Anda di halaman 1dari 22

Set 1

Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

1. (a) (i) Erti Ulum al-Quran

• Gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang


berkaitan dengannya seperti sejarah penurunan Al-Quran, penulisan
dan pengumpulannya, Asbab An-Nuzul, Al-Makki Wa Al-Madani,
Nasikh & Manskuh
(1x2m=2m)
(ii ) Bidang kajian Ulum al-Quran ( Ruj. ms. 88 )

• I’jaz al-Quran
• Lughah Al-Quran
• Ulum Al-Qira’at
• An-Nasikh Wa Al-Mansukh
(4x1m=4m)

(iii) Faedah mempelajari Ulum al-Quran

• Meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran


• Mengambil ikhtibar daripada kehebatan para ulamak yang mengkaji
Al-Quran
• Dapat memahami al-Quran dengan betul
• Dapat beramal dan mehayati Al-Quran
• Dapat menolak kekeliruan tentang al-Quran
(2x2m=4m)

Tingkatan Lima – Ulum Al-Quran


(b) (i) Faktor pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar As-Sidiq

• Ramai para Huffaz gugur syahid dalam Peperangan Al-Yamamah


• Ramai Huffaz berhijrah ke tempat lain
• Dibimbangi Al-Quran akan hilang
(2x2m=4m)

(ii) Garis panduan yang ditetapkan oleh Saidina Usman bin Affan menulis
semula Al-Quran

• Jika berlaku perselisihan dalam bacaan ,dirujuk kepada sebutan dan


lahjah Quraish
• Hanya ayat Al-Quran yang benar-benar mutawatir daripada Rasulullah
dan tidak di mansukhkan akan ditulis semula
• Naskhah Al-Quran ( Mashaf al-Uthman ) diedarkan ke seluruh negara
bagi mengelakkan kekeliruan dalam bacaan
(3x2m=6m)

1
Set 1
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4. (a) (i) Dua fungsi hadis terhadap Al-Quran

• Untuk mengukuhkan hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran.


• Mentafsirkan ayat Al-Quran yang Mujmal.
• Mentakyidkan ayat2 Al-Quran yang Mutlak
• Mentakhsiskan ayat yang umum
• Menetapkan hukum yang tiada di dalam Al-Quran
(2x2m=4m)

(ii) Tiga pandangan golongan anti hadis terhadap Al-Hadis Rasulullah S.A.W

• Hadis Rasulullah adalah rekaan semata-mata.


• Rasulullah adalah manusia yang juga melakukan kesalahan semasa
menjadi nabi dan sesudahnya.
• Hadis atau Sunnah Nabi yang dikaitkan kepada Baginda adalah ajaran
palsu yang muncul antara 200 - 250 tahun selepasnya.
• Konsep Sunnah tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah dan ia
timbul pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ( 101
Hijrah )
(3x2m=6m)

Tingkatan Lima – Ulum Al-Hadis

(b) (i) Syarat-syarat beramal dengan Hadis Mursal


• Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad yang lain yang
bermartabat Sahih atau Hasan
• Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain
yang tidak mengambil sanad daripada syeikh yang sama.
• Menepati kata-kata ( fatwa ) atau perbuatan sebahagian sahabat
• Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqahak
(2x2m=4m)

(ii) Faktor-faktor kemunculan Hadis Mauduk antaranya :

• Perselisihan umat Islam dalam politik, akidah dan fekah


• Taksub dalam menyokong pendapat kaum atau pemimpin tertentu
• Kemunculan golongan zindik mencipta beribu-ribu hadis palsu
• Untuk kepentingan peribadi
• Hendak menggalakan orang ramai melakukan kebaikan
(3x2m=6m)

2
Set 2
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3. (a) (i) Al-Quran menurut istilah

• Al-Quran menurut istilah ialah kalam Allah yang bermukjizat


diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam melalui
Malaikat Jibril dalam Bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawattir
dan membaca setiap hurufnya adalah ibadat, bermula dari Surah Al-
Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Nass
(2x1m=2m)
(ii) Sifat-sifat Al-Quran

• An-Nur.
• Al-Mubin
• Al-Huda
• Ar-Rahmah
(2x1m=2m)

(iii) Sejarah perkembangan Ulum al-Quran di zaman sahabat Rasulullah

1 - Zaman Khalifah Saidina Abu Bakar As-Sidiq


• Pengumpulan Al-Quran disebabkan kematian ramai para Hafiz dalam
“Peperangan Riddah” (Makrakah Al-Yamamah) menghasilkan ilmu
“Jamul Al-Quran”

