Anda di halaman 1dari 12

1223/1

SET 3

BAHAGIAN A
(40 MARKAH)
Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan
yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan riddah?

A. Engkar atau menafikan rukun iman


B. Menyengutukan Allah dengan sesuatu
C. Berpaling atau keluar dari agama Islam
D. Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk
ghaib

2. Menipu merupakan perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri. Antara berikut
yang manakah contoh perbuatan menipu.

A. Meniru semasa peperiksaan


B. Tidak melakukan solat
C. Menghisap rokok
D. Ponteng kelas

3. Kalimah "astaqhfirullah" sesuai untuk diucapkan dalam....

A. Bertahmid
B. Bertaubat
C. Bertahlil
D. Berzikir

4. Antara perkara makruh semasa melakukan sembelihan ialah

A. Dilakukan oleh ahli kitab


B. Tidak membaca bismillah
C. Menyembelih binatang yang kurus
D. Sembelihan dilakukan dengan alat elektrik

1
1223/1
SET 3

5.
Penggadai meninggal dunia
Penggadai telah membayar semua hutangnya
Barang yang digadai telah disedekahkan kepada orang lain

Pernyataan di atas menerangkan tentang

A. Rukun gadaian
B. Syarat sah gadaian
C. Larangan dalam gadaian
D. Perkara yang membatalkan gadaian

6.
Tokoh ini dilahirkan di Ghazalah pada tahun 450 H. Hasil karyanya iaitu
Kitab Ihya Ulumuddin sangat masyhur dan digunakan hingga sekarang.
Kenyataan di atas adalah mengenai

A. Abu Hamad Muhammad bin Muhammad


B. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
C. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
D. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas

7. Imam Al-Ghazali mendalami dan menguasai ilmu usul mengikut aliran

A. Al-Syiarah
B. Al-Asyairah
C. Al-Syamiah
D. Al-wahabiah

8. Mengapakah Saidina Abu Bakar dikenali sebagai "As-Siddiq" ?.

A. Mempunyai sifat penyayang


B. Merupakan panglima yang agung
C. Mengahwini puteri nabi Muhammad s.a.w.
D. Meyakini kebenaran kata-kata nabi Muhammad s.a.w.

9. Musafir adalah perkara yang diharuskan sekiranya….

A. Melihat kebesaran Allah


B. Menziarahi kubur keramat
C. Menonton pertandingan bina badan
D. Menyambut hari “memperingati kekasih”

2
1223/1
SET 3

10. Jihad melawan orang kafir dan munafik boleh dilakukan dengan …….

A. Hati dan lidah


B. Tegahan dan denda
C. Lidah dan perbuatan
D. Teguran dan tindakan

11. Cara berfikir yang betul dalam Islam ialah

A. Mengetahui akibat berfikir


B. Mengetahui cara-cara mencapai matlamat
C. Kurang pasti tentang perkara yang dilakukan
D. Mengabaikan segala risiko yang akan berlaku

12. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR mengenai ajaran sesat

A. Ajaran Bahai menganggap Acre sebagai kiblat baru


B. Ajaran Qadiani dibawa ke Malaysia oleh Muhammad al-Syirazi
C. Ajaran Taslim merupakan ajaran sesat yang paling tua di Malaysia
D. Ajaran Bahai mula tersbar di Malaysia pada tahun 1953 melalui Yan Kee
Leong

13. Antara berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik.

A. Menerima pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan fatwanya


B. Bersetuju Kitab Muwattok dijadikan sumber rasmi perundangan negara
C. Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam
D. Berpegang dengan prinsip "guru mencari murid"

14. Ajaran Taslim dikategorikan sesat kerana...

i. Beriktiqad bahawa nabi Isa mati disalib


ii. Pemimpin mereka di anggap jelmaan Allah
iii. Mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin
iv. Menolak kewujudan hari khiamat, syurga dan neraka

