Anda di halaman 1dari 4

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAHAGIAN I (KOMPETENSI UMUM) DG44 703/01

1. Aspek Kompetensi Teras

1.1

Tatakelakuan dan Sahsiah Guru Sebagai Penjawat Awam

Pengaplikasian tatakelakuan dan sahsiah penjawat awam berdasarkan:

(i)

Etika Perkhidmatan Awam

(ii)

Etika Profesion Keguruan

(iii)

Standard Guru Malaysia

(iv)

Pelan Integriti Nasional

(v)

Tonggak 12

(vi)

Rukun Negara

(vii)

Piagam Pelanggan

(viii)

Tadbir Urus Terbaik

(ix)

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

1.2

Pengurusan Personel Perkhidmatan Awam

1.2.1 Pengaplikasian peraturan dan proses urusan yang berkaitan dengan pengambilan, pelantikan, kenaikan pangkat, penamatan kerja, dan persaraan

1.2.2 Pengaplikasian peraturan dan urusan penilaian kualiti perkhidmatan: LNPT dan PTK

1.2.3 Pengaplikasian peraturan dan urusan tata kelakuan dan tindakan tatatertib

1.2.4 Pengaplikasian tatacara pengurusan kemudahan-kemudahan pegawai awam seperti kemudahan perjalanan pertukaran dan kursus, cuti, rumah, dan bangunan pejabat kerajaan, elaun, rawatan, dan perubatan

1.3

Pelaksanaan Dasar Pembangunan Negara ke Arah Pemantapan Jati Diri

1.3.1 Pengaplikasian pelaksanaan dasar berikut:

(i)

Wawasan 2020

(ii)

Dasar Pembangunan Nasional

(iii)

Pelan Integriti Nasional (PIN)

(iv)

Dasar Sosial Negara

(v)

Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pentadbiran

1.4 Pengurusan Kewangan Am

Pengaplikasian Peraturan Dan Tatacara Pengurusan Kewangan Am berhubung dengan elaun-elaun dan kemudahan dalam perkhidmatan

1.5

Komunikasi Berkesan ke Arah Budaya Kerja Cemerlang

1.5.1 Pengaplikasian permuafakatan dalam Pendidikan

(i)

PIBG

(ii)

Komuniti Pendidikan

Masyarakat setempat

Badan Bukan Kerajaan ( NGO)

Jabatan/Agensi kerajaan

(iii) Perkongsian Bijak ( Smart Partnership )

2. Aspek Kompetensi Profesional

2.1 Akta Pendidikan 1996 dan Pindaan 2002 – Bahagian 4

Bab I

Sistem Pendidikan Kebangsaan

Bab II

Pendidikan Prasekolah

Bab III

Pendidikan Rendah

Bab IV Pendidikan Menengah

2.2 Kurikulum Pendidikan Kebangsaan

2.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2.2.2 KBSR dan KBSM

2.3 Dasar Pembangunan Nasional dan Kaitannya dengan Perkembangan Pendidikan

Pengaplikasian pengetahuan dalam merancang, melaksana, memimpin, memantau dan menilai pelaksanaan program/aktiviti yang berkaitan dengan pencapaian Dasar Pembangunan Nasional:

(i)

Wawasan 2020;

(ii)

Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga;

(iii)

Rancangan Pembangunan Malaysia Lima Tahun (RMK semasa);

(iv)

Pelan Integrasi Nasional;

(v)

Belanjawan Negara untuk sektor pendidikan tahun semasa;

2.4 Dasar Pendidikan Kebangsaan

Pengaplikasian pengetahuan dalam merancang, melaksana, memimpin, memantau dan menilai pelaksanaan dasar serta program/aktiviti bagi merealisasikan Dasar Pendidikan Kebangsaan berpandukan:

(i)

Sejarah Pendidikan Kebangsaan

(ii)

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan-peraturan pendidikan yang diperbuat di bawah;

(iii)

Surat Pekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran;

(iv)

Syarat Pekeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam berkaitan Perkhidmatan Pendidikan dan Perkhidmatan Awam;

(v)

Dasar Pembangunan Pendidikan 2001-2010;

(vi)

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010;

(vii)

Hala Tuju Kementerian Pelajaran;

(viii)

Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan;

SENARAI RUJUKAN

1.

Ahmad Atory Hussain. (2000). Analisis Dasar Awam. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

2.

Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. (1994) Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Malaysia.

3.

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia.

4.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. (2001). Pembangunan Pendidikan 2001-2010. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

5.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (1991). Malaysia Kita. Kuala Lumpur:

Percetakan Nasional Malaysia.

6.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (1991). Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN.

7.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (1992). Tonggak Dua Belas: Penerapan Nilai, Norma, dan Etika Perkhidmatan. Kuala Lumpur: INTAN.

8.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (1993). Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur: INTAN.

9.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (1994). Citra Karya: Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: INTAN.

10.

Institut Tadbiran Awam Malaysia. (2001) Pengantar Pentadbiran Awam: Paradigma Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

11.

Jawatankuasa Pelaksana Penubuhan Pelan Integriti Nasional & Institut Integriti Malaysia. (2004). Pelan Integriti Malaysia: Perutusan Y. A. B. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Putrajaya.

12.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003 dan terkini). Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia 2001. Kuala Lumpur: AG Grafik Sdn. Bhd.

13.

Kerajaan Malaysia. (2002). Peraturan-peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002. Perlembagaan Persekutuan. P.U. (A) 246. Kuala Lumpur :

Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

14.

Komputer Dalam Pendidikan, Bahagian Pendidikan Guru.

15.

Maimunah Osman. (2000). Kemahiran Berkomunikasi. Kuala Lumpur: INTAN.

16.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Aset Alih Kerajaan- Pelupusan

17.

Perintah-perintah Am Bab A hingga Bab G

18.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (!992). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

19.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (!992). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

20.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah. Kuala Lumpur: PPK.

21.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

22.

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran

22.1 SPI. Bil. 3/1969

:

Pakaian Guru-guru Sekolah

22.2 SPI. Bil. 9/1975

:

Disiplin di Sekolah, Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid.

22.3

SPI. Bil. 6/1985

:

Peraturan Pakaian Guru di Sekolah atau Pensyarah di

22.4

SPI. Bil. 3/1987

:

Maktab Perguruan, Politeknik, Lain-lain Pegawai dan Kakitangan Perkhidmatan Pelajaran di Pejabat Pelajaran Daerah atau Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran.

22.5

SPI. Bil. 8/1990

:

Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-

22.6

SPI. Bil. 5/1999

:

mata Pelajaran Program KBSM bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan

22.7

SPI. Bil. 6/2000

:

Pendidikan, Staf Sokongan dan Murid Sekolah dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan Menangani Masalah Keselamatan, Dadah, dan Gengster

22.8

SPI. Bil. 16/2000

:

Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan

22.8

SPI. Bil. 5/2001

:

Peperiksaan / Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut / Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru di

22.9

SPI. Bil. 7/2001

:

Sekolah. Garis Panduan Guru Ketika di Sekolah

22.10

SPI. Bil. 8/2001

:

Pemantapan Pengurusan Disiplin di Sekolah

22.11

SPI. Bil. 9/2001

:

Penglibatan Pelajar dengan Kegiatan Negatif

22.12

SPI. Bil.10/2001

:

Semua Guru Adalah Guru Displin.

22.13

SPI. Bil.9/2003

:

Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (Lab) Murid –

22.14 SPI. Bil.5/2003

:

Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.