2 - Zaman Khalifah Saidina Uthman Al-Affan


• Penyatuan Al-Quran dari pelbagai mashaf yang dikenali sebagai
“Mashaf Al-Uthmani” menghasilkan ilmu “Rasm Al-Quran”

3 - Zaman Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib


• Pembukuan kaedah Nahu Bahasa Arab oleh Abu Aswad Ad-Duali,
Yahya bin Yukmar dan Khalil bin Ahmad menghasilkan ilmu “I’rab
Al-Quran”
(3x2m=6m)

3
Tingkatan Lima – Ulum Al-Quran

4. (b) (i) - Istilah Makkiyah dan Madaniyyah berdasarkan masa :

• Makkiyah ialah ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah


Rasulullah Sallahu Alahi Wa Salam ke Madinah
• Madaniyyah ialah ayat atau surah yang diturunkan selepas hijrah.
(2x2m= 4m)

(ii) Perbandingan ayat Makkiyah dan Madaniyyah :


Ayat Makkiyah Ayat Madaniyyah
• Memantapkan aqidah • Menjelaskan dengan
• Mengalakkan manusia terperinci soal hukum
supaya merenung diri dan syarak
alam untuk melihat bukti • Menyeru ahli kitab (yahudi
kebesaran Al-Quran dan nasrani) supaya mereka
• Memebenteras budaya menerima Islam dan
jahiliyah seperti membunuh berbincang tentang akidah
• Menceritakan kisah-kisah yang benar
rasul dan umat-umat • Terdapat dalam ayat yang
terdahulu memberi keizinan
• Menggunakan ayat yang berperang dan berjihad
ringkas dan padat • Huraian ayat dan surah
Madaniyyah lebih
terperinci

(3x2m=6m)

Set 2

Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Sebab Rasulullah melarang para sahabat menulis hadis pada peringkat
awal Islam

• Dibimbangi bercampur dengan Al-Quran


• Ditakuti Al-Quran dan Hadis ditulis dalam satu lembaran
• Bagi mereka yang mempunyai daya ingatan yang kuat
• Kekurangan alat tulis
(3 x 2 = 6 m )

4
(ii) Sejarah perkembangan “Hadis Riwayah” di zaman tabien

• Berlaku pemgumpulan hadis kerana ramai perawi berpindah ke negeri-


negeri lain atau mati di medan jihad
• Menyelidiki kebenaran sesuatu Hadis
• Hadis dicatat secara rasmi
• Wujud usaha mengumpul dan membukukan hadis
• Terhasil kitab Hadis seperti “Al-Muwatta”
(2x2m=4m)

Tingkatan Lima – Ulum Al-Hadis

4 (b) (i) Hukum beramal dengan hadis berikut ………………

• Hadis Mursal : Secara umum Hadis Mursal tidak boleh dijadikan


hujah atau beramal dengannya.

• Hadis Mauduk : Ulamak sepakat mengatakan Hadis Mauduk tidak


boleh dijadikan hujah sama sekali.

• Hadis Marfuk : Hadis Marfuk boleh diterima sebagai hujah dan


beramal dengannya sekiranya ia melengkapi syarat Hadis Shahih dan
Hasan. Jika tidak, ia tidak boleh dijadikan hujah dan beramal
dengannya.
(3x2m=6m)

(ii) Hadis Mauduk boleh dikenal pasti kepalsuan melalui tiga ciri seperti
berikut :

o Sanad
Pengakuan perawi atau pembuat hadis palsu itu sendiri
Terdapat dalam rangkaian sanad hadis tersebut perawi-perawi yang
dihukumkan “Al-Kazzab”
o Matan
Bercanggah dengan dalill-dalil qatei yang lain seperti Al-Quran
atau Hadis Shahih
Bercanggah dengan logic akal yang waras
o Bukan pada Sanad dan Matan
Hadis tersebut tidak diriwayatkan di dalam mana-mana kitab hadis
yang muktabar atau tidak menepati syarat-syarat hadis yang
diterima.

5
Set 3
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

3 (a) (i) Cara-cara wahyu diturunkan secara langsung :


• Melalui mimpi yang baik ( Ar-Rukyah As-Salihah )
• Melalui percakapan di sebalik hijab secara sedar,sebagaimana yang
berlaku pada malam Isra’ Mikraj ketika Baginda menerima solat fardu
lima
• Melalui ilham
(2x2m=4m)

(ii) Akibat mengabaikan peranan wahyu :


• Gagal memahami persoalan agama baik dari segi akidah, syariat dan
akhlak
• Dipengaruhi budaya asing yang merosakkan akhlak dan moral
• Hilang jati diri sebagai seorang muslim
• Berada dalam kesesatan dan kegelapan di dalam hidup
(3x2m=6m)

