Anda di halaman 1dari 12

1223/1

SET 6

BAHAGIAN A
(40 MARKAH)
Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan
yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.

1. Nifak ialah .........

A. Berpura-pura melahirkan keimanan terhadap Allah s.w.t.


B. Mempersendakan hukum agama
C. Memuja tempat keramat
D. Menyekutukan Allah

2. Abu mempersenda rakannya yang menunaikan solat dengan mengatakan "apa


faedahnya engkau bersolat?".

Apakah hukum orang yang berkata demikian.

A. Kufur nikmat
B. Kufur syariat
C. Kufur hakikat
D. Kufur akhlak

3. Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa saksi

Pernyataan di atas merujuk kepada


A. Zina
B. Liwat
C. Qazaf
D. Musahaqah

4. Tanggungjawab seorang suami terhadap keluarganya adalah.....

A. Menuruti segala permintaan isteri


B. Membawa keluarga bersiar-siar
C. Memberi nafkah batin
D. Mendidik anak-anak

1
1223/1
SET 6

5. Antara berikut adalah jenis-jenis idah

A. Hamil
B. Perceraian
C. Putus haid
D. Kehilangan

6. Kaji penyataan berikut

Menyedari gerakan ini merupakan satu perjuangan yang memakan


masa yang panjang Syeikh Muhammad Abduh telah menggunakan
pelbagai metod yang sesuai untuk melaksanakannya.

Namakan gerakan perjuangan tersebut

A. Pembaharuan
B. Pemikiran
C. Mazhab
D. Islah

7. Yang manakah di antara perkara berikut sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab

B Mengumpul hadis
A Mengumpul dan membuku Al-Quran
C Menyusun undang-undang tanah negara
D Memerangi golongan murtad dan nabi palsu

8. Khalifah Al-Mahdi telah menubuhkan “Diiwan Al-Mazolim” iaitu

A. Mahkamah yang membicarakan kes-kes kezaliman


B. Dewan orang-orang yang zalim
C. Mahkamah Tinggi Rayuan
D. Mahkamah Rendah

9. Pengertian amar makruf dan nahi mungkar ialah

A. Menyuruh manusia melakukan kebaikan


B. Mengajak manusia mematuhi perintah Allah s.w.t.
C. Menyuruh manusia meninggalkan perbuatan dilarang Allah
D. Mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

2
1223/1
SET 6

10. Antara berikut merupakan tujuan utama berhias diri, KECUALI

A. Selaras dengan fitrah manusia


B. Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.
C. Menzahirkan nikmat Allah s.w.t.
D. Menzahirkan kecantikan yang diberi

11. Mengapakah Islam menuntut umatnya supaya menjaga orang sakit

A. Bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh pesakit


B. Sebagai satu ujian daripada Allah s.w.t.
C. Memberi peringatan kepada pesakit
D. Dapat menyabarkan mereka

12.
Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran

Pernyataan di atas adalah prinsip akidah.............

A. Syiah
B. Khawarij
C. Muktazilah
D. Ahli Sunnah Wal Jamaah

13. Siapakah pengasas kerajaan Bani Umaiyah?

A. Abi Sufian Bin Harb Bin Umaiyah


B. Muawiyah Bin Abu Sufian
C. Marwan Bin Al-Hakam
D. Yazid Bin Muawiyah

14. Orang yang beriman sanggup berkorban pada jalan Allah dari segi.....

i. Keluarga
ii Tenaga
iii. Harta
iv. Masa

A i dan ii
B i,ii dan iii
C i,ii dan iv
D ii,iii dan iv

3
1223/1
SET 6

15. Pilih penyataan yang BENAR mengenai kesan buruk mengamalkan ajaran sesat

i. Rosak akidah
ii Minda terbuka
iii. Masa terbuang
iv. Kehidupan stabil

A. i dan ii
B. i, dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

16. Antara cara-cara untuk mengelak diri daripada melakukan dosa

i. Mendalami ilmu hitam


ii Mendalami ilmu agama
iii. Menjaga batas pergaulan
iv. Mengata-ngata kesalahan orang lain

