Anda di halaman 1dari 39

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu

Tingkatan Empat

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

1 MASYARAKAT INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Cadangan Aktiviti:


MALAYSIA ALAF HPU - Kemasyarakatan - Sesi
BARU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Sastera Perbincangan
Kumpulan
i. Penulisan HPK a. Golongan Kata ii. NILAI Kecil
- Karangan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan - Kata Nama - Bertanggungjawab - Mencatat
A. Jenis kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan - Perpaduan refleksi kendiri
B. Format masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi ii. Sistem Ejaan - Kasih sayang - Perbahasan
C. Bentuk serta nada yang sesuai. Ala Parlimen
iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Simulasi
ii. Sistem Bahasa Aras 1 BERNILAI TAMBAH - Lakonan
- Tatabahasa i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Sumbangsara
- Kosa kata peribadi dan perkembangan diri yang terbaru. - Kecerdasan Pelbagai
n
- Kontekstual
- Wawancara
iii. KOMSAS HPK
- Menonton
- Konsep Sastera 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara
- Mendengar
dengan menggunakan pelbagai soalan.
Rakaman
- Melagukan
Aras 1
Puisi
ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan - Meramal
peristiwa semasa. - Melengkapka
n Borang LPG
ESTETIK - Main Peranan
HPU - Menulis Iklan
10.0Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Permainan
Bahasa
sastera
- Membina
Soalan
HPK
- Bacaan
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Senyap
- Bacaan
Aras 1
Pantas
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.
- Whodunnit
- Komentar
- Melukis
- Bina Garis
Plot
- Pemetaan
- Menukar Teks
- Rujukan
Perpustakaan

Panitia Bahasa Malaysia  1


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Projek
Kompilasi
Mengedit

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2 TRADISI KEJIRANAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 10)


DALAM MASYARAKAT HPU - Kemasyarakatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Sastera
i. Pemahaman Aktiviti:
- Petikan Umum HPK a. Golongan Kata ii. NILAI Cadangan Aktiviti:
1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan - Kata Kerja - Semangat Kejiranan - Sesi
ii. Sistem Bahasa Perbincangan
kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan
- Tatabahasa ii. Sistem Ejaan iii. KEMAHIRAN Kumpulan
masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi,
- Kosa Kata BERNILAI TAMBAH Kecil
serta nada yang sesuai.
iii. Sebutan dan Intonasi - Kemahiran Berfikir - Mencatat
iii. KOMSAS - Kecerdasan Pelbagai refleksi kendiri
Aras 1
- Pengenalan iv. Kosa Kata - Kontekstual - Perbahasan
v. Berbicara dengan seseorang untuk mengambil hati,
- Ciri-ciri Ala Parlimen
menyatakan rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang
- Cerpen - Simulasi
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, gaya
“Menatap - Lakonan
pengucapan dan bahasa badan yang sesuai.
Wajahnya” - Sumbangsara
- Pemahaman n
MAKLUMAT
Cerpen - Wawancara
HPU
- Menonton
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,
- Mendengar
dibaca, dan ditonton
Rakaman
- Melagukan
HPK
Puisi
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea
- Meramal
utama dan isi penting serta isi relevan tentang bahan yang
- Melengkapka
didengar, dibaca, dan ditonton.
n Borang LPG
- Main Peranan
Aras 1
- Menulis Iklan
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting
- Permainan
dan kurang penting dalam pelbagai bahan.
Bahasa
- Membina
HPK
Soalan
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar
- Bacaan

Panitia Bahasa Malaysia  2


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

berdasarkan konteks. Senyap


- Bacaan
Aras 1 Pantas
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata - Whodunnit
berdasarkan konteks. - Komentar
- Melukis
HPK - Bina Garis
Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada Plot
sesuatu bahan. - Pemetaan
- Menukar Teks
Aras 1 - Rujukan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan Perpustakaan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Projek
disampaikan. Kompilasi

ESTETIK
- Mengedit
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
sastera

HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

3 KEGIATAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 18)


KEJIRANAN HPU - Kemasyarakatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sesi
- Karangan HPK a. Golongan Kata ii. NILAI Perbincangan
A. Pendahulu 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan - Kata Kerja - Semangat kejiranan Kumpulan
an bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan Kecil
ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan - Kerjasama - Mencatat
ii. Sistem Bahasa - Perpaduan refleksi kendiri
- Tatabahasa Aras 2 iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan
- Kosa kata ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan
iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang iv. Kosa Kata BERNILAI TAMBAH - Simulasi
iii. KOMSAS gramatis dan jelas maksudnya.
- Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Pengenalan
- Belajar Cara Belajar - Sumbangsara
Pantun MAKLUMAT
- Konstruktivisme n
- Ciri-ciri Pantun HPU
- Wawancara
- Pantun 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar
- Menonton

Panitia Bahasa Malaysia  3


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Mengenang dibaca dan ditonton. - Mendengar


Nasib” Rakaman
- Pantun Kiasan HPK - Melagukan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea Puisi
- Pemahaman
utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang - Meramal
Pantun
didengar, dibaca, dan ditonton. - Melengkapka
n Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting - Menulis Iklan
dan kurang penting dalam pelbagai bahan
- Permainan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan Bahasa
untuk mendapat fakta yang diperlukan - Membina
Soalan
ESTETIK
HPU - Bacaan
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya Senyap
sastera - Bacaan
Pantas
HPK - Whodunnit
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. - Komentar
- Melukis
Aras 1 - Bina Garis
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan Plot
perkataan sendiri. - Pemetaan
- Menukar Teks
ESTETIK - Rujukan
HPU Perpustakaan
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - Projek
Kompilasi
HPK - Mengedit
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina
perenggan yang kohesif.

Aras 1
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk
menghasilkan karya prosa dan puisi

ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan


penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan
yang utuh.

iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan
ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang
tepat dan indah.

Panitia Bahasa Malaysia  4


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Aras 2
i. Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh secara
eklektik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan
indah.

-
4 -
-
CUTI TAHUN BARU CINA 2009
(26.1.09 – 30.1.09)

5 REMAJA DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Panduan


CABARAN HPU - Kemasyarakatan Guru
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Sastera (m.s 70)
i. Rumusan
- Pendahuluan HPK a. Golongan Kata ii. NILAI Cadangan Aktiviti:
- Isi Tersurat 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan - Kata Adjektif - Bertanggungjawab - Sesi
bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan - Kasih sayang Perbincangan
ii. Sistem Bahasa ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan Kumpulan
- Patuh
- Tatabahasa Kecil
- Beriman
- Kosa kata Aras 2 iii. Sebutan dan Intonasi - Mencatat
ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan refleksi kendiri
iii. KEMAHIRAN
iii. KOMSAS mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang iv. Kosa Kata - Perbahasan
BERNILAI TAMBAH
- Pengenalan gramatis dan jelas maksudnya. Ala Parlimen
- Kemahiran Berfikir
Prosa - Simulasi
- Kajian Masa Depan
Tradisional MAKLUMAT - Lakonan
- Ciri-ciri Cerita HPU - Sumbangsara
Berbingkai 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, n
- “Cerita Bayan dibaca, dan ditonton - Wawancara
Tiada Menurut - Menonton
Kata Ibu HPK - Mendengar
Bapanya” 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea Rakaman
- Pemahaman utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang - Melagukan