Tingkatan Lima – Ulum Al-Quran

3. (b) (i) Ciri-ciri kandungan ayat Makkiyah dan Madaniyyah :


Ayat Madaniyyah
• Menjelaskan dengan terperinci soal hukum syarak
• Menyeru ahli kitab (yahudi dan nasrani) supaya mereka menerima
Islam dan berbincang tentang akidah yang benar
• Terdapat dalam ayat yang memberi keizinan berperang dan berjihad
• Ayat dan surah Madaniyyah lebih terperinci kerana penduduk
Madinah tidak sama dengan penduduk Mekah dalam penguasaan
bahasa Arab
(3x2m=6m)

(ii) Kesan meletakkan penandaan titik dan baris kepada huruf-huruf Al-Quran
di zaman Bani Umaiyah
• Kesan Memudahkan orang bukan Arab untuk membaca Al-Quran
• Memudahkan kebanyakan orang yang bukan Arab untuk membezakan
kalimah Al-Quran dan huruf-hurufnya.
• Supaya tidak menjejaskan sebutan Al-Quran dan mengubah makna Al-
Quran yang asal.
(2x2m=4m)

6
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4. (a) (i) Pengertian hadis dari segi istilah :

• Perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan, takrir atau sifat-sifat


yang disanadkan kepada Nabi Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam
(2x1m=2m)

(ii) Tujuan mempelajari Ulum Hadis:

• Untuk menilai sesebuah hadis dari segi sanad atau matan samada Shahih
atau tidak
• Untuk memahami hadis
• Untuk membolehkan kita beramal dengan hadis yang Shahih
• Untuk membongkar rahsia hadis yang tidak diketahui
• Untuk mengetahui cara ulamak menilai sesuatu hadis
(2x2m=4m)

(iii) Dalil Naqli yang menunjukkan hadis sebagai sumber hukum kedua :

• Dalil Naqli
• Surah Al-Hajj Ayat 7

∩∠∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ) ( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 (#θßγtFΡ$$sù çµ÷Ψtã öΝä39pκtΞ $tΒuρ çνρä‹ã‚sù ãΑθß™§9$# ãΝä39s?#u !$tΒuρ 4
(٠٠٧ ‫)اﻟﺤﺸﺮ‬

• Surah An-Nisa’ Ayat 59

&óx« ’Îû ÷Λäôãt“≈uΖs? βÎ*sù ( óΟä3ΖÏΒ Íö∆F{$# ’Í<'ρé&uρ tΑθß™§9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr& (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ

∩∈∪ ¸ξƒÍρù's? ß|¡ômr&uρ ×öyz y7Ï9≡sŒ 4 ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè? ÷ΛäΨä. βÎ) ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãùs
(٠٥٩ ‫)اﻟﻨﺴﺎء‬

• Hadis Rasulullah
‫ﷲ‬
ِ ‫ﺏﺍ‬
َ ‫ﺴ ﹾﻜُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻬﻤَﺎ ِﻛﺘَﺎ‬
‫ﻀﻠﱡﻮْﺍ ﻣَﺎ ََﺗ َﻤ ﱠ‬
ِ ‫ َﺗ َﺮ ﹾﻛﺖُ ِﻓْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﺃ ْﻣ َﺮْﻳ ِﻦ ﹶﻟ ْﻦ َﺗ‬:‫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ‬ ‫ﷲ‬
ِ ‫َﻋ ْﻦ ﻣَﺎِﻟﻚٍ ﺃﻧﱠ ُﻪ َﺑﹶﻠ َﻐﻪُ ﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُ ْﻮ ﹶﻝ ﺍ‬
. ‫َﻭﺳُﱠﻨ ﹶﺔ َﻧِﺒﱢﻴ ِﻪ‬
(‫)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ‬

(1x2m=2m)

7
Tingkatan Lima – Ulum Al-Hadis

(b) (i) Pengertian hadis dari segi istilah :


Al-Hakim
o Ulamak hadis yang dapat menguasai melebihi 700,000 hadis dari segi
Riwayat dan Dirayah.

