Anda di halaman 1dari 98

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

NOR HAYATI BINTI KUSNAN SHARIFAH NOR BAHIAH BINTI SYED ABDULLAH NORLAILI BINTI NOOR MOHD SYAKIR BIN YA@ZAKARIA ASMANI BINTI ALI

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani bedasarkan kepercayaan kepada tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan makmur.

Kurikulum berasal daripada perkataan: Latincurere bermaksud laluan atau jejak. Dalam bahasa Inggeris bermaksud jelmaan. perkataan kurikulum

Paduan daripada kedua-dua kata ini menghasilkan kurikulum yang membawa maksud laluan dari satu peringkat ke satu peringkat. Menurut R.M Gagne (1974) kurikulum bermaksud satu siri unit atau isi kandungan yang disusun sedemikian rupa supaya pembelajaran setiap satu unit dapat dicapai sebagai satu perlakuan, sekiranya kebolehan yang ditentukan dalam unit sebelumnya telah dikuasai oleh pelajar.

Apa kaitan falsafah dan kurikulum?

Kurikulum adalah terjemahan falsafah pendidikan. Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas. Hala tuju kurikulum adalah bergantung kepada falsafah pendidikan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


MatlamatPendidikan Kurikulum Kebangsaan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian P&P Hasil

KURIKULUM KEBANGSAAN
..Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,kemahiran,norma,nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,rohani,mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral. (Akta Pendidikan 1996)

Matlamat Kurikulum
i.
ii. iii. iv.

v.

Memperkembang potensi pelajar Melahirkan insan yang sempurna (JERI) Membentuk warganegara yang dapat memberi sumbangan kepada diri,keluarga,masyarakat dan negara Pandai menyelesaiakn masalah Asas untuk pengetahuan lanjutan

Pra sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Lepas Sekolah Menengah

Objektif Kurikulum Domain Kognitif Domain Afektif Domain Psikomotor

Peranan Kurikulum Kebangsaan


Melahirkan tenaga kerja mahir ii. Penyebaran ilmu pengetahuan iii. Perkembangan individu secara menyeluruh iv. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni v. Pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu
i.
(Laporan Jawatankuasa Kabinet,1979)

JENIS-JENIS KURIKULUM

KURIKULUM NYATA

KURIKULUM

TERSEMBUNYI

KURIKULUM NYATA

KURIKULUM TERSEMBUNYI

PEMBINAAN KURIKULUM (MODEL TYLER)


1. Apakah tujuan pendidikan

yang hendak dicapai

Merujuk kepada objektif. Objektif hendaklah selaras dengan falsafah dan pendidikan

yang hendak dibentuk

Dalam konteks negara Malaysia

matlamat Dasar Pendidikan Negara adalah untuk mencapai perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan kebangsaan dengan pelaksanaan sukatan pelajaran yang sama serta penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di semua peringkat persekolahan

2. Apakah pengalamanpengalaman pendidikan yang boleh disediakan untuk mencapai tujuan tersebut

Berkebolehan memperkukuh

keterbukaan terhadap pengalaman baru dan toleransi di kalangan pelajar. Memudah cara pembelajaran pelajar dan meningkatkan motivasi serta keinginan meneruskan pembelajaran

3. Bagaimananakah pengalamanpengalaman pendidikan diorganisasi

Penyusunan Kandungan Kurikulum

Vertikal

Horizontal

Vertikal
1. Sekuen
Prinsip ketertiban menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan dengan bedasarkan pengalaman lalu supaya pelajar berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih luas dan mendalam

2. Kontinuiti
Kurikulum dimanipulasi bagi memastikan terdapat kesinambungan antara satu peringkat pembelajaran dengan yang berikutnya. Prinsip kesinambungan bermaksud pemeringkatan ilmu,kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai pelajar sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan mental

Horizontol
1. Skop
Prinsip litupan kandungan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesuatu kurikulum dan pengajaran.

Apa yang kita nak lihat ?

2. Integrasi
Prinsip kesepaduan menetapkan agar pengalaman pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih bermakna dan menyeluruh

3. Imbangan
Keseimbangan dalam setiap aspek yang terdapat dalam rekabentuk kurikulum.
Prinsip imbangan kandungan merujuk kepada kadar agihan,kepadatan muatan dan kesesuaian kandungan dengan objektif yang ingin dicapai

4. Bagaimana kita boleh menentukan sama ada tujuan tersebut dapat dipenuhi

Penilaian
Penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah dan pada pelbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang dinyatakan. Maklumat yang diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambah baik kurikulum berkenaan.