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

3
1223/1
SET 3

15. Kenyataan manakah yang berkaiatan dengan dosa-dosa besar

i. Mendapat balasan azab di akhirat


ii. Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia
iii. Kesalahan yang dilakukan kerana jahil tentang hukum Islam
iv. Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

16. Manakah antara berikut pendapat Ahli Sunnah Wal Jamaah tentang pelaku dosa
besar

i. Dikira sebagai kafir


ii. Dikira sebagai murtad
iii. Masih dikira sebagai mukmin
iv. Imannya masih ada tetapi fasiq

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

17. Tujuan menunaikan fardu haji ialah

i. Menggunakan harta ke jalan yang diredai Allah s.w.t.


ii. Menyempurnakan rukun Islam ke lima
iii. Mengabdikan diri kepada Allah s.w.t.
iv. Membersihkan diri dari dosa

A. i dan ii
B. ii dan iv
C. i dan iii
D. iii dan iv

4
1223/1
SET 3

18. Berikut adalah syarat-syarat bakal suami menurut sistem perkahwinan dalam Islam

i. Lelaki
ii. Islam atau ahli kitab
iii. Berada dalam ihram haji
iv. Bukan mahram kepada isteri

A i dan ii
B ii dan iv
C ii dan iii
D i dan iv

19. Manakah antara berikut merupakan tujuan penubuhan tentera zaman Umaiyah dan
Abbasiyah

i. Menaikkan nama keturunan Umaiyah dan Abbasiyah


ii. Menyebarkan dakwah
iii. Membalas dendam
iv. Perluasan kuasa

A i dan ii
B iii dan iv
C i dan iii
D ii dan iv

20. “Taat kepada pemimpin adalah satu kewajipan”


Dalam seruan manakah suasana di atas sesuai dilaksanakan?

i. Pemimpin menyeru supaya rakyat bersatu padu


ii. Pemimpin menyeru supaya bangun menentang musuh
iii. Pemimpin menyeru rakyat meningkatkan sentiment perkauman
iv. Pemimpin menyeru supaya rakyat berpeluk tubuh tanpa bekerja.

A i dan ii
B ii dan iv
C ii dan iii
D i dan iv

5
1223/1
SET 3

Soalan 21 hingga 31.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. ________________ ialah rukun haji yang menggambarkan suasana keadaan


manusia di Padang Mahsyar.

22. En. Farid berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh
badan serta dikhuatiri akan terjerumus kepada zina. Dalam situasi ini, hukum
nikahnya adalah ________________

23. _______________ ialah menyembelih binatang ternakan al-An’am yang


dilakukan pada hari Idil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk
beribadat kepada Allah.

24. Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam


hati dinamakan _________________

25. Melihat aurat yang bukan mahram termasuk dalam kategori dosa
__________________

26. Mengambil semula isteri yang telah diceraikan sebelum habis tempoh iddah
disebut __________________

6
1223/1
SET 3

Soalan 27- 29 adalah berdasarkan carta di bawah.

Jenis Dam

27 28 29 Tertib

Dibayar Dibayar Dibayar Dibayar


dengan cara mengikut mengikut mengikut
memilih mana- kadar yang nilaian harga susunan.
mana jenis ditetapkan Dam.
dam yang di mengikut
tetapkan kemampuan.
syarak.

27. ___________________

28. ___________________

29. ___________________

7
1223/1
SET 3

Soalan 30 - 32 adalah berdasarkan peta di bawah.

Namakan tempat mikat haji tersebut.

30. __________________

31. __________________

32. __________________

8
1223/1
SET 3

Soalan 33 – 35

Lengkapkan carta dibawah mengenai Syarat Sah Akikah.

Niat Akikah

33

Syarat Sah Akikah Binatang tidak cacat

34

35

33. ___________________________

34. ___________________________

35. ___________________________

9
1223/1
SET 3

Soalan 36 – 38 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan cara mengerjakan haji yang sesuai dengan keterangan berikut.


Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Jenis-jenis haji
No. Cara Jawapan Takrif
Soalan

36 Ifrad _____ Mengerjakan haji dan umrah secara serentak

37 Tamattuk _____ Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan


haji diikuti dengan mengerjakan haji

38 Qiran _____ Mengerjakan ibadat haji dan umrah secara


berasingan samada melakukan umrah sebelum
masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu
diikuti mengerjakan umrah

Soalan 39 – 40 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong dengan istilah-istilah yang sesuai.


Rajah di bawah berkaitan dengan jenis-jenis syirik.

Jenis-jenis syirk

39 40

39. _______________

40. _______________

10
1223/1
SET 3

Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan saja
Soalan 1 dan 2 WAJIB dijawab dan pilih satu daripada mana-mana soalan 3 atau 4.

1 (a) Riddah ialah berpaling atau keluar dari Islam.

i. Terangkan faktor- faktor yang menyebabkan seseorang menjadi murtad.


(4 m)
ii. Huraikan kesan murtad terhadap individu.
(4 m)
(b) Akidah Ahlus Sunnah waljamaah merupakan pegangan paling tepat dengan
kehendak al-Quran dan Sunnah
i. Siapakah Ahlus Sunnah Waljamaah ?
(2 m)
ii. Terangkan sejarah kemunculan golongan tersebut.
(4 m)
iii. Jelaskan tiga keburukan orang yang tidak berpegang dengan pegangan
ahli Sunnah Waljamaah.
(6 m)

2 (a) Fasakh merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga

i. Apakah yang dimaksudkan dengan fasakh.


(2 m)
ii. Jelaskan sebab-sebab yang mengharuskan isteri menuntut fasakh.
(2 m)
iii. Terangkan cara-cara yang perlu dilakukan oleh isteri yang ingin menuntut
fasakh.
(2 m)

(b) Islam menyuruh umatnya supaya membeli saham (as-sahmu) yang halal
sahaja.

i. Apakah yang dimaksudkan dengan saham.


(2 m)
ii. Nyatakan dua ciri pelaburan saham yang halal.
(4 m)

(c) Bagaimanakah cara untuk mempertingkatkan kesedaran di kalangan umat Islam


supaya segera menunaikan ibadah haji
(4 m)

(d) Suami berperanan membendung perbuatan nusyuz di kalangan isteri.


Huraikan peranan tersebut.
(4 m)

11
1223/1
SET 3

3 (a) Berfikir adalah ciri-ciri utama untuk mencapai kejayaan


i. Terangkan dua cara berfikir yang berkesan
(2 m)
ii. Jelaskankan dua perbezaan berfikir berlandaskan syarak dengan berfikir
berlandaskan logik semata-mata
(4 m)
iii. Huraikan dua hikmah berfikir.
(4 m)

(b) i. Bagi memantapkan lagi pentadbiran negara pada zaman khulafa’ al-
Rasyidin beberapa jawatan baru telah diwujudkan
Terangkan dua daripada jawatan yang telah diperkenalkan itu
(4 m)
ii. Ketaatan rakyat kepada khulafa ar-Rasyidin adalah satu sebab berlakunya
kemajuan dalam pelbagai bidang
Nyatakan tiga akibat membelakangkan kepimpinan khulafa ar-Rasyidin
(6 m)

4 (a) Issaquah Negara akan aman sejahtera sekiranya rakyat hidup bertoleransi dan
beradab
i. Nyatakan dua adab bernegara
(2 m)
ii. Terangkan dua kesan positif sekiranya rakyat beradab dengan negara
(4 m)
iii. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat memberikan
sumbangan kepada negara ?
(4 m)

(b) Sheikh Muhammad Abduh merupakan seorang mujaddid dan tokoh islah yang
agung
i. Tuliskan riwayat hidup Syeikh Muhammad Abduh secara ringkas
(2 m)
ii. Terangkan dua sumbangan beliau terhadap masyarakat
(4 m)
iii. Jelaskan aliran pemikiran Syeikh Muhammad Abduh.
(4 m)

SOALAN TAMAT

12