A. i dan ii
B. i, dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

17. Bagaimanakah upah haji itu sah disisi syarak?

i. Tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji


ii Mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu musim haji
iii. Orang yang mengambil upah sempurna syarat mengerjakan haji
iv. Orang yang mengambil upah haji telah mengerjakan haji terlebih dahulu

A. i dan ii
B. i, dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

18. Antara berikut adalah wali mujbir

i. Bapa
ii Datuk
iii. Saudara lelaki sebapa
iv. Saudara lelaki seibu sebapa

A i dan ii
B i, dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

4
1223/1
SET 6

19. Yang manakah antara yang berikut merupakan fungsi utama “Diiwan Al-Jundi”

i. Mengurus hal gaji dan imbuhan tentera


ii. Mengurus hal ehwal pertahanan negara
iii. Menguruskan pengambilan tentera baru
iv. Menguruskan penyusunan tentera mengikut pasukan

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

20. Akal fikiran amat penting kepada manusia kerana

i. Dapat berfikir tentang ciptaan Alla s.w.t


ii Membezakan antara perkara baik dengan buruk
iii. Dapat meningkatkan motivasi diri dalam kehidupan
iv. Dapat menyamai keistimewaan makhluk Allah yang lain

A i dan ii
B i, dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv

Soalan 21 hingga 31.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. Ibadat ______________ ialah dalam rukun haji mengambil iktibar daripada
peristiwa yang berlaku kepada Siti Hajar yang berusaha mencari air untuk
anaknya Nabi Ismail alahissalam.

22. Talak yang membolehkan suami merujuk isterinya sebelum tamat iddah disebut
talak _______________

23. __________________ ialah suatu perjanjian untuk memiliki manfaat dari


sesuatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai
dengan perjanjian yang ditentukan.

24. Orang yang tidak beragama disebut orang _______________.

25. __________________________ ialah kumpulan yang berpegang teguh


dengan al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. dan perkara yang dibawa oleh
sahabat-sahabat baginda serta menentang bid’ah.

26. __________________ ialah hak penjagaan anak yang masih kecil yang
belum mumayyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri.

5
1223/1
SET 6

Soalan 27-29 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong dengan rukun-rukun nikah.

Bakal
Suami

Bakal
Isteri

Rukun 27
Nikah

28

29

27. __________________

28. __________________

29. __________________

6
1223/1
SET 6

Soalan 30 - 32 adalah berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan amalan-amalan yang boleh dikaitkan dengan gambar.

30. _______________________

31. _______________________

32. _______________________

7
1223/1
SET 6

Soalan 33 – 35

Perkara-perkara yang dilarang semasa kematian suami.

Dilarang peminangan oleh lelaki secara


terangan

33

34

35

33. ________________________________

34. ________________________________

35. ________________________________

Soalan 36 – 38 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan kumpulan Mazhab Syiah dengan pegangannya.


Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Mazhab Syiah
No. Soalan Kumpulan Jawapan Pegangan
36 Syiah Imamiyah _____ Beriktikad bahawa Saidina Ali dan
Imam-Imam mereka sebagai
tuhan.
37 Syiah Zaidiyah _____ Mengharuskan perkahwinan
mut’ah iaitu nikah sementara
waktu.
38 Syiah Batiniyah _____ Beriktikad bahawa perbuatan
manusia adalah dilakukan oleh
manusia bukannya Allah S.W.T.

8
1223/1
SET 6

Soalan 39 – 40 adalah berdasarkan carta di bawah.

Lengkapkan carta di bawah dengan menulis jawapan yang betul berkaitan dengan
peranan Baitulmal di zaman Kerajaan Abbasiyah.

