Anda di halaman 1dari 9

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
Kod Eviden : B6D2E2-Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan
manusia terhadap
alam sekitar
Hasilkan sebuah pemflet/flyer yang berkaitan dengan Langkah-langkah
mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Pamflet hendaklah
merangkumi perkara-perkara berikut.
a. Jenis kegiatan manusia
contoh:
- pertanian
-Pembalakan
-Perindustrian
b. Langkah-langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar.
contoh:
- kempen
-penguatkuasaan undang-undang

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
Kod Eviden : B6D3E1-Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar
Mengadakan Kempen Mengumpulkan dan Menghasilkan barangan kitar semula.
Kempen ini mengkehendaki pelajar mengumpul bahan kitar semula dan
menghasilkan barangan berasaskan bahan kitar semula yang telah dikumpul.
Kempen ini perlu disiapkan dalam tempoh masa seminggu.

ATAU
Soalan:
Anda diminta membina sebuah model dengan menggunakan bahan buangan dan
terpakai.

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
Kod Eviden : B6D3E1- Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

PROGRAM KITAR SEMULA


Contoh
Masalah
Sasaran
Cara/Kaedah

Cara
dokumentasi

Kertas, kaca, tin, plastic


Pembuangan sampah berleluasa di sekolah
Pelajar Tingkatan 1
Ahli Jawatankuasa dibentuk terdiri daripada:
- Pelajar Tingkatan 1
1) Bahan buangan dikumpul pada satu tempat mengikut kategori
bahan.
2) Catat nama pelajar yang terlibat.
3) Catat jenis bahan dan berat bahan.
4) Kenalpasti pelajar yang paling banyak mengumpul bahan
terbuang.
5) Hadiah diberi kepada pelajar yang memberi komitmen yang
tinggi.
6) Bahan yang dikumpul dijual kepada pusat pengumpulan kitar
semula.
1) Menghasilkan album foto (buku skrap)
2) Foto aktiviti ditampal dipapan kenyataan sekolah.

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
Kod Eviden : B6D2E1- Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan
semulajadi dan
hidupan liar
Lengkapkan peta minda dibawah dengan jawapan yang sesuai.

Langkah-langkah
pengurusan
tumbuhan
semulajadi
dan hidupan liar

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Cuaca dan iklim
Kod Eviden : B6D2E2- Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan
kegiatan manusia
terhadap alam sekitar.
1. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan
kegiatan manusia terhadap alam sekitar.
1.

Kegiatan manusia
Kegiatan pembalakan

2.

Kegiatan pertanian

3.

Perindustrian

2. Huraikan langkah-langkah dibawah:


a) Penubuhan Ladang Hutan

Cadangan
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

b)
c)
d)
e)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Penebangan terpilih
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kaedah biologi
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hutan simpan
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kitar semula
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Geografi fizikal dan geografi manusia
Kod Eviden : B6D1E1- Penjagaan alam sekitar
Arahan: Murid dikehendaki menghasilkan poster berkaitan penjagaan alam sekitar.
- Lihat bahagian lampiran

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Geografi fizikal dan geografi manusia
Kod Eviden : B6D2E1- Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semulajadi dan hidupan
liar
Arahan: Murid dikehendaki menghasilkan buku skrap berkaitan pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar.
- Lihat bahagian lampiran

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Geografi fizikal dan geografi manusia
Kod Eviden : B6D2E2- Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan
manusia terhadap
alam sekitar
Arahan: Murid dikehendaki untuk menghuraikan langkah-langkah untuk
mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dibawah.

d) mewujudkan
a)
b)
c)
pemuliharaan
penguatkuasaan
kitar
semula kertas
ladang
bekas
undanghutan
lombong
undang

Langkah-langkah
mengurangkan
kegiatan manusia
terhadap alam
sekitar

h) pengawalan
e)
f)
g)
penggunaan
Pertubuhan
Rawatan
silvikultur
Alam
semula
pembalakan
Sekitar
barangan terpakai
hutan

Nama:

..
Tingkatan :.

Tarikh :.

INSTRUMEN : BAND 6
Tema
: Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semulajadi dan hidupan
liar
Kod Eviden : B6D2E1- Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan
semulajadi dan
hidupan liar.
Cadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di
Malaysia.

6.
1.
4.
______________________
______________________
______________________
______________________

Langkah2.
7.
langkah
______________________
______________________
pengurusan
______________________
______________________
tumbuhan
______________________
______________________
semulajadi
______________________
______________________
dan hidupan
liar di

3.5.8.
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________