TERJEMAHAN FPK MENERUSI PENGOPERASIAN KURIKULUM


FPK KURIKULUM PENGAJARAN

Proses Pendidikan Menyeluruh,bersepadu dan menyeluruh (JERI) Tujuan Pendidikan Intrinsik Instrumental

Sukatan Pelajaran

Kurikulum Kebangsaan
PRA KBSR KBSM KHAS

Kurikulum Sekolah Rasmi Tersembunyi


Rancangan Pelajaran Tahunan Huraian SP

Objektif Domain Kognitif

Rancangan Pelajaran Harian

Objektif Eksplisit Objektif Pengajaran

Sistem Pendidikan Malaysia


Diploma/ijazah STPM/Matrik(2 tahun)
Kurikulum Pendidikan Khas

SPM PMR UPSR Pra sekolah

KBSM

KBSR/KSSR

Pra Sekolah
Untuk murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun
Matlamat Untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan Menguasai kemahiran asas Memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah

Pra Sekolah
Visi

Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf dunia Misi Membangunkan sistem pengurusan pendidikan yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara

Objektif Pendidikan Prasekolah


Mempunyai sifat peribadi,perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama iii. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial iv. Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran komunikasi v. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukan sebagai bahasa kedua
i.

MATLAMAT KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah

adalah untuk memastikan perkembangan potensi pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Meliputi aspek-aspek JERI bagi melahirkan insan yang seimbang , harmonis dan berakhlak mulia.

4 PRINSIP KBSR

PENDEKATAN BERSEPADU

PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH

PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA

1)PENDEKATAN BERSEPADU
Satu pendekatan di mana unsur-unsur pengetahuan,

kemahiran dan nilai digabungkan untuk mewujudkan kesepaduan JERI. Konsep kesepaduan melalui 4 cara: Penggabungjalinan Kemahiran Penyerapan Kesepaduan antara dua unsur Unsur merentasi kurikulum

2)PENDEKATAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH Potensi individu tidak boleh dikembangkan secara berasingan Setiap potensi mempunyai hubungkait dengan potensi yang lain

3) PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP


Institusi formal mempunyai 2 peranan iaitu:
Murid memperolehi ilmu dan kemahiran asas Memupuk minat setiap murid untuk mencari ilmu ;

memberi sumbangan kepada khazanah ilmu sedia ada

4)PENDIDIKAN YANG SAMA UNTUK SEMUA


Semua murid pada tahap persekolahan

yang sama mengikuti kurikulum yang sama Tanpa mengambilkira jenis aliran persekolahan Yang membezakan ?

KOMUNIKASI KEMAHIRAN ASAS 3M BAHASA MATEMATIK

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP P.ISLAM P.MORAL PSK KEMANUSIAAN & PERSEKITARAN SAINS KAJIAN TEMPATAN

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU KESENIAN DAN REKREASI MUZIK SENI VISUAL PJK KEMAHIRAN HIDUP K.HIDUP

MATLAMAT KBSM
Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh,

seimbang dan bersepadu Meliputi aspek aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani Bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia

PRINSIP PRINSIP KBSM


Kesinambungan pendidikan rendah

dengan pendidikan menengah Pendidikan umum untuk semua murid Kesepaduan antara unsur-unsur JERI Penekanan nilai-nilai murni Pendidikan seumur hidup

DASAR DAN MATLAMAT KSSR


DASAR:-

Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilainilai murni. MATLAMAT:Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk dengan semangat cintai negara, menguasai ilmu pengetahuan,kemahiran dan kompetensi serta dapat melahirkan modal insan yang seimbang yang boleh menangani cabaran pada masa depan

TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH RENDAH


Proses melakukan satu bentuk perubahan

yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah

KANDUNGAN

PERUNTUKAN MASA

BAHAN

PEDAGOGI

ORGANISASI

PENTAKSIRAN

BENTUK

KSSR

PENGURUSAN KURIKULUM

BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

KOMUNIKASI

SAINS & TEKNOLOGI

KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI

INSAN SEIMBANG
PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA

KEMANUSIAAN

KETERAMPILAN DIRI

FOKUS KURIKULUM
PRASEKOLAH
TAHAP 1 (TAHUN 1-3) TAHAP 2
Perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

Penguasaan kemahiran 3M dan menaakul ,kemahiran asas TMK,perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai

(TAHUN 4-6)

Pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul ,kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

