Anda di halaman 1dari 51

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan Negara meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai institusi perkembangan ilmu. Pengiktirafan yang diberikan terhadap bidang pendidikan membawa satu implikasi dan impak yang serius terhadap profesion perguruan yang secara langsung terlibat dalam sistem penyampaian ilmu. Pendidikan bertaraf dunia mempunyai wawasan ke arah melahirkan generasi yang mengamalkan budaya fikir, kritis, kreatif dan inovatif. Hanya manusia yang berbudaya fikir dapat bersaing di medan antarabangsa serta menjana idea ke arah pembangunan tamadun ilmu, masyarakat, budaya, bangsa dan negara. Tahun 2004 bukan sahaja berkehendakkan manusia mengamalkan budaya fikir tetapi bersama-sama menggabungkan penggunaan teknologi dalam sebarang bentuk tindakan. Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta penggunaan komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang lebih menyeronokkan. Dalam hal ini profesion perguruan pada alaf baru ini haruslah mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk pendidikan yang lebih bermakna dan bestari.

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Walau bagaimanapun dalam bidang pendidikan sekarang, kecanggihan teknologi melalui persembahan multimedianya bukanlah hanya faktor yang boleh menjadikan proses pembelajaran itu berkesan. Keberkesanan dan kebestarian sesuatu pengajaran itu masih banyak bergantung pada faktor manusia iaitu guru yang membuat perancangan. Teknologi hanyalah sebagai faktor pemangkin ke arah mempercepatkan proses keberkesanannya, manakala kemahiran dari aspek pedagogi serta psikologi adalah diperlukan. Oleh itu guru harus mampu mengintegrasikan ketiga-tiga aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam proses penyampaian ilmu. Usaha ini harus dilakukan secara berterusan ke arah melahirkan seorang pelajar yang berfikirkan kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani serta dapat hidup dalam keadaan yang harmonis yang berpegang teguh pada agama dan kepercayaan pada Tuhan seperti mana yang terdapat dalam Falfasah Pendidikan Negara. Namun begitu, terdapat kajian yang membuktikan bahawa kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat di dalam pengajaran bahasa ke atas 392 orang guru bahasa menunjukkan majoritinya guru-guru masih takut untuk menggunakan komputer dalam pengajarannya. Aplikasi komputer yang kurang dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah adalah disebabkan guru-guru tidak mempunyai kemahiran dan latihan yang secukupnya (Norizan Abdul Razak, 1997). Dengan ini, kerajaan perlu melipat gandakan usaha menangani masalah tersebut terutama di kalangan guru-guru. Sebenarnya, kemajuan pesat dalam bidang teknologi maklumat telah membawa banyak perubahan terhadap kaedah pengajaran bahasa. Daripada kaedah konvensional di dalam bilik darjah, pengajaran bahasa kini telah berkembang kepada kaedah pengajaran yang baru, iaitu pengajaran bahasa di alam siber. Dengan kaedah baru ini, para pendidik bahasa dapat berkomunikasi dan mengajar melalui komputer yang dihubungkan dengan modem dan perisian komunikasi. Pengajaran yang menggunakan kaedah baru ini dapat membantu mengembangkan penggunaan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Melalui internet, penggunaan bahasa Melayu melewati batas geografi dan waktu. Hal inidemikian kerana internet merupakan satu jaringan antarabangsa yang menghubungkan lebih 30 000 jaringan di lebih 100 buah negara. Internet kini mempunyai lebih 20 juta pengguna di seluruh dunia dan bilangan pengguna ini semakin bertambah dengan penurunan harga komputer dan perisian komunikasi (Laudon, Traver

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

dan Laudon 1996). Memandang bahawa penggunaan teknologi maklumat ini masih baru dalam sistem pendidikan di Malaysia, para pendidik bahasa perlu mempunyai literasi teknologi dan memahami keperluan komunikasi secara global. Hal ini dapat membantu para pendidikmenerapkan kaedah ini dengan berkesan. Penulisan ini akan memberikan tumpuan kepada kaitan antara komunikasi di alam siber dengan praktis pengajaran bahasa yang penggabungannya akan melahirkan satu komuniti baru, iaitu komuniti elektronik (electronic community) dan bentuk komunikasi di alam siber yang dikenal sebagai komunikasi pengantaraan komputer (computer mediated communication). Penulisan ini akan turut membincangkan aspek pedagogi komunikasi pengantaraan komputer, seperti bentuk pengajaran yang komunikatif dan interaktif. Penulisan ini seterusnya akan menyarankan kemahiran yang diperlukan oleh para guru bahasa untuk bersama-sama memasuki alam pengajaran siber dan peranan institusi pendidikan guru dalam perkembangan ini. Selain itu, penulisan ini akan turut menyingkap kemungkinan komunikasi pengantaraan komputer dijadikan sebagai satu kaedah perundingan antara pelajar dengan pendidik dalam pengajaran bahasa. Komputer dengan kemudahan lebuh raya maklumat merupakan satu jaringan yang meliputi kawasan yang luas, mempunyai kepantasan yang tinggi, dan menawarkan beberapa perkhidmatan jaringan. Dengan hal demikian, teknologi ini dapat digunakan untuk membantu pelbagai urusan dan kegiatan, sepertiperniagaan, pentadbiran, penyelidikan, dan pendidikan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh teknologi ini termasuklah mel elektronik, papan buletin, dan laman web yang membolehkan para pendidikan berkomunikasi dan mengajar dengan menggunakan talian komputer. Pengajaran siber tidak memerlukan kehadiran di dalam kelas atau kehadiran pelajar sewaktu syarahan. Walau bagaimanapun, satu bentuk komunikasi yang interaktif perlu diwujudkan untuk membangkitkan suasana yang kondusif dan praktikal untuk pembelajaran. Pelajar dan guru berkomunikasi melalui mel elektronik, persidangan komputer, forum elektronik, papan buletin, dan laman web. Pengajaran siber ini dijangka menjadi amalan pengajaran bahasa Melayu pada masa hadapan. Untuk menjadikannya suatu kenyataan, guru haruslah mempunyai pengetahuan tentang komunikasi pengantaraan komputer yang menjadi asas pengajaran siber.

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

1.2 Apakah itu Komputer? 1.2.1 Konsep Asas dan Istilah Komputer boleh ditakrifkan sebagai satu alat yang boleh ditakrifkan sebagai satu alat yang boleh menerima maklumat, mengguna beberapa prosedur pemprosesan kepadanya dan mengemukakan hasil maklumat baru dalam bentuk yang sesuai kepada penggunanya. Kebanyakan komputer elektronik moden, terutama sekali komputer yang digunakan untuk tujuan pendidikan, merupakan komputer digital. Apa yang dimaksudkan komputer digital ialah maklumat yang ada ditukar kepada bentuk digital ( iaitu kepada satu kod yang berasaskan kepada sistem nombor dwi, yang hanya menggunakan dua simbol iaitu 0 dan 1 sebelum diproses. Komputer yang direka bentuk untuk mengendalikan data yang tidak ditukar kepada bentuk digital dikenal sebagai komputer analog, dan banyak digunakan untuk tujuan saintifik atau teknikal yang khusus.

