Anda di halaman 1dari 68

Artikel 5: TAKSONOMI BLOOM: PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN?

Kamaruzaman Moidunny, PhD Institut Aminuddin Baki Sri Layang, Genting Highlands Pengenalan Bermula pada tahun 1948, di Boston, Amerika Syarikat, sekumpulan ahli psikologi telah berbincang tentang kesulitan melaksanakan penilaian dalam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tiadanya rangka rujukan yang dipersetujui bersama semasa menilai aspek-aspek yang terdapat dalam bidang tersebut. Dalam hal yang berkaitan, proses pembentukan ujian dilihat sebagai satu pelan induk yang akan menjelaskan kandungan, pengalaman manusia atau aspek kendiri orang yang dinilai. Tambahan pula, objektif pendidikan seringkali dinyatakan sebagai ungkapan yang menjemukan dan klise yang tidak bermakna. Ungkapan seperti berfikir atau menyelesaikan masalah seringkali mempunyai definisi yang pelbagai serta kabur menyebabkan berlaku ketidakseragaman dalam menyediakan pengalaman pembelajaran dan instumen penilaian kepada murid yang terlibat. Mereka juga berpendapat bahawa objektif pendidikan perlu diubah agar lebih jelas dan bermakna. Objektif pendidikan boleh didefinisikan sebagai istilah yang memperihalkan matlamat terhadap proses pendidikan iaitu hasil pembelajaran yang disebabkan oleh aktiviti instruksional (pengajaran). Objektif-objektif ini pula seringkali dipanggil standard oleh pakar-pakar pendidikan dalam menetapkan hala tuju sesebuah organisasi pendidikan. Sehubungan dengan perbahasan ahli-ahli psikologi pendidikan di Amerika Syarikat tersebut, maka muncullah tiga domain pembahagian objektif pendidikan iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Objektif domain kognitif merupakan objektif yang berubah-ubah daripada mengingati semula bahan yang telah dipelajari sehinggalah mensintesis bahan baru dengan cara yang kreatif dan asli. Objektif domain afektif pula memfokuskan perasaan atau emosi. Minat, sikap, apresiasi, nilai dan emosi merupakan contoh elemen yang terdapat dalam domain afektif ini. Objektif domain psikomotor pula menekankan kemahiran otot dalam mengendalikan objek atau tindakan yang memerlukan koordinasi otot. Ahli psikologi juga berpendapat bahawa tidak ada satu objektif pendidikanpun yang mempunyai hanya satu jenis domain khusus. Sebagai contohnya, jika kita menguji objektif kognitif, di dalamnya juga terdapat elemen afektif dan elemen psikomotor. Jika kita menguji domain psikomotor, elemen kognitif dan afektif juga akan wujud bersama penilaian tersebut. Pengwujudan ketiga-tiga domain ini hanya untuk memudahkan ahli psikologi memberikan penekanan terhadap domain yang paling dominan dalam sesuatu penilaian. Kebanyakan objektif pendidikan di peringkat sekolah, institusi perguruan dan universiti menekankan kepada konsep pengukuran, pengujian, pentaksiran dan penilaian terhadap murid atau pelajarnya. Dalam hal ini, kebiasaannya peperiksaan digunakan untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran mereka selepas belajar sesuatu kandungan mata pelajaran yang khusus. Dengan itu, objektif bagi domain kognitif menjadi suatu keutamaan kepada organisasi pendidikan dalam mengukur kemahiran yang diperoleh oleh murid atau pelajarnya. Objektif ini didefiniskan, disertakan dengan tingkah laku yang perlu dikuasai oleh murid dan juga mengandungi instrumen penilaian. Taksonomi Bloom Taksonomi bermaksud satu set pengelasan yang disusun dan disesuaikan atas dasar yang konsisten (Bloom, 1964). Dalam perkataan lain, taksonomi merupakan sistem pengelasan objektif pendidikan yang merupakan set yang didefinisikan dengan seberapa tepat yang mungkin serta disusun daripada konsep yang ringkas kepada yang kompleks. Susunan daripada objektif pendidikan yang konkrit kepada yang abstrak menyediakan satu rangka bagi kategori matlamat pendidikan; yang akan memudahkan guru untuk menentukan tahap penguasaan murid mereka. Taksonomi perlu diuji agar selaras dengan bukti secara teoritikal dan empirikal. Dalam bidang pendidikan, pengelasan dalam

