Anda di halaman 1dari 4

JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEKS D 62502 PUTRAJAYA

PENILAIAN PRESTASI
NAMA DAN KOD PROGRAM / PROGRAM TITLE AND CODE TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL / MODULE NO AND TITLE NO DAN TAJUK TUGAS / TASK(S) NO AND TASK STATEMENT EE-020-2 ASSISTANT SEMICONDUCTOR TECHNICIAN 2 DEE1133 ELECTRIC CIRCUIT 01.03 LUKIS LAYOUT TRANSISTOR NMOS 01.04 LUKIS LAYOUT TRANSISTOR PMOS 01.05 LUKIS WAYAR SAMBUNGAN CMOS LUKIS LAYOUT TRANSISTOR CMOS MENGGUNAKAN PERISIAN TANNER L-EDIT SUPAYA LAYOUT TRANSISTOR NMOS DAN PMOS SERTA WAYAR SAMBUNGAN LAYOUT DAPAT DILUKIS MENGGUNAKAN PERISIAN L-EDIT MENGIKUT MANUAL. EE-020-2/DEE1133/PP Muka : 01 drp Tarikh : 04

OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE

NO KOD / CODE NO NAMA PELAJAR

TAJUK : LAYOUT TRANSISTOR CMOS

TUJUAN: Penilaian ini adalah untuk menilai prestasi anda bagi Tugasan 01.03, 01.04 dan 01.05 sesuai dengan kehendak keterampilan yang dinyatakan dalam NOSS. Anda dikehendaki melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna sebagai bukti keterampilan anda.

ARAHAN: Anda dikehendaki lukis layout transistor CMOS dengan merujuk kepada rajah yang diberikan dan menggunakan perisian simulasi layout Tanner L-Edit. Anda perlu menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan. Prestasi anda akan dinilai dengan menggunakan Skema Penilaian Prestasi.

NO KOD / CODE NO

EE-020-2/DEE1133/PP

Muka: 2 Drp: 4

MASA : 1 JAM

KRITERIA PEMBERIAN MARKAH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Persediaan sebelum dan selepas. Mengikut prosidur kerja. Penggunaan peralatan mengikut tatacara dan prosidur. Ciri-ciri keselamatan diamalkan. Sikap. Kekemasan hasil kerja. Ketepatan masa.

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN :

1. Komputer

2. Perisian simulasi litar Tanner L-Edit

NO KOD / CODE NO

EE-020-2/DEE1133/PP

Muka: 3 Drp: 4

PENILAIAN PRESTASI
Kriteria Penilaian 0 A. PROSES KERJA 1. Lukis layout transistor NMOS. a. Lukis layout transistor NMOS mengikut saiz, warna dan jenis lapisan dengan betul. 2. Lukis layout transistor PMOS a. Lukis layout transistor PMOS mengikut saiz, warna dan jenis lapisan dengan betul. 3. Lukis wayar sambungan a. Lukis wayar sambungan antara PMOS dan NMOS mengikut saiz, warna dan jenis lapisan dengan betul. 1 Penilaian 2 3 Catatan

B. KESELAMATAN KERJA 1. Komputer diguna dengan baik. 2. Persekitaran meja dan kerusi adalah bersih dan teratur.

C. SIKAP 1. Layout dilukis dengan turutan dan kemas. 2. Menjaga kebersihan dan tidak cuai 3. Rajin, tekun, sabar dan cermat.

NO KOD / CODE NO

EE-020-2/DEE1133/PP

Muka: 4 Drp: 4

PENILAIAN PRESTASI
Kriteria Penilaian 0 D. HASIL KERJA 1. Layout disiapkan dalam masa yang ditetapkan. 2. Layout boleh dibaca semula dengan betul 1 Penilaian 2 3 Catatan

MARKAH PENILAIAN

KEPUTUSAN PENILAIAN NAMA & T/TANGAN PP ULASAN PP (JIKA ADA)

TRAMPIL

BELUM TRAMPIL