Al-Hujjah
o Gelaran untuk ulamak hadis yang dapat menguasai melebihi 300,000
hadis beserta matan.
(2x2m=4m)
(iii) Kandungan dalam Shahih Bukhari
• Terdapat 9,082 hadis, kebanyakannya berulang-ulang
• Terbahagi kepada 97 tajuk besar ( kitab )
• Terbahagi kepada 3,450 bab
• Beliau amat tetliti dalam menyelidiki rawi dan sanad
(3x2m=6m)

Set 4
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Erti Mukjizat Maknawi

• Mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda dan mata hati
/ contoh Al-Quran dan peristiwa Isra’ Mikraj
(2x1m=2m)

(ii) Perbezaan antara maunah dan karamah


(2x2m=4m)

Maunah Karamah
Pertolongan Allah kepada manusia Kelebihan yang diberi oleh
biasa untuk menyelamatkan mereka Allahkepada hamba yang beriman
dari satu bencana dan bertakwa

(iii) Mukjizat al-Quran dari segi bahasa

• Gaya bahasanya tinggi dan indah


• Kedudukan huruf, susunan kalimah dan struktur ayat tidak dapat
ditandingi oleh sesiapa
(2x2m=4m)

8
3 (b) (i) Kaedah Tafsir bil Mathur

• Tafsir ayat al-Quran oleh ayat Al-Quran yang lain


• Tafsir ayat al-Quran oleh hadis Rasulullah
• Tafsir ayat al-Quran oleh para sahabat
(3x2m=6m)

(ii) Methodologi Tafsir Ibnu Kathir

• Tergolong dalam Tafsir bil Mathur


• Menyebut ayat kemudian mentafsirkan dengan cara yang mudah dan
ringkas
• Kebanyakan hadis yang digunakan dinyatakan sumber asalnya
(2x2m=4m)

Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Erti Hadis Mashur

- Satu hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi oleh lebih pada setiap peringkat
(thabaqat ) tetapi tidak sampai kepada Hadis Mutawatir
( 2 x 1 m= 2 m )
(ii) Syarat beramal dengan Hadis Dhoif

• Berkaitan hadis itu dengan perkara Fadhail A’mal


• Kedhoifannya sederhana
• Mafhum Hadis Dhoif itu ada pada nas syarak yang shahih
• Ketika beramal dengannya mestilah mengharapkan keshahihannya
(2x2m=4m)

(iii) Peranan kita untuk mempertahankan kesucian hadis

• Merujuk kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulamak hadis yang muktabar
• Mempastikan keshahihan hadis sebelum beramal
• Berguru dan belajar dengan guru-guru agama yang fakih dalam hadis
• Tidak melantik golongan anti hadis sebagai pemimpin
(2x2m=4m)

4 (b) (i) Erti Ahrajul Al-Khamsah

o Hadis yang diriwayatkan oleh lima orang perawi iaitu Abu Daud, At-
Tirmizi, An-Nasaie, Ibnu Majah dan Ahmad
(1x2m=2m)

Erti Akhrajul Al-Thalathah

9
• Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi (Abu Daud, At-
Tirmizi dan An-Nasai)

Erti Akhrajul Arbaah


• Hadis yang diriwayatkan oleh empat orang perawi (Abu Daud, At-
Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah)
Erti Muttafaqun Alahi

- Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (2x2m=4m)

(b) (ii) Usaha ulamak dalam penyebaran hadis

• Sanggup berkorban harta benda dan jiwa raga untuk mencari, belajar dan
menghafaz hadis
• Sanggup mengembara walaupun pada usia yang muda untuk mencari dan
menghafaz hadis
• Rajin menyusun dan mengumpul hadis sehingga lahir kitab-kitab hadis
yang muktabar
(3x2m=6m)

Set 5
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Perbezaan wahyu dan ilham

Wahyu Ilham
Kalam Allah yang diturunkan Sesuatu yang diberikan oleh
kepada seorang nabi dan rasul Allah samada melalui berfikir,
melalui Malaikat Jibril mimpi atau secara spontan

(2x2=4m)

(ii) Peringkat penurunan Al-Quran

• Malaikat Jibril / Rasulullah


• Dari Bait Al-Izzah Dari Allah ke Luh Al-Mahfuz
• Dari Bait Al-Izzah ke nabi Muhammad Sallahu Alahi Wa Salam
(3x2m=6m)

3 (b) (i) Cara pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah S.A.W


• Rasulullah Sallahu Alahi Wa Salam menyuruh sahabat menghafaz
• Ditulis ayat Al-Quran di pelepah tamar, batu, kulit dll
(2x2m=4m)

10
(b) (ii) Syarat untuk menjadi Mufassir Al-Quran

• Mahir dalam ilmu bahasa Arab


• Mahir dalam ilmu Usul Fekh
• Mahir dalam ilmu Usuludin
• Mahir dalam ilmu Balaghah
• Mahir dalam Hadis & ilmu Hadis
• Mahir dalam ilmu Al-Qira’at
• Mahir dalam ilmu Asbab An-Nuzul
• Mahir dalam ilmu Fekh
• Mahir dalam ilmu Nasah & Mansuh
(3x2m=6m)