1.3 Sejarah dan Perkembangan Komputer. Pembelajaran berkesan adalah pembelajaran yang menyeronokkan. Keseronokan belajar adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua golongan guru terhadap pelajarpelajarnya. Keseronokan membawa implikasi pelajar tertarik dan berminat hendak belajar, manakala guru pula mempunyai strategi yang boleh mendorong pelajarpelajarinya memberi tumpuan serta mengambil bahagian yang menyeluruh dalam proses pengajaran pembelajaran. Situasi ini dapat diwujudkan sekiranya guru dapat menyampaikan pengajarannya dengan bantuan media pengajaran. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah dapat mempelbagaikan perkakasan dan perisian dalam sistem penyampaian. Bermula dengan interaksi secara lisan, manusia mula berkomunikasi dengan mencatat di atas batu, daun hinggalah berlakunya perkembangan teknologi kertas dan percetakan Seterusnya teknologi fotografi telah berkembang yang menyebabkan terdapatnya gambar-gambar yang dapat digunakan sebagai rujukan disusuli pula dengan media elektronik seperti radio, televisyen, filem, video, VCD, DVD dan perkembangan terakhir

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

dengan adanya teknologi multimedia seperti penggunaan CD-ROM, internet dan epembelajaran (e-learning). Walaupun perkembangan seumpama ini banyak memberi sumbangan terhadap dunia hiburan tetapi tidak dapat disangkal dalam pendidikan perkembangan ini dapat memberi kesan yang positif dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, perkembangan yang begitu mencabar ini harus dianggap sebagai satu peluang ke arah mempelbagaikan strategi dan memantapkan sistem penyampaian ke arah yang lebih berkesan, dinamik, menyeronokkan dan menghiburkan. Pengenalan kepada persekitaran pembelajaran bestari adalah merupakan satu senario dalam pendidikan alaf baru di Malaysia bersesuaian dengan perkembangan teknologi, sosial dan budaya masa kini. Perkembangan seumpama ini memerlukan sesebuah institusi pendidikan menggabung serta memberi penekanan sebijak mungkin terhadap komponen yang terdapat dalam strategi pembelajaran. Usaha ini ialah ke arah mewujudkan suasana pembelajaran dan persekolahan yang lebih bermakna dan berkesan di mana guru-guru bukan lagi pendeta di atas pentas (sage by the stage) tetapi sebagai pembimbing di sisi (guide by the side) untuk menyampaikan pengajaran secara lebih berkesan.Keberkesanan pendidikan ini dapat dilihat melalui peranan guru dan pelajar dalam proses pembelajaran melalui kurikulum yang lebih mantap dan bersepadu. Pengajaran guru yang bersifat produktiviti harus mempunyai ciri-ciri yang boleh menjana pemikiran pelajar ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Dalam hal ini guru haruslah berusaha untuk menggunakan pelbagai pendekatan ke arah mengoptimumkan potensi pelajar dalam proses mencari ilmu. Ia perlu menanamkan sifat yang boleh berdikari serta proaktif dalam segala tindakan. Amalan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah seharusnyalah tidak lagi tertumpu hanya dengan membekal maklumat dan memberi jawapan berdasarkan soalan serta menggunakan bahan yang terhad sahaja. Apa yang harus dilakukan ialah membekal tugasan yang lebih mencabar terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam sesuatu pakej pembelajaran yang memerlukan analisis dan penyiasatan secara kooperatif dan kolaboratif dalam menyelesaikannya. Begitu juga mengemukakan soalan-soalan yang berkehendakkan lebih banyak berfikir dan menjana minda serta menggunakan banyak bahan daripada sumber yang mudah didapati hasil daripada perkembangan teknologi ke arah memenuhi dan mencapai hasil pembelajaran.

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

2.0 KOMPUTER DAN PENDIDIKAN 2.1 Apa itu E-Pendidikan? Pengajaran dan pembelajaran melalui Internet secara amnya dikenali sebagai ependidikan(pendidikan elektronik). Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan Malaysia menganggap e-pendidikan sebagai merangkumi web based learning computer-based learning, virtual classrooms, and digital collaboration. It includes the delivery ofcontent via Internet, intranet/extranet (LAN/WAN), audio-and videotap, satelite broadcast, interactive TV and CD-ROM (http://www.dsv.se.se/-klas/Lear/E-Learning.html). Justeru itu, ependidikan merupakan cara pembelajaran yang menggunakan pelbagai media danteknologi mutakhir.

2.1.1 E-Pendidikan: Untuk Siapa, Untuk Apa? Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur asing permasalahanini dapat dilihat daripada dua aspek. i. Untuk Siapa? Kaedah pengajaran yang berasaskan pendidikan dalam bilik darjah/kuliah mengehadkan peluangpembelajaran bagi mereka yang berada dari pusat pengajian/akademik tersebut. Justeru itu, ependidikanpaling sesuai dilaksanakan untuk pelajar bahasa asing yang tidak berpeluang untuk belajar di negara berbahasa Melayu dan ini membolehkan pelajar ini diajarkan di negara masingmasing tetapi dalam persekitaran yang disimulasikan seperti berada di negara berbahasa Melayu. ii. Untuk Apa? Secara umumnya, pendekatan dan pembelajaran bahasa Melayu melalui Internet diwajarkan kerana beberapa faktor, tetapi yang utama ialah jumlah tenaga pengajar bahasa Melayu di seluruh dunia amat terhad dan kos latihan dan penghantaran guru bahasa Melayu ke seluruh ceruk dunia sangat tinggi. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Agak sukar dan tidak praktis untuk membawa banyak pelajar asing ke negara berbahasa Melayu semata-mata untuk mengajarkan bahasa Melayu.Selain itu, e-pendidikan mempunyai pelbagai faedah seperti:

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

(a) Kebebasan belajar (b) Menyediakan capaian ke pelbagai sumber maklumat, untuk rujukan pantas. (c) Membolehkan pelbagai kaedah pengajaran yang kreatif. (d) Menggalakkan minat pelajar terhadap komputer. (e) Menjimatkan pengagihan tenaga guru. (f) Teknologi dapat menggantikan keperluan penempatan guru bahasa di setiap kawasan. (g) Menyediakan kesempatan belajar yang baik untuk golongan masyarakat yang sibuk. (h) Golongan profesional dapat memanfaatkan waktu-waktu terluang (waktu rehat/ makan tengah hari ataupun waktu malam) untuk mencapai dan melayari internet dan meneruskan pembelajaran tanpa perlu bergegas ke kampus, terutamanya apabila kampus terletak jauh dari tempat kerja/tinggal. (i) Membolehkan proses pembelajaran yang lebih teratur dan lebih lentur. Tiada had waktu belajar seperti dalam bilik darjah nyata (30 minit sehari untuk satu mata kuliah) . (j) proses pembelajaran boleh dilanjutkan sehingga selesai atau pun boleh dihentikan untuk disambung semula pada kesempatan yang lain. (k) Meningkatkan kemahiran berfikir. (l) Dalam banyak kajian, komputer telah didapati berkesan dalam pengajaran bahasa kerana kaedah ini menggalakkan pelajar untuk berfikir dan menjadi lebih inkuisitif dan peka terhadap aspek-aspek bahasa dan budaya yang dipelajari. (m) Menjimatkan kos percetakan dan penghantaran. Kos untuk mencetak buku dan bahan (n) ajar serta menghantarkan bahan-bahan tersebut ke setiap pusat institusi pendidikan dapat dijimatkan dengan adanya kemudahan pengaliran bahan dan maklumat melalui teknologi internet.

