Anda di halaman 1dari 4

B4D4E1 Calculate the percentage of increase or decrease for each of the following: Kirakan peratusan kenaikan bagi setiap

yang berikut: 1. from 42 kg to 126 kg dari 42 kg kepada 126 kg 2. from 35 to 70 dari 35 kepada 70

3. Azri bought a car at a price RM68 000. Three years later, he sold it for RM46 000. Find the percentage decrease in the price of the car. Azri telah membeli sebuah kereta berharga RM68 000. Tiga tahun kemudian, dia telah menjual kereta itu dengan harga RM46 000. Kira peratusan penurunan harga kereta tersebut.

B5D2E1 Solve the following problems involving percentage. Selesaikan masalah berikut yang melibatkan peratusan. 1. A water tank was 40% full. It became 80% full when another 20 litres of water was poured in. Calculate the amount of water needed to fill up the tank. Sebuah tangki air mempunyai 40% isi penuh. Ia menjadi 80% penuh apabila 20 liter air ditambah ke dalamnya. Kira berapa liter yang diperlukan untuk mengisi penuh tangki tersebut.

2. Mrs Tan saves RM8 000 in the Bank Rakyat that gives an interest of 5.5% per year. What is the total interest received after three years? Encik Tan menyimpan RM8 000 di dalam Bank Rakyat yang member faedah 5.5% setahun. Berapakah jumlah faedah yang diterima selepas tiga tahun.

B4D3E1 Solve the following combined operations. Selesaikan gabungan operasi yang berikut. 1. 27 12 + 8 2. 217 26 3 9 3

3. 112 (12 29) 4

B5D1E1 Solve the following problems involving combined operations. Selesaikan masalah berikut yang melibatkan gabungan operasi. 1. Nadia divides 102 stamps equally among her three sisters. One of her sisters, Dina, already has 96 stamps. Calculate the number of stamps that Dina has altogether. Nadia membahagikan 102 keping setem secara sama banyak kepada tiga orang adiknya. Seorang daripada adiknya, Dina, sudah ada 96 keping setem. Hitung bilangan setem Dina sekarang.

2. Encik Razak has 14 boxes of pencils. Each box contains 12 pencils. If he gives 3 pencils to each of his 40 students, how many pencils does he have left? Encik Razak ada 14 kotak pensel. Setiap kotak itu mengandungi 12 batang pensel. Jika dia memberi 3 batang pensel kepada setiap muridnya yang berjumlah 40 orang, berapa batang penselkah yang tinggal?

B5D3E1 Solve the following problems. Selesaikan masalah yang berikut. 1. Govinda started a company with RM12 000. In the first year, the company recorded a loss of RM8 500, but in the second year, it made a profit of RM15 000. How much money did the company have in the second year? Govinda memulakan sebuah syarikat dengan wang sebanyak RM12 000. Pada tahun pertama, syarikat itu mencatatkan kerugian sebanyak RM8 500, tetapi pada tahun kedua, syarikat itu memperoleh keuntungan sebanyak RM15 000. Berapakah wang yang dimiliki oleh syarikat itu pada tahun kedua?

2. Boon and Atan enter a lift on the second floor. The lift goes up fifteen floors and then goes down eight floors. Which floor are Boon and Atan on now? Boon dan Atan masuk ke dalam sebuah lif di tingkat kedua. Lif tersebut naik 15 tingkat dan turun semula 8 tingkat. Di tingkat manakah Boon dan Atan berada sekarang?

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

..

..