M O D U L

T A H A P

TERAS ASAS
BAHASA MALAYSIA

TERAS TEMA
DUNIA KESENIAN DUNIA SENI VISUAL DUNIA MUZIK

ELEKTIF
B ARAB/BCSK/ BTSK/B IBAN/ BAHASA KADAZANDUS UN

BAHASA INGGERIS B CINA/B TAMIL

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

P. ISLAM/P.MORAL

PEND JASMANI
PEND KESIHATAN MATEMATIK

M O D U L

T A H A P

TERAS ASAS
BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS B CINA/B TAMIL P. ISLAM/P.MORAL PEND JASMANI PEND KESIHATAN MATEMATIK SAINS PEND MUZIK PEN SENI VISUAL REKA BENTUK & TEKNOLOGI / TMK SEJARAH

ELEKTIF
B ARAB/BCSK/BTSK/ B IBAN/ B KADAZANDUSUN/ B SEMAI

Pendidikan khas

Perkhidmatan pendidikan untuk murid

berkeperluan khas.

Pendidikan menekankan perkembangan jasmani,

emosi, rohani dan intelek supaya murid-murid ini boleh mendapat pendidikan ke peringkat yang tertinggi bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari.

Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan khas, 2005)

Menyediakan peluang dan kemudahan

pend.khas untuk murid-murid dengan keperluan khas Menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kpd setiap murid dengan keperluan khas Menyediakan peluang utk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yg mencukupi dan terkini.

Menguasai kemahiran asas 3M dan membina keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1.BERMASALAH PENGLIHATAN 2. BERMASALAH PENDENGARAN

1. BERMASALAH PEMBELAJARAN 2. BERMASALAH PENGLIHATAN 3. BERMASALAH PENDENGARAN

Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-sekolah pendidikan khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum Kebangsaan yang diubahsuai mengikut kecacatan murid dan Kurikulum Alternatif :
Kurikulum alternatif yang diguna pakai bagi muridmurid pendidikan khas adalah:
Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh Majlis

Latihan Vokasional Kebangsaan ( MLVK). Kurikulum yang dibina khusus oleh Bahagian Pendidikan Khas.

Bagi kumpulan murid dalam spectrum ketidakupayaan yang ringan,

sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap kefungsian daripada yang tinggi hingga rendah.

Digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan individu berkeperluan

khas yang tidak dapat menerima manfaat daripada program pendidikan arus perdana.

Rekabentuk kurikulum yang dibina adalah bersifat fleksibel bagi

membolehkan guru mengembangkan bakat dan potensi sedia ada.

Menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. Aktiviti-

aktiviti pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan dan keupayan murid melalui bidang berikut:

Bidang Pengurusan Diri

Bidang Akademik Berfungsi

Komponen Pengurusan Diri Komponen Kemahiran

Manipulatif Komponen Pengurusan Tingkah laku Komponen Kemahiran Hidup

Komponen Bahasa Melayu Komponen Matematik Komponen Bahasa Inggeris Komponen Multimedia

Bidang Kerohanian dan Nilai-Nilai Murni

Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti

Komponen Pendidikan Komponen Pendidikan

Agama Islam Komponen Pendidikan Moral

Jasmani Komponen Pendidikan Seni Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar

Laluan melalui
Tingkatan 6 Program Matrikulasi Merangkumi program pendidikan di Kolej komuniti Politeknik

Institusi latihan yang dikendalikan oleh agensi kerajaan

dan swasta Universiti awam Institut pendidikan tinggi swasta (IPTS)

Pendidikan di kolej komuniti, politeknik dan institut latihan dikendalikan oleh agensi kerajaan/swasta

sijil/ diploma laluan alternatif ke peringkat tinggi


Pendidikan tinggi

diploma dan ijazah

Menghasilkan graduan yang Berpengetahuan dan kompeten dlm bidang pengajian serta berkemampuan utk menggunakan pengetahuan kpd amalan. Berinovatif Mempunyai kognitif yang tinggi Menguasai pelbagai bahasa dan keupayaan berkomunikasi dengan berkesan Celik teknologi Menghayati nilai-nilai murni sebagai asas kehidupan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat, negara dan dunia.

Perkembangan Menyeluruh Potensi JERI Dalam Kurikulum Bersepadu KBSM & KBSR

Apa Itu JERI


JASMANI
- Menyedari kepentingan fizikal. - Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif & sosial. - Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memantaatkan masyarakat. - Mengakui kewujudan Tuhan. - Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.

EMOSI

- Mempunyai emosi yang matang & stabil. - Memiliki & memupuk perasaan kasih sayang. - Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.

ROHANI Tuhan

- Menyedari & percaya kepada - Bersyukur dengan pemberian Tuhan. - Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.

INTELEK membaca,

- Mempunyai kemahiran 3M: menulis dan mengira (menaakul). - Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. - Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif kritikal dan reflektif. - Sanggup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu).

