Anda di halaman 1dari 33

KANDUNGAN MUKA SURAT

PENDAHULUAN……………………………………………………………….. 1

DEFINISI ISLAM HADHARI…………………………………………………... 2

VISI, MISI, DAN OBJEKTIF ISLAM HADHARI……………………………... 3

10 PRINSIP UTAMA ISLAM HADHARI

PRINSIP1 : Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah……………………… 5

PRINSIP 2 : Kerajaan adil dan beramah……………………………………… 6

PRINSIP 3 : Rakyat berjiwa merdeka………………………………………… 8

PRINSIP 4 : Penguasaan ilmu pengetahuan………………………………….. 10

PRINSIP 5 : Pembangunan ekonomi seimbang dah komprehensif…………. 14

PRINSIP 6 : Kehidupan berkualiti……………………………………………. 20

PRINSIP 7 : Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita……………….. 22

PRINSIP 8 : Keutuhan budaya dan moral……………………………………. 25

PRINSIP 9 : Pemeliharaan alam semula jadi…………………………………. 26

PRINSIP 10: Kekuatan pertahanan……………………………………………. 27

KESIMPULAN…………………………………………………………………... 32
PENDAHULUAN

“Islam Hadhari adalah suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara

Malaysia yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam.”

Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada

pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus

kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan,

pembangunan kesihatan serta fizikal.

Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ekonomi, sistem

perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik, pembangunan sepadu dan seimbang bagi

melahirkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi

amanah, serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Islam Hadhari bukannya

mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau

fundamental yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan

tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali

tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah. Sebagai sebuah kerajaan yang

bertanggungjawab melindungi kesucian Islam dan memastikan umat Islam tanpa tergelincir

akidah, akan dapat menghadapi cabaran dan reality semasa, pintu ijtihad perlu terbuka supaya

tafsiran yang diwarisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan corak pembangunan mengikut masa

dan tempat.

2
Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan

supaya lebih seimbang dan menyeluruh, merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan

ekonomi, diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui program pendidikan yang

komprehensif, diperlengkap pula dengan program pembangunan rohani untuk menyemai nilai-

nilai murni dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Prinsip Islam Hadhari akan memastikan pencapaian sepuluh prinsip utama ;

1. Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah

2. Kerajaan Adil dan Beramanah

3. Rakyat Berjiwa Merdeka

4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan

5. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif

6. Kehidupan Berkualiti

7. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita

8. Keutuhan Budaya dan Moral

9. Pemeliharaan Alam Semulajadi

10. Kekuatan Pertahanan

3
DEFINISI

Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ianya lebih lengkap dan menyeluruh

berbanding pendekatan secara juzi’a atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik(al-Islam al-

Siyasi), Islam bersifat tasawwuf(al-Islam al-Sufi),dan seumpamanya.

Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan

untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun danmempunyai peradaban yang

unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat, dunia tanpa

sempadan, ekonomi global, budaya materialisme, krisis identiti, jati diri serta penjajahan fikiran.

Pendekatan Islam Hadhari, tidak menolak pentingnya aspekritual dalam

pembinaantamadun. Ini kerana pandangan hidup, system nilai, kestabilan jiwa dan kemajuan

rohaniahmerupakan tonggak kepada pembinaan tamadun yang luhur.

4
VISI ISLAM
Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam Contoh, iaitu sebuah Negara

maju mengikut acuan sendiri.

Konsepnya adalah Negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu,

berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagi golongan yang berakhlak, berbudidan

berbudayayang berpaksikan kepada kepercayaan Agama.

MISI ISLAM HADHARI

“Melaksanakan agenda pembangunan Negara dan ummah berlandaskan pendekatan

Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang”

OBJEKTIF ISLAM HADHARI

“Bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual

(rohani), akhlak, intelek, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kehadapan, inovatif

serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal dan damai”

5
10 PERINSIP UTAMA ISLAM HADHARI

Prinsip 1

Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t

sebagai teras utamanya adalah mencerminkan arah dan halatuju yang kukuh dan konsisten

kerana ia merupakan sumber cahaya yang menyinari kesemua prinsip-prinsip Islam Hadhari

yang lainnya. Menerusi interaksi dan kerjasama yang tidak terbatas bagi membangunkan

tamadun manusia yang kukuh dan bernilai hormat-menghormati di antara satu sama lain kerana

matlamat dari seluruh aktivitinya samada bersifat spritual dan fizikal bagi mencari rahmat

Tuhannya serta kedamaian dan keharmonian hidup di dunia dan akhirat. Penghayatan nilai

keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t akan memberi kekuatan kerohanian dan moral

kepada masyarakat. Ia boleh menjadi penunjuk dalam merealisasikan risalah hidup mereka di

dunia ini, untuk mengambil bahagian dalam membangunkan tamadun dunia mengikut kepakaran

dan kemahiran masing-masing. Penguasaan Teknologi dan pemilikan ilmu bukan sahaja

berkaitan dengan amalan keagamaan tetapi juga yang bersangkut-paut dengan kehidupan di

dunia kerana penguasaan ilmu pengetahuan merupakan faktor yang menentukan kejayaan dan

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki iman dan takwa akan melihat sesama

manusia sebagai kejadian Allah s.w.t yang mulia tanpa memberi justifikasi darjat seseorang

mengikut agama dan bangsanya. Ia memberi pertolongan dan pergaulan yang baik kepada

semua, tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Malah orang yang beriman dan bertakwa

sentiasa menjadikan dirinya sebagai cermin dimasyarakatnya dan memberi contoh yang terbaik

dalam pergaulan dan muamalah. Manusia yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang

6
mudah menerima kebenaran dan mampu mempertahankannya dan menyebarkannya kepada

orang lain baik melalui pengajaran dan pendidikan mahupun melalui suri tauladan yang terlihat

dalam amalan hariannya. Oleh itu, iman dan takwa merupakan nadi penggerak pembangunan

insan yang dapat menghasilkan sumber manusia yang berkebolehan dan berupaya dalam

melaksanakan pembangunan tamadun yang dicita-citakan. Meletakkan keimanan dan ketakwaan

sebagai teras utamanya pendekatan Islam Hadhari adalah asas yang kukuh dan konsisten bagi

menerangi pembangunan manusia dan hala tuju negara ini merupakan satu kesimpulan yang

tepat dan praktikal. Pendekatan Islam Hadhari yang disinari oleh iman dan takwa akan menjana

umat yang berupaya dan bermoral mulia, bersungguh-sungguh didalam tugas dan tanggungjawab

dengan gigih, amanah dan berkualiti. Manusia yang beriman dan bertakwa sentiasa berusaha

melakukan perkara-perkara terbaik dan menjauhi yang mungkar. Ia tidak memisahkan diri dari

masyarakat tanpa mengira batasan agama, budaya, bangsa dan bahasa.

Prinsip 2

Kerajaan adil dan beramanah

Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar

masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 90,

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan , serta memberi

bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji

dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan

mematuhiNya”.Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan, warna kulit, bangsa,

7
kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama. Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al-

qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surah al-Maa’idah : 8,

Maksudnya : “Dan jangan sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu

kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua) kerana

sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah

maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”.

Dan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya,“Sekiranya Fatimah mencuri

nescaya aku akan memotong tangannya”.

Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang

diletakkan ke atasnya. Ini bersumberkan dari al-qur’an dan hadis Nabi SAW. Dalam al-qur’an

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa’ :58 Maksudnya :

“ Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada

ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu

menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhanNya) itu memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar

lagi sentiasa melihat”.

Dan hadis nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad Maksudnya : “ Dan tidak beriman

bagi seseorang yang tidak amanah”.Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik

(good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Pengurusan negara yang

cekap, adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik,

maju, dan dirahmati Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam al-qur’an surah Saba 15

8
Maksudnya : “ Demi Sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang

membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan

kebun (yang luas lagi subur)”. Yang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah

mereka).(Lalu dikatakan kepada mereka):”makanlah dari re4zeki pemberian Tuhan kamu dan

bersyukurlah kepadaNya: (negeri kamu ini adalah)negeri yang baik(aman dan Makmur), dan

(Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun”.

Prinsip 3

Rakyat yang berjiwa merdeka

Mengikut Kamus Dewan (halaman 883), merdeka bermakna bebas daripada penjajahan,

kurungan, naungan dan lain-lain. Kemerdekaan dalam fahaman Islam memberikan fokus kepada

kemerdekaan akidah kerana menghayati akidah tauhid memberikan tunjangan tentang hubungan

manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia sesama manusia. Asas kemerdekaan diri secara

rohaniah dan amal ialah pertautan yang tinggi dengan Allah S.W.T. yang dilakukan dengan

ibadah clan amal soleh yang ikhlas dan telus supaya kesan kebaikannya dapat dirasakan oleh

yang lain. Kebebasan berfikir ialah pertautan akal dengan naql iaitu wahyu. Wahyu memberikan

pertunjuk manusia supaya pedoman yang diberi menyebabkan manusia terus berada dalam

keadaan fitrah dan tidak melampaui batas. Batasan yang memisahkan yang baik dengan yang

buruk, maaruf dan mungkar, hak dan batil, adil dan zalim adalah persimpangan yang boleh

membawa manusia kepada belenggu dan boleh memimpin manusia ke arah kebaikan. Sekiranya

manusia memilih jalan yang baik, kemerdekaan yang sebenarnya dirasai tetapi sekiranya

manusia memilih jalan yang batil maka manusia tidak memilik dan hidupnya dibelenggu. Faktor

9
kreativiti dan inovativiti menjadi landasan pengembangan ilmu dan teknologi umat Islam. Ini

penting supaya faedah berbanding dapat di manfaatkan, acuan kita sendiri dapat terhasil dan

akhirnya tradisi ilmu baru bakal terbentuk hasil adanya integrasi dan proses Islamisasi

menjadikan keunggulan ilmu yang fitrah berkembang. Ia bakal merintis kemajuan dan perubahan

secara holistik sifatnya. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka tidak dapat mengelak diri

daripada mempunyai warga yang mesti berjiwa merdeka. Hanya warga yang berjiwa merdeka

mempunyai kejelasan arah tuju perjuangan. Mereka yang masih terbelenggu dengan kekaguman.

Barat secara melulu atau ingin mempertahankan amalan. dan budaya diri yang menghambat

kemajuan dan perubahan, bakal menjadi beban ke arah mernacu kemajuan dan perubahan.

Kewatanan juga menuntut sama rasa kesetiaan yang tinggi terhadap negara. Dalam tradisi

Negara Islam sandaran terhadap negara dihubungkan dengan rujukan terhadap Allah S.W.T..

Manusia yang dilantik sebagai khalifah mempunyai peranan yang besar supaya negara di mana

mereka berada seharusnya mempunyai kesetiaan yang tinggi dan mempunyai azam dan tekad

untuk memajukannya supaya negara Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan orang lain

dalam acuan ke Malaysia yang unik. Rakyat berjiwa merdeka harus difahamkan dalam konteks

yang luas. Kemerdekaan politik yang kita terima setelah dijajah memberikan kita taklif atau

amanah bagaimana negara kita Malaysia dapat dimajukan dengan mengambil pendekatan yang

komprehensif iaitu tidak menolak ilmu dan teknologi malah budaya yang baik yang terdapat di

Barat dan di Timur tetapi dalam masa yang sama kita membangunkan perubaban berasaskan

Acuan Kita Sendiri.