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

3.0 TEORI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER 3.1 Teori Asas Pembelajaran Bahasa Teori-teori pembelajaran serta perkembangan media dan system penyampaian elektronik telah mempengaruhi amalan dan teori reka bentuk pengajaran. Faktor-faktor masa kini dan parameter muncul tentang pendekatan konstruktivis terhadap pengajaran dan pembelajaran kini lebih dirasai \dalam semua aspek reka bentuk pengajaran, dan juga menjadi komponen penting dalam latihan industri. Pendidikan dan industri latihan tidak boleh abaikan kepentingan pembelajaran lebih autentik. ICT dan potensi pengedaran lebuh raya menadikan lebih kritikal lagi menoreh sumbangan setiap teori pembelajaran terhadap maklumat, pembelajaran dan prestasi. Pendidik harus mula meperluas pandangan peningkatan prestasi dalam kerja melampaui strategi pengajaran yang mereka adalah aset terbesar, dan harus mengurus dan menjadikan modal aset itu melalui pemerolehan, pengongsian dan pengukuhan pada pengalaman pelajar. Komputer,telekomunikasi, dan maklumat adalah sangga tuas dalam mempercepatkan sistem penyampaian maklumat yang kini mempengaruhi minda pelajar. Ketika pendidikan menjadi lebih terbuka dan berpelbagaian, strategi pembelajaran dan pengajaran berasaskan teknologi bersepadu akan menjadi lebih kompleks dan membingungkan. Proses komunikasi boleh berbentuk satu per satu, bersinkroni atau taksinkroni, bersama dengan proses komunikasi makluman atau perbualan. Dalam bidang sidang video terdapat subset seperti telesidang, dan telekuliah. Jaringan dan hipermedia adalah satu lagi perkembangan strategi dan taktik yang diuruskan komputer. Paradigma penyelidikan tradisional positivis kini diregang dengan pelbagai kemungkinan hingga ramai persekitaran pembelajaran dipaut melalui jaringan. Ketidakpuasan dengan hasil menjadi penghalang bagi memahami pengajaran dan pembelajaran dari pelbagai persepektif. Ada kemungkinan bahawa lebih canggih taktik dan strategi pengajaran, dan lebih lagi kita belajar tentang pembelajaran, lebih mungkin kita akan menyingkirkan instruktur. Ini akan membawa konflik nilai lain.

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

3.2 Kerangka Teori dalam Pembangunan Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK) Penggunaan PBBK dalam pengajaran bahasa mempunyai asas yang kuat berdasarkan teori pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua. Umpamanya dalam Teori Monitor yang dikemukakan oleh Krashen (1981) berhubung dengan pemBelajaran bahasa kedua (B2), beliau menyatakan bahawa terdapat perbezaan antara pemelajaran (learning) dengan pemerolehan (acquisition). Pembelajaran ialah proses yang dilalui oleh pelajar secara sedar atau secara formal, seperti pemelajaran nahu, manakala pemerolehan ialah proses di mana seseorang individu itu mempelajari suatu bahasa tanpa disedari atau tidak melalui cara formal seperti seorang pelajar yang berada dalam suatu persekitaran atau suasana bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Krashen berpendapat bahawa kedua-dua proses ini tidak boleh berlaku serentak. McLaughlin (1985) pula berpendapat bahawa dari sudut realitinya tidak ada garis pemisah yang jelas antara pembelajaran dengan pemerolehan. Pelajar yang sedang mempelajari bahasa secara sedar atau secara formal berkemungkinan akan mengutip atau memperoleh beberapa perkataan frasa, atau ayat dalam bahasa itu tanpa disedarinya.

Kita berpendapat bahawa kedua-dua proses ini perlu dan tidak dapat dipisahkan dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Dengan kata lain, sekiranya sesuatu persekitaran itu, sama ada di bilik darjah atau di luar dilik darjah, kaya dengan input bahasa sama ada dari sudut pendengaran dan pembacaan mahupun percakapan dan penulisan, maka pembelajaran bahasa akan menjadi lebih bermakna kepada pelajar tersebut. Kita mendapati bahawa pembelajaran bahasa berbantukan komputer yang menggunakan multimedia dapat memenuhi permintaan ini. Hal ini demikian kerana kedua-dua proses pembelajaran dan pemerolehan boleh berlaku secara serentak. Langkah ini dapat membantu pelajar menguasai kemahiran bahasa Inggeris dengan lebih berkesan. Suatu lagi konsep yang berhubung rapat dengan konsep pembelajaran dan pemerolehan ini ialah hipotesis monitor (Krashen 1981) yang berfungsi sebagai penapis atau penyunting dalam percakapan atau penulisan yang cuba dilakukan oleh
9

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

pelajar B2. Konsep "affective filter" yang diperkenalkan oleh Dulay dan Burt (1980), yang digunakan dalam hipotesis monitor ini menyatakan bahawa faktor afektif seperti sikap, motivasi, dan personaliti banyak mempengaruhi pemprosesan input bahasa dalam diri. Dengan kata lain, setiap pelajar yang mempelajari bahasa mempunyai mekanisme monitor yang dipengaruhi oleh perasaan, sikap, dan persepsinya sendiri. Pelajar yang runsing tidak mungkin dapat belajar dengan baik walaupun apa-apa yang didengarnya atau dipelajarinya itu mudah difahami. Ia juga tidak akan dapat menghasilkan percakapan atau penulisan yang baik sekiranya ia mempunyai persepsi bahawa bahasanya lemah, menyangka yang ia akan diketawakan oleh orang lain, dan apa-apa jua perasaan negatif yang ada pada dirinya. Monitor inilah yang menentukan kemampuan seseorang itu untuk memahami input yang didengarinya dan kelancaran lidahnya bercakap atau menulis dalam bahasa kedua tersebut. Dalam hal ini, Krashen dan Terrel (1983) menyarankan supaya guru bahasa memastikan suasana atau persekitaran pemelajaran bahasa itu kondusif, memberangsangkan, dan tidak menekan jiwa atau perasaan pelajar. Berdasarkan teori ini, kewujudan suatu persekitaran yang kaya dengan input bahasa serta suasana yang tidak tertekan dianggap perlu bagi menjayakan proses pembelajaran dan pemerolehan bahasa ini. Perkara ini dapat dicapai dengan pembelajaran bahasa berbantukan komputer.