Dimanakah diimplementasikan JERI

Perkembangan Potensi JERI


Pra Sekolah KBSR KBSM Pendidikan Khas

IPT

Standard Pra Sekolah

KSSR KSSM

RASIONAL NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN


Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah

negara. Ini menunjukkan kerapuhan kebangsaan kita.


Masyarakat kita tiada semangat muhibbah yang dapat

menyatukan setiap kaum.


Penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak,

sosial dalam kalangan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih.

RASIONAL NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN


Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan

strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif di mana:

"Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan."

KBSM/KSSM

KBSR/KSSR

Strategi Merealisasikan FPK

KBSR DAN KSSR KE ARAH MENTERJEMAH HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dalam Unsur JERI.

PRASEKOLAH TAHAP 1 (TAHUN 1-3) TAHAP 2 (TAHUN 4-6)

Perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

Penguasaan kemahiran 3M dan menaakul ,kemahiran asas TMK,perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai

Pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul ,kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

KOMUNIKASI KEMAHIRAN ASAS 3M BAHASA MATEMATIK

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP P.ISLAM P.MORAL PSK KEMANUSIAAN & PERSEKITARAN SAINS KAJIAN TEMPATAN

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU KESENIAN DAN REKREASI MUZIK SENI VISUAL PJK KEMAHIRAN HIDUP K.HIDUP

KONSEP KBSM

i. Kesepaduan pengetahuan, kemahiran, nilai dan bahasa dalam semua mata pelajaran.
ii. Kesepaduan pengalaman dan teknik pembelajaran di antara mata pelajaran. iii. Kesepaduan antara teori dan praktik.

iv. Kesepaduan antara pengalaman pembelajaran di dalam bilik darjah dengan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah termasuk alam persekitaran dan pengalaman hidup harian.

PRINSIP KBSM
Semua mata pelajaran KBSM hendaklah mengandungi

unsur-unsur JERI.

Nilai-nilai murni hendaklah diterapkan secara menyeluruh

dalam setiap mata pelajaran KBSM.

Nilai-nilai perlu dipupuk secara menerusi mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral. Pendekatan sebegini dinamakan Nilai-nilai murni merentas kurikulum.

Sebagai prinsip pendidikan seumur hidup, KBSM memberi

tumpuan ke arah memupuk nilai dan sikap positif muridmurid bagi menguasai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka berkebolehan untuk berusaha mencari pengetahuan sepanjang hayat.

Komunikasi (meliputi bahasa dan Matematik)

Perkembangan diri (meliputi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan aktiviti kurikulum)

CIRICIRI KBSM
Manusia (meliputi aspek agama, moral, sains dan kemasyarakatan)

STRATEGI P & P KBSM


Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Matlamat Pendidikan
Objektif-Objektif Sukatan Pelajaran

Kognitif,Afektif,Psikomotor (Jasmani,Emosi,Rohani,Intelek)

Matapelajaran (Teras & Elektif)

Insan Baik

Matapelajaran (Teras & Elektif

Isi Kandungan

Bahasa & Nilai

Isi Kandungan

Apakah Tujuan JERI Dilaksanakan?


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

Apakah Potensi Yang Dapat Dijana Dengan Pelaksanaan JERI?


Setiap insan (termasuk murid dan pelajar) dianugerahi Ilahi dengan segala kelebihan dan keistimewaan sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. manusia itu terbentuk daripada dua bahagian utama iaitu JASAD dan ROH.

Jasad
Jasad dapat dijelaskan sebagai ciri dan sifat fizikal/jasmani membentuk sistem tubuh badan merangkumi semua bahagian seperti kepala, panca indera, badan, kaki, tangan, lengan, tengkok, pinggang, peha, betis, sistem tulang, urat saraf, darah, organ-organ dan lain-lain seadanya fisiologi dll

Roh
ROH pula merupakan bahagian diri manusia yang tidak nampak dan tidak boleh dipegang, tetapi tanda kewujudannya dijelaskan dengan adanya Al-Quran dan Sunnah.

Potensi
Potensi setiap diri manusia dapat diringkaskan sebagai apa sahaja KEBOLEHAN atau KAPISITI semulajadi anugerahTuhan. Secara fitrahnya ia terdiri daripada empat aspek atau komponen utama yang biasa diringkaskan sebagai JERI ( jasmani, emosi, rohani dan intelek)

Mendidik Insan (JERI)


matlamat atau tujuan utama pendidikan ialah mendidik insan. maka semua aspek potensi diri yang terdiri JERI itu mestilah dibangunkan secara menyeluruh dan bersepadu. Beberapa perkara pokok yang menjadi asas kepada proses pendidikan perlulah diberi pertimbangan yang sewajarnya dan ia mungkin bersifat kesejagatan.

