Anda di halaman 1dari 8

1221/1

SKEMA SET 3

BAHAGIAN A

1. C 11. B
2. A 12. B
3. B 13. C
4. B 14. D
5. D 15. A
6. A 16. D
7. B 17. B
8. D 18. D
9. A 19. D
10. A 20. A

Soalan 21 hingga 31.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. Wukuf ialah rukun haji yang menggambarkan suasana keadaan manusia di
Padang Mahsyar.

22. En. Farid berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh
badan serta dikhuatiri akan terjerumus kepada zina. Dalam situasi ini, hukum
nikahnya adalah wajib.

23. Korban ialah menyembelih binatang ternakan al-An’am yang dilakukan pada
hari Idil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk beribadat kepada
Allah.

24. Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam


hati dinamakan munafik.

25. Melihat aurat yang bukan mahram termasuk dalam kategori dosa kecil.

26. Mengambil semula isteri yang telah diceraikan sebelum habis tempoh iddah
disebut rujuk.

1
1221/1
SKEMA SET 3

Soalan 27- 29 adalah berdasarkan carta di bawah.

Jenis Dam

27 28 29 Tertib

Dibayar Dibayar Dibayar Dibayar


dengan cara mengikut mengikut mengikut
memilih mana- kadar yang nilaian harga susunan.
mana jenis ditetapkan Dam.
dam yang di mengikut
tetapkan kemampuan.
syarak.

27. Dam Takhyir

28. Dam Takdir

29. Dam Ta’dil

2
1221/1
SKEMA SET 3

Soalan 30 - 32 adalah berdasarkan peta di bawah.

Namakan tempat mikat haji tersebut.


30. Zulhulaifah
31. Zatu Irqin
32. Yalamlam

Soalan 33 – 35

Lengkapkan carta dibawah mengenai Syarat Sah Akikah.

Niat Akikah

33

Syarat Sah Akikah Binatang tidak cacat

34

35
33. Binatang ternakan al-An’am
34. Binatang cukup umur
35. Memenuhi syarat sembelihan

3
1221/1
SKEMA SET 3

Soalan 36 – 38 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan cara mengerjakan haji yang sesuai dengan keterangan berikut.


Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Jenis-jenis haji
No. Cara Jawapan Takrif
Soalan

36 Ifrad 38 Mengerjakan haji dan umrah secara serentak

37 Tamattuk 37 Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan


haji diikuti dengan mengerjakan haji

38 Qiran 36 Mengerjakan ibadat haji dan umrah secara


berasingan samada melakukan umrah sebelum
masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu
diikuti mengerjakan umrah

Soalan 39 – 40 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong dengan istilah-istilah yang sesuai.


Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis syirik.

Jenis-jenis syirk

39 40

39. Syirik jali

40. Syirik khafi

4
1221/1
SKEMA SET 3

Bahagian B
[60 markah]

1 (a) i. Faktor- faktor yang menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah


1. Lemah pegangan agama / Iman
2. Jahil tentang aqidah / hukum Islam.
3. Terpengaruh dengan kebendaan.
4. Kesempitan hidup / kemiskinan
5. Pengaruh persekitaran / pergaulan
(2x2 m)
ii. Kesan murtad terhadap individu.
1. Hubungan suami isteri terfasakh.
2. Haram menerima harta pusaka.
3. Haram dikebumikan di perkuburan Islam
4. Menjadi penghuni neraka
(2x2 m)

(b) i. Ahlus Sunnah Waljamaah ialah kumpulan yang berpegang teguh dengan
al-Quran, sunnah Rasulullah s.a.w dan perkara yang di bawa oleh para
sahabat serta menentang perkara bid’ah
(2 m)
ii. Sejarah kemunculannya
1. Ia muncul setelah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam.
2. Namanya secara rasmi dimasyhurkan oleh Imam Abu Hassan al-
Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi.
(2x2 m)
iii. Tiga keburukan orang yang tidak berpegang dengan pegangan ahli Sunnah
Waljamaah.
1. Amalan tidak diterima.
2. Aqidah akan rosak
3. Mendapat kemurkaan Allah.
(3x2 m)

5
1221/1
SKEMA SET 3

2 (a) i. Maksud fasakh ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat-


syarat yang tidak dipenuhi semasa akad atau disebabkan masalah yang
berlaku di dalamrumah tangga.
(2x1 m)
ii. Sebab-sebab yang mengharuskan isteri menuntut fasakh.
1. Suami tidak memberi / mampu memberi nafkah.
2. Suami berpenyakit seperti Aids.
3. Suami hilang dalam tempoh yang lama.
4. Suami murtad
(1x2 m)
iii. Cara-cara yang perlu dilakukan oleh isteri yang ingin menuntut fasakh.
1. Melaporkan/ mengemukakan tuntutan / aduan ke pihak
mahkamah/ kadhi.
2. Mahkamah melakukan siasatan dengan bukti yang dikemukakan.
3. Mahkamah menetapkan keputusan dan memfasakhkan
perkahwinan setelah sabit dengan aduan tersebut.
(2x1 m)