10
Prinsip 4

Penguasaan ilmu pengetahuan

Dalam konteks negara Malaysia, pembangunan ilmu dan pendidikan menjadi metlamat dalam

pembangunan dasar pendidikannya sejak kemerdekaan di capai. Pengenalan subjek Agama Islam

di mulakan sejak Akta Pelajaran 1961 di laksanakan. Perkembangan subjek-subjek dalam

orientasi Malaysia dengan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mula menjadi

keutamaan. Sekitar tahun-tahun 80an orientasi pengilmuan dan pendidikan di Malaysia

menempa orintasi baru di mana faktor pendidikan agama menjadi faktor yang penting dan

pendekatan sepadu dalam pendidikan menjadi asas utama membangunkan peribadi modal insan

yang holistik. Pengenalan konsep Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Universiti Islam

Antarabangsa Malaysia adalah langkah menarik bagaimana proses pengilmuan dan pendidikan

harus berjalan secara integratif.

Para pelajar tidak saja didedahkan dengan asas-asas ilmu Mengurus Diri seperti aqidah,

akhlak, tilawah, loghah atau bahasa tetapi juga dengan asas-asas Quran, Hadith dan Tafsir

sebagai asas membina Tasawwur yang lebih betul tentang maksud ilmu-ilmu agama. Dalam

masa yang sama, para pelajar di dedahkan dengan subjek-subjek yang berkaitan dengan ilmu

Mengurus Sistem seperti Matematik, Sains, Perakaunan, Ekonomi, Komputer dan lain-lain bagi

membolehkan mereka menguasai ilmu yang berkaitan dengan pengurusan sistem.

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cuba mempelopori proses integrasi dan

Islamisasi ilmu dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan ianya diikuti oleh Akademi Pengajian

11
Islam, Universiti Malaya dan juga Kolej Universiti Islam Malaysia supaya para pelajar

mempunyai pendedahan dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang bakal membolehkan mereka

masuk ke arus perdana dengan memiliki kemampuan ilmu yang seimbang dan menyumbang.

Proses membina insan dalam pengilmuan dan pendidikan, memerlukan pembangunan

modal insan yang holistik. Ia amat perlu dibangunkan supaya metlamat bina tamadun dapat

dilakukan secara sistematik. Globalisasi yang menerpa umat Islam kini memerlukan jawapan

ilmu dan integrasi dan Islamisasi ilmu kini adalah jawapan terbaik terhadap faktor globalisasi.

Konsep umatisasi harus menjadi metlamat utama proses pengilmuan dan pendidikan dan

landasan hadhari atau ketamadunan sewajarnya menjadi tunggak dan teras membangunkan dasar

keilmuan dan pendidikan negara.

PENDIDIKAN ISLAM DAN J-QAF

Di peringkat formal, pendekatan integratif dalam Pendidikan Islam memerlukan asas dan

kaedah yang lebih jelas dan jitu. Pendekatan J-QAF umpamanya tidak saja menekankan

pentingnya ketrampilan dan ketatacaraan dipelajari tetapi bagaimana dapat disuburkan

pemahaman tentang falsafah, hikmah dan makna disebalik pendidikan Jawi, al Quran dan juga

Fardhu Ain supaya pendidikan kemahiran Jawi , al Quran dan Asas Fardhu Ain dapat

membentuk aqidah, pemahaman tentang makna ibadah yang sebenar, disamping terbentuknya

akhlak contoh di kalangan pelajar-pelajar yang melambangkan wujudnya kesan penghayatan

yang baik.

Di peringkat swasta, usaha yang serius di kalangan semua pihak harus segera dilakukan

samada diperkukuh dan disusun semula sistem yang sedia ada supaya ianya menepati maksud

12
pendidikan Islam yang berjiwa hadhari. Dalam ertikata lain kemudahan prasarana yang baik,

pendidik yang terlatih, kurikulum yang seimbang dan sepadu, metodologi pengajaran dan

pembelajaran yang mendukung maksud ilmu dan amal harus menjadi agenda utama penyusunan

semula sistem tersebut. Dalam masa yang sama kajian terancang harus dibuat terhadap

pendidikan agama pagi atau petang yang dihadiri oleh pelajar-pelajar.

Pendekatan dua sesi ini memerlukan kajian dari sudut perulangan bahan yang diajar,

kecukupan masa bagi murid-murid untuk melakukan ulangkaji dan latihan dan kesuntukan masa

mereka untuk menikmati keperluan naluri, bakat dan kegiatan-kegiatan sihat. Kepadatan masa

sebahagian besar murid-murid Islam boleh menyebabkan hilangnya tumpuan dan keberkesanan.

Yang penting ialah bahan yang diajar sifatnya melengkapi dan diterima dengan kesan

penghayatan yang baik. Malah tidak keterlaluan sekiranya pihak kerajaan memikirkan secara

serius kaedah satu sesi menggabungkan pendidikan formal dan tidak formal supaya masalah

biaya tidak lagi berbangkit dan kurikulum yang diajarkan sifatnya lebih integratif. Kaedah ini

boleh membantu pelajar-pelajar Islam hadir dalam sistem perdana dan membolehkan kualiti

pendidikan sejajar dengan keperluan masa kini dan masa depan yang amat mencabar.

Hal yang sama harus berlaku di kalangan pelajar-pelajar Bukan Islam yang berkaitan

dengan subjek Moral. Oleh kerana konsep Etika dapat diterima oleh ramai pihak khususnya

masyarakat bukan Islam, mengapa tidak Pendidikan Etika menggantikan subjek moral. Konsep

etika diterima sebagai suatu konsep yang lebih universal. Sekiranya Pendidikan Etika itu

diterima, langkah meninjau semula kurikulum, metodologi, kepakaran mendidiknya harus

dilakukan. Kurikulum etika harus merangkumi nilai-nilai agama yang mendukung ciri-ciri

universal, nilai-nilai tradisi dan falsafah keagamaan yang bermenafaat dan nilai-nilai moral yang

13
sifatnya merentasi. Mereka yang pakar dan memiliki keahlian dalam lapangan masing-masing

harus diundang menggubal sukatan dan kandungan yang lebih memberi makna dan kesan

terhadap penyuburan etika dan amalan yang baik. Para pendidiknya harus dilatih dengan

metodologi yang memikat tumpuan murid-murid dan menjadikan Pendidikan Etika diminati dan

menjadi asas pembentukan moral dan nilai-nilai murni di kalangan mereka disamping menjadi

syarat dalam peperiksaan.