Komputer ialah suatu alat yang tidak mempunyai perasaan dan dengan itu pelajar tidak akan merasa malu atau takut sekiranya membuat kesilapan dalam proses interaksi pemelajaran bahasa. Komputer memberikan ruang secukupnya kepada pelajar untuk membaiki kesilapan dan meningkatkan penguasaan kefahaman dan kemahiran bahasa Inggeris mengikut kemampuan diri masing-masing. Hal ini mendorong pelajar untuk lebih aktif dalam proses pemelajaran bahasa ini. Persekitaran yang kaya dengan input bahasa penting bagi memastikan pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris berinteraksi dalam bahasa tersebut. Tidak sepertimana alat bantu mengajar yang lain perisian komputer multimedia dapat diprogramkan mengikut tahap tertentu. Pelajar dapat memilih tahap ini untuk berinteraksi dengan komputer. Dalam proses interaksi ini, pelajar akan dapat menilai kelemahan dan kemampuannya dalam penguasaan suatu bahasa kerana komputer dapat memberikan maklum balas

10

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

dengan segera kepada pelajar tersebut. Manakala buku latihan perlu disemak oleh guru untuk tempoh sehari dua sebelum pelajar ini dapat mengetahui sama ada jawapan yang diberikan tepat atau sebaliknya. Dengan itu, penggunaan komputer memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara lebih aktif dalam proses pembelajaran bahasa. Pendekatan ini selari dengan aliran pengajaran bahasa kini, iaitu pendekatan kognitif. Proses interaksi melalui pembelajaran bahasa berbantukan komputer ini menuntut pelajar untuk memproses arahan atau maklumat, berfikir secara kritikal dan kreatif, memberikan tindak balas kepada arahan atau maklumat tadi, dan kemudian menanti maklum balas dari komputer sebelum pelajar tersebut memberikan tindak balas seterusnya. Proses interaksi ini dikenal juga sebagai negotiation process (Long 1996) bagi memahami apa-apa yang dipelajari sebelum pelajar mampu memberikan output atau menghasilkan respons dalam bahasa yang dipelajari.

Hal ini berbeza daripada teknologi maklumat yang sedang hangat diperkatakan dan yang sedang mendapat perhatian yang meluas akhir-akhir ini. Penggunaan komputer dalam teknologi maklumat merujuk kepada pengumpulan dan penyebaran maklumat atau data. Dengan hanya menekan kekunci tertentu atau menaip dalam kadar yang minimum, pengguna akan dapat mengumpulkan atau menyebarkan maklumat dengan cara yang meluas. Dari sudut teori psikologi pendidikan, pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan behaviouris yang bersifat tindak balas kepada stimuli yang diberikan. Interaksinya agak minimum. Walau bagaimanapun, melalui pendekatan ini, kita tidak dapat memastikan sama ada proses pembelajaran dan kefahaman berjalan dengan baik dan berkesan atau tidak.

3.3 Penjelasan tentang Maklumat, Pengetahuan dan Pembelajaran Sudah agak lama maklumat dan pengetahuan telah dipilih hingga kita telah sama ratakan kedua-duanya seakan-akan satu mendahului yang lain. Ini berasal daripada kajian intensif terhadap pengaruh media pada masyarakat khasnya berhubungan dengan komunikasi massa. Pembelajaran berfokus kepada perubahan tingkah laku atau kebolehan membuat sesuatu (iaitu prestasi) hasil rangsangan persekitaran (media).

11

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Berbanding dengan fahaman behavioris, konsepsi kognitivis terhadap pembelajaran menegaskan pembelajaran adalah aktif, konstruktif, dan berhaluan gol. Media adalah unsur penting persekitaran untuk membekal maklumat yang mengubahsuai pengetahuan sedia ada pelajar melalui penambah talaan dan penstrukturan semual atau ciptaan.

3.4 Menggunakan Adunan Prinsip-prinsip dan Praktis Behavioris, Kongitivis dan Konstruktivis dalam Reka Bentuk Strategi Pengajaran Bahasa Melayu Daripada perspektif Behavioris, model reka bentuk pengajaran Skinner (1953, 1954, & 1958) adalah berasaskan tiga prinsip, iaitu, (a) maklumat dalam langkah-langkah kecil yang menambah, (b) penglibatan aktif pelajar, (c) pengukuhan respons yang tepat. Ini telah

3.5 Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran a. Pemilihan software b. Menyediakan bahan pembelajaran berasaskan multimedia c. Penggunaan multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran d. Internet & Pengunaan Internet e. Pembelajaran Atas Talian (online)

12

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

KOMPUTER DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam rutin harian sebagai seorang pendidik. Perkembangan ICT begitu pantas, untuk itu kita tidak perlu lari darinya tetapi yang penting, kita perlu tahu yang mana perlu untuk keperluan kita sebagai seorang pengguna dan sebagai seorang pendidik.

Integrasi teknologi atau ICT dalam P&P tidak semestinya berkehendakkan kita menguasi kemahiran ICT tahap tinggi, tetapi yang lebih penting dan utama ialah bagaimana kita dapat menghasilkan bahan atau media yang memenuhi kesesuaian dan keperluan pembelajaran pelajar. Untuk itu kita seharus menguasi kemahiran pedagogi (disamping konten dan psikologi) dan yang berkaitan. Kita juga harus memahami apa yang dimaksudkan dengan integrasi teknologi dalam P&P, perancangan dan pelaksanaannya . Sebagai renungan:

all the educational technology is worth nothing if teacher dont know how to use it effectively. Computer arent magic, teachers are.

Graig Barrett. CEO, Intel Corporation.

13

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

PEMILIHAN BAHAN DALAM P&P Bagi menghasilkan bahan atau media P&P yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum, kita seharusnya perlu mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning), rekabentuk pengajaran (instructional design) dan yang cukup penting ialah teori pembelajaran (learnin g theory) yang mendasari perkara di atas. Sesuatu yang perlu diingatkan semasa kita melakukan proses integrasi teknologi/ict dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kita tidak sama sekali mengajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut apa yang kita lakukan menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu yang dapat membantu memudahkan proses kita sebagai guru dan memudahkan pelajar untuk belajar memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan. Semasa menghasilkan media-media anda digalakkan menggunakan perisianperisian mudah yang boleh didapati dari sumber open source atau freeware, semuanya boleh didapati dari internet, kerana ia perisian percuma dan sah digunakan. Antaranya seperti dibawah:

14

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Perisian Kegunaan Gimp ; Avtive Pixels ; Free Image editor Grafik atau image editor Paint.Net Editor untuk mengolah foto. Audacity Editor untuk merekod dan mengolah audio Hotpotato Perisian untuk membina pelbagai latihan dalampersekitaran web. Photo Flash Maker Professional Perisian untuk membina slaid foto berasaskan flash dan dapat digunakan dalam laman web. PPtFlash Perisian menukar format power point kepada format flash (.swf) eXe (dicadangkan untuk digunakan meghasilkan produk P&P multimedia) Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran web. Anda boleh mengabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. Xerte Editor menghasil e-pembelajaran dalam persekitaran flash. Anda boleh menggabungkan pelbagai media yang telah dihasilkan dalam editor ini. Blender Perisian untuk menghasilkan animasi 3D virtualdub Perisian editor video Wax Perisian editor video

