Anda di halaman 1dari 6

Cu 8: Cho 16 gam hn hp gm hai ru no n chc cng bc k tip nhau trong dy ng ng tc dng

ht vi Na thu c 3,36 lt kh hidro (ktc). Hai ru trn l:


A. Ru metylic v ru etylic.
B. Ru etylic v ru n-propylic.
C.
Ru metylic v ru alylic.
D. Ru etylic v ru n-amylic. E. Ru alylic v ru n-amylic
Cu 64: un mt hn hp hai ru no n chc vi H 2SO4 13Oo C thu c 10,8 gam nc v 36 gam
hn hp ba ete c s mol bng nhau. Gi s hiu sut phn ng t 100%. Hai ru trn c th l:
A. CH3OH v C2H5OH
B. CH3OH v C3H7OH
C. C2H5OH v C3H7OH
E. C2H5OH v C4H9OH
D. CH3OH v C4H9OH
Cu 65: Mt hn hp gm ru metylic, ru etylic v phenol c khi lng 28,9 gam. Chia hn hp thnh hai
phn bng nhau lm th nghim.
Phn th nht phn ng hon ton vi Na cho 2,806 lt hidro nhit 27oC, p sut 750 mm Hg.
Phn th hai phn ng ht vi 100 ml dung dch NaOH 1M.
Thnh phn % cc cht trong hn hp (theo th t trn) l:
A. 9%, 22%, 69%
B. 15%, 28%, 57%
C. 11%, 24%, 65%
D. 13%,
26%, 61%
E. Kt qu khc
Cu 66: Ha tan 27,6 gam hn hp gm anilin, phenol, axit axetic v ru etylic trong n-hexan, ri chia dung
dch thnh ba phn u nhau.(Trong iu kin ny, coi nh anilin khng tc dng vi axit axetic).
- Phn th nht tc dng vi Na (d) cho 1,68 lit kh (o ktc).
- Phn th hai tc dng vi brm (d) cho 9,91 gam kt ta.
- Phn th ba phn ng ht vi 18,5 ml dung dch NaOH 11% ( khi lng ring 1,1g/ml).
Thnh phn % cc cht trong hn hp (anilin, phenol, axit axetic v ru etylic) l :
A. 8,4%, 22,4%, 22,2%, 47%
B. 8,4%, 22,2%, 47%, 22,4%
C. 8,4%,
18,6%, 30,8%, 42,2%
D. 4,8%, 42,2%, 22,2%, 30,8%
E. 4,8, 22,2%, 30,8%%, 42,2%
Cu 67: un nng 57,5 gam ru etylic vi H2SO4 c nhit khong 170oC. Hn hp cc sn phm
dng hi c dn ln lt qua cc bnh cha dung dch H 2SO4 c, dung dch NaOH c v cui cng l dung
dch brm d trong CCl4. Sau khi kt thc th nghim bnh cha brm nng thm 21 gam.
Hiu sut phn ng tch nc t ru l:
A. 50%
B. 60%
C.
70%
D. 80%
E. 90%
Cu 68: Tnh khi lng glucoz cha trong nc qu nho sau khi ln men cho ta 100 lit ru vang 10 o.
Bit hiu sut phn ng ln men t 95%, ru etylic nguyn cht c khi lng ring 0,8 g/ml.
A. 1,6475 kg
B.16,475 kg
C.
164,75 kg
D. 1647,5 kg
E. Kt qu
khc
Cu 69: Cho 500 gam benzen phn ng vi hn hp HNO 3 c v H2SO4 c. Nitrobenzen sinh ra c kh
thnh anilin. Bit hiu sut giai on mt l 78%, giai on hai l 80%, khi lng anilin thu c l:
A. 363 gam
B. 492 gam
C.
630
gam
D. 633 gam
E. 942 gam
Cu 70: Khi tin hnh hirat ha ru n - propylic ta thu c propen. Tin hnh hirat ha propen th thu
c:
A. ru ban u.
B. mt ru khc.
C.
hn hp 2 ru ng phn.
D. Tt c u sai.
Cu 71: t chy mt lng ru c H 2O v CO2 vi s mol H2O ln hn s mol CO 2. Vy ru cho
thuc dy ng ng:
A. Ru no, n chc, mch h. B. Ankanol.
C. Ru
no, a chc, mch h.
D. Tt c u ng.
Cu 72: Cng thc ca mt ru no, a chc mch h CnH2n+2-x(OH)x. Mi lin h gia n v x l:
A. 2 x n.
B. 2 = x n.
C.
D. 2 < x < n.
2 < x n.
Cu 73: Cng thc ca mt ru cha no l CnH2n -1OH, vi n l:
A. 3 n.
B. n > 3.
C.
D. 2 n.
n > 4.
Cu 82: t chy hon ton hn hp 2 ru n chc mch h l ng ng k tip nhau thu c 22g CO 2 v
12,6g H2O. Vy hn hp ru l:
A. CH3OH v C2H5OH. B. C2H5OH v C3H7OH. C. C3H7OH v C4H9OH. D.C3H5OH v C4H7OH
Cu 83: t chy hon ton hn hp 2 ru mch h ng phn ca nhau thu c 13,2g CO 2 v 7,2g H2O.
Vy hn hp ru l:

A. CH3-CH2-CH2OH v CH3-CH(OH)-CH3.
B.
CH2=CH-CH2OH v CH3-CH(OH)-CH3.
C. CH3-CH2-CH2OH v CH2(OH)-CH(OH)-CH3.
D.
CH2=CH-CH2OH v CH2(OH)-CH(OH)-CH3.
Cu 85: Khi t chy hon ton cc ng ng ca mt loi ru th thu c t l s mol CO 2 v H2O tng dn
khi s nguyn t cacbon trong ru tng dn. l cc ru thuc dy ng ng:
A. Ru no, mch h.
B. Ru n chc no, mch h.C. Ru a chc no, mch h. D. Tt c
u ng.
Cu 86: Khi t chy hon ton cc ng ng ca mt loi ru th thu c s mol CO 2 nh hn s mol H2O.
l cc ru trong dy ng ng.
A. Ru no, mch h.
B. Ru n chc no, mch h.C. Ru a chc no, mch h. D. Tt c
u ng.
Cu 87: Khi t chy hon ton mt ru no, n chc mch h thu c a mol CO 2 v b mol H2O. Hi gi tr
A = b/a nm trong khong no?
A. 1 A < 2.
B. 1 < A < 2.
C.
D. 1 A 2.
1 < A 2.
Cu 88: Khi t chy hon ton mt ru no, a chc mch h thu c a mol CO2 v b mol H2O. Hi gi tr A
= b/a nm trong khong no?
A. 1 A < 2.
B. 1 < A < 2.
C.
1 < A 1,5.
D. 1 A 1,5.
Cu 89: Khi t chy hon ton mt ru mch h thu c a mol CO 2 v b mol H2O. Gi tr A = b/a nm
trong khong 1 < A 2. Vy ru em t chy thuc dy ng ng
A. ru no, n chc
B. ru no, a chc
C.
ru
cha no, n chc c 1 LK i
D. t c u sai
Cu 90: Khi t chy hon ton mt ru mch h thu c a mol CO 2 v b mol H2O. Gi tr A = b/a nm
trong khong 1 < A 1,5. Vy ru em t chy thuc dy ng ng
A. ru no, n chc
B. ru no, a chc
C.
ru
cha no, n chc c 1 LK i
D. t c u sai
Cu 91: Ru etylic c nhit si cao hn andehit axetic v dietylete l do:
A. gia cc phn t c lin kt hiro vi nhau.
B.
C khi lng phn t cao hn.
C. C kh nng tc dng vi Na.
D. T c u sai.
Cu 92: Etylen glycol tc dng vi Cu(OH)2 l do
A. C hai nhm - OH.
B. C hai nguyn t hiro linh ng.
C. Do tng tc qua li ca hai nhm -OH hai nguyn t C gn nhau lm cho H trong -OH linh ng hn. D.
T c u sai.
Cu 93: Phenol tc dng vi dung dch NaOH l do:
A. Trong phn t c nhm -OH.
B. Trong phn t c nhn benzen.
C. Do tc dng hut e- ca nhn benzen i vi -OH lm cho phenol c tnh axit.
D. T c
u ng.
Cu 94: Benzen khng phn ng vi Br2 trong dung dch nhng phenol tc dng to ra sn phm kt ta, v:
A. Phenol c tnh axit.
B. Trong phn t c nhn benzen.
C. Do nh hng ca -OH, cc v tr ortho v para trong phenol giu in tch m, cc nguyn t hiro y
linh ng d dng b thay th.
D. t c
u ng.
Cu 95: Hn hp 2 ru no, n chc mch h ng ng lin tip c khi lng 10,6g khi tc dng vi Na d
thu c 2,24lit kh hiro (kc). Vy khi t chy to ra th tch kh CO2 iu kin chun l:
A. 1,12lit.
B. 22,4lit.
C.
33,6lit.
D. 16,72lit.
Cu 96: Cc cht: C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH, H2O c sp xp theo chiu tng linh ng nguyn t
hiro trong nhm -OH nh sau :
A. C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH, H2O.
B.
H2O, C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH.