Begitu juga dengan pendidikan Tamadun Islam dan Dialog Peradaban harus

diperkukuhkan lagi di kalangan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS supaya kefahaman pelajar tentang

elemen-elemen hadhari wujud dalam proses pengajian yang mereka lalui. Tinjauan yang dibuat

di Universiti Malaya, pendidikan Tamadun Islam dan Dialog Peradaban memberi kesan yang

amat baik bagi pelajar-pelajar Bukan Islam memahami Islam dan tamadunnya dan baik bagi

pelajar-pelajar Islam memahami faktor-faktor peradaban lain yang berlaku disekitarnya. Cara

begini membolehkan pemahaman terhadap silang-tamadun berlaku dengan baik berasaskan

pendekatan ilmu. Pendekatan hadhari ini amat selari dengan pengalaman ilmuan Islam pada

masa lalu yang memenafaatkan makna ‘ litaarrafu’ atau budaya kekenalan secara bijaksana

dengan memperkongsi aspek-aspek hadhari yang positif daripada aspek-aspek falsafah, sains dan

teknologi orang-orang Yunani dan Greek, orang-orang India dan juga Cina

14
Prinsip 5

PEMBANGUNAN EKONOMI SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF

Dalam era semasa di mana setiap negara begitu ghairah membangunkan ekonomi negara

masing-masing, permasalahan kemanusiaan seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan,

ketidakadilan sosial dalam masyarakat, kadar jenayah yang meningkat, keruntuhan institusi

keluarga, ketidakseimbangan sistem ekologi dan sebagainya turut sama berkembang dengan

kadar yang membimbangkan. jika persoalan yang ada hubung kait dengan kebajikan manusia ini

turut terjejas hasil dari pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat lambat laun akan

mengalami krisis yang ketara.

Persoalan yang perlu dijawab, adakah pendekatan pembangunan sesebuah negara yang

berteraskan kepada penumpuan hanya kepada faktor ekonomi semata-mata yang menepati model

sekular yang dianuti oleh negara maju masa ini, mencukupi untuk menghasilkan sebuah

peraclaban kemanusiaan yang utuh meliputi keseluruhan dimensi pembangunan kemanusiaan

yang sempurna? juga, adakah kepincangan masyarakat masa kini hasil dari penekanan kepada

faktor material semata-mata mampu membawa masyarakat terbabit terus mampan dalam prestasi

ekonominya?

Semua akan bersetuju bahawa pembangunan aspek ekonomi adalah satu-satu asas yang

fundamental kepada keutuhan sesebuah peradaban. Model pembangunan sesebuah negara perlu

berteraskan kepada matlamat membina asas kemanusiaan yang utuh.

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi hendaklah dilihat sebagai salah satu aspek yang

penting dalam satu acuan yang turut berhubung kait dengan keperluan aspek fundamental yang

15
lain seperti peningkatan keimanan dan seterusnya kerohanian masyarakat. Pembangunan dimensi

ekonomi yang disepadukan dengan nilai kerohanian kemanusiaan justeru itu perlu digubal dan

diterjemahkan dalam bentuk perancangan, polisi, dan mekanisme ekonomi oleh sesebuah negara.

Pembangunan ekonomi yang sedemikian. menepati pendekatan pembangunan ekonomi

yang seimbang clan komprehensif. Mengikut pendekatan tersebut nilai kemanusiaan perlu diberi

perhitungan dalam membangun ekonomi negara. Pendekatan tersebut dengan sekali gus akan

menjadi usaha yang mampu menerajui negara ke arah kewujudan sebuah peradaban yang

dinamik. Dengan pendekatan ini, ia mampu mengurangkan gejala dan kerenah masyarakat hasil

daripada penglibatan mereka dalam aktiviti ekonomi.

Negara membangun seperti Malaysia pada masa ini perlu kepada barisan kepimpinan

yang jujur, pintar, gigih serta berwawasan semoga negara mampu berperanan membangun

ekonomi secara efektif dalam menghadapi segala bentuk cabaran dalam pergolakan dunia pada

masa kini. Pegawai awam dan ahli teknokrat yang beramanah dan berkepakaran dalam kesemua

jurusan perlu berganding bahu dalam usaha pembangunan. Begitu juga dengan kepimpinan

sektor swasta. Turut sama ialah tenaga kerja yang terlatih dan berakhlak perlu dihasilkan oleh

negara.

Melalui model pembangunan ekonomi negara yang berciri holistik, di mana ia berbentuk

seimbang clan komprehensif, pendekatan pembangunan ekonomi negara akan mempunyai

pendekatan yang mengambil kira nilai kemanusiaan. justeru itu pembangunan ekonomi negara

akan bersifat pelbagai-dimensi yang memboleh kejayaan pembangunan ekonomi dicapai secara

berterusan.

16
Dalam konteks keadaan politik antarabangsa semasa, mencapai taraf ekonomi maju

adalah satu untutan jihad mengikut Islam. Kepentingan mencapai dan memperoleh status negara

yang mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju membolehkan

negara kita berperanan mendaulatkan nilai kebenaran dan keadilan sejagat semoga menjadi teras

dalam perhubungan antarabangsa. Pada masa sekarang, keadaan realiti memaparkan bahawa

kesempadanan politik, ekonomi dan budaya hidup sesebuah negara makin bertambah tidak

berfungsi lagi. justeru itu pembangunan ekonomi dan diikuti dengan kehebatan politik dan

ketenteraan akan menjadi asas kekuatan kepada negara.