Panitia Bahasa Malaysia  5


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Prosa didengar, dibaca, dan ditonton. Puisi


Tradisional - Meramal
Aras 1 - Melengkapka
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting n Borang LPG
dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Main Peranan
- Menulis Iklan
HPU - Permainan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat Bahasa
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Membina
Soalan
Aras 2 - Bacaan
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasa untuk Senyap
menghubungkaitkan idea. - Bacaan
Pantas
HPK - Whodunnit
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Komentar
sesuatu bahan. - Melukis
- Bina Garis
Aras 1 Plot
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Pemetaan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Menukar Teks
disampaikan. - Rujukan
Perpustakaan
ESTETIK - Projek
HPU Kompilasi
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
sastera - Mengedit
HPK
10.3 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

6 REMAJA DAN MAKLUMAT i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


CABARAN HPU - Kekeluargaan
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, • Morfologi - Sastera Cadangan Aktiviti:
iv. Rumusan dibaca, dan ditonton - Sesi
- Isi Tersurat a. Golongan Kata ii. NILAI Perbincangan
HPK - Kata Tugas - Bertanggungjawab Kumpulan
v. Sistem Bahasa 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Kasih saying Kecil
- Tatabahasa utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang ii. Sistem Ejaan - Berani - Mencatat
- Kosa kata didengar, dibaca, dan ditonton. - Ikhlas dan jujur refleksi kendiri

Panitia Bahasa Malaysia  6


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan


vi. KOMSAS Aras 1 iii. KEMAHIRAN Ala Parlimen
- Pengenalan i. . Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting iv. Kosa Kata BERNILAI TAMBAH - Simulasi
Sajak dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Ciri-ciri - Kajian Masa Depan - Sumbangsara
- “Aku Menjadi iv.Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan - Kontekstual n
Lebih Berani” untuk mendapat fakta yang diperlukan - Wawancara
- Pemahaman ESTETIK - Menonton
Sajak HPU - Mendengar
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya Rakaman
sastera - Melagukan
Puisi
HPK - Meramal
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. - Melengkapka
Aras 1 n Borang LPG
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan - Main Peranan
perkataan sendiri. - Menulis Iklan
ESTETIK - Permainan
HPU Bahasa
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - Membina
Soalan
HPK - Bacaan
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina Senyap
perenggan yang kohesif. - Bacaan
Pantas
Aras 1 - Whodunnit
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk - Komentar
menghasilkan karya prosa dan puisi - Melukis
- Bina Garis
ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan Plot
penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan - Pemetaan
yang utuh. - Menukar Teks
- Rujukan
iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan Perpustakaan
ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang - Projek
tepat dan indah. Kompilasi

Aras 2
- Mengedit
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik
dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

7 DISIPLIN REMAJA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


DAN KOKURIKULUM HPU - Kemasyarakatan

Panitia Bahasa Malaysia  7


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Pendidikan Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sastera - Sesi
- Binaan HPK a. Golongan Kata Perbincangan
Perenggan Isi 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan - Kata Tugas ii. NILAI Kumpulan
bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan - Kerjasama Kecil
ii. Sistem Bahasa ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan - Persahabatan - Mencatat
- Tatabahasa - Kasih sayang refleksi kendiri
- Kosa kata Aras 2 iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan
ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan Ala Parlimen
iii. KEMAHIRAN
iii. KOMSAS mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang iv. Kosa Kata - Simulasi
BERNILAI TAMBAH
- Cerpen “Annyss gramatis dan jelas maksudnya. - Lakonan
- Kemahiran Berfikir
Sophillea” - Sumbangsara
- Kontekstual
- Pemahaman MAKLUMAT n
HPU - Wawancara
Cerpen
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
dibaca, dan ditonton - Mendengar
Rakaman
- Melagukan
HPK Puisi
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Meramal
utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang
didengar, dibaca, dan ditonton. - Melengkapka
n Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting - Menulis Iklan
dan kurang penting dalam pelbagai bahan. - Permainan
Bahasa
HPK - Membina
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat Soalan
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Bacaan
Senyap
Aras 2 - Bacaan
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk Pantas
menghubungkaitkan idea. - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Bina Garis
sesuatu bahan. Plot
- Pemetaan
Aras 1 - Menukar Teks
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Rujukan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin Perpustakaan
disampaikan. - Projek
Kompilasi
ESTETIK

Panitia Bahasa Malaysia  8


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

HPU - Mengedit
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
sastera

HPK
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

Aras 1
iii. Menulis Sinopsis

iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

8 KAD ELEKTRONIK INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


HPU - Teknologi Maklumat
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum - Sesi
HPK: a. Kata Praklausa ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan - Berani Kumpulan Kecil
- Tatabahasa kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan ii. Sistem Ejaan - Gigih - Mencatat
- Kosa kata masyarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan - Kesetiaan refleksi kendiri
intonasi,serta nada yang sesuai. iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan Ala
iii. KOMSAS iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Puisi Tradisional Aras 1 iv. Kosa Kata BERNILAI TAMBAH - Simulasi
v. Berbicara dengan sesorang untuk mengambil hati, menyatakan - Kemahiran Berfikir - Lakonan
“Syair
rasa puas hati, kesal atau rasa kurang senang tentang sesuatu - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
Pembunuhan
perkara dengan menggunakan kata, gaya pengucapan dan dan Komunikasi - Wawancara
Angreni”
bahasa badan yang sesuai. - Kontekstual - Menonton
- Pemahaman
- Konstruktivisme - Mendengar
Puisi Tradisional
MAKLUMAT Rakaman
HPU - Melagukan Puisi
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Meramal
dibaca, dan ditonton - Melengkapkan
Borang LPG
HPK - Main Peranan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Menulis Iklan
utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang - Permainan
didengar, dibaca, dan ditonton. Bahasa
- Membina

Panitia Bahasa Malaysia  9


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Aras 1 Soalan
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting - Bacaan Senyap
dan kurang penting dalam pelbagai bahan. - Bacaan Pantas
- Whodunnit
HPK - Komentar
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar - Melukis
berdasarkan konteks. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 1 - Menukar Teks
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata - Rujukan
berdasarkan konteks. Perpustakaan
- Projek
HPK Kompilasi
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Mengedit
sesuatu bahan.