Baitulmal

39 40

39. ___________________

40. ___________________

9
1223/1
SET 6

Bahagian B
[60 markah]

Jawab tiga soalan saja


Soalan 1 dan 2 WAJIB dijawab dan pilih satu daripada mana-mana soalan 3 atau 4.

1 (a) Orang yang melakukan dosa wajib bertaubat kepada Allah S.W.T.

i. Terangkan maksud taubat.


(2 m)
ii. Bilakah Allah tidak menerima taubat seseorang.
(4 m)
iii. Nyatakan dua hikmah taubat terhadap pembentukan peribadi mukmin
(4 m)

(b) i Nyatakan pengertian bagi setiap golongan di bawah ini :


a) Fasik
b) Munafik
c) Mulhid
(6 m)
ii. Jelaskan dua langkah untuk menghindari diri daripada termasuk dalam
golongan di atas
(4 m)

10
1223/1
SET 6

2 (a) Firman Allah SWT

〈 4 $[s≈n=ô¹Î) (#ÿρߊ#u‘r& ÷βÎ) y7Ï9≡sŒ ’Îû £ÏδÏjŠtÎ/ ‘,ymr& £åκçJs9θãèç/uρ 4 


Maksudnya : Suami berhak merujuk isteri mereka dalam tempoh tersebut
(iddah) sekiranya mereka mahu berdamai.

(Al-Baqarah : 228)

i. Apakah yang dimaksudkan dengan rujuk.


(2 m)
ii. Nyatakan rukun-rukunnya.
(3 m)
iii. Terangkan kesan rujuk ke atas anak-anak
(2 m)

(b) Semasa menunaikan haji para jemaah haji dilarang melakukan perkara tertentu.
i. Senaraikan tiga perkara yang dilarang ketika ihram
(3 m )
ii. Terangkan dua hikmah mengapa jemaah haji mematuhi segala larangan
tersebut.
(4 m)

(c) Huraikan tiga hikmat ditentukan ciri-ciri binatang yang sah dijadikan korban.
(3 m)

(d) Nyatakan Iddah bagi masalah berikut :


i. Isteri hamil yang diceraikan suami
ii. Isteri yang kematian suami yang belum disetubuhi.
iii. Isteri yang menopause yang diceraikan suami
(4 m)

11
1223/1
SET 6

3 (a) Kepimpinan sesebuah negara adalah tunjang kemakmuran kerana pemimpin


yang baik dapat memandu rakyatnya kearah kecemerlangan.

i. Huraikan maksud kepimpinan dalam Islam


(2 m)
ii. Jelaskan dua ciri pemimpin menurut Islam
(4 m)
iii. Nyatakan dua tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat
(4 m)
(b) Kestabilan politik adalah merupakan salah satu faktor kegemilangan kerajaan
Abbasiyah.
i. Buktikan kenyataan di atas dengan memberi contoh-contoh yang sesuai
bagi menguatkan hujah anda.
(6 m)
ii. Jelaskan dua faktor utama sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani
Abbasiyah pada tahun 656 H/ 1258 M
(4 m)

4 (a) Setiap manusia tidak dapat terlepas daripada terkena penyakit

i Jelaskan dua perkara yang perlu diberi perhatian ketika menjaga orang
sakit.
(2 m)
ii. Terangkan dua hikmah Islam menyuruh kita menjaga orang sakit
(4 m)
iii. Nyatakan dua cara beradab kepada pesakit
(4 m)
(b) As-Syafie ialah panggilan masyhur kepada Muhammad bin Idris b. Al-Abbas b.
Osman b. Syafie b. As-Saib.
i. Huraikan sifat-sifat peribadi beliau.
(4 m)
ii. Jelaskan kenapa beliau juga digelar “Bapa Usulul Fiqh”
(2 m)
iii. Kitab al-Umm adalah salah sebuah kitab karangan beliau yang paling
masyhur.
Terangkan keistimewaan kitab tersebut.
(4 m)

KERTAS SOALAN TAMAT

12