Set 5
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Erti Hadis Hasan li Ghairih

• Hadis Dhoif yang sederhana kedhoifannya tetapi disokong oleh riwayat


yang lebih kuat atau setaraf dengannya
(1x2m=2m)

(ii) Dua perawi di kalangan Itba’ At-Tabien

• Malik bin Anas


• Ibnu Abi Amir As-Asbahi
• Abdul Rahman bin Amru Al-Auzaie
• Sufian bin Said As-Thuri
• Syukbah bin Hajjaj At-Atki
• Imam As-Syafei
(2x1m=2m)

(iii) Persamaan antara Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi

• Diriwayatkan secara mutawatir dan ahad


• Thabit secara qatie dan zhonni
• Tidak ada unsur mukjizat
• Tidak boleh dibaca dalam solat
• Boleh disentuh dalam keadaan berhadas
• Wahyu diperolehi daripada ilham, mimpi dan ijtihad
• Tidak ada nama-nama surah
• Membaca setiap huruf tidak menjadi ibadah
• Tidak dijamin daripada berubah
(2x2m=4m)

11
(b) (i) Erti Hadis Mursal

• Hadis yang disandarkan oleh Tabien kepada Rasulullah tanpa


menyebut nama sahabat
(1x2m=2m)
(ii) Syarat beramal dengan Hadis Mursal mestilah disokong oleh satu dari
syarat berikut :

• Hendaklah disokong oleh sanad lain yang bermartabat shahih atau


hasan
• Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lai
yang tidak mengambil sanad dari syeikh yang sama
• Menepati fatwa atau perbuatan sahabat
• Diamalkan oleh sebahagian ulamak hadis dan fuqahak
• Menepati dengan kaedah qias
(2x2m=4m)

(iii) Bukti Hadis Makto’ tidak boleh dijadikan hujah kerana :


• Kata-kata Tabien
• Hukum dhoif
(2x2m=4m)

Set 6
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Takrif Nuzul Al-Quran :

• Proses penurunan wahyu Al-Quran ikut cara-cara tertentu.


(2x1m=2m)

(ii) Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur


• Sebagai bukti Al-Quran adalah daripada Allah taala
• Untuk menetapkan Hati Rasulullah yang teropaksa menempuh
berbagai rintangan dalam dakwahnya
• Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah
• Supaya manusia mampu bersiap sedia untuk menerima syariat Allah
(2x2m=4m)

(iii) Pendapat ulamak mengenai ayat yang pertama diturunkan :

• Pendapat 1 – Ayat 1-5 Surah Al-Alaq


• Pendapat 2 – Ayat 1-56 Surah Al-Muddassir
• Pendapat 3 – Ayat Basmalah
• Pendapat 4 – Keseluruhan Surah Al-Fatihah
Pendapat yang paling rajih ialah pendapat 1 – Ayat 1-5 Surah Al-Alaq

12
(b) (i) Cara penyebaran Al-Quran di zaman Rasulullah melalui :

• Bacaan tilawah dalam solat


• Rasulullah mengajar sahabat dalam majlis Tadarus Al-Quran
• Dibaca di dalam Khutbah Rasulullah
• Rasulullah mengutuskan utusan atau wakil di kalangan sahabat untuk
mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai
(2x2m=4m)
(ii) Kesan beriman dengan ayat Makiyyah

• Memantapkan akidah
• Membenteras budaya jahiliyah
• Memantapkan akhlak
• Mengambil ikhtibar dari kisah rasul dan umat terdahulu
• Menggalakkan manusia supaya merenung & mengkaji tentang alam
sarwajagat
(3x2m=6m)

Set 6
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Erti Hadis Qudsi ialah :

• Sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui ilham


atau mimpi kemudian baginda menyampaikannya dengan menggunakan
perkataan Baginda sendiri
(2x1m=2m)

(ii) Sebab Rasulullah mengizinkan penulisan hadis :


• Kerana Al-Quran tidak diturunkan lagi
• Faedah bagi mereka yang mudah lupa
• Jika ditulis hendaklah di dalam lembaran yang berasingan dengan Al-
Quran
( 2 x 2 m= 4 m )

(iii) Pendapat ulamak tentang bilangan Hadis Qudsi

• Ulamak 1 - Syeikh Abdul Rauf bin Ali Al-Manawi - 272 buah hadis
• Ulamak 2 - Syeikh Imam abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Arabi at-
Thoie bin Ali Al-Manawi - 101 buah hadis
• Ulamak 3 - Al-Alamah Mula’ Ali Al-Qari - 40 buah hadis
(2x2m=4m)

13
(b) (i) Sebab Hadis Mauquf boleh di amalkan :