Aras 1
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mandapatkan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin
disampaikan

ESTETIK
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
sastera

HPK
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan
perkataan sendiri.

iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

9 - UJIAN BULANAN 1 - - -
(2.3.09 – 6.3.09)

10 BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


MAKLUMAT DAN HPU - Teknologi Maklumat
TELEKOMUNIKASI 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia  10


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

dibaca, dan ditonton - Sesi


i. Rumusan a. Frasa Nama ii. NILAI Perbincangan
- Isi Tersirat HPK - Keimanan Kumpulan Kecil
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea ii. Sistem Ejaan - Insaf - Mencatat
ii. Sistem Bahasa utama dan isi penting dan isi relevan tentang bahan yang - Berani refleksi kendiri
- Tatabahasa didengar, dibaca, dan ditonton. iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan Ala
- Kosa kata Parlimen
iii. KEMAHIRAN
Aras 1 iv. Kosa Kata - Simulasi
BERNILAI TAMBAH
iii. KOMSAS i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting - Lakonan
- Kemahiran Berfikir
- Sajak “Derita dan kurang penting dalam pelbagai bahan - Sumbangsaran
- Kontekstual
Pertama” - Wawancara
- Pemahaman iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan - Teknologi Maklumat - Menonton
Sajak untuk mendapat fakta yang diperlukan dan Komunikasi - Mendengar
Rakaman
- Melagukan Puisi
- Meramal

ESTETIK
HPU - Melengkapkan
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Borang LPG
- Main Peranan
HPK - Menulis Iklan
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina - Permainan
perenggan yang kohesif. Bahasa
- Membina
Aras 1 Soalan
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk - Bacaan Senyap
menghasilkan karya dan puisi. - Bacaan Pantas
- Whodunnit
iii. Menghuraikan isi dengan membina ayat topik, ayat huraian dan - Komentar
ayat contoh secara induktif dengan menggunakan bahasa yang - Melukis
tepat dan indah. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 2 - Menukar Teks
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik - Rujukan
dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah. Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

- - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA - - -


( 14.3.09 – 22.3.09 )

Panitia Bahasa Malaysia  11


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

11 BUDAYA TEKNOLOGI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


MAKLUMAT DAN HPU - Sains dan Teknologi
TELEKOMUNIKASI 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Sesi
i. Rumusan HPK a. Frasa Kerja ii. NILAI Perbincangan
- Isi Tersirat 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan - Bersungguh-sungguh Kumpulan Kecil
- Kesimpulan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan ii. Sistem Ejaan - Bekerjasama - Mencatat
masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, refleksi kendiri
ii. Sistem Bahasa serta nada yang sesuai. iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
- Tatabahasa BERNILAI TAMBAH Parlimen
- Kosa kata Aras 1 iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi
ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa - Kajian Masa Depan - Lakonan
iii. KOMSAS semasa. - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
- Pengenalan - Wawancara
dan Komunikasi
Novel MAKLUMAT - Menonton
- Ciri-ciri HPU - Mendengar
- Kepentingan 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, Rakaman
dibaca, dan ditonton - Melagukan Puisi
- Meramal
- Biodata HPK
Pengarang 8.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Melengkapkan
- Pemahaman sesuatu bahan/
Borang LPG
Novel
- Main Peranan
Aras 1
- Menulis Iklan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan
- Permainan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin
Bahasa
disampaikan.
- Membina
Soalan
ESTETIK
- Bacaan Senyap
HPU
- Bacaan Pantas
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
- Whodunnit
sastera
- Komentar
- Melukis
HPK
- Bina Garis Plot
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
- Pemetaan
- Menukar Teks
Aras 1
- Rujukan
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.
Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

Panitia Bahasa Malaysia  12


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

12 MALAYSIA ALAF INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


BARU HPU - Sains dan Teknologi
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Pemahaman - Sesi
- Petikan Umum HPK a. Frasa Adjektif ii. NILAI Perbincangan
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis - Berani Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. ii. Sistem Ejaan - Sabar - Mencatat
- Tatabahasa refleksi kendiri
- Kosa kata Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa BERNILAI TAMBAH Parlimen
iii. KOMSAS semasa. iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Novel - Kontekstual - Lakonan
- Sinopsis (Bab 1- MAKLUMAT - Sumbangsaran
5) HPU - Wawancara
- Pemahaman 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
Novel dibaca, dan ditonton - Mendengar
Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Meramal
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Melengkapkan
Borang LPG
- Main Peranan
Aras 1 - Menulis Iklan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan - Permainan
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. Bahasa
- Membina
ESTETIK Soalan
HPU - Bacaan Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Bacaan Pantas
sastera - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 1 - Menukar Teks
iii. Menulis sinopsis. - Rujukan
Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

13 BUDAYA TEKNOLOGI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


MAKLUMAT DAN HPU - Kemasyarakatan
TELEKOMUNIKASI 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia  13


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Sesi
i. Penulisan HPK a. Frasa Sendi ii. NILAI Perbincangan
- Rumusan 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan Nama - Patriotisme Kumpulan Kecil
bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan b. Struktur Binaan - Bertanggungjawab - Mencatat
ii. Sistem Bahasa ungkapan yang sesuai. Ayat refleksi kendiri
- Tatabahasa Aras 2 iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
- Kosa kata ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan ii. Sistem Ejaan BERNILAI TAMBAH Parlimen
mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang - Kemahiran Berfikir - Simulasi
iii. KOMSAS gramatis dan jelas maksudnya. iii. Sebutan dan Intonasi - Belajar Cara Belajar - Lakonan
- Novel - Sumbangsaran
- Sinopsis (6-11) MAKLUMAT iv. Kosa Kata - Wawancara
- Pemahaman HPU - Menonton
Novel 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu v. Peribahasa - Mendengar
Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. - Meramal
Aras 3 - Melengkapkan
i. Menyimpulkan maklumat dengan mengemukakan fakta, bukti, Borang LPG
dan dengan alasan yang wajar. - Main Peranan
- Menulis Iklan
ESTETIK - Permainan
HPU Bahasa
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Membina
sastera Soalan
- Bacaan Senyap
HPK - Bacaan Pantas
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. - Whodunnit
- Komentar
Aras 1 - Melukis
iii. Menulis sinopsis. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
- Menukar Teks
- Rujukan
Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

14 KUALITI UDARA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


HPU - Alam Sekitar Cadangan Aktiviti:
i. Pemahaman 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera - Sesi
- Petikan Umum Perbincangan
HPK a. Ayat Dasar ii. NILAI Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan b. Ayat Terbitan - Prihatin - Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia  14


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Tatabahasa kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan - Bertanggungjawab refleksi kendiri
- Kosa kata masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, ii. Sistem Ejaan - Perbahasan Ala
serta nada yang sesuai. iii. KEMAHIRAN Parlimen
iii. KOMSAS iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH - Simulasi
- Novel Aras 2 - Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Tema dan i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi iv. Kosa Kata - Sumbangsaran
- Konstruktivisme
Persoalan dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. - Wawancara
- Watak dan v. Peribahasa - Menonton
Perwatakan MAKLUMAT - Mendengar
- Pemahaman HPU Rakaman
Novel 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Melagukan Puisi
dibaca, dan ditonton - Meramal
- Melengkapkan
HPK Borang LPG
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Main Peranan
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Menulis Iklan
- Permainan
Aras 1 Bahasa
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan - Membina
imbasan untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. Soalan
- Bacaan Senyap
ESTETIK - Bacaan Pantas
HPU - Whodunnit
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Komentar
sastera - Melukis
- Bina Garis Plot
HPK - Pemetaan
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan - Menukar Teks
pengajaran. - Rujukan
Perpustakaan
Aras 2 - Projek
i. Membanding beza watak dan perwatakan serta latar dalam Kompilasi
karya yang sama atau karya yang berlainan. Mengedit

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,
plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