15

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

KONSEP TEKS,AUDIO,VIDEO,TEKS DAN GRAFIK

ELEMEN ANIMASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Pengenalan Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi bolehdalan bentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Walaupun apa jua bentuk animasi yang digunakan, ia mampu menghasilkan kelainan dalam program yang didokongnya kerana sememangnya jiwa manusia sukakan sesuatu yang dinamik dan bukannya statik. Menggunakan Animasi Perkataan Dan Objek Powerpoint. Power Points

Perisian Powerpoints atau keynote adalah perisian yang banyak digunakan terutama dalam persembahan oleh bahagian korporat atau syarikat komersial, pembentangan kertas kerja dalam seminar. Namun bagi dalam bidang pendidikan pula powerpoint ini kerap digunakan dalam kuliah atau tutorial di institusi pengajian tinggi dan pengajaran dalam bilik darjah. Pada masa ini, powerpoint bukan sahaja mempunyai kelebihan untuk membuat persembahan pasif atau satu hala malahan mempunyai kelebihan untuk menjadikan persembahan lebih interaktif. Dengan lain perkataan powerpoint boleh berfungsi sebagai alat pengarang untuk mengatur cara dan membina bahan Instruksi Berbantu Komputer (IBK) yang berkesan. Penggunaan powerpoint ini sering dikatikan dengan animasi.

Animasi dalam powerpoint ini terbahagi kepada dua iaitu: (i) Picture, Clipart, Shape, Smart Art, Chart (ii) Transition dan Animation

16

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Animasi powerpoint yang pertama merangkumi : Lebih kepada persembahan slide powerpoint sahaja.

BIL KANDUNGAN 1 Clip art

HURAIAN Di dalam clip art mengandungi enjin pencari untuk mencari bahan atau gambar-gambar yang terdapat dalam komputer

Chart

Chart adalah untuk menunjukkan hasil [pengumpulan data dalam sesuatu bentuk yang jelas

17

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Shape

Mengandungi bentuk-bentuk untuk dimasukkan sebagai grafik dalam power point Picture ini bermaksud gambar yang boleh diletakkan ke dalam powerpoint Mengandungi bentuk-bentuk grafik yang menarik untuk kegunaan dalam powerpoint

Picture

Smart

18

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

(ii) Animasi powerpoint yang kedua ini merangkumi :

Lebih kepada penggunaanya kepada pergerakan slide powerpoint TRANSITION ANIMATION

19

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

ALAT PENGARANG DALAM P&P BAHASA MELAYU


Pengenalan Alat pengarangan merupakan alat yang bertanggungjawap untuk menggabungkan data supaya ia dapat dipersembahkan untuk pembelajaran, latihan mahupun untuk hiburan. Pengarangan atau (authoring) merujuk kepada pengaturcaraan yang dibuat oleh bukan pengaturcara (programming by non-programmers). Alat pengarangan merujuk kepada perisian yang akan digunakan.Selain itu juga alat pengarang ini merupakan satu alat yang digunakan untuk mengarang atau menghasilkan sesuatu karangan. Jenis-jenis Alat pengarangan

Menggunakan Alat Pengarangan Dalam Mencapai Kemahiran Bahasa Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Alat pengarang yang dipilih haruslah membuatkan anda selesa dengan penggunaannya. Sebagai contoh pemilihan alat pengarangan yang dipilih ialah Google docs. Google dosc ini boleh didapati dengan melayari :

docs.google.com/

20

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Karangan yang telah dihasilkan boleh disimpan secara atas talian. Hal ini memudahkan murid untuk menyambung kerja pada bila-bila masa. Google docs merangkumi:

21

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Aplikasi Guru memberi satu tajuk karangan dan mengarahkann murid untuk menghasilkan karangan tersebut menggunakan alat pengarang yang diketahui Aplikasi Penyuntingan bahan bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan Bahan bahasa Melayu yang didapati daripada internet boleh disunting. Bahan ini boleh mengikuti langkah-langkah penyuntingan bahan. Antara langkah-langkah tersebut ialah: (i) Mengumpul bahan dari internet (ii) Memasukkan maklumat dalam alat pengarangan (iii) Memulakan semakan (iv) Memadam maklumat tidak berkaitan (v) Simpan maklumat atas talian

22

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

ELEMEN VIDEO DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

Pengajaran bahasa Melayu Secara sidang video merupakan salah satu pengajaran yang membantu P&P bahasa. Melayu selain menggunakan paparan media seperti audio dan video sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas. Terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan sidang video ini iaitu:

Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video ) merupakan

satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.

Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan

sejenis perisian kumpulan.

Sidang video berbeza dari videofon kerana ia direka untuk ditujukan kepada

suatu persidangan dan bukan individu.

Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh

kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling

23

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Jenis persidangan video

contoh jenis persidangan

Contoh penggunaan sidang video ialah

Konferensi Secara Atas Alian Menurut kamus dewan bahasa keempat, koferensi bermaksudpertemuan formal untuk berbincang, bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Selain itu juga ia merupakan perbincangan tentang sesuatu perkara, terutamanya di kalangan pihak-pihak yang mempunyai minat dan kepentingan bersama. Koferensi selalunya berlaku di atas talian iaitu menggunakan internet.

24

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Transmisi sidang video Teknologi sidang video berfungsi dalam tiga peringkat iaitu: (i) Cekup (capture) - Kamera video digital menangkap imej dan mikrofon merakam bunyi audio - Kamera menukar video ke dala format digital dan dihantar kepada perisian siding video yang kemudiannya dimampatkan. (ii) Mampat - Perisian sidang video akan dimampatkan ke dalam bentuk digital. - Satu untuk audio dan satu lagi untuk video dan dihantar kepada modem (iii) Siar - Modem akan menukar tanda isyarat digital kepada analog supaya ia boleh disiarkan melalui talian telefon yang biasa. - Perisian ini akan mentafsirkan kelajuan sambungan dan menentukan berapa banyak bingkai sesaat yang akan dihantar pergi dan balik.

25

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Mengadakan Sidang Video Untuk Mengajarkan Kemahiran Mendengar, Bertutur, Membaca Dan Menulis. (i) Sidang video menggunakan perisian skype: Langkah 1:

Langkah 2:

26

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 3:

Langkah 4:

27

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 5:

(ii) Sidang Video Menggunakan Yahoo Messenger Sidang video menggunakan YM ini mempunyai sedikit kelainan dengan skype. Langkah-langkah untuk melakukan sidang video YM ini adalah seperti di bawah.

Langkah 1:

28

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

29

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 5:

Langkah 6:

30

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 7:

Langkah 8:

Langkah 9:

31

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

ELEMEN VIDEO DAN AUDIO UNTUK PEMBELAJARAN


Pengenalan Memasukkan unsur video di dalam sesebuah persembahan multimedia merupakan salah satu cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat. Pelbagai teknik, kaedah serta teknologi boleh digunakan. Antaranya ialah seperti yang berikut:

Secara terus dengan menggunakan video digital Tetingkap video digunakan untuk menayangkan video dari cakera laser atau pemain pita video.

