
c
=
c
c
; b)
x
y
c
t
y
2
2
2
2
c
c
=
c
c
; c)
x
y
c
t
y
2
2
2
2
2
c
c
=
c
c
; d) 0
2
2
2
= +
c
c
x
t
x
e
.

86. Jednaina sfrenog talasa je oblika:
a) ( ) ( ) kr t A t r y = e sin , ; b) ( ) ( ) kr t
r
A
t r y = e sin ,
2
;
c) ( ) ( ) kr t
r
A
t r y = e sin , ; d) ( ) ( ) kr t
r
A
t r y = e sin , .

87. Karakteristina impendansa sredine definie se na sledei nain:
a) e A z = ; b) p z
max
= ; c) c z = ; d) e A z = .

88. Brzina prostiranja transverzalnog talasa u zategnutoj ici je:
a) ( ) S
E
c
y
= ; b) ( ) S F c = ; c)
E
c
y
= ; d) ( ) o
E
c
y
= .89. Odnos brzina transverzalnog i longitudinalnog talasa kroz vrstu sredinu je:

a) o =
l t
c c ; b) o / 1 =
l t
c c ; c) o =
l t
c c ; d)
2
o =
l t
c c , gde je l l / A o = .

90. Relacija izmeu pritiska koji nosi mehaniki talas i elongacije delia sredine vrstog tela je:
a)
x
y
E
p
y
c
c
= ; b)
t
y
E
p
y
c
c

= ; c)
x
y
B p
c
c
= ; d)
x
y
E
p
y
c
c
= .

91. Amplituda pritiska koji nosi ravanski mehaniki talas je:
a)
e
2 2
max
A
z p = ; b)
e
2
max
A
z p = ; c)
e A
z p
2
max
= ; d)
vmax max
z p = .

92. Amplituda pritiska cilindrinog talasa data je relacijom:
a) r A c p
m
/ e = ; b) r cA p
m
/ e = ; c) ( )
2 2
/ r A c p
m
e = ; d) A c p
m
e = .

93. Srednja snaga koja se prenosi sfernim talasom na rastojanju r od izvora talasa iznosi:
a)
e
t
2 2
2 ) (
A
z r
Psr
= ; b)
r
A
z
r
Psr
2
2 2
2
) (
e
t
= ; c)
e
2 2
A
z
Psr
= ; d)
r
A
z
r
Psr
e
t
2 2
2
) (

= .

94. Srednja snaga koja se prenosi transverzalnim talasom u zategnutoj ici iznosi:
a) ( ) c
A
F
Psr
t
e
/
2 2
= ; b) ( ) c
A
F
Psr
2 /
2 2
e
= ; c) c
A
F
Psr
/
2 2
e
= ; d) ( ) c
A
F
Psr

e
/
2 2
= .

95. Srednja snaga koja se prenosi longitudinalnim ravanskim talasom iznosi:
a) 2 /
2
2
e
cA S
Psr
= ; b) 2 /
2
2
e
cA
Psr
= ; c) z p
Psr
2 /
2
max
= ; d) c
A
F
Psr
2 /
2 2
e
= .

96. Brzina prostiranja zvunog talasa u gasu data je izrazom:
a) M RT c / = ; b) M RT c / = k ; c) k / p c = ; d) /
E
c
y
= .

97. Brzina prostiranja infrazvunog talasa u gasu data je izrazom:
a) M RT c / = ; b) M RT c / k = ; c) k / p c = ; d) /
E
c
y
= .

98. Aproksimativna zavisnost brzine prostiranja zvunog talasa od temperature u vazduhu je sledeeg oblika:
a)
|
|
.
|

\
|
=
T
t
c
c
0
0
1 ; b)
|
|
.
|

\
|

=
T
t
c
c
2
1
0
0
; c)
|
|
.
|

\
|

+ =
T
t
c
c
2
1
0
0
; d)
|
|
.
|

\
|
+ =
T
t
c
c
0
0
1 .

99. Nivo zvuka zvunog talasa inteziteta
6
10

= I W/m
2
je:
a) L=60 dB; b) L=120 dB; c) L=0 dB; d) L=6 dB.

100.Koji od sledeih iskaza, vezanih za pojam stojeg talasa, ima tanu vrednost:
a) amplituda se ne menja u prostoru; b) ne vri se prenos energije kroz prostor;
c) rastojanje izmeu dva susedna trbuha iznosi ; d) rastojanje izmeu vora i trbuha stojeeg talasa iznosi 2 / .