15 PENDIDIKAN ALAM INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


SEKITAR HPU - Alam Sekitar

Panitia Bahasa Malaysia  15


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sesi
- Rumusan HPK a. Ayat Tunggal ii. NILAI Perbincangan
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan b. Ayat Majmuk - Prihatin Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan - Bertanggungjawab - Mencatat
- Tatabahasa ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan refleksi kendiri
- Kosa kata iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
Aras 2 iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH Parlimen
iii. KOMSAS i. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Novel mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat iv. Kosa Kata - Lakonan
- Konstruktivisme
- Plot yang gramatis dan jelas maksudnya. - Sumbangsaran
- Teknik Plot v. Peribahasa - Wawancara
- Pemahaman MAKLUMAT - Menonton
Novel HPU - Mendengar
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, Rakaman
dibaca, dan ditonton - Melagukan Puisi
- Meramal
HPK - Melengkapkan
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada Borang LPG
sesuatu bahan. - Main Peranan
- Menulis Iklan
Aras 1 - Permainan
vi. Mengenal pasti pernyataan fakta dan penaksiran dalam teks. Bahasa
- Membina
ESTETIK Soalan
HPU - Bacaan Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Bacaan Pantas
sastera - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, - Bina Garis Plot
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Pemetaan
- Menukar Teks
Aras 3 - Rujukan
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

16 PENDIDIKAN ALAM INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


SEKITAR HPU - Alam Sekitar
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan perbincangan. - Sesi
- Karangan a. Penanda Wacana ii. NILAI Perbincangan

Panitia Bahasa Malaysia  16


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Laporan HPK - Prihatin Kumpulan Kecil


2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam ii. Sistem Ejaan - Bertanggungjawab - Mencatat
ii. Sistem Bahasa perbincangan. refleksi kendiri
- Tatabahasa Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
- Kosa kata i. Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan BERNILAI TAMBAH Parlimen
iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi
pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.
iii. KOMSAS - Lakonan
- Novel
MAKLUMAT
v. Peribahasa - Kajian Masa Depan - Sumbangsaran
- Latar - Wawancara
HPU
- Menonton
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
- Mendengar
Rakaman
HPK
- Melagukan Puisi
9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang
- Meramal
sesuai untuk menyampaikan maklumat.
- Melengkapkan
Borang LPG
Aras 1
- Main Peranan
i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah, dan
- Menulis Iklan
pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan
- Permainan
maklumat.
Bahasa
- Membina
ESTETIK
Soalan
HPU
- Bacaan Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya
- Bacaan Pantas
sastera
- Whodunnit
- Komentar
HPK
- Melukis
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,
- Bina Garis Plot
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.
- Pemetaan
Aras 1
- Menukar Teks
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
- Rujukan
bahasa, dan sudut pandangan dalam karya.
Perpustakaan
- Projek
ESTETIK
Kompilasi
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. - Mengedit

HPK
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara secara terancang, tertib,
dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah,
dan menarik.

Aras 1
i. Menentukan dan menganalisis idea dan isi yang bernas untuk
menghasilkan karya prosa dan puisi.

Panitia Bahasa Malaysia  17


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

17 SUKAN DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


REKREASI HPU - Kesihatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Pemahaman - Sesi
- Petikan Umum HPK: a. Menggabungkan ii. NILAI Perbincangan
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis Ayat - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. - Rajin - Mencatat
- Tatabahasa ii. Sistem Ejaan refleksi kendiri
- Kosa kata Aras 1 iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
i. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH Parlimen
iii. KOMSAS peristiwa semasa. - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Novel iv. Kosa Kata - Lakonan
- Kecerdasan Pelbagai
- Nilai MAKLUMAT - Sumbangsaran
- Pengajaran HPU v. Peribahasa - Belajar Cara Belajar - Wawancara
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
dibaca, dan ditonton - Mendengar
Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Meramal
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Melengkapkan
Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan - Menulis Iklan
untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. - Permainan
Bahasa
ESTETIK - Membina
HPU Soalan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Bacaan Senyap
sastera - Bacaan Pantas
- Whodunnit
HPK - Komentar
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan - Melukis
pengajaran. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 2 - Menukar Teks
ii. Mengenal pasti sudut pandangan dan teknik yang digunakan - Rujukan
oleh penulis. Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

Panitia Bahasa Malaysia  18


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

18 SUKAN DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


REKREASI HPU - Sains dan Teknologi
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sesi
- Karangan HPK a. Memisahkan Ayat ii. NILAI Perbincangan
Pengalaman 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil
kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan ii. Sistem Ejaan - Rajin - Mencatat
ii. Sistem Bahasa masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan, dan intonasi, refleksi kendiri
- Tatabahasa serta nada yang sesuai. iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
- Kosa kata BERNILAI TAMBAH Parlimen
Aras 1 iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi
iii. KOMSAS i. Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan - Lakonan
- Kontekstual
- Cerpen “Kerana perkembangan diri yang terbaru. v. Peribahasa - Sumbangsaran
Manisnya Epal” - Wawancara
- Pemahaman MAKLUMAT - Menonton
Cerpen HPU - Mendengar
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, Rakaman
dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Melagukan Puisi
- Meramal
HPK - Melengkapkan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea Borang LPG
utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang - Main Peranan
didengar, dibaca, dan ditonton. - Menulis Iklan
- Permainan
Aras 1 Bahasa
iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan - Membina
tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. Soalan
- Bacaan Senyap
ESTETIK - Bacaan Pantas
HPU - Whodunnit
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - Komentar
- Melukis
- Bina Garis Plot
- Pemetaan
- Menukar Teks
HPK - Rujukan
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan Perpustakaan
kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan
menarik. - Projek
Kompilasi
Aras 2 - Mengedit
i. Membina ayat topik, ayat huraian, ayat contoh secara eklektik
dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah.

Panitia Bahasa Malaysia  19


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 - - -


( 18.5.09 – 22.5.09 )

20 - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009 - - -


( 25.5.09 – 29.5.09 )

- CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2009 - - -


( 30.5.09 – 14.6.09 )

21 WAWASAN GENERASI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


KITA HPU - Pendidikan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sesi
- Ringkasan HPK a. Cakap Ajuk ii. NILAI Perbincangan
Karangan (Teks 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan Cakap Pindah - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil
Ucapan YAB bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan - Bekerjasama - Mencatat
Perdana ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan refleksi kendiri
Menteri) iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH Parlimen
ii. Sistem Bahasa ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Tatabahasa peristiwa semasa. iv. Kosa Kata - Kajian Masa Depan - Lakonan
- Kosa kata - Kontekstual - Sumbangsaran
MAKLUMAT v. Peribahasa - Wawancara
iii. KOMSAS HPU - Menonton
- Puisi Tradisional 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Mendengar
“Syair Dandan dibaca, dan ditonton Rakaman
Setia dan Intan - Melagukan Puisi
Terpilih” - Meramal

- Pemahaman HPK
Prosa 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan dan isi - Melengkapkan
Tradisional penting tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Borang LPG
- Main Peranan
Aras 2 - Menulis Iklan
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk - Permainan
menghubungkan idea. Bahasa
- Membina
ESTETIK Soalan

Panitia Bahasa Malaysia  20


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

HPU - Bacaan Senyap


10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Bacaan Pantas
sastera - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi puisi. - Menukar Teks

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan
perkataan sendiri.
- Rujukan
Aras 3 Perpustakaan
i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih mencabar. - Projek
Kompilasi
- Mengedit