• Sekiranya melengkapi syarat-syarat Shahih dan Hasan


• Harus dalam perkara Fhodoil A’mal
(2x2m=4m)

(ii) Hadis Mauduk boleh dikenal pasti kepalsuan melalui tiga ciri seperti
berikut :

• Sanad
i. Pengakuan perawi atau pembuat hadis palsu itu sendiri
ii. Terdapat dalam rangkaian sanad hadis tersebut perawi-perawi
yang dihukumkan “Al-Kazzab”
• Matan
i. Bercanggah dengan dalill-dalil qatei yang lain seperti Al-
Quran atau Hadis Shahih
ii Bercanggah dengan logik akal yang waras
• Bukan pada Sanad dan Matan
i. Hadis tersebut tidak diriwayatkan di dalam mana-mana kitab
hadis yang muktabar atau tidak menepati syarat-syarat hadis
yang diterima
.( 3 x 2 m = 6 m )

Set 7
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Cara penurunan wahyu melalui malaikat :

• Dalam rupa asal


• Melalui bunyi yang nyaring ( loceng )
• Rupa seorang lelaki
(2x2m=4m)

(ii) Hikmah diturunkan secara berperingkat-peringkat

• Untuk membezakan keistimewaan Al-Quran dan Nabi Muhammad dengan


kitab-kitab dengan para nabi terdahulu
• Untuk menguji keimanana manusia terhadap peristiwa di alam ghaib
• Untuk menguji keimanan manusia terhadap Al-Quran
• Untuk menguji keimanan terhadap Kerasulan Nabi Muhammad
(3x2m=6m)

14
Tingkatan Lima – Ulum Al-Quran

3 (b) (i) Takrif ilmu tafsir terdapat dua pendapat :

• Pendapat 1 – Ilmu untuk memahami al-Quran, menerangkan maknanya


dan mengeluarkan hukum-hakam dan hikmahnya
• Pendapat 2 – Ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi
kehujahannya selaras dengan kehendak Allah Taala sekadar dengan
kemampuan manusia .
(2x1m=2m)

(ii) Kepentingan ilmu tafsir :

• Mampu mentafsir dengan baik


• Memahami methodologi ulamak dalam mentafsir Al-Quran
• Mengelakkan unsur penyelewengan dalam proses mentafsir Al-Quran
• Memandu manusia untuk berjaya hidup di dunia dan akhirat
• Memantapkan akidah dan ibadah seseorang manusia
(2x2m=4m)

(iii) Methodologi As-Sayyid Sayyid Qutb dalam mentafsirkan Al-Quran

• Menggunakan kaedah Tafsir bil Ar-Raie


• Ditulis berdasarkan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran dan sunnah
dan disandarkan kepada kitab tafsir yang muktabar
• Tidak memasukkan perbincangan tentang ilmu kalam, ilmu fekh dan
cerita-cerita Israiliyat
(2x2m=4m)

Set 7
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Syarat-syarat Hadis Mutawatir

• Diriwayatkan oleh perawi yang ramai


• Bilangan perawi yang ramai dan mencapai satu tahap mustahil mereka
bersepakat mendustakan hadis
• Jumlah perawi seimbang setiap thabaqot
• Hadis diterima melalui pandangan dan penglihatan.
(2x2m=4m)

15
(ii) Pendapat ulamak mengenai jumlah perawi Hadis Mutawatir :

• Pendapat 1- Sekurang-kurang empat orang


• Pendapat 1- Sekurang-kurang lima orang
• Pendapat 1- Sekurang-kurang dua puluh orang
• Pendapat 1- Sekurang-kurang empat puluh orang
(3x2m=6m)

(b) (i) Ciri Hadis Marfuk ialah :

• Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah samada perkataan, perbuatan


atau sifat-sifat Baginda
(2x1m=2m)

(ii) Tanda Hadis Mauduk pada matan :

• Bercanggah dengan dalil qatie yang lain seperti Al-Quran atau Hadis
Shahih
• Bercanggah dengan logik akal yang waras
(2x2m=4m)

(iii) Maksud Al-Hujah :

• Gelaran untuk ulamak yang memiliki sifat Al-Hafiz dan menguasai lebih
daripada 300,000 buah hadis
(1x2m=2m)

• Tokohnya ialah
o Malik bin Ismail
o Ahmad bin Salamah Al-Barraz
o Al-Hajjaj bin Manhal
o Bisyr bin Al-Mufaddal bin Lahiq
(2x1m=2m)

16
Set 8
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Nama Al-Quran :

Nama Al-Quran
Al-Kitab
Al-Tanzil
Al-Zikr
Al-Furqan
(4x1m=4m)
(ii) Perbezaan antara Al-Quran dan kitab Samawi yang lain :