C. C2H5OH, H2O, C6H5OH, CH3COOH.


D.
CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH, H2O.
Cu 97: Cc cht sau: H2O, CH3CHO, CH3COOH, CH3CH2OH c sp xp theo chiu tng dn nhit si
nh sau:
A. CH3CH2OH, H2O, CH3CHO, CH3COOH.
B.
H2O, CH3CHO, CH3COOH, CH3CH2OH.
C. CH3CHO, CH3CH2OH, H2O, CH3COOH.
D.
H2O, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH,
Cu 98: Ru etylic tan nhiu trong nc l do:
A. Ru etylic l cht in ly.
B.
Ru etylic c khi lng phn t nh.
C. Ru etylic c to thnh lin kt hiro vi nc.
D. T c
u ng.
Cu 99: Bc ca ru l:
A. L s nguyn t cacbon c trong ru.
B.
L s nhm -OH c trong ru.
C. L bc ca nguyn t cacbon m -OH lin kt.
D. T c
u ng.
Cu 100: Cho cc ru: I. CH3-CH2-CH2-OH.
II. CH3-CH(OH)-CH3.
III. CH3(CH3)CH(OH)-CH3
IV. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.
V. CH3CH(OH)-CH2-CH3.
VI. CH3-CH(CH3)-CH2-OH
Khi un nng ru nhit 180oC, xc tc H2SO4 m c th ru b kh nc to ra olefin duy nht l:
A. I, II, III, IV, VI.
B. I, II, III, V.
C. II, III,
V.
D. III.
Cu 101: Cho cc ru sau: I. CH3-CH2-CH2-OH.
II. CH3-CH(OH)-CH3.
III. CH3(CH3)CH(OH)-CH3
IV. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.
V. CH3CH(OH)-CH2-CH3.
VI. CH3-CH(CH3)-CH2-OH
Khi un nng ru vi CuO, th ru b oxi ha to ra sn phm c kh nng tham gia phn ng trng gng l:
A. I, II, IV.
B. I, IV, VI.
C.
II, V.
D. II, III, V.
Cu 102: Cho cc ru sau: I. CH3-CH2-CH2-OH.
II. CH3-CH(OH)-CH3.
III. CH3(CH3)CH(OH)-CH3
IV. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.
V. CH3CH(OH)-CH2-CH3.
VI. CH3-CH(CH3)-CH2-OH
Ru bc hai l:
A. II, III, V.
B. II, V.
C. I, IV, V.
D. T c u sai.
Cu 110: 3 cht A, B, C c CTPT tng ng l: C4H10, C4H10O, v C4H9Cl. Cht c nhiu ng phn hn l:
A. A.
B. B.
C. C.
D. S ng phn ca ba cht l bng nhau.
Cu 111: CnH2n+2O l CTPT ng vi cc hp cht:
A. Ru v ete.
B. Xeton v andehit.
C.
Ru v xeton.
D. Ru v andehit.
Cu 113: t chy mt ru a chc thu c H2O v CO2 c t l mol tng ng l 4:3. Vy ru l:
A. C3H8O.
B. C3H8O2.
C.
C3H8O3.
D. T c u ng.
Cu 114: Ru n chc bc nht c th c iu ch bng phn ng:
A. Hyro ha andehit xc tc Ni.
B.
Thy phn dn xut halogen trong mi trnh kim.
C. Thy phn este n chc trong mi trng kim.
D. T c u ng
Cu 115: t chy 2 ru ng ng vi s mol bng nhau ta thu c s mol nc ln hn s mol CO 2, vy
hai ru em t chy thuc loi:
A. Ru no, n chc mch h.
B.
Ru no, a chc mch h.
C. C hai trng hp A, B u ng.
D.
C hai trng hp A, B u sai.
Cu 116: t chy 2 ru ng ng n chc mch h vi s mol bng nhau ta thu c s mol H 2O bng s
mol CO2, vy hai ru em t chy thuc loi:

A. Hn hp 2 ru no n chc.
B. Hn hp 2 ru vng no, n chc
C. Hn hp 2 ru n chc mch h cha no( trong phn t c 1 lin kt i.
D. Tt c
u ng.
Cu 117: t chy hn hp 2 ru ng ng c s mol bng nhau, ta thu c s mol CO 2 v H2O c t l s
mol tng ng 2:3. Vy cng thc phn t ca hn hp ru l:
A. C2H6O v C3H8O.
B. C2H6O2 v C3H8O2.
C. CH4O v C3H8O.
D. CH4O
v C3H8O2.
Cu 118: t chy hn hp 2 ru ng ng c s mol bng nhau, ta thu c s mol CO 2 gp i s mol hn
hp em t chy. Vy cng thc phn t ca hn hp ru l:
A. C2H6O v C3H8O.
B. C2H6O2 v C3H8O2.
C. CH4O v C3H8O.
D. CH4O
v C3H8O2.
Cu 119: t chy hn hp 2 ru ng ng c s mol bng nhau, ta thu c s mol CO 2 gp 2,5 ln s mol
hn hp m t chy, v khi cho hn hp tc dng vi Na th thu c s mol H 2 bng s mol hn hp. Vy
CTPT ca hn hp ru l:
A. C2H6O2 v C3H8O2.
B. C2H6O v C3H8O.
C. C3H6O v C4H8O.
D. CH4O
v C4H10O.
Cu 120: t chy hn hp 2 ru mch h c s mol bng nhau, ta thu c s mol CO 2 gp 2 ln s mol hn
hp m t chy, v khi cho hn hp tc dng vi Na th thu c s mol H 2 ln s mol hn hp. Vy
CTPT ca hn hp ru l:
A. CH4O v C3H8O2.
B. CH4O v C3H8O3.
C. C2H6O v C2H6O2.
D. T c u ng
Cu 28: t chy hn hp 2 ru ng ng c s mol bng nhau, ta c H 2O v CO2 c t l s mol tng
ng 3:2. Vy thnh phn phn trm theo khi lng ca hn hp l:
A. 34,78% v 65,22%.
B. 35% v 65%.
C. 38% v 62%.
D. 40% v
60%.
Cu 125: un nng hn hp 2 ru n chc A v B vi H 2SO4 m c nhiet 140 oC, ta c hn hp
3 ete. t chy mt trong 3 ete thu c trn th thy to ra 13,2g CO 2 v 7,2g H2O. Vy hn hp 2 ru ban
u l:
A. CH3OH v C2H5OH.
B. C2H5OH v C3H7OH.
C. C3H7OH v C4H9OH.
D. Tt c
u sai.
Cu 126: un nng hn hp 2 ru n chc mch h A v B vi H 2SO4 m c nhit 140 oC, ta thu
c hn hp 3 ete. t chy 1 trong 3 ete thu c trn th thy to ra s mol H 2O bng s mol CO2. Vy
hn hp 2 ru ban u l:
A. Hn hp 2 ru no, n chc.
B.
Hn
hp gm 1 ru no, n chc v 1 ru cha no, n chc.
C. Hn hp gm 2 ru cha no, n chc.
D. T c
u sai.
Cu 127: un nng hn hp 2 ru n chc A v B vi H 2SO4 m c nhiet 140 oC, ta c hn hp
3 ete. t chy 0,1 mol 1 trong 3 ete thu c trn th thy to ra s mol H 2O - s mol CO2 bng 0,4 mol.. Vy
hn hp 2 ru ban u l:
A. CH3OH v C3H5OH.
B. C2H5OH v C2H3OH.
C. CH3OH v C3H7OH.
D. Tt c
u sai.
Cu 130: T mui C6H5ONa c th ti to li phenol bng phn ng:
A. Sc kh CO2 vo dung dch mui.
B.
Cho dung dch CH3COOH tc dng vi dung dch mui.
C. Cho dung dch HCl long tc dng vi dung dch mui.
D. T c u ng.
Cu 135: Cho 100ml ru 64o ( khi lng ring ca ru etylic l 0,8g/ml) tc dng vi lng d Na, th th
tch hiro bay ra iu kin chun l:
A. 34,832lit.
B. 35,12lit.
C.
40,12lit.
D. 39,15lit.
Cu 138: t chy ht amol ru n chc A cn 3a mol O2. Ru A c c im:
A. Phn t cha khng qu hai nguyn t cacbon.
B. Ru no, n chc.
C. A, B
u ng.
D. A, B u sai.
Cu 142: t chy hon ton mt hn hp gm hai ru n chc mch h lin tip nhau trong dy ng ng
thu c 8,8g CO2 v 6,3g nc. Hn hp l:
A. CH3OH v C2H5OH.
B. C2H5OH v C3H7OH.
C. C2H5OH v C3H7OH.
D.
C3H7OH v C4H9OH.
E. C4H9OH v C5H11OH.
Cu 143: t chy 0,2mol hn hp gm mt ru n chc no v mt ru n chc cha no c cha mt lin
kt i, tt c mch h thu c 17,6g CO2 v 9g H2O. Cng thc phn t ca hai ru l:

A. CH3OH v C3H5OH.
B. C2H5OH v C3H5OH.
C. C2H5OH v C3H7OH
D.
C3H7OH v C4H7OH.
E. Kt qu khc.
Cu 144: t chy ht amol ru no A c 5a mol hn hp CO2 v H2O. c cng thc:
A. CH3OH.
B. C2H4(OH)2.
C.
C2H5OH.
D. A,B,C u ng.
E. B, C
u ng.
Cu 146: Ru etylic c nhit si cao hn hn so vi cc andehit v dn sut halogen c khi lng xp s
vi n. V:
A. Trong cc hp cht nu, ch c ru etylic cho phn ng vi Na.
B. Trong cc hp cht nu, ch c ru etylic to c lin kt hiro vi nc.
C. Trong cc hp cht nu, ch c ru etylic c kh nng loi nc to olefin.
D. Trong cc hp cht nu, ch c ru etylic c kh nng lin kt hiro lin phn t.
Cu 150: un nng 2 ru n chc X, Y vi H 2SO4 c c hn hp gm 3 ete. Ly ngu nhin mt ete
t chy hon ton c 6,6g CO2 v 3,6g H2O. X v Y ln lt l:
A. Hai ru n chc cha no.
B.
Hai
ru n chc c cng s nguyn t C.
C. CH3OH v C2H5OH.
D.
C2H5OH v C3H7OH.
E.
Khng xc nh.
Cu 151: un nng Glyxerin vi tc nhn loi nc H 2SO4 c ta c cht hu c X c t khi hi i vi
hyro l 28. X c cu to mch h v X khng tc dng c vi Na. Cng thc cu to ca X l:
A. CH2-CH-CHO.
B. CH2-CH-CH2OH.
C. CH3-CO-CHO.
D. OHCCH2-CHO.
E. T c u ng.
Cu 153: X c cng thc phn t C 3H6O mch h, tc dng vi dung dch KMnO 4 cho ru n chc X c
CTCT l:
A. CH3-CH2-CHO.
B. CH3-O-CH3.
C.
CH2=CH-CHO.
D. CH2=CH-CH2-OH.
E. CH2=CH-O-CH3.
Cu 154: iu kin thng CH3OH l cht lng mc d khi lng phn t khng ln l do:
A. Trong cu to ca phn t CH3OH c nguyn t hiro linh ng.
B. To thnh lin hp cc phana t do gia cc phn t CH3OH c lin kt hiro.
C. Do trong thnh phn phn t c nguyn t O.
D. Do CH3OH c to thnh lin kt hiro vi nc.
E. Do CH3OH c kh nng phn ly cho ion.
Cu 155: Cc cng thc ru ghi di y, cng thc no vit sai:
I. CnH2nOH.
II. CnH2nO.
III. CnH2n+2(OH)2.
IV. CH3CH(OH)2.
V. CnH2n+3O3.
A. I,II,III.
B. I,III,IV.
C. II,IV,V.
D. I,IV,V.
E.II,III,IV.
Cu 158: Cho cc cht sau y:
I. (CH2OH)2.
II. (CH3)2CH-OH.
III. (CH3)3C-OH.
IV.
C6H5-CHOH-CH3.
V. C6H5-CH2-OH.
Nhng ru bc mt l:
A. I,II,III,IV.
B. I,II,V,VI.
C.
III,IV,V,VI.
D. I,III,V,VI.
E.
II,III,IV,V.
Cu 159: C mt hn hp gm hai ru X,Y mch h ln lt c cng thc phn t C nH2n+2O v CmH2m+2O vi
m khc n v khc 1. Bit m+n = 6. Ru Y khng cho c phn ng kh nc bi H 2SO4 c 180oC. Vy
ru Y l:
A. CH2=CH-CH2-CH2-OH.
B. CH3-CH=CH-CH2-OH.
C.
CH2=CH-CHCH3-OH.
D. CH2=CCH3-CH2-OH.
E. CH2=COH-CH2-CH3.
Cu 160: un nng hn hp gm CH3OH v C3H7OH vi H2SO4 c c th cho ti a bao nhiu sn phm hu
c.
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
E. 9.
Cu 161: Dung dch phenol khng cho phn ng vi cht no di y:
A. Na v NaOH.
B. Dung dch brom.
C. Dung
dch HNO3/H2SO4 c.
D. C2H5ONa.
E. Na2CO3.
Cu 162: Cho 6g ru n chc no X mch h tc dng vi CH 3COOH (ly d) hiu sut 100% thu c
10,2g este. Cng thc ca X l:

A. CH3OH.
C4H9OH.

B. C2H5OH.

C. C3H7OH.
E. C5H11OH.

D.