22 PATRIOTISME DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


GENERASI MODEN HPU - Sains dan Teknologi
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Pemahaman - Sesi
- Petikan Umum HPK a. Pola Ayat ii. NILAI Perbincangan
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara - FN + FN - Bersungguh-sungguh Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa dengan menggunakan pelbagai soalan. - FN + FK - Bekerjasama - Mencatat
- Tatabahasa - FN + FA refleksi kendiri
- Kosa kata Aras 2 - FN + FS iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi BERNILAI TAMBAH Parlimen
iii. KOMSAS dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. ii. Sistem Ejaan - Kemahiran Berfikir - Simulasi
- Prosa - Kajian Masa Depan - Lakonan
Tradisional MAKLUMAT iii. Sebutan dan Intonasi - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
“Peminangan HPU dan Komunikasi - Wawancara
Puteri Gunung 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, iv. Kosa Kata - Menonton
Ledang” dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Mendengar
v. Peribahasa Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
- Pemahaman 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar
Prosa berdasarkan konteks. - Meramal
Tradisional - Melengkapkan
Aras 1 Borang LPG
ii. Memahami dan menyatakan makna perkataan dan rangkai kata - Main Peranan
berdasarkan konteks. - Menulis Iklan
- Permainan
HPK Bahasa

Panitia Bahasa Malaysia  21


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Membina
sesuatu bahan. Soalan
- Bacaan Senyap
Aras 1 - Bacaan Pantas
iv. Membaca dengan menggunakan teknik luncuran dan imbasan - Whodunnit
untuk mendapatkan fakta yang diperlukan. - Komentar
- Melukis
ESTETIK - Bina Garis Plot
HPU - Pemetaan
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Menukar Teks
sastera - Rujukan
Perpustakaan
HPK - Projek
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Kompilasi
- Mengedit
Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan
perkataan sendiri.

HPK
10.3 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan
pengajaran.

Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

HPK
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

23 AMALAN HIDUP SIHAT INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


HPU - Kesihatan
i. Penulisan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Karangan - Sesi
Wawancara HPK: a. Ayat Songsang ii. NILAI Perbincangan
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis - Rasional Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. ii. Sistem Ejaan - Menghargai - Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia  22


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Tatabahasa Aras 1 - Kesabaran refleksi kendiri


- Kosa kata ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa iii. Sebutan dan Intonasi - Kesyukuran - Perbahasan Ala
semasa. Parlimen
iii. KOMSAS iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Sajak “Jalan- HPK BERNILAI TAMBAH - Lakonan
jalan Raya 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
Kotaku” dengan menggunakan pelbagai soalan. - Wawancara
- Pemahaman Aras 2 - Belajar Cara Belajar - Menonton
Sajak i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi - Kajian Masa Depan - Mendengar
dan memberikan jawapan secara bertatasusila. Rakaman
- Kontekstual
- Melagukan Puisi
ESTETIK - Meramal
HPU - Melengkapkan
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya Borang LPG
sastera - Main Peranan
- Menulis Iklan
HPK - Permainan
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Bahasa
Aras 1 - Membina
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan Soalan
perkataan sendiri. - Bacaan Senyap
- Bacaan Pantas
HPK - Whodunnit
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai - Komentar
dan pengajaran. - Melukis
Aras 3 - Bina Garis Plot
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya. - Pemetaan
- Menukar Teks
HPK - Rujukan
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi puisi. Perpustakaan
- Projek
Aras 3 Kompilasi
i. Menganalisis penggunaan gaya bahasa yang lebih mencabar. - Mengedit

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

24 REMAJA DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks


KESIHATAN HPU - Kesihatan
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis - Perubatan Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan - Sastera - Sesi
- Rumusan HPK a. Ayat Aktif Perbincangan
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan Ayat Pasif ii. NILAI Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan - Kesyukuran - Mencatat

Panitia Bahasa Malaysia  23


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Tatabahasa ungkapan yang sesuai. ii. Sistem Ejaan - Menghargai refleksi kendiri
- Kosa kata - Bertanggungjawab - Perbahasan Ala
Aras 2 iii. Sebutan dan Intonasi - Rasional Parlimen
iii. KOMSAS i. Berbincang dengan menggunakan soalan bercapah aras tinggi - Simulasi
- Cerpen dan memberikan jawapan yang tepat secara bertatasusila. iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN - Lakonan
“Lambaian Malar BERNILAI TAMBAH - Sumbangsaran
Hijau” MAKLUMAT v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Wawancara
- Pemahaman HPU - Menonton
Cerpen 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Belajar Cara Belajar - Mendengar
dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Kajian Masa Depan Rakaman
- Melagukan Puisi
HPK - Kontuktivisme - Meramal
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Kontekstual - Melengkapkan
utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang Borang LPG
didengar, dibaca dan ditonton. - Main Peranan
- Menulis Iklan
Aras 1 - Permainan
i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting Bahasa
dan kurang penting dalam pelbagai bahan. - Membina
Soalan
HPK - Bacaan Senyap
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Bacaan Pantas
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Whodunnit
- Komentar
Aras 2 - Melukis
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk - Bina Garis Plot
menghubungkaitkan idea. - Pemetaan
- Menukar Teks
- Rujukan
Perpustakaan
- Projek
Kompilasi
- Mengedit

25 CITA-CITA DAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 211 &
KERJAYA HPU - Kaunseling 212)
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Morfologi - Sastera
i. Pemahaman perbincangan. - Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum a. Kata Ganda - Sesi
HPK ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara ii. Sistem Ejaan - Kerajinan Kumpulan Kecil
- Tatabahasa terhadap isu yang dikemukakan. - Rasional - Mencatat
- Kosa kata iii. Sebutan dan Intonasi - Keadilan refleksi kendiri
Aras 1 - Perbahasan Ala

Panitia Bahasa Malaysia  24


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

iii. KOMSAS iv. Memberikan keterangan dengan serta-merta tentang sesuatu iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Prosa perkara. BERNILAI TAMBAH - Simulasi
Tradisional v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Lakonan
“Pertarungan MAKLUMAT - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
Tuah dan Jebat” HPU - Wawancara
dan Komunikasi
- Pemahaman 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang - Menonton
Prosa didengar, dibaca dan ditonton - Belajar Cara Belajar - Mendengar
Tradisional - Konstruktivisme Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. - Meramal
- Melengkapkan
Aras 1 Borang LPG
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Main Peranan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Menulis Iklan
disampaikan. - Permainan
Bahasa
HPU - Membina
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Soalan
- Bacaan Senyap
HPK - Bacaan Pantas
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. - Whodunnit
- Komentar
Aras 1 - Melukis
i. Meneliti kesesuaian dan kemunasabahan maklumat sama ada - Bina Garis Plot
teks atau grafik dengan tugasan. - Pemetaan
- Menukar Teks
ESTETIK - Rujukan
HPU Perpustakaan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Projek
sastera. Kompilasi

HPK
- Mengedit
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan
pengajaran.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN


INTERPERSONAL
26 CITA-CITA DAN HPU i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 218 –
KERJAYA 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu - Kaunseling 222)
• Morfologi - Kemahiran Hidup

Panitia Bahasa Malaysia  25


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

i. Penulisan HPK - Sastera Cadangan Aktiviti:


