Anda di halaman 1dari 35

NILAI DAN ETIKA DALAM

PERKHIDMATAN AWAM
• NILAI
– Ditakrif sebagai kepercayaan yang
mendorong seseorang atau sesebuah institusi
untuk bertindak mengikut pemilihan yang
berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
• ETIKA
– Satu disiplin yang akan dapat memberitahu
kepada kita apakah sistem moral yang
dihayati oleh satu-satu kelompok manusia
tertentu, secara mengkaji, menganalisis dan
mengkritik sistem moral tersebut. Selalunya
moral dan etika disamaertikan.
ETIKA KERJA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM

Definisi
Etika kerja adalah prinsip-prinsip
moral yang ditetapkan dalam
sesebuah organisasi bagi mengawal
tingkah laku pekerja organisasi
tersebut.
ETIKA
PERKHIDMATAN AWAM
1. Mengekalkan dan memelihara kepercayaan
terhadap tugas yang diberikan.
2. Memupuk tanggungjawab bersama,
mengeratkan hubungan antara kakitangan
dan mewujudkan suasana yang sihat dan
cekap dalam perkhidmatan.
3. Membentuk sikap dan pembawaan
kakitangan kerajaan bersesuaian dengan
semangat Rukunegara.
DASAR1/TRANS 15
RASIONAL ETIKA
PERKHIDMATAN AWAM
• Permintaan terhadap perkhidmatan awam meningkat.
• Tuduhan rasa curiga dan syak-wasangka tentang
kemampuan perkhidmatan awam.
• Azam Kerajaan untuk meninggikan kecekapan, imej
dan mutu perkhidmatan awam.
• Faktor luar
– Kemerosotan ekonomi
– Ancaman Keselamatan
– Gejala sosial yang tidak sihat
TUJUAN EPA

• Meningkatkan mutu perkhidmatan dari


semasa ke semasa;
• Mengekalkan dan memelihara kepercayaan
dalam menjalankan tugas;
• Memupuk tanggungjawab bersama;
• Mewujudkan suasana yang sihat dan cekap;
• Mengeratkan hubungan sesama kakitangan;
• Membentuk sikap dan pembawaan yang
bersesuaian dengan semangat Rukunegara.
PERBUATAN YANG TIDAK
BERETIKA
• Perbuatan melanggar undang-undang/
peraturan dan boleh dikenakan hukuman;
• Perbuatan yang bercanggah dengan
prinsip-prinsip moral dan etika yang
diamalkan oleh masyarakat; dan
• Perbuatan yang dilakukan bukan atas
tujuan awam, sebaliknya disebabkan oleh
tekanan seperti kepentingan
kekeluargaan, agama atau suku kaum.
PENGHAYATAN NILAI
MURNI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM
• Teras Perkhidmatan Awam
• Penggunaan Kad Perakam Waktu
• Kempen Bersih, Cekap dan Amanah
• Dasar Pandang ke Timur
• Penggunaan Tanda Nama
• Kepimpinan Melalui Teladan
• Penerapan Nilai-nilai Murni
• Tonggak Dua Belas
• Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam
TERAS PERKHIDMATAN
AWAM
• Berazam meninggikan mutu perkhidmatan;
• Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
• Berusaha mengikis sikap mementingkan diri;
• Bekerja dengan penuh muhibah dan kemesraan;
• Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan
pembangunan negara;
• Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan
musuh negara; dan
• Berpegang teguh kepada ajaran agama
1. Berazam Meninggikan Mutu
Perkhidmatan

• Latihan
• Fail Meja
• Mesyuarat
• Perbincangan – KMK
• Perpustakaan Jabatan
• Lawatan Sambil Belajar
• Kreatif
2. Bekerja dengan Penuh Tanggungjawab

• Surat Tawaran
• Ikrar Perkhidmatan Awam
• Senarai Tugas
• Menepati janji rakyat
• Inisiatif
3. Berusaha Mengikis Sikap
Mementingkan Diri

• Kikis sikap-sikap tercela


• Insaf akan tanggungjawab dan kuasa
yang diberi
• Komunikasi berkesan
• Beri peluang bertanya
4. Berkhidmat dengan Penuh Muhibah dan
Tanggungjawab

• Sabar
• Bertimbang rasa
• Simpati
• Mengawal perasaan
• Mesra
• Cekal menghadapi cabaran
• Memahami perasaan orang lain
5. Bekerja ke Arah Memajukan Pemikiran
Rakyat dan Pembangunan Negara

• Memahami dasar-dasar kerajaan


• Memberi bimbingan kepada rakyat
• Memberi kesedaran kepada rakyat
6. Bekerjasama dalam Membanteras
Kelemahan dan Musuh Negara

• Kemiskinan
• Kejahilan
• Rasuah
• Penyelewengan
• Komunis/Subversif
• Pemfitnah
7. Berpegang Teguh Kepada Ajaran
Agama

• Nilai-nilai Murni
CADANGAN PERLAKSANAAN
ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
(SPA 5/79)