Tetingkap video menayangkan siaran TV secara terus dengan bantuan kad pendigital video yang sesuai.

Bentuk video a) Analog Video analog bukannya seuatu bentuk data yang dikenli oleh komputer ianya merupakan rakaman maklumat yang boleh dilihat sebagai suatu turutan kerangka yang dikodkan sebagai isyarat elektronik yang berterusan secara kadar yang tetap iaiut kadar kerangka pada pita rakaman video (pita bermagnet) b) Digital Video digital juga melibatkan turutan kerangka yang berbentuk imej digital yang mungkin di mampatkan

32

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

c) Audio Audiomerupakan bunyi-bunyian, teknologi yang membolehkan sistem omputer mengeluarkan muzik, suara latar, kesan bunyi dan juga bunyian sebenar. Berfungsi untuk membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara latar atau kesan audio istimewa. Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan dan juga menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan terhadap apa yang ingin dipersembahkan. Audio boleh digunakan bagi membantu proses penyampaian persembahan agar ianya lebih mantap dan berkesan dan tumpuan terhadap sesuatu isi persembahan. Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio Kita perlu membuat penilaian/keputusan yang tepat tentang bahan audiovisual yang boleh dan tidak boleh dipilih untuk dikumpul atau disimpan. Asas pemilihan bahan audiovisual perlulah memenuhi kriteria berikut:

Kandungan maklumat

Bahan atau maklumat yang berkualiti yang ingin disampaikan

Carrier/kandungan

mengasingkan carrier, iaitu bahan fizikal (fizikal filem, cakera atau pita) dari karya (work), kandungan (content) atau rakaman (bunyi dan/atau imej yang dimasukkan secara bersama di dalamnya) bagi memastikan kelangsungan hayat kandungannya dan kehilangan maklumat yang paling minimum.

Nilai estetika kandungannya

Harus ada nilai estetikanya untuk nilai audiovisual dan boleh menarik minat pengguna

Kualiti

Kualiti imej dan/atau bunyi perlulah dijaga sebaik mungkin.

33

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Kelangsungan hayat

Bahan yang dibina mampu bertahan lama da n mudah dipelihara agar dapat diakses dalam jangka masa panjang.

Pendokumentasian

Pendokumentasian secara terperinci perlu dilakukan terhadap proses perolehan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengaksesan bahan audiovisual.

Prinsip pembinaan video pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu Pendedahan kepada garis panduan dan prinsip-prinsip penghasilan sesetengah jenis media dan multimedia. Terdapat lima elemen atau teknologi utama di dalam multimedia iaitu teks, grafik, audio, vido dan animasi. Selain itu interaktiviti juga diperlukan bagi melengkapkan proses komunikasi menerusi penggunaan multimedia. 1. penggunaan elemen teks 2. penggunaan elemen grafik dan visual 3. penggunaan elemen audio 4. penggunaan elemen video 5. Penggunaan elemen animasi

34

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Penggunaan elemen teks Dalam menghasilkan bahan audio dan video, teks adalah elemen utama dalam proses penyampaian maklumat. Sekiranya teks kurang jelas elemen-elemen media lain akan gagal menyampaikan makna yang dikehendaki. Hal ini bermakna teks ini penting dalam menyampaikan P&P. Pastikan teks yang digunakan ringkas tetapi padat. Gunakan typeface dan fon yang bersesuaian. Pastikan teks boleh dibaca dari jarak yang sesuai Pemilihan jenis tulisan dan warna teks bersesuaian dengan kumpulan sasaran (murid) dan suasana persembahan. Pastikan fon yang digunakan sedia ada pada sistem komputer lain.

Penggunaan elemen grafik dan visual Grafik merujuk kepada pelbagai persembahan imej atau paparan visual tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambarfoto, ilustrasi dan sebagainya. Grafik merupakan elemen multimedia yang penting bagi memberi penekanan dalam suatu proses penyampaian maklumat.
o o o o o

Pilih grafik yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran. Pilih grafik yang tidak menyentuh sensitiviti kaum atau agama. Pilih kategori grafik yang sesuai dengan keperluan tugas. Pilih kedalaman warna yang bersesuaian dengan keperluan aplikasi. Gunakan spesifikasi grafik yang boleh digunakan tanpa masalah pada system berkeupayaan rendah.

Hanya maklumat penting yang diisi di dalam grafik ini.

35

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Membina Bahan Video Dan Audio Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan untuk memebina bahan audio dan video. Antaranya ialah:

(i) Membina bahan video Langkah 1 & 2

36

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

37

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Membina bahan audio Audio dibina menggunakan easy MP3 sound recorder.

Bahan audio ini hanya memerlukan rakaman dan direkod melalaui perisian yang dipilih. Hasil rekod tersebut disimpan dan dinamakan sebagai bahan audio untuk memudahkan pencarian bahan dilakukan nanti. Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca Perisian Audio

Untuk rakaman suara mahupun penghasilan elemen audio seperti muzik, kesan khas dan lain-lain.

Rakaman audio yang asas - perisian Sound Recorder (sedia ada dalam Microsoft Windows)

Menyediakan kemudahan - merakam audio dan beberapa kesan khas juga boleh ditambahkan kepadanya.

38

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

P&P BAHASA MELAYU DALAM TALIAN DAN LUAR TALIAN

1. Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian. 2. Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

Pengenalan Pengajaran atas talian merupakan pengajaran di mana komputer atau laptop pengguna bersambung dengan talian internet. Pengajaran ini berlangsung dengan menggunakan bahan yang ada di internet dan digunakan secara langsung setelah mengaksesnya. Pengajaran luar talian pula didefinasikan sebagai pengajaran yang menggunakan bahan dari internet tetapi tidak digunakan secara langsung ketika ianya dibuka. Bahan ini didapati secara dimuat turun. Kebiasaannya, kaedah ini digunakan selepas terdapatnya kekangan untuk menyambung talian ke komputer pengguna. Kelebihan pengajaran secara atas talian

Dapat mengakses bahan dengan cepat Kepelbagaian bahan di internet Meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru dan murid dalam mencari bahan

Kekangan mengadakan pembelajaran secara atas talian


Persekitaran tidak mempunyai alat untuk menyambung talian jalur lebar Alat penyambung talian tidak berfungsi Sukar mendapatkan talian diluar kawasan (pengguna broadband)

39

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

1. Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.