Keadilan Sosial Adalah Asas Kepada Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif

Bersandarkan kepada pendekatan Islam, satu model pembangunan ekonomi dapat

dirancang untuk memajukan masyarakat di Malaysia. Pendekatan pembangunan tersebut sudah

pasti seimbang dan berbentuk komprehensif dan menepati keperluan kemanusiaan. Setiap

individu yang akan berusaha untuk membangun ekonomi negara turut sama diberi penekanan

melalui pembinaan pandangan hidup, personaliti/sahsiah dan kemahiran semoga kesemua tenaga

individu benar-benar dapat berperanan ke arah pencapaian matlamat tersebut demi memaju

dirinya dan sekali gus menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan

ekonomi seimbang dan komprehensif akan dilaksana melalui semangat keadilan sosial.

17
Peranan Sektor Awam dan Swasta

Tugas utama sesebuah pemerintahan dalam Islam adalah untuk menjamin kebajikan

masyarakat di kalangan kesernua lapisan rakyat tercapai. Ibn Taimiyah berpandangan;

kecapaian kebajikan masyarakat dalam sesebuah negara akan merapatkan pertalian antara

pemerintah dengan rakyat . Keadaan sedemikian sangat perlu dalam menjaminkan kestabilan

politik dan sosial tercapai. la juga akan dapat meneruskan usaha pemerintah dalam

membangunkan negara.

Kebajikan masyarakat membawa erti yang komprehensif dan mendalam. la meliputi clan

memenuhi kesemua aspek keperluan manusia di peringkat individu dan masyarakat. Kebajikan

masyarakat akan tercapai apabila individu clan masyarakat menghayati kehiclupan yang

berakhlak tinggi menepati tuntutan Islam. Akhlak yang mulia adalah asas kepada kemanusiaan

dan peraclaban masyarakat itu sendiri. justeru itu mendiclik clan memelihara akhlak di kalangan

pemimpin dan rakyat adalah tugas yang penting.

Di antara peranan utama sektor awam adalah seperti berikut:

Pertama, membasmi kemiskinan mutlak dikalangan rakyat. Kemiskinan mutlak tidak

seharusnya wujud. Kesemua ahli masyarakat perlu digembling untuk berperanan dan melibatkan

dengan kegiatan ekonomi. Rakyat mesti dididik untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan keperluan minima dan seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan

ekonomi secara berterusan dengan meningkatkan kekayaan ekonomi negara.

18
Kedua, harta negara dan individu perlu sentiasa mengalir dalam pencetusan kegiatan ekonomi.

Pembekuan, pembaziran clan penyalahgunaan harta hendaklah diminimakan jika tidak

dihapuskan. Pengaliran kekayaan negara dalam kegiatan ekonomi akan memberi manfaat kepada

keseluruhan lapisan masyarakat.

Ketiga, pengurusan sumber negara hendaklah teratur dan tersusun mengikut prioriti keperluan

ekonomi negara semasa. Negara dengan itu mesti berkemampuan menghasilkan ahli-ahli

cendikiawan clan teknokrat yang mahir dalam mengendalikan pengurusan ekonomi negara.

Keempat, setiap rakyat berhak memiliki harta persendirian, kebebasan menentu kegiatan

ekonomi yang ingin disertai yang menepati syariah dan mekanisme peruntukan sumber

clikendalikan melalui sistern pasaran.

Di samping peranan sektor awam, sektor swasta yang merangkumi sektor isi rumah dan

sektor firma turut sama berperanan dalam membangunkan negara dalam kesemua aspek

termasuk akhlak dan kemajuan akonomi. Sesuai dengan kehormatan dan keyakinan Islam

terhadap kedudukan individu, sektor swasta dalam pemerintahan Islam adalah rakan kongsi yang

akan menentu bersama kemajuan negara. Bahkan dalam Islam, sesuai dengan fitrah penyusunan

negara, sektor swasta seharusnya mempelopori dalam usaha ke arah memajukan negara.

Pendekatan ini tepat sekali dengan Dasar Persyarikatan Sektor firma adalah lebih kecil dari segi

saiz organisasi. Mereka juga lebih menjurus dari segi bidang usaha dan objektif yang hendak

dicapai. justeru itu mereka lebih cepat dan mudah membuat sesuatu keputusan dan tinclakan.

Ciri-ciri ini memudahkan mereka mencapai matlamat mereka. jika kesemua organisasi firma

dalam negara dapat digembleng untuk berperanan secara positif clan relevan kepada keperluan

negara, mereka pasti akan clapat mendukung aspirasi negara.

19
Jika sektor swasta dapat berperanan secara positif dan produktif, sudah pasti sektor awam

akan dapat dikurangkan dalam memenuhi peranan tuntutan negara. Tindakan pemerintah dalam

mengurangkan saiznya seperti melalui Dasar Penswastaan agensi dan institusi awam adalah

usaha yang sihat demi mengurangkan saiz tanggungan pemerintah. Pendekatan ini perlu diambil

untuk mencapai kecekapan dan sekaligus menepati fitrah bernegara.

Oleh kerana Islam menghormati hak individu dalam negara, keduclukan istimewa kepada

sektor swasta untuk berperanan dalam menentu kegiatan ekonomi menepati semangat ini. Islam

mementingkan roh keadilan dalam penyusunan struktur bernegara dan mendidik akhlak dan

kepakaran rakyat dalam pengurusan clan pencapaian kemajuan dalam sains clan teknologi.

Kedudukan dan peranan pemerintah dalam penyusunan ekonomi negara tidak dapat dinafikan.

Islam hanya mengharmonikan peranan sektor awam dan sektor swasta dalam penyusunan

ekonomi negara. Islam tidak memberi satu formula yang ketat dalam usaha ini. Yang penting

ialah keharmonian dalam negara tercapai sehingga dapat menghasilkan kedudukan hak individu

terjamin dan nilai kemanusiaan tercapai yang membolehkan negara terus mantap dari sudut nilai

akhlak dan pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif dicapai secara berterusan.