Aspek JERI
Beberapa istilah yang berbeza juga pernah digunakan bagi aspek JERI iaitu: Pertama, jasmani (jasad atau fizikal), Kedua, emosi (jiwa atau perasaan hati), ketiga, rohani (roh atau spiritual) dan keempat, intelek (akal atau minda)

Aspek-Aspek Yang Perlu Ditekankan


Membentuk suatu kurikulum yang menyeluruh dan bersepadu dengan tujuan membangunkan semua aspek JERI Menyedari bahawa terdapat perbezaan potensi atau kapisiti antara individu dan kumpulan pelajar disebabkan pelbagai faktor baka dan keadaan persekitaran ekonomi, sosial dan budaya yang mungkin mempunyai perbezaan dalam keperluan terhadap pendidikan.

Mewujudkan suatu kesinambungan pendidikan bermula dari peringkat prasekolah, memasuki peringkat sekolah rendah, menengah dan peringkat pendidikan tinggi.

Memberi perhatian yang sewajarnya kepada perkembangan pelbagai kepintaran (multiple intelligences) supaya semua bahagian potensi diri insan dapat dikenalpasti dan dimajukan.

Menggunakan pelbagai pendekatan teori dan praktik pedogogi dan penilaian yang sesuai untuk mencapai matlamat dan objektif yang di tetapkan Memberi perhatian secukupnya kepada unsurunsur terkini yang diperlukan berupa kemahirankemahiran berfikir, inovasi, kreativiti, komunikasi berkesan, pengurusan diri, motivasi diri, kepimpinan berkualiti, keusahawanan, kemahiran-kemahiran ICT, kesedaran sosial, alam sekitar dan lain-lain.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahawa kapasiti atau keupayaan manusia itu bersifat menyeluruh dan menggambarkan diri insan yang yang sebenarnya. Apa yang perlu ialah bukan sekadar memahami ciri-ciri keupayaan seseorang pelajar tetapi yang lebih penting ialah bagaimana seluruh potensi (JERI) dapat dibangunkan atau dikembangkan .

Realiti JERI Di Peringkat Sekolah Berjaya Atau Tidak?


Kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan berlandaskan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang bertitik tolak daripada FPK.

Namun demikian, adalah menjadi suatu kesilapan sekiranya kita mempunyai kehendak-kehendak kurikulum yang baik tetapi tidak mampu dilaksanakan dengan jayanya dan bertentangan dengan objektif sebenar. Menyentuh kepada sejauh manakah kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan dapat dilaksanakan disekolah agak sukar untuk diukur.

boleh dinilai dari segi objektif, skop, mutu pegawai terlibat (khususnya guru), kebolehan para pelajar, kepentingan setiap mata pelajaran, pencapaian objektif dan sebagainya Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat FTK

Terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. Kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul.

Contoh : Siapa Betul Dan Siapa Yang Salah?


Kronologi :5 org pelajar tingkatan 4 menyertai satu pertandingan softball. Pada peringkat separuh akhir tewas dengan perbezaan hanya 1 mata. Pihak pengurusan membuat keputusan untuk memulaukan kejohan tersebut. 3 org pelajar tersebut mendapat panggilan daripada daerah untuk menyertai kejohana peringkat negeri. Tetapi tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan. Pelajar mengambil tindakan dengan berjumpa pengetua. Maka pelajar dipulaukan pula oleh pihak pengurusan. Persolan di sini wajarkah tindakan guru tersebut? Siapakah mangsa dan siapa pemenangnya?

Kesimpulan
Kesemua nilai yang disenaraikan merupakan asas atau jambatan kepada pelajar yang masih dibangku sekolah dalam membentuk perwatakan dan displin diri yang tinggi dan mulia. FPK digubal berpandukan kepada konsep berteraskan Allah SWT. Ia menampakkan sifat yang bersepadu, menyeluruh dan seimbang iaitu kesepaduan di antara ilmu, iman dan amal;

kesepaduan di antara akal, jasad dan roh; kesepaduan di antara teori dan amali, di antara kemahiran dan akhlak; di antara rupa dan jiwa; di antara pembangunan keduniaan dan akhirat; dan di antara manusia, alam dan Allah, yang mana kesemuanya bermatlamatkan pemikiran insan soleh . Insan yang baik akan membentuk keluarga yang baik, seterusnya masyarakat serta bangsa yang baik.

Sekian, Terima Kasih