- Karangan Surat 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk a. Imbuhan - Sesi
Kiriman Rasmi mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. ii. NILAI Perbincangan
(Aduan) Aras 2 ii. Sistem Ejaan - Hemah Tinggi Kumpulan Kecil
i. Menyusun dan mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh - Keyakinan - Mencatat
ii. Sistem Bahasa untuk mempengaruhi seseorang. iii. Sebutan dan Intonasi - Tanggungjawab refleksi kendiri
- Tatabahasa - Perbahasan Ala
- Kosa kata MAKLUMAT iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN Parlimen
HPU BERNILAI TAMBAH - Simulasi
iii. KOMSAS 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu v. Peribahasa - Belajar Cara Belajar - Lakonan
- Sajak “Manusia - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
dan HPK dan Komunikasi - Wawancara
Kesejahteraan” 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang - Kontekstual - Menonton
- Pemahaman sesuai untuk menyampaikan maklumat. - Kecerdasan Pelbagai - Mendengar
Aras 3 Rakaman
Sajak
i. Mengemukakan hujah dan alasan yang kukuh daripada dapatan - Melagukan Puisi
kajian yang diperakukan dan gaya yang berkesan. - Meramal
- Melengkapkan
ESTETIK Borang LPG
HPU - Main Peranan
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya - Menulis Iklan
penulisan kreatif dan bukan kreatif - Permainan
Bahasa
HPK - Membina
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera Soalan
serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. - Bacaan Senyap
Aras 2 - Bacaan Pantas
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens. - Whodunnit
- Komentar
ESTETIK - Melukis
HPU - Bina Garis Plot
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. - Pemetaan
- Menukar Teks
HPK - Rujukan
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Perpustakaan
- Projek
Aras 1 Kompilasi
v. Menyemak dan membuat pengeditan yang mudah. - Mengedit
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

27 - UJIAN BULANAN 2 - - -

Panitia Bahasa Malaysia  26


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

28 WARISAN BANGSA – INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 232 –


SENI BANGSA HPU - Sejarah 234)
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Morfologi - Sosiologi
i. Penulisan - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Rumusan HPK a. Imbuhan - Sesi
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ii. Sistem Ejaan - Rasional Kumpulan Kecil
- Tatabahasa ungkapan yang sesuai. - Menghargai - Mencatat
- Kosa kata iii. Sebutan dan Intonasi - Semangat refleksi kendiri
Aras 2 Masyarakat - Perbahasan Ala
iii. KOMSAS ii. Berkongsi idea yang bernas dengan menokok tambah dan iv. Kosa Kata Parlimen
- Pengenalan mengukuhkan idea dengan menggunakan variasi ayat yang iii. KEMAHIRAN - Simulasi
Drama gramatis dan jelas maksudnya. v. Peribahasa BERNILAI TAMBAH - Lakonan
- Ciri-ciri - Kajian Masa Depan - Sumbangsaran
- Pemahaman MAKLUMAT - Belajar Cara Belajar - Wawancara
Drama HPU - Kontekstual - Menonton
7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang - Mendengar
didengar, dibaca dan ditonton Rakaman
- Melagukan Puisi
HPK - Meramal
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. - Melengkapkan
Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Menulis Iklan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Permainan
disampaikan. Bahasa
- Membina
MAKLUMAT Soalan
HPU - Bacaan Senyap
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu - Bacaan Pantas
- Whodunnit
HPK - Komentar
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk - Melukis
membuat pembentangan. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 1 - Menukar Teks
i. Menentukan kata, istilah, frasa, rangkai kata, pepatah dan - Rujukan
pelbagai ragam ayat yang sesuai untuk menyampaikan Perpustakaan
maklumat. - Projek
Kompilasi
ESTETIK - Mengedit
HPU

Panitia Bahasa Malaysia  27


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya


sastera

HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan
pengajaran.

Aras 1
iv. Menganalisis perkara yang menarik dalam karya.

29 WARISAN BANGSA INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku Teks (m.s 240 –


(KEBUDAYAAN) HPU - Sejarah 244)
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Sintaksis - Sastera
i. Karangan Perbahasan perbincangan Cadangan Aktiviti:
a. Cakap Pindah ii. NILAI - Sesi
ii. KOMSAS HPK Cakap Ajuk - Rasional Perbincangan
Drama “Serunai 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi. - Keberanian Kumpulan Kecil
Malam” ii. Sistem Ejaan - Kesederhanaan - Mencatat
- Pemahaman Aras 1 refleksi kendiri
Drama ii. Menjelaskan idea secara deduktif. iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan Ala
iii. KEMAHIRAN
Parlimen
BERNILAI TAMBAH
i. Penulisan MAKLUMAT iv. Kosa Kata - Simulasi
- Kemahiran Berfikir
- Perbahasan HPU - Lakonan
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu v. Peribahasa - Teknologi Maklumat - Sumbangsaran
ii. Sistem Bahasa dan Komunikasi - Wawancara
- Tatabahasa HPK - Kajian Masa Depan - Menonton
- Kosa kata 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan - Mendengar
memberikan alasan yang kukuh. Rakaman
iii. KOMSAS Aras 1 - Melagukan Puisi
- Drama “Serunai v. Menyusun semula idea mengikut urutan yang logik dan - Meramal
Malam” mengemukakan rasionalnya. - Melengkapkan
- Pemahaman Borang LPG
Drama HPU - Main Peranan
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu - Menulis Iklan
- Permainan
HPK Bahasa
9.4 Menyediakan hujah dan alasan serta menyampaikan maklumat - Membina
untuk sesuatu pembentangan. Soalan
- Bacaan Senyap
Aras 1 - Bacaan Pantas
iv. Mengemukakan format penyampaian lisan dalam bentuk - Whodunnit
perbahasan, forum, laporan dan ulasan. - Komentar
- Melukis

Panitia Bahasa Malaysia  28


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

ESTETIK - Bina Garis Plot


HPU - Pemetaan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Menukar Teks
sastera - Rujukan
Perpustakaan
HPK - Projek
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, Kompilasi
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Mengedit

Aras 3
ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya.

ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk membina perenggan
yang kohesif.

Aras 1
ii. Mengemukakan isi mengikuti keutamaan dengan menggunakan
penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan
yang utuh.

30 PEMULIHARAAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


WARISAN SEJARAH HPU - Sejarah
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan perbincangan - Sesi
- Rumusan a. Analisis Ayat ii. NILAI Perbincangan
HPK - Patriotisme Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam ii. Sistem Ejaan - Bekerjasama - Mencatat
- Tatabahasa perbincangan. refleksi kendiri
- Kosa kata iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
Aras 1 BERNILAI TAMBAH Parlimen
iii. KOMSAS iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Simulasi
respons yang sesuai. - Lakonan
- Belajar Cara Belajar - Sumbangsaran
- Drama “Titik-titik MAKLUMAT v. Peribahasa
Perjuangan” HPU - Kajian Masa Depan - Wawancara
- Pemahaman 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Mendengar

Panitia Bahasa Malaysia  29


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Meramal
sesuatu bahan. - Melengkapkan
Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Menulis Iklan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Permainan
disampaikan. Bahasa
- Membina
ESTETIK Soalan
HPU - Bacaan Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Bacaan Pantas
sastera - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, nilai dan - Bina Garis Plot
pengajaran. - Pemetaan
- Menukar Teks
Aras 1 - Rujukan
iii. Menulis sinopsis. Perpustakaan
- Projek
HPK Kompilasi
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, - Mengedit
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

- - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA - - -


( 22.8.09 – 30.8.09 )

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

31 INDUSTRI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


PELANCONGAN HPU - Geografi
3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata • Sintaksis - Ekonomi Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia  30


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

i. Pemahaman sepakat - Sastera - Sesi


- Petikan Umum HPK a. Analisis Ayat Perbincangan
3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain ii. NILAI Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. ii. Sistem Ejaan - Cinta Akan Alam - Mencatat
- Tatabahasa Aras 2 Sekitar refleksi kendiri
- Kosa kata ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan iii. Sebutan dan Intonasi - Kesyukuran - Perbahasan Ala
yang wajar. Parlimen
iii. KOMSAS iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN - Simulasi
- Cerpen MAKLUMAT BERNILAI TAMBAH - Lakonan
“Pusaran” HPU v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
- Pemahaman 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Wawancara
Cerpen dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Belajar Cara Belajar - Menonton
- Teknologi Maklumat - Mendengar
HPK Rakaman
dan Komunikasi
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Melagukan Puisi
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Meramal
Aras 1 - Melengkapkan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan Borang LPG
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Main Peranan
disampaikan. - Menulis Iklan
- Permainan
ESTETIK Bahasa
HPU - Membina
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya Soalan
sastera - Bacaan Senyap
- Bacaan Pantas
HPK - Whodunnit
10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan - Komentar
pengajaran. - Melukis
Aras 1 - Bina Garis Plot
iii. Menulis sinopsis. - Pemetaan
- Menukar Teks
HPK - Rujukan
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, Perpustakaan
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Projek
Aras 1 Kompilasi
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya - Mengedit
bahasa dan sudut pandangan dalam karya.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

32 INDUSTRI INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Buku teks (m.s 251)


PELANCONGAN HPU - Ekonomi
5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain melakukan sesuatu • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia  31


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

i. Penulisan - Sesi
- Karangan HPK a. Membetulkan ii. NILAI Perbincangan
Berpandu 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan Kata dan Istilah - Bertanggungjawab Kumpulan Kecil
dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk - Bekerjasama - Mencatat
ii. Sistem Bahasa mendapatkan sesuatu. ii. Sistem Ejaan refleksi kendiri
- Tatabahasa iii. KEMAHIRAN - Perbahasan Ala
- Kosa kata Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH Parlimen
i. Mengutarakan pandangan untuk mempengaruhi orang lain. - Kontekstual - Simulasi
iii. KOMSAS iv. Kosa Kata - Teknologi Maklumat - Lakonan
- Puisi Tradisional MAKLUMAT dan Komunikasi - Sumbangsaran
“Gurindam Baris HPU v. Peribahasa - Wawancara
Hadapan” 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
- Pemahaman dibaca didengar, dibaca, dan ditonton - Mendengar
Puisi Tradisional Rakaman
HPK - Melagukan Puisi
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. - Meramal
- Melengkapkan
Aras 1 Borang LPG
iii. Membina dan mengajukan soalan bercapah aras rendah dan - Main Peranan
tinggi untuk mendapat penjelasan lanjut. - Menulis Iklan
- Permainan
ESTETIK Bahasa
HPU - Membina
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya Soalan
sastera - Bacaan Senyap
- Bacaan Pantas
HPK - Whodunnit
10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan - Komentar
pengajaran. - Melukis
- Bina Garis Plot
Aras 1 - Pemetaan
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya - Menukar Teks
bahasa, dan sudut pandangan dalam karya. - Rujukan
Perpustakaan
HPK - Projek
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam Kompilasi
puisi. - Mengedit

Aras 1
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi dengan
menggunakan perkataan sendiri.

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya

Panitia Bahasa Malaysia  32


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya
sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

33 PERPADUAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


HPU - Sejarah
i. Pemahaman 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum sepakat - Sesi
a. Binaan Ayat ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK - Perpaduan Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain ii. Sistem Ejaan - Keadilan - Mencatat
- Kosa kata secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. - Semangat refleksi kendiri
iii. Sebutan dan Intonasi Kemasyarakatan - Perbahasan Ala
iii. KOMSAS Aras 1 Parlimen
- Prosa iii. Menerima atau menolak pandangan dengan mengemukakan iv. Kosa Kata iii. KEMAHIRAN - Simulasi
Tradisional hujah dan alasan supaya tidak menyinggung perasaan yang BERNILAI TAMBAH - Lakonan
“Sikap Terburu- dapat diterima oleh pihak lain. v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
buru Membawa - Wawancara
Padah” MAKLUMAT - Kajian Masa Depan - Menonton
- Pemahaman HPU - Kecerdasan Pelbagai - Mendengar
Prosa 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, Rakaman
Tradisional dibaca, dan ditonton - Melagukan Puisi
- Meramal
HPK - Melengkapkan
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat Borang LPG
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. - Main Peranan
- Menulis Iklan
Aras 1 - Permainan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan Bahasa
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin - Membina
disampaikan. Soalan
- Bacaan Senyap
ESTETIK - Bacaan Pantas
HPU - Whodunnit
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya - Komentar
sastera - Melukis
- Bina Garis Plot
HPK - Pemetaan

Panitia Bahasa Malaysia  33


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, - Menukar Teks
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Rujukan
Perpustakaan
Aras 1 - Projek
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya Kompilasi
bahasa dan sudut pandangan dalam karya. - Mengedit
ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya
penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai
genre.

Aras 1
iii. Mengkategorikan diksi, istilah dan pelbagai jenis ayat dalam
karya bukan sastera.

34 - CUTI HARI RAYA AIDUL FITRI 2009 - - -


( 21.9.09 – 24.9.09 )

35 PENDIDIKAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


HPU - Pendidikan
i. Penulisan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Rumusan perbincangan - Sesi
a. Membetulkan ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK Kesalahan Ayat - Waspada Kumpulan Kecil
- Tatabahasa 2.1 Mencetuskan idea bernas semasa memberikan pendapat dalam - Ketelitian - Mencatat
- Kosa kata perbincangan. ii. Sistem Ejaan - Keprihatinan refleksi kendiri
- Perbahasan Ala
iii. KOMSAS Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi iii. KEMAHIRAN Parlimen
- Sajak “Pembeli iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan BERNILAI TAMBAH - Simulasi
Masa Sudah” respons yang sesuai. iv. Kosa Kata - Kemahiran Berfikir - Lakonan
- Sumbangsaran
- Pemahaman MAKLUMAT v. Peribahasa - Kajian Masa Depan - Wawancara
Sajak HPU - Belajar Cara Belajar - Menonton
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Mendengar
dibaca, dan ditonton Rakaman
- Melagukan Puisi

Panitia Bahasa Malaysia  34


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

HPK - Meramal
7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada - Melengkapkan
sesuatu bahan. Borang LPG
- Main Peranan
Aras 1 - Menulis Iklan
v. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk mendapatkan - Permainan
pemahaman yang menyeluruh serta mesej yang ingin Bahasa
disampaikan. - Membina
Soalan
ESTETIK - Bacaan Senyap
- Bacaan Pantas
HPU - Whodunnit
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Komentar
sastera - Melukis
- Bina Garis Plot
HPK - Pemetaan
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam - Menukar Teks
puisi. - Rujukan
Perpustakaan
Aras 1 - Projek
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan Kompilasi
perkataan sendiri. - Mengedit
ESTETIK
HPU
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan
kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan
menarik.