Di Barat dan negara yang mengamal sistem liberal demokrasi kapitalisme, saiz birokrasi

institusi pemerintahan makin bertambah besar dan penting walaupun pada dasarnya sistem

tersebut menganjur kebebasan mutlak individu dan sekaligus mendukung peranan penting sektor

swasta. Keadaan realiti yang bercanggah dengan aspirasi sistem tersebut adalah disebabkan asas

sistem kapitalisme apabila dilaksana pasti menimbulkan gejala kepada masyarakat seperti

wujudnya masalah kemiskinan, ketidakadilan dalam pengagihan pemilikan harta dan kekayaan,

kesan luaran yang negatif dan sebagainya. Sistem liberal demokrasi kapitalisme yang

20
berlandaskan kepada asas materialisme, individualisme dan naturalisme apabila dilaksana akan

memerlukan pada akhirnya kepada peranan sektor awam yang besar demi untuk menangani

masalah masyarakat yang ketara hasil dari perlaksanaan sistem tersebut.

Prinsip 6

Kehidupan berkualiti

Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan

masyarakat secara berkualiti. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek

keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu

berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Kehidupan

akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari

kesemua aspek termasuk aspek kerohanian, fizikal dan material.

Ini bertepatan dengan firman Allah S.W.T dalam al-qur’an surah al-Qasas : 77

Bermaksud: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan

pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu(keperluan

dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana

Allah berbuat baik kepadamu(dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang melimpah-limpah); dan

janganlah engkau melakukan kerosakan dimuka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada

orang-orang yang berbuat kerosakan”.

21
Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan

kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama, kemampuan memajukan taraf pendidikan,

menghayati kehidupan yang aman, hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa

hadapan yang cemerlang.

Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam

tidak bersifat statik, malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu

diusaha dan dijayakan dari masa ke semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan

masyarakat yang maju di dunia.

Di samping itu, Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Keluarga yang

sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi. Bahkan gejala

sosial masyarakat dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan

berkesan.

Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti, kemudahan persekitaran turut serta

diberi perhatian. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam

membina masyarakat yang sihat dan bertenaga.

Prinsip 7

22
Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita

Islam menjaga hak-hak individu sama ada daripada kumpulan majoriti atau daripada

kumpulan minoriti.Jaminan tersebut meliputi nyawa, agama,harta, kehormatan dan

akal.Perbezaan jantina dan kumpulan minoriti tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak-

hak tersebut.Firman Allah dalam surah Al-Hujuraat:13 :-

“Wahai Umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan

dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-

kenalan(dan beramah mesra antara satu sama lain).Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi

Allah ialah oramg yang lebih bertaqwa di antara kamu,(bukan yang lebih keturunan atau

bangsanya).Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi mendalam pengetahuanNya(akan

keadaandan amalan kamu).

Golongan minoriti dan wanita berhak untuk menikmati apa jua yang dinikmati oleh

kumpulan majoriti dan wanita seperti pentadbiran negara,ekonomi, sosial,pendidikan, agama dan

politik.

Sabda Rasulullah:-

“Maka beryakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya kamu

mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu mencampuri

mereka dengan ijab kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap

isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suaminya

berkunjung kerumahnya.Sekiranya mereka melakukan demikian,ajarlah mereka dengan dengan

pukulan yang tidak menyakitkan.Manakala bagi mereka(wanita0 keatas kamu(lelaki) pula ialah

memeberikan mereka rezeki(makanan) dan perhiasan/pakaian denagn cara yang baik.Dan telah

23
aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya sekiranya

kamu berpegang denagnnya iaitu kitab Allah(Al-Qur’an).

Islam di negara kita tidak menafikan hak-hak kaum dan bangsa yang lain.Tambahan

pula,dalam beberapa perkara mereka diberikan perlindungan dan jaminan melalui undang-

undang negara.

Kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM) selain

menerima deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa bersatu(UNDHR),beberapa teriti dan

kemanusiaanlain,termasuk mengenai wanita.Perkara ini dilakukan bagi menjamin hak-hak

seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan.

Jika dibandingkan dengan sesetengah negara Islam yang lain,negara ini lebih menjamin

kedudukan wanita di sisi masyarakat disebabkan adanyan undang-undang yang menjamin hak-

hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya.Penyertaan mereka dalam semua sektor

pekerjaan dan perkhidmatan tidak menyalahi undang-undang negara.

Selain itu juga,terdapat badan –badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah

diberi kuasa dan bebas membicarakan isu-isu yang menyalahi hak-hak apabila berlaku

pertikaian.

24
Di Eropah,beberapa kelompok orientalis barat telah cuba memutarbelitkan

sejarah.Mereka menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi perhatian dan kedudukanyang

sewajarnya kepada bukan Islam dan wanita.Jika kita menkaji sendiri sejarah Islam,hak-hak

golongan bukan Islam sama sekali tidak dinafikan hak-hak mereka.Ketika Rasulullah

memerintah Madinah,orang orang bukan Islam diberi kebebasan beragama dan mengamalkan

budaya masing-masing asalkan tidak menggangg masyarakat lain di Madinah.Perkara yang sama

juga berlaku di negara kita di mana walaupun agama rasmi negara kita adalah agama

Islam,agama lain bebas diamalkan di negara kita.Bahkan mereka juga diberi peluang untuk

menjawat jawatan dalam kerajaan.Ini membuktikan bahawa tuduhan yang dilemparkan oleh

orientalis-orientalis barat adalah tidak benar sama sekali.

Kejituan,keadilan,kesaksamaan,amanah dan tanggungjawab menjadi prinsip di mana

tertegaknya sebuah negara Islam.Hak-hak setiap kaum dilindungi oleh undang-undang yang

boleh diselesaikan di mahkamah apabila berlaku percabulan hak-hak mereka.