Al-Quran Kitab Samawi


• Isi kandungan meliputi • Isi kandungan tidak
semua aspek meliputi semua aspek
kehidupan kehidupan
• Diriwayatkan secara • Tidak diriwayatkan
mutawatir secara mutawatir
• Terpelihara dari • Terdedah kepada
sebarang kesilapan dan kesilapan dan
perubahan perubahan
• Sesuai digunakan • Hanya sesuai
sepanjang masa dan digunakan pada masa
tempat dan tempat
• Kekal ke hari kiamat • Tidak kekal ke hari
kiamat
• Kegunaan untuk • Kegunaan untuk kaum
seluruh umat tertentu
(3x2m=6m)

3 (b) (i) Maksud Tafsir bi Ar-Raie

• Para mufassir mentafsirkan ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat


dan ijtihad mereka sendiri
(1x2m=2m)

(ii) Empat contoh kitab tafsir :

• Tafsir Ibnu Abbas


• Tafsir At-Thobari
• Tafsir Al-Azhar
• Tafsir As-Sayuti
• Lain-lain yang sesuai
(4x1m=4m)

17
(iv) Para sahabat yang menghafaz Al-Quran :
• Saidina Abdullah bin Masud
• Saidina Salim Maula Abi Huzaifah
• Saidina Muaz bin Jabal
• Saidina Zaid bin Thabit
• Saidina Abu Zaid bin As-Sakkan
• Saidina Abu Darda’
(4x1m=4m)

Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Hadis Ahad ialah :

• Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau dua orang atau lebih yang
tidak memenuhi syarat-syarat Hadis Mutawatir
• Hukum beramal dengannya adalah wajib tetapi tidak kufur bagi sesiapa yang
menolaknya
(2x2m=4m)

(ii) Bahagian Hadis Ahad ialah :

• Hadis Masyur - Hadis yang diriwayatkan dengan tiga orang perawi atau lebih
pada setiap peringkat tetapi tidak sampai kepada peringkat mutawatir
• Hadis Aziz - Hadis yang diriwayatkan dengan dua orang perawi dari setiap
peringkat
• Hadis Gharib - Hadis yang diriwayatkan dengan seorang perawi dari setiap
peringkat
(3x2m=6m)

4 (b) (i) Dhobid :

Dhobid Hifzi ( Ingatan ) Dhobid Kitabi ( Tulisan )


Perawi yang mampu Perawi yang mampu menjaga
meriwayatkan hadis kepada cacatan dan tulisan hadis yang
sesiapa sahaja dan bila-bila masa diterima dengan sempurna
diperlukan
Mengingati hadis itu dari siapa ia Cacatan itu mestilah bermula dari
diterima mana-mana guru hinggalah ia
meriwayatkannya
Ia mengingati dengan sempurna
apa-apa yang diterima, tidak lupa,
tidak bodoh dan tidak bersifat was-
was
(2x2m=4m)

18
(ii) Maksud istilah Sanad

Istilah Erti
Sanad Rangkaian perawi-perawi dari pengumpul sehinggalah
kepada Rasulullah
Musnad Nama sejenis kitab hadis yang disusun berdasarkan nama
sahabat Rasulullah secara berturutan
Rawi Orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah
Matan Lafaz hadis yang membentuk pengertian sesudah sanad atau
yang dilafazkan oleh Rasulullah ( teks hadis )
(2x3=6m)
Set 9
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Sifat Al-Quran dan dalil :

Sifat
An-Nur
Al-Mubin
Al-Huda
Ar-Rahmah
(2x2=4m)

(ii) Kita perlu mempertahankan Al-Quran kerana :

• Sumber utama perundangan agama Islam


• Kitab suci agama Islam
• Sumber ilmu utama pada manusia
• Panduan hidup manusia dari kesesatan
(3x2m=6m)

(b) (i) Juru tulis wahyu Rasulullah :

• Saidina Ali bin Abi Talib


• Saidina Ubay bin Ka’ab
• Saidina Zaid bin Thabit
• Saidina Muaz bin Jabal
(4x1m=6m)

(ii) Faktor pengumpulan Al-Quran di zaman Saidiana Uthman bin Al-Affan :

• Negara Islam bertambah luas ( pembukaan negara Islam baru )


• Ramai yang bukan Arab memeluk Islam
• Jarak waktu antara Rasulullah dengan generasi selepasnya semakin jauh
• Berlaku perbezaan lahjah dalam pembacaan Al-Quran
(3x2m=6m)

19
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Pengertian hadis berikut :