Aras 2
ii. Menggunakan diksi simile perulangan sinkof dan personafikasi
untuk menghasilkan baris sajak.

MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

36 PENDIDIKAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


HPU - Pendidikan
i. Penulisan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:

Panitia Bahasa Malaysia  35


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Karangan Fakta perbincangan - Sesi


/ Pendapat a. Membetulkan ii. NILAI Perbincangan
HPK Kesalahan Ayat - Kasih sayang Kumpulan Kecil
ii. Sistem Bahasa 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu - Mencatat
- Ketaatan
- Tatabahasa perkara terhadap isu yang dikemukakan. ii. Sistem Ejaan refleksi kendiri
- Kerjasama
- Kosa kata - Perbahasan Ala
Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi Parlimen
iii. KEMAHIRAN
iii. KOMSAS iii. Mendengar pendapat yang dikemukakan untuk memberikan - Simulasi
BERNILAI TAMBAH
- Drama “Seri respons yang sesuai. iv. Kosa Kata - Lakonan
Nara” - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
- Pemahaman MAKLUMAT v. Peribahasa - Teknologi Maklumat - Wawancara
HPU - Menonton
Drama dan Komunikasi
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu - Mendengar
- Kajian Masa Depan Rakaman
HPK - Belajar Cara Belajar - Melagukan Puisi
8.5 Mentaksirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk - Meramal
membuat inferens. - Melengkapkan
Borang LPG
Aras 1 - Main Peranan
iii. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam - Menulis Iklan
maklumat. - Permainan
Bahasa
ESTETIK - Membina
HPU Soalan
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Bacaan Senyap
sastera - Bacaan Pantas
- Whodunnit
HPK - Komentar
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, - Melukis
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Bina Garis Plot
- Pemetaan
Aras 2 - Menukar Teks
i. Membanding beza watak dan perwatakan dan latar dalam karya - Rujukan
yang sama atau karya yang berlainan. Perpustakaan
- Projek
ESTETIK Kompilasi
HPU - Mengedit
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk
menghasilkan perenggan yang koheren.

Aras 1

Panitia Bahasa Malaysia  36


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

ii. Mengemukakan isi mengikut keutamaan dengan menggunakan


penanda wacana yang tepat untuk menghasilkan perenggan
yang utuh.

37 KEPENGGUNAAN INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


HPU - Kepenggunaan
i. Pemahaman 3.0 Berunding secara santun untuk mendapatkan persetujuan dan • Sintaksis - Sastera Cadangan Aktiviti:
- Petikan Umum kata sepakat - Sesi
a. Binaan Ayat ii. NILAI Perbincangan
ii. Sistem Bahasa HPK - Kasih sayang Kumpulan Kecil
- Peribahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain ii. Sistem Ejaan - Mencatat
- Hormat menghormati
- Kosa kata secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. refleksi kendiri
- Rasional
iii. Sebutan dan Intonasi - Perbahasan Ala
iii. KOMSAS Aras 2 Parlimen
iii. KEMAHIRAN
- Cerpen “Budi ii. Menyatakan pendirian baru dengan mengemukakan alasan iv. Kosa Kata - Simulasi
BERNILAI TAMBAH
Yang Tidak yang wajar. - Lakonan
Terbeli” v. Peribahasa - Kemahiran Berfikir - Sumbangsaran
- Pemahaman MAKLUMAT - Belajar Cara Belajar - Wawancara
Cerpen HPU - Menonton
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Kajian Masa Depan - Mendengar
dibaca didengar, dibaca, dan ditonton Rakaman
- Melagukan Puisi
HPK - Meramal
7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat - Melengkapkan
rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Borang LPG
- Main Peranan
Aras 1 - Menulis Iklan
i. Menganalisis maksud tersurat dan tersirat untuk - Permainan
mendapatkan pemahaman yang menyeluruh serta mesej Bahasa
yang ingin disampaikan. - Membina
Soalan
ESTETIK - Bacaan Senyap
HPU - Bacaan Pantas
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Whodunnit
sastera - Komentar
- Melukis
HPK - Bina Garis Plot
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, - Pemetaan
plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. - Menukar Teks
- Rujukan
Aras 1 Perpustakaan
v. Menjelaskan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya - Projek
bahasa dan sudut pandangan dalam karya. Kompilasi

Panitia Bahasa Malaysia  37


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

- Mengedit

38 - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 - - -


( 19.10.09 – 23.10.09 )

39 - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 - - -


( 26.10.09 – 30.10.09 )

40 - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 - - -


( 2.11.09 – 6.11.09 )

41 SASTERA DAN TANAH INTERPERSONAL i. Tatabahasa i. ILMU Bahan Edaran


AIR HPU - Sastera
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra • Sintaksis Cadangan Aktiviti:
i. Penulisan ii. NILAI - Sesi
- Ringkasan HPK: a. Binaan Ayat - Berjimat cermat Perbincangan
Karangan 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan - Menghargai Kumpulan Kecil
bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ii. Sistem Ejaan - Mencatat
ii. Sistem Bahasa ungkapan yang sesuai. iii. KEMAHIRAN refleksi kendiri
- Peribahasa Aras 1 iii. Sebutan dan Intonasi BERNILAI TAMBAH - Perbahasan Ala
- Kosa kata ii. Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa - Kemahiran Berfikir Parlimen
semasa. iv. Kosa Kata - Belajar Cara Belajar - Simulasi
iii. KOMSAS - Kajian Masa Depan - Lakonan
- Prosa MAKLUMAT v. Peribahasa - Kontekstual - Sumbangsaran
Tradisional HPU - Wawancara
“Seloka Pak 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, - Menonton
Kaduk” dibaca, dan ditonton - Mendengar
- Pemahaman Rakaman
Prosa HPK - Melagukan Puisi
Tradisional 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Meramal
utama dan isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang - Melengkapkan
didengar, dibaca, dan ditonton. Borang LPG
- Main Peranan
Aras 2 - Menulis Iklan
i. Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk - Permainan
menghubungkaitkan idea. Bahasa
- Membina

Panitia Bahasa Malaysia  38


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu
Tingkatan Empat

ESTETIK Soalan
HPU - Bacaan Senyap
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya - Bacaan Pantas
sastera - Whodunnit
- Komentar
HPK - Melukis
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam - Bina Garis Plot
puisi. - Pemetaan
- Menukar Teks
Aras 1 - Rujukan
ii. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan Perpustakaan
perkataan sendiri. - Projek
Kompilasi
- Mengedit

ESTETIK
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya
penulisan kreatif dan bukan kreatif

HPK
11.2 Menganalisi gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera
serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Aras 2
ii. Mentafsirkan maksud puisi dengan membuat inferens.

42 - ULANGKAJI SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009 - - -

- - CUTI AKHIR TAHUN 2009 - - -


( 21.11.2009 – 3.1.2009 )

Panitia Bahasa Malaysia  39


SMK Seri Mutiara
Sesi 2009