Firman Allah dalam surah An-Nisa’,ayat 58:-

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanahkepada

ahlinya(yang berhak menerimanya dan apabila kamu menjalankan hukum diantara

manusia,(Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.Sesungguhnya Allah

dengan(suruhanNya)itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.Sesungguhnya

Allahsetiasa mendengar,lagi sentiasa melihat”.

Prinsip 8

25
Keutuhan budaya dan moral

Salah satu daripada prinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya

keutuhan budaya dan ketinggian moral sebagai identiti negara tersebut.Kepelbagaian budaya dan

agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang murni dan

luhur.Penghayatan nilai-nilai akhlak yag mutlak dan tinggi akan menjamin

kesejahteraan,keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk.Hal ini akan menjadikan

bangsa itu terhormat dan disegani,firman Allah dalam surah Al-Mukminun, ayat 1-2:-

“Sesungguhnya berjayalah orang orang beriman ,Iaitu mereka yang khusyu’ dalam

sembahyang”.

Dengan adanya keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat majmuk di Malaysia

akan menyeimbangkan kemajuan ekonomi seiring dengan keutuhan budaya dan akhlak

masyarakat Malaysia.Walaubagaimanapun,cabaran besar yang akan dihadapi oleh masyarakat

Malaysia ialah membanteras gejala sosial dan keruntuhan akhlak terutama golongan remaja

dalam misi merealisasikan negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang bertamadun.

Di dalam Islam,sesebuah masyarakat dikatakan bertamadun apabila mereka berjaya mencapai

kemajuan dalam bidang materialistik seiring dengan kemajuan nilai-nilai moral dan akhlak.Sejarah telah

membuktikan bahawa sesetengah tamadun jatuh disebabkan keruntuhan moral dan akhlak dalam

kalangan masyarakatnya.Oleh itu,amatlah penting jika negara kita mengambil berat tentang masalah yang

berkaitan dengan nilai-nilai moral dan akhlak

Prinsip 9

26
Pemuliharaan alam semula jadi

Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia, tetapi juga

hubungan manusia dengan alam di persekitarannya. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia

adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii di

sekitarnya. Manusia adalah khalifah Allah S.W.T. yang diturunkan ke dunia ini sebagai pentadbir

dan pengurus yang bertanggungjawab ke atas pembangunan di dunia ini. Sebagai khalifah,

manusia diberikan Allah S.W.T. kemampuan untuk memahami ciri-ciri tabii alam secara terbatas.

Tujuannya tidak lain semata-mata untuk memudahkan urusannya dalam mentadbir alam ini.

Secara tabiinya alam ini berada dalam keadaan seimbang dan koheren antara satu dengan

yang lain. Setiap satu memerlukan antara satu dengan yang lain; saling menyokong dan saling

membantu. Sayangnya, dalam usaha untuk membangun alam ini, manusia mempunyai

kecenderungan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam tabii ini secara berlebih-lebihan

dengan menggunakan pemahaman sains dan teknologi mereka. Akibat daripada kerakusan.

mengeksploitasi alam ini secara berlebiban. (untuk mendapat keuntungan yang lebih),

keseimbangan alam tabii mula terganggu dan tidak dapat dikekalkan. Peristiwa tanah runtuh,

banjir kilat, gelombang besar tsunami, hujan asid, gempa bumi, pemanasan global, pencemaran

alam sekitar, perubahan cuaca dan sebagainya, semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan

eko-sistem yang dilakukan. oleh tangan-tangan manusia. Memang alam ini perlu terus

dibangunkan, keselesaan hidup perlu ditingkatkan, teknologi perlu dibangunkan selaras dengan

keperluan manusia, namun apabila keseimbangan alam tidak dikekalkan, kita mengundang mala

petaka hasil perbuatan tangan kita sendiri.

27
Menyedari kepincangan dalam proses pembangunan ini, beberapa deklarasi mengenai

alam sekitar telahpun dilakukan dan diusabakan oleh UNDP (United Nation Development

Programme) untuk memastikan pembangunan yang lestari. Deklarasi Rio dejenerio (1993)

danProtokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut

menandatanganinya. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan

pembangunan negara secara lestari dan mesra alam.

Untuk mengatasi semua ini, alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan

pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Pembangunan insan yang berteraskan kepada

kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama, bertanggungjawab dengan alam,

membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh.

Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya

masyarakat. perlulah diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan

pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang

clijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. Untuk

membangunkan masyarakat Hadhari yang berteraskan kepada ajaran Islam, usaha perlulah

dilakukan untuk membangunkan alam ini secara harmoni antara pembangunan manusia dan

pembangunan alam sekitar, di samping berusaha terus untuk mencapai kemajuan.

Prinsip 10

Kekuatan pertahanan

28
1. Pendekatan Islam Hadhari melihat aspek pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi

kekuatan ketenteraan dan persenjataan, malah ia merangkumi kekuatan diri, fizikal dan spiritual.

Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara daripada

dicerobohi. Mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan

mempertahankan diri dan negara bukan untuk menyerang dan menguasai bangsa lain. Kekuatan

pertahanan akan menjamin kestabilan, keamanan dan keselamatan negara yang membolehkan

proses pembangunan dilakukan secara berterusan.