(b) i. Maksudkan saham ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat
sebagai alat pemilikan.
(2 m)
ii. Nyatakan dua ciri pelaburan saham yang halal.
1. Bebas dari sebarang unsur riba.
2. Tidak melabur dalam syarikat saham yang menjalankan perniagaan
yang haram.
(2x2 m)

(c) Cara untuk mempertingkatkan kesedaran di kalangan umat Islam supaya segera
menunaikan ibadah haji.
1. Galakan menyimpan untuk tujuan tersebut.
2. Kempen kesedaran tentang kewajipan dan kepentingan haji.
3. Menggalakkan penghasilan alat-alat atau bahan seperti kaset, CD untuk
mendapatkan maklumat haji
(2x2 m)

(d) Peranan suami membendung perbuatan nusyuz


1. Melengkapkan keperluan untuk memikul tanggung jawab zahir dan batin.
2. Mendalami ilmu agama
3. Berakhlak mahmudah atau mengamalkan sifat tolak ansur dan berlemah-
lembut.
(2x2 m)

6
1221/1
SKEMA SET 3

3 (a) i. Dua cara berfikir yang berkesan


1. Mengetahui tujuan berfikir.
2. Mengetahui cara untuk mencapai matlamat.
3. Mengetahui batas dan kemampuan akal
(2x1 m)
ii. Dua perbezaan berfikir berlandaskan syarak dengan berfikir berlandaskan
logik semata-mata
Berlandaskan syarak Tidak berlandaskan syarak
1 Berdasarkan wahyu Berdasarkan logik akal semata
2 Matlamat yang jelas Matlamat kurang jelas
(2x2 m)

iii. Dua hikmah berfikir.


1. Menginsafi kekuasaan dan kebesaran Allah melalui ciptaanNya
2. Melahirkan Individu yang sentiasa pro aktif dan berdaya maju
3. Dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan cepat dan berkesan.
(2x2 m)
(b) i. Dua daripada jawatan yang telah diperkenalkan
1. Ketua setiausaha (Katib al-Diwan wal Insya’))
2. Setiausaha (Sahibul Katib)
3. Pegawai pemungut cukai (Sahibul Kharaj)
4. Pegawai polis (Sahibul al-Ahdath)
5. Ketua hakim (Kadhi al-Qudha)
(2x2 m)
ii. Tiga akibat membelakangkan kepimpinan khulafa’ al-Rasyidin
1. Negara Islam telah dipimpin secara warisan
2. Berlakunya kacau bilau.
3. Orang munafik berjaya memecah belahkan umat Islam
4. Timbulnya aliran pemikiran di kalangan umat Islam
(3x2 m)

7
1221/1
SKEMA SET 3

4 (a) i. Dua adab bernegara


1. Menjaga nama baik negara
2. Cinta kepada negara
3. Memelihara keamanan
(2x1 m)
ii. Dua kesan positif sekiranya rakyat beradab dengan negara
1. Negara bertambah maju
2. Nama negara akan harum di mata dunia
(2x2 m)
iii. Peranan pelajar memberikan sumbangan kepada negara
1. Menjadi rakyat yang terpelajar.
2. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan
negara.

(2x2 m)

(b) i. Riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh


1. Nama sebenar ialah Muhammad bin Abduh bin Hassan Khairullah.
2. Dilahirkan dalam keluarga petani di Tonto, Mesir pada 1265 H
3. Meninggal dunia pada 1314 H di Mesir pada usia 49 tahun
4. Merupakan tokoh Islam yang terkemuka.
(2x1 m)
ii. Dua sumbangan beliau terhadap masyarakat
1. Memimpin gerakan pembaharuan Islam di Mesir dan Timur Tengah
2. Berusaha membasmi amalan taklid
3. Membangkitkan semangat baru ke arah kemajuan.
(2x2 m)
iii. Aliran pemikiran Syeikh Muhammad Abduh.
1. Bersikap terbuka dan banyak memberi saranan ke arah pembangunan
rohani dan jasmani.
2. Mengambil inspirasi dari gerakan Islah yang dipelopori oleh Sayyid
Jamaluddin al-Afghani.
(2x2 m)