Set Induksi

Langkah 1

40

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 2

Langkah 3

Penutup

2. Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

41

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Langkah 1 Guru mengadakan ulangkaji tatabahasa kepada murid Langkah 2 Mencari soalan di internet http://www.tutor.com.my/tutor/banksoalan.asp?pg=banksoalan.htm Langkah 3 Guru bersoal jawab dengan murid dan murid melakukan perbincangan bersama rakan berkaitan soalan yang telah dijawab Langkah 4 Mengadakan latihan berkumpulan mencari maklumat mengenai tatabahasa untuk dibuat karangan

42

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Kesan aplikasi computer terhadap pelajar Walau bagaimanapun, pelajar yang pandai lebih berminat dalam pengajaran apabila guru menggunakan komputer di dalam pengajarannya . Bagi pelajar yang lemah, mereka kurangmenunjukkan minat dalam pembelajaran bahasa walaupun guru menggunakan komputer.Dalam hal ini, pembinaan dan penggunaan bahan pembelajaran perlu lebih menekankan aspek multimedia dan interaktif bagi memberikan kesan yang lebih kepada pelajar .Pelajar juga berminat jika menggunakan bahan internet di dalam pengajaran

Kekangan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa berbantukan komputer Terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan komputer dalampengajaran BM. Masih terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran berbantukan komputer disebabkan kurang latihan . Guru juga menghadapi masalah dalam pengajaran berbantukan komputer kerana banyak masa perlu diberikan dalam menyediakan bahan . Pelajar juga kurang berminat menggunakan komputer dalam pengajaran BM. Komputer yang digunakan di sekolah sering rosak dan ketinggalan dari segi kapasiti dan teknologi. Di samping itu, terdapat kekangan dari segi sistem selenggaraan komputer yang tidak cekap di sekolah.Masalah bilik komputer juga sering mengganggu kelancaran penggunaan komputer dalam pengajaran. Terdapat guru BM yang tidak dapat menggunakan bilik komputer kerana sering digunakan oleh kumpulan pelajar lain.Pihak pentadbir sekolah bukan merupakan kekangan kepada pelaksanaan kerana mereka member galakan kepada guru agar mengunakan komputer dalam pengajaran.

43

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Cadangan untuk mengatasi masalah Terdapat beberapa cadangan yang diberikan untuk mengatasi masalah dalam meningkatkan lagi penggunaan komputer dalam pengajaran BM seperti : Wujudkan jaringan kerjasama antara panitia atau sekolah dalam PPD. Sediakan peruntukan yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer terkini. Wujudkan prasarana ICT yang sesuai untuk pembelajaran. Perlu ada kumpulan pembinaan bahan yang mendapat dorongan daripada pentadbir. Memberikan lebih dorongan kepada pelajar agar meminati komputer. Semua guru BM perlu diberikan pendedahan aplikasi komputer.

44

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

RUMUSAN Isu-isu yang dibincangkan di atas kebanyakannya berfokus kepada pentingnya pengajaran berbantukan komputer dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran BM. Antara rumusan: Guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputer agar pemahaman yang mantap terhadap konsep tersebut dapat memberi kesan kepada mutu pengajaran guru. Ini disebabkan terdapat pelbagai pemahaman terhadap konsep yang diberikan oleh guru BM. Tiga komponen utama yang perlu ada di dalam pengajaran bahasa berbantukan komputer iaitu computer bahasa dan pembelajaran.Guru pada peringkat awal perlu memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pengajaran menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimum kepada pelajar. Penggunaan komputer dalam pengajaran bahasa ada dilakukan oleh guru BM.

.Namun, penggunaan yang tidak menyeluruh dari segi keperluan perlu diberikan perhatian. Contohnya penggunaan komputer dalam kemahiran menulis sepatutnya diberikan perhatian kerana penggunaan komputer mampu membantu pelajar dalam menyusun organisasi teks serta dapat memudahkan penyuntingan dilakukan.Bagi memastikan keberkesanan pengajaran, bahan bantu yang digunakan perlulah dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan.Kursus komputer telah dihadiri oleh kebanyakan guru BM. Untuk menjamin keberkesanan penggunaan dalam pengajaran, kursus yang dihadiri perlu dikaitkan dengan pembinaan bahan pembelajaran. Perisian yang sesuai boleh digunakan untuk tujuan tersebut.Penggunaan komputer dalam pengajaran terutama yang melibatkan kursus dalam talian mampu menarik perhatian pelajar. Kesan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran BM juga didapati positif kerana penggunaan computer dapat memupuk minat yang mendalam terhadap penguasaan BM. Penggunaan komputer dalam pengajaran menulis karangan dapat memberi kesan terhadap pencapaian pelajar.

45

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Refleksi Keseluruhan
Syukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan izin-Nya saya telah diberikan ruang dan peluang untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Tajuk bagi tugasan kerja kursus ini ialah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3105. Sepanjang menjalankan tugasan kerja kursus ini, pelbagai cabaran dan halangan telah saya hadapi.Pertama sekali menerima tugasan ini, persoalan utama yang berlegar-legar dan muncul di kotak minda saya ialah mampukah saya menyiapkan tugasan kerja kursus ini memandangkan pada masa yang sama terdapat beberapa tugasan kerja kursus yang lain yang perlu disiapkan dalam tempoh yang sama. Keadaan ini sedikit sebanyak memberi tekanan dan menguji daya tahan saya untuk melaksanakan tugasan tersebut. Walau bagaimanapun, saya tetap tidak mengambil mudah memberi alasan dan helah untuk tidak menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang telah diberikan. Sebaliknya, saya menyahut cabaran ini dengan melaksanakan tugasan ini mengikut arahan yang telah diberikan. Hal ini kerana, saya memikirkan bahawa soalan tugasan yang diberikan tidaklah begitu sukar memandangkan tajuk-tajuk yang dibincangkan bukanlah tajuk yang masih baru dan asing bagi kami. Malah, bahan-bahan yang perlu disediakan berdasarkan kehendak tugasan sebenarnya telah disediakan lebih awal dalam amali pada setiap minggu. Bagi mengatasi kekangan dan kesukaran yang saya nyatakan di atas, saya telah mengambil inisiatif berbincang dan berkolaborasi dengan rakan-rakan dan pensyarah pembimbing. Perbincangan dan kolaborasi ini sesungguhnya sangat membantu saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna kerana saya berpeluang untuk bertanya kepada rakan-rakan dan pensyarah tentang cara-cara melaksanakan tugasan selain mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Perbincangan dan kolaborasi tersebut sebenarnya juga telah saya mulakan semasa penyediaan bahan-bahan pada setiap minggu lagi. Kolaborasi-kolaborasi tersebut antara lain ialah pemilihan bahan yang tepat dan baik, perkongsian idea, pengetahuan dan kemahiran dan pertukaran bahan-bahan dengan rakan. Kolaborasi seumpama ini telah banyak membantu saya menyiapkan tugasan dengan baik. Selepas menyiapkan tugasan ini dengan jayanya, saya telah mengambil beberapa perkara sebagai iktibar dan panduan kepada diri saya untuk menempuhi cabaran pendidikan yang mendatang. Melalui pelaksanaan tugasan dan amali-amali dalam subjek ini, saya mempelajari bahawa seseorang guru haruslah menguasai dan mempunyai kemahiran yang tinggi terhadap penggunaan komputer. Hal ini kerana, secara keseluruhannya amali dan tugasan yang perlu dilaksanakan menggunakan komputer selaras dengan tajuk kursus ini. Oleh itu, sebagai pendidik guru mestilah melengkapkan diri dengan kemahiran menggunakan komputer