Hadis Gharib Hadis Aziz


Hadis yang diriwayatkan oleh Hadis yang diriwayatkan oleh dua
seorang perawi pada setiap orang perawi pada setiap thabaqat
thabaqat sanad sanad
(2x2m=4m)
(ii) Sifat adil dalam periwayatan hadis adalah :

• Menentukan jenis-jenis hadis


• Memastikan kesahihan sesuatu hadis
• Menentukan sesuatu hadis diterima dan ditolak
• Perawi hadis adalah orang yang menyampaikan syariat Islam
(3x2m=6m)

4 (b) (i) Maksud istilah :

Akhrajahu Ashab As-Sunan Akhrajahu Al-Jamaah


Hadis yang diriwayatkan oleh empat Hadis yang diriwayatkan oleh
orang perawi iaitu Abu Daud, Ibnu enam orang perawi iaitu Imam
Majah, Ahmad dan At-Tirmizi Malik, Al-Baihaqi, Shafei, Abu
Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan
At-Tirmizi dll

(2x2m=4m)
(ii) Nama Sunan Sittah dan penyusunnya :

Nama Kitab Penyusun


Shahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari
Shahih Muslim Imam Muslim
Sunan Abi Daud Imam Abi Daud
Sunan At-Tirmizi Imam At-Tirmizi
Sunan An-Nisaie Imam An-Nisaie
Sunan Ibnu Majah Imam Ibnu Majah

20
Set 10
Tingkatan Empat – Ulum Al-Quran

3 (a) (i) Pengertian Al-Quran

• Kalam yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad


melalui Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diturunkan secara
mutawatir dan membacanya adalah menjadi ibadah
(2x1m=2m)
(ii) Mukjizat Al-Quran dari segi kandungan :

• Al-Quran menceritakan sejarah umat yang terdahulu


• Al-Quran menceritakan perkara ghaib
• Al-Quran menghuraikan secara umum dan terperinci berkaitan dengan
syariat
(2x2m=4m)

(ii) Maksud Istilah :

Istilah Maksud
Istidraj Satu kelebihan yang diberikan dari Allah kepada manusia
untuk menambahkan kesesatannya lagi
Karamah Satu kelebihan yang diberikan dari Allah kepada hambanya
yang beriman dan bertaqwa
Irhas Perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi sebelum
menjadi rasul
(2x2m=4m)

3 (b) (i) Sebab Saidina Zaid bin Thabit menolak tugasan tersebut :

• Perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah


• Tugasan tersebut sangat berat dan sukar
(2x1m=2m)

(ii) Kesan perkembangan ilmu tafsir kepada tamadun manusia :

• Melahirkan ulamak yang mahir dalam ilmu tafsir


• Displin ilmu lain berkembang
• Mewujudkan masyarakat ilmu dan bertamadun
(3x2m=6m)

21
Tingkatan Empat – Ulum Al-Hadis

4 (a) (i) Hadis Shahih ialah :

• Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi yang adil dan dhobid,
bersambung sanad, tiada tiada illah dan tiada syaz
(2x1m=2m)
(ii) Sebab kewujudan illah yang menjejaskan hadis :

• Berlaku pertukaran perkataan pada sanad atau matan


• Banyak riwayat tetapi bercanggah
• Pertambahan unsur-unsur luar pada sanad atau matan
• Pertambahan nama rawi di tengah sanad
• Pertukaran kalimah
(2x1m=2m)

(iii) Maksud Istilah :

Hadis Mualak Hadis Mukdal


Hadis yang sanadnya terputus di Gugur rangkain sanad dua orang
peringkat awal disebabkan gugur atau lebih secara berturut
seorang perawi atau lebih hingga
akhir sanad
( 2 x 2 m = 4 m)

4 (b) (i) Perbezaan antara :

Al-Muhaddis Al-Haffiz
Ulamak yang menguasai hadis Ulamak yang menguasai hadis dari
dari segi riwayat dan dirayah segi riwayat dan dirayah
Mampu membezakan Hadis Mampu membezakan Hadis Dhoif
Dhoif dan Shahih dan Shahih
Tahu sifat perawi hadis dan Tahu sifat perawi hadis dan
menghafaz kurang dari 100,000 menghafaz lebih dari 100,000
buah hadis buah hadis

( 2 x 2 m.= 4 m )
(ii) Kandungan Shahih Muslim :

• Mengandungi 12 ,000 buah hadis


• Terdapat 4,000 buah hadis yang berulang-ulang
• Disusun dalam 54 tajuk
• Himpunkan hadis yang mempunyai matan yang sama dalam satu
tempat
( 3 x 2 m= 6 m )

Peraturan Pemarkahan Tamat


22