aspek objektif pendidikan adalah perlu dalam usaha membantu membincangkan penilaian dengan lebih tepat lagi. Soalan-soalan seperti: Apakah murid benar-benar tahu?, Adakah murid benar-benar faham? Adakah mereka mampu menghitung jumlah sesuatu masalah matematik?; seringkali kita anggap mempunyai pengelasan yang sama. Jika kita teliti lebih lanjut, terdapat perbezaan antara murid yang benar-benar tahu, benar-benar faham dan yang boleh menghitung jumlah. Oleh itu, pengwujudan satu sistem pengelasan standard (taksonomi) akan memudahkan guru dan pensyarah mendefinisikan istilah objektif pendidikan agar dapat difahami oleh mereka semua. Taksonomi seharusnya menjadi sumber bantuan terhadap perkembangan kurikulum dan instrumen penilaian. Perspektif mengenai penekanan kepada tingkah laku murid yang tertentu (Contohnya: kebolehan menghitung) akibat daripada penglibatan dalam sesi pengajaran, dapat dikenal pasti oleh guru. Oleh itu guru akan dapat mengelompokkan matlamat sesuatu pengajaran ke dalam kategori yang spesifik. Dengan itu, pengalaman pembelajaran dan instumen penilaian dapat digubal dengan lebih mudah kerana matlamat pendidikan diketahui dengan jelas oleh guru. Pada tahun 1959, Benjamin S. Bloom telah menyunting sebuah buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives Book 1 Cognitive Domain yang mencadangkan pengelasan objektif domain kognitif kepada enam komponen. Enam komponen ini adalah pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Enam komponen ini disusun berdasarkan hirarki daripada yang mudah kepada yang susah dan lebih dikenali sebagai Taksonomi Bloom. Komponen pengetahuan melibatkan murid mengingat kembali perkara khusus dan universal, mengingat semula kaedah dan proses atau mengingat semula sesuatu corak struktur atau latar belakang. Komponen kefahaman melibatkan murid menggunakan bahan yang dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain. Hal ini tercapai apabila murid mampu membuat terjemahan, penafsiran dan ekstrapolasi apa yang dipelajari oleh mereka. Komponen aplikasi pula melibatkan murid menggunakan apa yang telah dipelajari dalam satu situasi baru yang khusus dan konkrit. Sementara komponen analisis pula melibatkan pemecahan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagian kecil agar persamaan dan perbezaan dapat menghuraikan dengan memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Manakala komponen sintesis memungkin murid untuk menggabungkan unsur atau bahan supaya membentuk satu keseluruhan atau kesimpulan. Dengan ini satu pola atau struktur akan terbentuk akibat daripada unsur atau bahan yang digabungkan. Komponen terakhir adalah penilaian di mana murid akan menggunakan pertimbangan kualitatif dan/atau kuantitatif mengenai nilai bahan dan kaedah spesifik untuk sesuatu kriteria yang telah ditetapkan.

Taksonomi Yang DiUbah Suai Pada bulan November, 1996 Lorin Anderson yang merupakan bekas anak murid Bloom bersama David Krathwohl telah mengetuai usaha untuk mengemaskinikan Taksonomi Bloom. Usaha ini didasarkan dengan harapan agar dapat menambah baik taksonomi ini sesuai dengan peredaran masa dan abad ke-21. Ahli-ahlinya adalah terdiri daripada pakar psikologi kognitif, pakar teori kurikulum, pemimpin pendidikan serta pakar pengujian dan pentaksiran. Usaha ini telah berlangsung selama enam tahun. Akhirnya pada tahun 2001, mereka telah menerbitkan hasil penyelidikan yang mengutarakan perubahan dalam tiga kategori iaitu istilah, struktur dan penekanan (Forehand, 2004). Rajah 1(a) dan 1(b) di bawah ini menunjukkan perbezaan tersebut.