101.Frekvencija treeg harmonika vazdunog stuba u cevi zatvorenoj na jednom kraju iznosi:
a)
M
RT
L
n

=
k
v
2
3
; b)

v
E
L
y
n
=
4
5
; c)

v
F
L
n
=
4
7
; d)
M
RT
L
n

=
k
v
4
5
.

102.Razlika frekvencija dva susedna harmonika ice uvrene na oba kraja iznosi:
a)
M
RT
L
n
n

=
k
v A
2
; b)
M
RT
L
n

=
k
v
A
4
1
; c)

v
A
F
L
n
=
2
1
; d)

v
E
L
y
n
=
2
1
.


103.U sluaju prostornog diskontinuiteta prilikom prostiranja mehanikog talasa u sluaju kada je
z z 2 1
>> koeficijenti
transmisije po amplitudi i energiji, respektivno, imaju sledee vrednosti:
a) 0 , 2 = = T t ; b) 0 , 0 = = T t ; c) 1 , 1 = = T t ; d) 1 , 1 = = T t .

104. U sluaju prostornog diskontinuiteta prilikom prostiranja mehanikog talasa u sluaju kada je
z z 1 2
<< koeficijenti refleksije
po amplitudi i energiji, respektivno, imaju sledee vrednosti:
a) 0 , 1 = = R r ; b) 0 , 0 = = R r ; c) 1 , 1 = = R r ; d) 1 , 1 = = R r .

105. Izraz za intezitet rezultujueg talasa pri interferenciji od dva takasta izvora je:
a) ) cos( 2
2 1 2 1
A
I I I I I r
+ + = ; b) ) cos( 2
2 1 2 1
A
I I I I Ir
+ + = ;
c)
I I Ir 2 1
+ = ; d) ) cos( 2
2 1 2 1
A
I I I I Ir
+ = .

106.Pri interferenciji na tankom prozranom klinu, nagibnog ugla u i indeksa prelamanja n , razmak izmeu dve pruge (svetle
ili tamne) dat je relacijom:
a)
u

n
L
2
0
= ; b)
u

2
0
n
L = ; c)

u
0
2n
L = ; d)

u
0
2
n
L = .

107. Razlika kvadrata poluprenika dva susedna svetla Njutnova prstena je:
a) 2 /
0
R ; b)
0
R ; c) ( ) 2 / 1 2
0
R z ; d)
0
2R .

108.Pri difrakciji na difrakcionoj reetki (broj proreza N ) samo jedno od navedenih tvrenja ima tanu vrednost:
a) sa promenom broja proreza N menja se i poloaj glavnih difrakcionih maksimuma;
b) sa poveanjem broja proreza N glavni maksimumi se ire, a njihov intezitet opada;
c) broj dopunskih maksimuma je 3 N ;
d) sa smanjenjem broja proreza N intezitet dopunskih maksimuma raste.

109.irina centralnog difrakcionog maksimuma, pri difrakciji na uzanom prorezu, iznosi:
a) a D / 2 ; b) D a / 2 ; c) / 2Da ; d) a D / .

110.Talasna duina X fotona rasejanog na kristalografskoj reetki konstante d, ako se u difrakcionoj slici maksimum treeg reda
uoava pri uglu 6 / t , iznosi:
a) 2 / d ; b) d ; c) 3 / d ; d) 6 / d .

111.Kada se probno naelektrisanje q nae u polju nalektrisanja Q, u vazduhu, na rastojanju r od njegovog centra, potencijalna
energija Kulonovske interakcije iznosi:
a)
r
qQ
Ep
c
t
0
4
= ; b)
r
qQ
Ep
c
t
0
4
= ; c)
2
0
4 r
qQ
Ep
c
t
= ; d)
r
Q
Ep
c
t
0
4
= .

112.Gausova teorema o fluksu vektora elektrinog polja, kroz zatvorenu povrinu S, u vazduhu je oblika:
a)
c 0
Q
dS E
S
=
}
; b) Q dS E
S
=
}
; c)
tc 4 0
Q
dS E
S
=
}
; d) 0 =
}

S
dS E .

113.Rad Kulonove sile pri pomeranju probnog naelektrisanja q iz
take A u taku B iznosi:
a)
a
q
AAB
c
t
0
2
2
= ; b) |
.
|

\
|
=
2
1
1
2
0
2
a
q
AAB
c
t
;
c) |
.
|

\
|
=
2
1
1
2
0
2
a
q
AAB
c
t
; d) |
.
|

\
|
=
2
1
1
4
2
0
2
a
q
AAB
c
t
.


q q A
2a a
a B
q
114.Rad Kulonove sile pri pomeranju probnog naelektrisanja q iz
take A u taku B iznosi:
a)
a
q
AAB
c
t
0
2
12
= ; b)
a
q
AAB
c
t
0
2
12
= ;
c)
a
q
AAB
c
t
0
2
8
= ; d)
2
0
2
4 a
q
AAB
c
t
= .

