Anda di halaman 1dari 14

PROSES KAUNSELING

PERANCANGAN

PERMULAAN DAN KEMASUKAN (MEMBINA HUBUNGAN

MENGENAL PAST PUNCA MASALAH

RUMUSAN (PENAMAT)

MENCARI ALTERNATIF (MENGAMBIL TINDAKAN)

FASA PERTAMA

PERANCANGAN

Latar Belakang Klien

Tempat Kaunseling

Objektif Kaunseling

Latar Belakang Klien

Segala maklumat peribadi klien perlu dikumpul secara teratur dan sistematik untuk memudahkan kaunselor.

Kaunselor

perlu

mengumpul ringkas

maklumat dari klien

atau untuk

mendapatkan

profil

memudahkan kaunselor membentuk hubungan yang diperolehi terlebih dahulu akan membantu kaunselor dari segi penyediaan mental. Contohnya: Dokumen peribadi atau pengenalan klien, perbincangan dengan guru kelas atau melihat buku rekod klien. Tempat Sebelum memulakan sesi kaunseling, kaunselor haruslah memikirkan dan menyediakan tempat serta menentukan masa yang sesuai untuk

berbincang tanpa banyak gangguan.

Objektif kaunseling

Seorang kaunselor harus menentukan objektif yang perlu dicapai agar sesi bimbingan dan kaunseling dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan berdasarkan ditetapkan. objektif atau matlamat yang

Sekiranya berlaku sebarang masalah semasa sesi bimbingan, kaunselor akan merujuk kepada objektif yang telah ditetapkan sebelum memulakan sesi bimbingan dan kaunseling bersama dengan klien.

Contoh objektif: memberi panduan kepada klien keputusan yang tepat

untuk KE mengambil FASA 2

berdasarkan masalahnya yang dihadapi.

FASA KE 2

Membina Hubungan

Penyediaan dan Kemasukan

PERMULAAN DAN KEMASUKAN

Menentukan matlamat awal kaunseling

menstrukturkan hubungan

Di peringkat ini, matlamat utama kaunseling ialah untukmengeratkan perhubungan antara kaunselor dengan klien.Perhubungan akan terbina dengan baik melalui keyakinan dan rasaselamat yang dirasai oleh

Membina hubungan

Menentukan matlamat awal kauseling

Tujuan

utama

seorang

klien

datang

berjumpa konflik,

kaunselor

untuk

menyelesaikan

menyelesaikan masalah , atau meminta pertolongan. seorang kaunselor mesti memastikan bersama klien apakah matlamat yang hendak dicapai pada akhir sesi kaunseling.

Disamping itu, mendengar masalahnya, membantu dia melihit dirinya sendiri, supaya dia lebih

memahami tentang dirinya, dan dengan itu diharap agat matlamat yang ditetapka dapat dicapai dengan jayanya dalam sesi bimbingan dan kaunseling. Contohnya: Matlamat awal mungkin sama-sama bersetuju untuk menyelesaikan masalah yang

dikemukakan pada waktu itu.

Menstrukturkan hubungan

Semua hubungan kaunselor dengan kliennya mesti mempunyai struktur supaya klien akan nampak dengan lebih jelas ke arah mana hendak dituju dan memahami proses kaunseling.

Ia turut menjelaskan tentang proses kaunseling iaitu peranan klien untuk berkongsi tentang masalah yang dihadapi dan memikirkan keputusan yang tepat dengan bimbingan klien. Manakala seorang

kaunselor berperanan untuk mendengar masalah yang dihadapi, membimbing klien untuk mencari jalan penyelesaian bersama sama. Contohnya: Tugas saya sebagai kaunselor adalah membantu anda memikirkan masalah awak dan dalam membuat sesuatu keputusan.

Penyediaan dan kemasukan

Di tahap ini, temu bual antara kaunselor dan klien akan berlaku. Sewaktu memulakan temubual, seseorang kaunselor itu hendaklah menggunakan soalan-soalan yang menggalakkan klien untuk menjawab serta

mempamerkan perlakuan yang membantu. Contohnya pertentangan mata dan kedudukan tubuh badan kaunselor tersebut hendaklah disesuaikan. Jarak kedudukan antara kaunselor dan klien juga perlu diberi perhatian bagi memudahkan proses komunikasi.