• Penghargaan –syor pingat, sijil kepujian, cenderamata,


kursus
• Dialog pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam
• Penubuhan JK Kelab Sukan, Kebajikan dan Sosial
serta aktiviti seumpamanya
• Mengadakan Buletin Jabatan – alat komunikasi
• Mengadakan majlis jamuan – kesempatan bergaul
mesra dan semangat kekitaan
• Ceramah agama tiap minggu/dua minggu/bulanan
CADANGAN PERLAKSANAAN
ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
(SPA 5/79)

• Kursus untuk meningkatkan kecekapan kerja


• Mengadakan pertandingan seperti pejabat terbersih –
mewujudkan rasa kebanggaan dan rasa kepunyaan
dalam perkhidmatan awam
• Memasukkan EPA dalam subjek kursus
• Lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan pejabat
• Menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
• Mengadakan kursus bagi pegawai wanita seperti kelas
menjahit dll mengikut kegemaran masing-masing
CADANGAN PERLAKSANAAN
ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
(SPA 5/79)
• Penyediaan Buku Panduan jabatan untuk kegunaan
rakyat mendapatkan perkhidmatan
• Menggalakkan kakitangan terlibat dalam kerja
kebajikan dengan menubuhkan Badan Kebajikan
• Mengadakan majlis dialog, pameran dan gotong
royong untuk memupuk semangat kerjasama dengan
orang ramai (sesuai terutama untuk peringkat
daerah)
• Mewujudkan perpustakaan jabatan
• Agensi yang melaksanakan kursus hendaklah
memasukkan perkara Perhubungan sebagai salah
satu tajuk ceramah.
TONGGAK DUA BELAS
• Menghargai masa
• Ketekunan Membawa Kejayaan
• Keseronokan Bekerja
• Kemuliaan Kesederhanaan
• Ketinggian Peribadi
• Kekuatan Sifat Baik Hati
• Pengaruh Teladan
• Kewajipan Menjalankan Tugas
• Kebijaksanaan Berhemat
• Peningkatan Bakat
• Nikmat Mencipta
DASAR PENERAPAN NILAI-
NILAI MURNI DALAM
PENTADBIRAN
1. Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang
beramanah, beridentiti dan disegani oleh
masyarakat lain;
2. Mewujudkan sebuah negara yang bahagia;
3. Menghapuskan sikap negatif dalam
menjalankan tugas yang dipertanggung-
jawabkan
4. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.
DASAR2/TRANS 1
NILAI-NILAI YANG DISARANKAN

1. Amanah 7. Bersih
2. Tanggungjawab 8. Berdisiplin
3. Ikhlas 9. Bekerjasama
4. Dedikasi 10. Berbudi mulia
5. Sederhana 11. Bersyukur
6. Tekun

DASAR2/TRANS 2
NILAI KUALITI YANG PATUT
DIMILIKI PENJAWAT AWAM
• KEJUJURAN KETULUSAN
• PROFESIONALISMA
• KEJUJURAN INTELEKTUAL
• KEPIMPINAN
• BERKECUALI
• BEKERJASAMA
• KREATIVITI DAN BERINOVASI
• BERORIENTASIKAN PELANGGAN
• PENGURUSAN DAN PEMAJUAN DIRI
• KEBERTANGGUNGJAWABAN
1 . N ila i-n ila i 2 . N ila i-n ila i 3 . N ila i-n ila i
P e r ib a d i A s a s y a n g m e n g u ta m a k a n K e p im p in a n
p e la n g g a n

N IL A I D A N
E T IK A
P E R K H ID M A T A N
AW AM

4 . N ila i-n ila i 5 . N ila i-n ila i 6 . N ila i-n ila i


P r o fe s io n a lis m a P r o d u k tiv iti/ K eagam aan
K u a liti
1. Nilai-nilai Peribadi Asas

• Amanah
• Bertanggungjawab
• Ikhlas
• Berdedikasi
• Berdisiplin
• Bekerjasama
• Bersih
• Tekun
• Sederhana
2. Nilai-nilai yang Mengutamakan
Pelanggan

• Berbudi mulia
• Bersabar
• Sopan-santun
• Peramah
3. Nilai-nilai Kepimpinan
• Adil
• Berani
• Syura
4. Nilai-nilai Profesionalisma
• Berilmu
• Kreativiti
• Inovasi
• Integriti
• Neutraliti
• Kejujuran Intelektual
• Akauntabiliti
• Berkecuali
5. Nilai-nilai Produktiviti/Kualiti

• Produktiviti
• Kualiti
6. Nilai-nilai Keagamaan
• Bersyukur
• Beriman
• Bertakwa
ADA MASA LAGI
KEEEEE????
Penilaian
Keseluruhan &
Penetapan
Pergerakan Gaji

SEPANJANG TAHUN:
Penyeliaan, Bimbingan, Komunikasi
PENILAIAN YANG ADIL DAN OBJEKTIF
HENDAKLAH ELAKKAN

Didasarkan kepada Dari sifat


kerja sebenar pilih kasih,
yang dilihat berat sebelah,
sepanjang tahun dan terlalu murah hati,
dibuat dengan cermat, terlalu bakhil,
teliti serta tidak dan kecenderungan
tergesa-gesa memberi markah
pertengahan
HALANGAN
• ILMU
• SIKAP
• KEMAHIRAN
• ANCAMAN DALAMAN DAN LUARAN

INDUKSI/DASAR3/trans11
SEKIAN !!!

TERIMA KASIH…