46

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

dengan baik. Jika seseorang guru boleh menyediakan kemahiran asas ini, kemahirankemahiran yang berikutnya sudah pasti dapat dilaksanakan dengan lebih mudah lagi.Selain itu, saya juga telah mempelajari bahawa seseorang guru haruslah bijak dan kreatif dalam memilih, menggunakan dan menghasilkan bahan untuk sesebuah aktiviti pembelajaran. Kreativiti seseorang guru dalam perkara ini sangat penting dalam membantu guru menyediakan satu aktiviti dan tajuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ciri asas sesebuah bahan yang ingin digunakan mestilah menarik kepada murid-murid. Namun begitu bahan yang menarik sahaja tidak cukup untuk memastikan sesebuah aktiviti pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sebaliknya, sesebuah bahan tersebut haruslah benar-benar dapat membantu keberkesanan sesebuah aktiviti pembelajaran tersebut. Justeru itu, kreativiti idea seseorang guru sangat diperlukan dan dituntut dalam menjayakan perkara ini. Sebagai tambahan, seseorang guru haruslah mengutamakan ciri-ciri tempatan dan dekat dengan persekitaran murid dalam memilih dan menggunakan bahan-bahan untuk aktiviti pembelajaran. Ciri-ciri tempatan atau setempat yang dimaksudkan di sini ialah ciri-ciri yang biasa dilihat oleh murid di persekitaran mereka. Dalam kata lain, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat dekat dan diketahui oleh murid. Mengutamakan pemilihan dan penggunaan bahan bercirikan tempatan ini sudah pasti bertepatan dan bersesuaian kepada murid-murid kerana mereka akan lebih mudah mengikuti dan memahami isi pembelajaran yang disampaikan. Penjelasan yang dapat diberikan di sini, murid akan lebih mudah menjawab dan member respons kepada guru apabila diajukan soalan dalam aktiviti pembelajaran. Contoh ciri-ciri tempatan yang boleh digunakan ialah apa-apa sahaja yang sering dilihat oleh murid di persekitaran mereka seperti buahbuahan tempatan dan sebagainya.Manakala, dari segi nilai-nilai murni yang dapat saya pelajari sepanjang pelaksanaan tugasan ini, saya belajar untuk lebih menghargai masa yang ada dalam melaksanakan tugasan ini. Maksudnya di sini ialah, apabila sudah mendapat soalan tugasan daripada pensyarah, saya haruslah bertindak lebih proaktif dengan melaksanakan tugasan ini dengan seberapa langsung. Hal ini kerana, jika saya dapat melaksanakan tugasan ini lebih awal lagi, saya akan dapat mengelakkan untuk melaksanakan tugasan pada saat-saat akhir bagi memastikan tugasan yang saya hasilkan adalah benar-benar berkualiti dan menepati standard atau piawai yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama juga, saya akan dapat menguruskan masa dengan baik dan berkesan seterusnya mengelakkan budaya kurang sihat seperti tidur lambat hanya semata-mata untuk menyiapkan tugasan ini. Sebagai penambahbaikan, saya melihat aspek pengurusan masa ini sebagai kelemahan saya yang paling ketara sekali. Dalam hal ini, saya mengambil sedikit pengajaran agar lebih proaktif apabila menerima tugasan daripada pensyarah supaya saya dapat menguruskan masa yang saya ada dengan sebaiknya dan berkesan Dengan yang demikian, saya akan dapat menghasilkan tugasan yang berkualiti selain menggunakan masa yang lebih tersebut untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat.

47

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Akhir sekali, saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurnanya dan berharap hasil yang saya berikan menepati kehendak yang diperlukan. Paling penting, pengetahuan dan kemahiran yang telah saya pelajari sepanjang melaksanakan tugasan ini sudah pasti menjadi

48

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

BIBLIOGRAFI
Allee, V. (1997). The knowledge evolution: Expanding organizational intelligence. Boston: Butterworth-Heinemann. Bates, A.W. (1995). Technology, Open learning and Distance education. London: Routledge. Bloom, B.S. (1965) Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: The cognitive domain. London: Longmans. Brown, J.S. (1986). A Personal perspective on collaborative tools. Austin, Texas: Computer-supported Cooperative Work Conference. Disember 1985. Clark, R.E. (1992). Reconsidering research on learning and media. Review of Educational Research, 53, 445-459. Clark, R.E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research and Development, 42, 21-29. Lumsdaime & R. Glaser (Eds.) Teaching machines and programmed learning: A source book (pp. 286-298). Washington, DC: Development of Audiovisual Instruction, National Educational Association. Driscoll, M.P. (1994). Psychology of learning for instruction. Boston, Mass: Allyn & Bacon. Development, 47(4), 47-61. dikendalikan untuk pakar komputer dalam pendidikan dan dianjurkan Computertimes dan IBM, di Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, 28-29 Mei 1996. sanjuran Persatuan Penyelidikan Pendidikan Malaysia [Malaysian Educational Research Association] di Ferringhi Beach Hotel, Pulau Pinang, 28-30, Disember,

49

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

1998. Multimedia Computer-based Program among Students of Different Psychological Association-Educational Research Association of Singapore MERA-ERA (Malaysian Educational Research Association-Educational Research Association of A. (Ed.) Mindweave: Communication, Computers and Distance Education. Oxford: Pergamon Press. Harasim, L. (1990). Online Education: Perspective on a New Environment. New York: Praeger. Laudon K.C. dan Laudon J.P. (1996). Management Information System. Edisi 4. New Jersey: Prentice Hall International. Laudon. K.C., Traver. C. G. Dan Laudon, J.P. 1996. Information Technology and Society (Edisi2). Cambridge: Course Technology, Inc. Lorentsen, A. (1989). Presentation and Analysis of Project Computer Aided Distance Teaching: A Project at Jutland Open University, Aalborg: Aalborg University, Department of language and International Studies. Dan Kaye, A. (Ed.) Mindweave: Communication, Computers and Distance Education. Oxford: Pergamon Press. Norizan Abdul Razak (1998). CALL: Some Pedagogical Issues. Bangi: Siri Penerbitan Fakulti Pengajian Bahasa UKM Norizan Abdul Razak (2000). Komunikasi di Alam Siber: Paradigma Baru Pengajaran Bahasa Melayu. Dewan Bahasa, 44 (10), 1055-1062. Siti Saniah Abu Bakar (2002). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Dalam Abdullah Hassan Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2 (Jilid 2, m.s. 1027-1037). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

50

BMM3105 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

45: 5, hlm. 287. Oxford University Press. Periodicals Press. Wells, R. (1992). Computer Mediated Communication for Distance Education: An International Review of Design, Teaching and Institutional Issues, Pennsylvania: American Centre for The Study of Distance Education, Pennsylvania State University Press. Prosiding Persidangan Tahunan ke-12, The Education Research Association, hlm. 83-90. Singapura: Educational Research Association. Dicatat oleh Ruhainun bt. Ismail @ Talib (210161) di

51