HOTS

LOTS Rajah 1(b): Versi Disemak Semula Rajah 1(a): Versi Lama

Perubahan Istilah Rajah 1(a) menunjukkan taksonomi yang lama dan Rajah 1(b) pula mengemukakan taksonomi bagi versi yang disemak semula. Perubahan yang paling ketara adalah terhadap istilah yang digunakan iaitu daripada kata nama (pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian) kepada kata kerja iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Perubahan ini adalah berdasarkan pendapat bahawa taksonomi ini merupakan satu proses aktif. Oleh itu kata kerja adalah lebih sesuai digunakan kerana cirinya yang menjelaskan tentang tindakan yang dibuat. Daripada segi istilah juga, perkataan pengetahuan telah diubah kepada mengingat. Pengetahuan adalah hasil atau produk daripada proses berfikir, maka istilah mengingat adalah lebih sesuai untuk menggambarkan kategori berfikir. Istilah kefahaman pula diubah kepada memahami. Sementara itu, sintesis diubah kepada mencipta. Dalam hal ini, versi yang lama meletakkan sintesis di bawah penilaian dalam hirarki taksonomi. Manakala bagi versi disemak semula, mencipta merupakan puncak bagi hirarki tersebut. Dalam hal yang berkaitan, berfikir secara kreatif (mencipta) adalah lebih kompleks daripada berfikir secara kritikal (menilai). Seseorang murid boleh berfikir secara kritikal tanpa menjadi kreatif tetapi murid yang kreatif memerlukan cara berfikir yang kritikal. Dengan itu, menilai seharusnya berada pada hirarki yang lebih bawah daripada mencipta. Istilah-istilah baru tersebut didefinisikan seperti yang terdapat dalam Jadual 1 di bawah ini.

Jadual 1: Istilah dan definisi bagi Taksonomi Bloom yang disemak semula

Istilah Mengingat

Definisi Mendapatkan kembali, mengeluar kembali dan mengingat semula pengetahuan yang relevan daripada ingatan jangka panjang. Contoh perkataan: Kenal pasti, Senaraikan, Ceritakan, Namakan, ... Persoalan: Adakah murid boleh mengingat semula maklumat?

Memahami

Membina makna daripada maklumat lisan, tulisan dan grafik melalui menginterpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasi, membuat ringkasan, membuat inferens, membanding dan menjelaskan. Contoh perkataan: Buat interpretasi, Berikan contoh, Ringkaskan, Buat parafrasa, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjelaskan idea atau konsep?

Mengaplikasi

Menggunakan prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Contoh perkataan: Dengan menggunakan, Laksanakan, Hitungkan, ... Persoalan: Bolehkah murid menggunakan pengetahuan baru dalam situasi biasa yang lain?

Menganalisis

Memecahkan bahan kepada bahagian kecil, menentukan bagaimana bahagian-bahagian kecil berkait antara satu sama lain dan terhadap struktur atau kegunaan umum melalui perbandingan, menyusun atur dan attributing. Contoh perkataan: Bandingkan, Susun atur, Susun semula, ... Persoalan: Adakah murid boleh membezakan antara bahagian-bahagian kecil? Membuat penghakiman berdasarkan kriteria dan piawaian melalui semakan dan kritikan. Contoh perkataan: Berikan hujah anda, kritik, sokong, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjustifikasikan sesuatu keputusan atau tindakan yang diambil?

Menilai

Mencipta

Menyatukan elemen-elemen untuk membentuk satu gagasan umum yang koheren atau berfungsi; menyusun atur elemen ke bentuk atau struktur baru melalui penjanaan, perancangan dan penghasilan. Contoh perkataan: Rekakan, Binakan, Rancangkan, Hasilkan, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjanakan produk baru, idea baru atau pandangan yang baru?

Perubahan Struktur

Taksonomi Bloom yang lama mempunyai hanya satu dimensi. Manakala versi yang disemak semula terdiri daripada dua dimensi iaitu Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Proses Kognitif. Dimensi Pengetahuan memfokuskan kepada jenis pengetahuan yang dipelajari yang dibahagikan kepada empat bentuk iaitu pengetahuan fakta, konsep, prosedur dan metakognitif. Dalam hal ini, metakognitif merujuk kepada kesedaran terhadap kefahaman diri dan mampu memperbaiki kefahaman tersebut jika berlaku kesalahfahaman. Sementara Dimensi Proses Kognitif memfokuskan proses yang digunakan untuk belajar iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadual 2 di bawah menunjukkan hal ini. Jadual 2: Taksonomi Bloom yang disemak semula

Dimensi Pengetahuan Pengetahuan fakta Pengetahuan konsep Pengetahuan proses Pengetahuan meta-kognitif

Dimensi Proses Kognitif


Mengingat Senarai List Terangkan Describe Bentangkan Tabulate Kegunaan sesuai Appropriate use Memahami Ringkaskan Summarise Interpret Interpret Ramalkan Predict Laksanakan Execute Mengaplikasi Klasifikasi Classify Eksperimen Experiment Hitungkan Calculate Binakan Construct Menganalisis Aturan Order Hurai Explain Bezakan Differentiate Rumuskan Achieve Menilai Susunan Rank Taksir Assess Simpulkan Conclude Tindakan Action Mencipta Gabungkan Combine Rancangkan Plan Gubah Compose Wujudkan Actualise