FASA KE 3

PENEROKAAN

Bagaimana mempersepsikan masalah

Meneroka skop masalah

Pola Sejarah Klien

Mengenalpasti kekuatan dalaman klien

Kaunselor harus membantu klien dengan Bagaimana mempersepsikan masalah terhadap menumpukan meneroka, perhatian memahami,

menganalisis persepsi tentang diri dan persepsi klien berkenaan

dengan masalahnya

Tugas utama kaunselor pada tahap ini ialah untuk memahami sebab-sebab

mengapa klien datang berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor dan klien hendaklah mengenal pasti sama ada masalah dihadapi sekarang Meneroka Skop masalah merupakan masalah sebenar. Mengenalpasti konteks dan persekitaran dan di mana masalah itu berlaku, menilai keadaan, berapa lama masalah itu berlaku dan menilai sejauh mana masalahnya telah melibatkan orang lain terutama kepada orang yang terdekat dengannya.

Kaunselor

membantu

klien

dengan

meneroka
memahami

masalah
cara klien

sambil
itu

cuba

mengatasi

masalah yang pernah berlaku Contohnya pernahkah klien berbincang Pola sejarah klien dengan orang yang terdekat, mencari maklumat yang lebih terperinci mencuba sesuatu pengalaman baru. Kaunselor memikirkan cara sementara

dan menyediakan rancangan atau strategi untuk membantu klien pada tahap yang lain

Kekuatan dalaman yang ada pada seseorang klien dan daripada mana dia mendapatkan kekuatan ini perlu diterokai. Untuk memahami skop kekuatan klien, klien perlu menerima sedar dia sedang mengalami masalah dan dia bertanggungjawab untuk mengatasinya. Mengenalpasti Kekuatan Dalaman Klien Klien juga sedar akan kekuatan dan kelemahan yang ada padanya dan mengetahui sumber-sumber luaran yang boleh memberi kekuatan dalaman dalam menghadapi masalahnya Cara kaunselor melayani dan memberi respon kepada klien akan mempengaruhi penerimaannya terhadap pemikiran, perasaan dan pelakuannya.

FASA KE 4

Mengenalpasti Punca Masalah


Kaunselor harus membimbing klien untuk sama - sama mencari punca masalah

Kaunselor akan menggunakan soalan yang terancang untuk mengubah masalah kepada yang lebih khusus

Pembentukan matlamat kaunseling merupakan perkara yang


perlu diberi perhatian selepas kaunselor dan klien mengenalpasti masalah. Matlamat kaunseling akan menjadi panduan kepada kaunselor untuk mencari fokus dalam proses kaunseling Contoh: " Berdasarkan apayang telah awak ceritakan, punca yang saya dapat katakan adalah awak mempunyai

tanggungjawab terhadap adik - adik awak"

FASA KE 5
Mencari Alternatif
Pemilihan Strategi Mengambil Tindakan

Bertujuan untuk membantu klien mencari altenatif bagi menyelesaikan masalah

Kaunselor akan menggunakan teknik kemahiran berfikir bagi mencetuskan idea dalam sesi perbincangan atau teknik menyelesaikan masalah untuk mencari alternatif atau plihan lain.

Kaunselor harus menguasai kemahiran membanding, menganalisis,menilai, mengusul dan membuat keputusan untuk membantu klien

Klien akan berfikir tentang tindakan dan keputusan yang harus diambil berdasarkan bimbingan dari kaunselor untuk menyelesaikan masalahnya.

Kemahiran empati penting agar klien tahu bahawa kaunselor merasai apa yang dihadapi olehnya dan seterusnya tindakan yang akan diambil adalah tepat dan betul.

Contohnya: " Awak boleh berbincang dengan guru Sains iaitu berjumpa dengannya untuk memberitahu bahawa awak tidak berminat dengan subjek itu".

FASA KE 6

RUMUSAN (PENAMATAN
Merupakan peringkat yang paling akhir iaitu klien harus menentukan dan memilih alternatif yang sesuai untuk menyelesaikan masalah

Kaunselor menggunakan teknik peneguhan untuk menyakinkan klien dan memastikan klien mengambil tindakan

Ditumpukan kepada tiga perkara yang mesti berjaya dicapai: a. Kemajuan selama menjalankan kaunseling selama ini mesti dirumuskan dan dinilai kesan-kesannya. b. Isu-isu lain yang mesti diselesaikan pada masa ini hendaklah dikemukakan.

c. Memikirkan cara-cara mengekalkan pertumbuhan klien setelah ditamatkan


kaunseling

Di antara kejayaan sesuatu kaunseling ialah apabila klien membuat keputusan dan tanggungjawab keatas keputusannya