115.Ekvivalentna kapacitivnost izmeu taaka Ai B iznosi:
a) 6 , 3 =
CAB
F; b) 2 , 4 =
CAB
F;
c) 6 , 6 =
CAB
F; d) 4 , 8 =
CAB
F.
Napomena: 0 , 12
1
=
C
F ; 3 , 5
2
=
C
F; 5 , 4
3
=
C
F.

116.Ako prikljueni napon izmeu taaka AiB ima vrednost od 5 V,
koliina elektriciteta na kondezatoru C
1
iznosi:
a) 54 C; b) 25 C; c) 36 C; d) 31 C.

117.Dielektrik, relativne dielektrine permitivnosti
r
, smeten je izmeu ploa ploastog kondezatora povrine S, kapacitivnosti
C, koji je prikljuen na napon U. Povrinska gustina indukovanog naelektrisanja u dielektriku je:
a) ( ) 1 = '
c
o
r
S
CU
; b) ( )
c
o
r
S
CU
= ' 1 ; c)
S
CU
r c
o = ' ; d) ( )
c
o
r
S
CU
1 1 = ' .

118.Ekvivalentna kapacitivnost izmeu taaka Ai B iznosi:
a) 3 , 6 =
RAB
; b) 4 , 2 =
RAB
;
c) 8 , 4 =
RAB
; d) 0 , 2 =
RAB
.
Napomena: 6 , 4
1
=
R
; 5 , 3
2
=
R
; 8 , 2
3
=
R
.

119.Ako se izmeu taaka A i B prikljui napon od 12 V intezitet struje kroz otpornik otpornosti R
1
iznosi:
a) 2,5 A; b) 3,4 mA; c) 0,9 A; d) 1,1 A.


120. Jaina struje I u kolu na slici za zadati referentni smer iznosi:
a) 50mA; b) -10 mA; c) 100 mA; d) 30 mA.
NAPOMENA: E
1
=3V; E
2
=2V; R
1
=100 ; R
2
=200


121.Napon izmau taaka A i B za prethodno zadato kolo iznosi:
a) 1V; b) -1V; c) 2V; d) 0,5V.

122.Maksimalna snaga koja se razvija na otporniku otpornosti R u
kolu datom na slici je:
a) r
E P
2
2
max
= ; b) r
E P
2
max
= ;
c)
2
2
max
r
E P
= ; d) r
E P
4
2
max
= .

123.Koji od navedenih vektora magnetske indukcije u taki A za dati smer struje kroz beskonano dug pravolinijski provodnik,
koji se nalazi u vazduhu, ima tanu vrednost:

a)
a
I
B
t

2
0
= ; b)
a
I
B
2
0

= ; c)
a
I
B
t

2
0
= ; d)
a
I
B
2
0

= .


-q q A
2a a 3a
B
q
0
B
A
I
R
2

R
1

E
1

E
2

R
r
E
I
a

B
I
a

B
B
I
a
B
I
a
A
B
C
1
C
2

C
3

R
3

R
2

R
1

A B
124.Na kojoj visini od ravni krunog provodnika, poluprenika R, je intezitet vektora magnetske idukcije na osi koja prolazi
kroz centar provodnika 8 puta manji od vrednosti u centru krunog provodnika:
a) R z 2 = ; b) R z 3 = ; a) R z 8 = ; d) R z 3 = .

125.Period obrtanja elektrona, kada uleti u magnetsko polje indukcije B, brzinom v pod uglom , iznosi:
a) o
t
sin
2
eB
m
T = ; b)
eB
m
T
t 2
= ; c) o
t
sin
2
em
B
T = ; d)
m
eB
T
t 2
= .

126.Korak spirale elektrona pri kretanju u magnetskom polju indukcije B, ako je ugao pri kojem je elektron, kreui se brzinom v,
uleteo u polje pod ulom , je:
a) o
t
cos
2
eB
mv
d = ; b) o
t
cos
2
eB
m
d = ; c) o
t
sin
2 m
eB
d = ; d) o
t
sin
2
eB
mv
d = .