2. Rakyat awam hendaklah mempunyai semangat untuk membina kekuatan pertahanan sama ada

dalam suasana damai mahupun peperangan. Tuntutan ini sesuai dengan kehendak kerajaan yang

memperkenalkan Konsep Pertahanan Menyeluruh di dalam Dasar Pertahanan Negara. Field

Marsyall Montgomery pernah menegaskan perkara ini melalui kenyataannya; “Faktor paling

penting dalam peperangan ialah semangat yang tinggi. Adalah mustahil untuk dapat bertahan

lama dalam peperangan apabila kemahuan rakyat jelata (rakyat awam) kepada perjuangan sudah

tidak ada.” (Muhammad Jamaluddin Mahfuz: 2003: 160)

Menyedari hakikat itulah antara kerajaan menubuhkan beberapa badan pertahanan yang

melibatkan penyertaan masyarakat awam nasional secara kerahan dan sukarela di pelbagai

peringkat umur. Penglibatan masyarakat awam dalam khidmat sukarela wajar dipupuk kerana ia

berupaya membantu kerja-kerja pembinaan kekuatan pertahanan negara dengan lebih berkesan.

Badan pertahanan berkenaan seperti:

29
1. Perkhidmatan Kerahan.

a. Khidmat Negara. Kebimbangan kerajaan terhadap masalah remaja yang timbul akibat

proses modernisasi dan pembangunan yang telah menghakis semangat patriotisme,

kesukarelawan dan kemasyarakatan serta nilai-nilai murni kerana merekalah generasi yang akan

mewarisi negara. Bilangan mereka yang ramai iaitu 10 juta dari 24 juta rakyat di negara ini

disamping faktor kekuatan dan dinamik tenaga muda jika digembelingkan dengan baik akan

banyak membantu mengukuhkan kekuatan pertahanan. Berpandukan kesedaran inilah khidmat

negara dilancarkan pada 22 Feb 2004 dengan hasrat dapat membina dan menyuburkan kembali

semangat patriotisme, kesukarelawan dan kemasyarakatan serta nilai-nilai murni bagi

mengukuhkan ketahanan nasional. (Tunku Izham bin Tunku Jusoh & Abdul Aziz bin Pawanchik:

2004: 11)

b. Pasukan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

juga menubuhkan Pasukan Simpanan Tentera Darat, Laut dan Udara yang boleh disertai oleh

masyarakat awam dalam membantu ATM mempertahankan kedaulatan negara. Penyertaan

pasukan simpanan ketiga-tiga perkhidmatan ini dibuka kepada semua rakyat di negara ini tanpa

mengira kaum mahupun keturunan. Anggota pasukan ini akan dilatih sepenuhnya dengan asas

ketenteraan sebagaimana yang diterima oleh anggota ATM. Pasukan ini diletakkan di bawah

pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia dan boleh dikerah untuk menyumbangkan perkhidmatan

mereka apabila diperlukan oleh ATM. (Laman Web Kementerian Pertahanan).

2. Perkhidmatan Sukarela.

30
1. Pertahanan Awam. Pasukan Pertahanan Awam adalah diletakkan di bawah

pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pasukan ini berkemampuan

untuk membantu masyarakat dalam keadaan dharurat, bencana alam, kebakaran ,

pertolongan cemas dan lain-lain kesulitan masyarakat.

1. RELA dan Rakan Cop. Pasukan RELA kini juga telah menjadi sebahagian dari

mekanisme pertahanan awam. Selain dari mengawasi keselamatan persekitaran

kediaman, mereka juga telah diberi kepercayaan membantu PDRM menangani

kes Pendatang Tanpa Izin (PATI). Begitu juga dengan pelancaran Rakan Cop,

kumpulan sukarelawan yang banyak membantu PDRM memberi maklumat

berhubung kes-kes jenayah.

3. Persatuan Beruniform Remaja. Semangat ketahanan di kalangan masyarakat awam

hendaklah dibina di peringkat remaja kerana mereka adalah generasi pewaris negara pada masa

hadapan. Pasukan beruniform di peringkat institusi pengajian tinggi dan sekolah ditubuhkan

untuk membina ketahanan diri di kalangan remaja dan persatuan yang boleh disertai oleh remaja

ialah:

a. PALAPES (ROTU).

b. Kesatria.

c. Kadet bomba

d. Kadet Remaja (PDRM dan ATM) dan lain-lain.

31
Selain daripada menglibatkan diri dengan pertubuhan yang beroperasi secara langsung

dalam medan pertahanan, sebagai rakyat, masyarakat awam di negara ini adalah

bertanggungjawab mengukuhkan pertahanan negara di sudut media, ekonomi, politik dan sosial

memandangkan kehidupan mereka terlibat secara langsung di medan berkenaan. Peranan media

amat mustahak dan ternyata berkesan dalam kerangka berhadapan dengan musuh. Perang saraf

melalui media boleh melemahkan semangat juang musuh bukan sahaja semasa peperangan

sebaliknya sebelum dari peperangan sebenar meletus.

Firman Allah s.w.t: “Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang

menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan

berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan

musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya.

Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada

kamu, dan kamu tidak akan dianiaya”. (Al-Anfal (8): 60)

KESIMPULAN

32
Tiada suatu bangsa pun yang dapat membangun dalam acuan bangsa orang lain, dan tiada

suatu Negara pun dapat bangun acuan Negara lain.

Cabaran hari ini perlu ditangangi dengan memahami reality masa kini, tetapi penuh

berprinsip dan berdasarkan kepada falsafah yang utuh.

Allah pastinya tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kita mengubah apa yang

ada pada diri setiap kaum tersebut.

Menghadapi suasana masa ini memerlukan kepada mereka yang berwawasan, tahu merancang

secara strategik, berketrampilan, tahu melaksanakan muhasabah dan memiliki adab dan akhlak

terpuji.

Kita tidak dilahirkan untuk menjadi penonton kepada apa yang berada dihadapan kita.

Kitalah yang perlu menghadapinya berbekalkan kekuatan akidah, syariah dan adab dan akhlak

terpuji

Islam Hadhari perlu diperjelaskan kepada umat Islam dan bukan Islam di Malaysia

sebagai satu kaedah penyelesaian pembangunan dunia yang juga akan membawa kebaikan ke

akhirat. Tanpa Islam maka kemajuan dan pembangunan akan tiada matlamat.

33