127.Na rastojanju a od beskonano dugakog provodnika u vazduhu, kroz kojeg protie struja inteziteta I
1,
nalazi se
provodnik ograniene duine b, kroz kojeg protie struja inteziteta I
2
, kao na slici. Koji od ponuenih odgovora za intezitet i
smer dejstva magnetske sile kojom prvi provodnik deluje na drugi ima tanu vrednost.


a) b) c) d)

128Na rastojanju a od beskonano dugakog provodnika u vazduhu, kroz kojeg protie struja inteziteta I
1,
nalazi se provodnik
ograniene duine b, kroz kojeg protie struja inteziteta I
2
, kao na slici. Koji od ponuenih odgovora za intezitet i smer
dejstva magnetske sile kojom prvi provodnik deluje na drugi ima tanu vrednost.

a) b) c) d)129.Ako se kondezator prikljui na izvor naizmenine ems, struja kroz kondezator u odnosu na napon na njemu fazno:
a) nazaduje za 2 t ; b) napreduje za 2 t ; c) nazaduje za t ; d) napreduje za 2 3t .

130.Ako se kalem prikljui na izvor naizmenine ems, napon na kalemu u odnosu na struju kroz njega fazno:
a) nazaduje za 2 t ; b) napreduje za 2 t ; c) nazaduje za t ; d) napreduje za 2 3t .

131.Impedansa kondezatora, kapacitivnosti C, prikljuenog u kolo naizmenine struje , krune frekvencije e , u fazorskom obliku
prikazuje se na sledei nain:
a)
2 / t
e
j
c
Ce Z

= ; b)
C
e
Z
j
c
e
t 2 /
= ; c)
C
e
Z
j
c
e
t
= ; d)
C
e
Z
j
c
e
t 2 /
= .

a
F
12

I
1b I
2

b
a
I I
F
t

2
2 1
0
12
=
a
F
12

I
1b I
2

|
.
|

\
|
=
a
b I I
F
ln
2
2 1
0
12
t


a
F
12
I
1b
I
2

b
a
I I
F
t

2
2 1
0
12
=
a
F
12
I
1b
I
2

|
.
|

\
|
=
a
b I I
F
ln
2
2 1
0
12
t


F
12

I
2

b
a
I
1b
a
I I
F
t

2
2 1
0
12
=
F
12

I
2

b
a
I
1|
.
|

\
|
=
a
b I I
F
ln
2
2 1
0
12
t


F
12

I
2

b
a
I
1b
a
I I
F
t

2
2 1
0
12
=
F
12

I
2

b
a
I
1|
.
|

\
|
=
a
b I I
F
ln
2
2 1
0
12
t


132.Impedansa kalema, induktivnosti L, prikljuenog u kolo naizmenine struje , krune frekvencije e , u fazorskom obliku
prikazuje se na sledei nain:
a)
2 / t
e
j
L
Le Z = ; b)
L
e
Z
j
L
e
t 2 /
= ; c)
t
e
j
c
Le Z = ; d)
L
e
Z
j
L
e
t 2 /
= .

132. Impedansa u rednom RLC kolu moe se prikazati na sledei nain:
a) ( )
2
2
1 L C
R
Z e e + = ; b) ( )
2
2
1 C L
R
Z e e + = ;
c) ( )
2
2
C L
R
Z e e + = ; d) ( ) ( ) C L
R
Z e e 1
2 2
2
+ = .

133. Fazni ugao impedanse u rednom RLC kolu dat je sledeom relacijom:
a) |
.
|

\
|
=
R
C L
arctg
e e

/ 1
; b) |
.
|

\
|

=
C L
R
arctg
e e

/ 1
;
c) |
.
|

\
|
=
L
C R
arctg
e
e

/ 1
; d) |
.
|

\
|
=
C
R L
arctg
e
e

/ 1
.

134. Ulov rezonancije u rednom RLC kolu je:
a) C L / e e = ; b)
e
2
/ 1 = LC ; c) LC = e ; d) 1 = LC .

135. U RLC kolu poznate su maksimalne vrednosti elektromotorne sile 2 50
max
=
E
V, maksimalna vrednost struje
2 2 , 0
max
=
I
A i faktor snage 0,5. Aktivna snaga u kolu iznosi:
a) 5 = P W; b) 10 = P W; c) 50 = P W; d) 25 = P W.

136.Masa fotona, talasne duine , iznosi:
a)
c
h
mf

= ; b)
c
h
mf

= ; c)
2
c
h
mf

= ; d)
h
c
mf

= .

137.U dielektriku relativne dielektrine permitivnosti
c r
, brzina prostiranja elektromagnetskog talasa iznosi:
a)
c r
c v = ; b)
c r
c v = ; c)
cr
c v = ; d)
cr
c v = .

139.Apsolutni indeks prelamanja sredine relativne dielektrine konstante
c r
dat je izrazom :
a)
c r
n
2
1 = ; b)
cr
n = ; c)
cr
n 1 = ; d)
c
2
r
n = .

140. U sredini relativne dielektrine permitivnosti
c r
i relativne magnetske permeabilnosti
r
, elektrino polje
elektromagnetskog talasa menja se po zakonu ( ) kz t
E
E = e sin
0
. Magnetska indukcija se menja po zakonu:
a) ( ) kz t
E
B
r
r
= e

c c
sin
0
0
0
; b) ( ) kz t
E
B
r
r
= e

c c
cos
0
0
0
;

c) ( ) kz t
E
B
r
r
= e

c
sin
0
; d) ( ) kz t
E
B
r
r
= e

c
cos
0
.

141. Talasna duina svetlosti u vazduhu iznosi 550 nm. Njena talasna duina u vodi (n=1,4) iznosi:
a) 393 nm; b) 770 nm; c) 460 nm; d) 680 nm.


142.Ukoliko se prijemnik pribliava izvoru frekvencija zvuka koju registruje prijemnik iznosi:
a) ( ) c 1
0 VP P
+ =
u u
; b) ( ) c 1
0 VP P
=
u u
; c) ( )
V
c
P P
= 1
0 u u
; d) ( )
V
c
P P
+ = 1
0 u u
.


143.Ukoliko se prijemnik udaljava od izvora, brzinom u, frekvencija EMT koju registruje prijemnik iznosi:
a)
( )
2
/ 1
c 1
c u
u
I P

+
=
u u
; b)
( )
2
/ 1
c 1
c u
u
I P
+
+
=
u u
; c)
( )
2
/ 1
c 1
c u
u
I P

=
u u
; d)
( )
2
/ 1
c 1
c u
u
I P
+

=
u u
.


144.Brzina elektrona u atomu litijuma na treoj stacionarnoj orbiti iznosi:
a) 137 / c ; b) 411 / 3c ; c) 137 / 3c ; d) 411 / 2c .

145.Poluprenik pete stacionarne orbite elektrona u atomu vodonika iznosi:
a)
10
10 275 , 1

m; b)
10
10 02 , 1

m; c)
10
10 75 , 12

m; d)
10
10 04 , 2

m.

146.Kinetika energija elektrona na treoj stacionarnoj krunici u atomu vodonika iznosi:
a) eV
Ek
85 , 0
3
= ; b) eV
Ek
4 , 3
3
= ; c) eV
Ek
6 , 13
3
= ; d) eV
Ek
51 , 1
3
= .

147.Potencijalna energija elektrona na drugoj stacionarnoj orbiti u atomu helijuma iznosi:
a) eV
Ep
85 , 0 = ; b) eV
Ep
6 , 13 = ; c) eV
Ep
4 , 3 = ; d) eV
Ep
51 , 1 = .

148. Energija jonizacije atoma vodonika ako se elektron nalazi na etvrtoj stacionarnoj orbitali iznosi:
a) eV
Ej
6 , 13 = ; b) eV
Ej
85 , 0 = ; c) eV
Ej
4 , 3 = ; d) eV
Ej
51 , 1 = .

149.Elektron ulee brzinom
v0
, koja je paralelna ploama kondezatora duine l i mau razmakom d , na visini h od donje
pozitivno naelektrisane ploe. Maksimalni napon koji se sme prikljuiti na ploe kondezatora, a da elektron proe kroz njega
celom duinom iznosi:
a)
2
2
0
max
2el
h
v
md
U
= ; b)
2
2
0
max
2
ml
h
v
ed
U
= ; c)
2
2
0
max
2
hl
e
v
md
U
= ; d)
2
2
0
max
2
el
h
v
md
U
= .

150.Elektron ulee paralelno ploama kondezatora duine l i mau razmakom d , na visini h od donje pozitivno
naelektrisane ploe. Napon na koji su prikljuene ploe kondezatora je U. Minimalna brzina potrebna da elektron proe
kroz kondezator celom duinom iznosi:
a)
mdh
eUl
v
2
min 0
2
= ; b)
mdh
eUl
v
2
2
min 0
= ; c)
2
min 0
2ml
eUdh
v
= ; d)
2
min 0
2
eUl
mdh
v
= .