Perubahan Penekanan Bagi versi yang lama, Bloom menyatakan bahawa taksonomi tersebut telah digunakan secara tidak dijangka (unexpectedly) oleh ramai orang (Bloom, 1956). Taksonomi ini sesuai digunakan bagi murid di peringkat awal persekolahan mereka. Manakala taksonomi yang disemak semula menekankan sasaran penggunaanya kepada pengguna yang lebih ramai. Sasaran ini termasuklah murid di sekolah rendah, menengah serta pelajar di universiti atau kolej. Penekanan ini berasaskan anggapan bahawa taksonomi yang disemak semula adalah alat yang lebih tulen (authentic) untuk merancang kurikulum, penyampaian instruksional dan pentaksiran (oz-TeacherNet, 2001) (dalam Forehand, 2004). Contoh Ayat dan Aktiviti Jadual 3: Contoh ayat dan aktiviti bagi taksonomi yang disemak semula Kategori Mengingat Contoh Permulaan Ayat Apakah yang berlaku selepas ...? Berapakah bilangan ...? Apakah yang dimaksudkan...? Siapakah orang ...? Namakan ...? Ceritakan apakah yang berlaku... Siapakah yang bercakap ...? Manakah yang benar atau palsu...? Kenal pasti siapa...? Namakan semua bahan ...? Tuliskan dalam ayat anda sendiri. Terangkan... Apakah yang anda rasa akan berlaku selepas ini? Siapakah yang anda fikir ...? Apakah idea utama ...? Lakarkan jalan cerita ...? Terangkan mengapa watak tersebut ...? Aktiviti dan hasil Menyenaraikan kejadian utama. Membuat jadual waktu peristiwa. Membuat carta drpd fakta. Menulis senarai drpd maklumat yang boleh diingat. Membaca sajak/puisi.

Memahami

Menggunting atau melukis gambar untuk menunjukkan peristiwa. Melukis kartun untuk menunjukkan turutan peristiwa. Menulis dan membuat persembahan berdasarkan satu cerita. Menceritakan peristiwa dgn ayat sendiri. Menulis laporan ringkas. Menyediakan carta alir.

Membuat buku mewarna. Mengaplikasi Adakah anda tahu maklumat lain tentang ...? Bolehkah anda kumpulkan mengikut ciri seperti ...? Apakah faktor yang anda akan ubah jika ...? Apakah soalan yang anda akan tanya ...? Daripada maklumat tersebut, bolehkah anda membina set arahan ...? Peristiwa yang manakah tidak seharusnya berlaku? Jika ... berlaku, apakah kemungkinan penamatnya? Bagaimana ... sama seperti ...? Apakah kemungkinan lain ...? Mengapakah ... perubahan berlaku? Terangkan apa yang sepatutnya berlaku ...? Bolehkan anda bezakan ...? Apakah punca di sebalik ...? Apakah masalah dihadapi ...? Adakah lebih baik ...? Berikan hujah anda ... Pertahankan pernyataan ... Adakah baik atau buruk ...? Bagaimanakah anda akan mengatasi masalah ....? Apakah perubahan yang ...? Adakah anda percaya ...? Apakah yang anda rasa, sekiranya ...? Setakat manakah keberkesanan ...? Sejauh manakah anda yakin ...? Hasilkan satu binaan ... Cadangkan satu penyelesaian munasabah ... Apakah akan berlaku sekiranya .? Kemukakan kertas cadangan ... Berapa banyak carakah ...? Bina satu model untuk menunjukkan ... Buat satu diorama untuk menunjukkan ... Buat buku skrap berkaitan ... Buat model tanah liat ... Ambil koleksi gambar foto untuk menunjukkan ... Bina sebuah puzzle game. Tuliskan buku teks berkaitan topik ... Mereka bentuk soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Menulis iklan untuk menjual produk. Membuat carta alir untuk menunjukkan peringkat kritikal. Membina graf untuk menunjukkan maklumat khusus. Membuat family-tree untuk menunjukkan pertalian. Membuat drama ttg apa yang dipelajari. Menulis biografi orang yang dikaji. Menyediakan laporan. Melaksanakan debat. Menulis buku peraturan dan yakinkan pembaca. Menubuhkan panel untuk membincangkan pandangan. Menulis surat nasihat terhadap keperluan perubahan. Menulis Laporan Tahunan. Menyediakan kertas kes untuk menjelaskan pandangan.

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Mencipta mesin. Mereka bentuk bangunan. Mereka produk baru. Menulis tentang perasaan... Menulis cereka, lagu, sajak... Mereka bentuk kulit album

Kepentingan Taksonomi Bloom Taksonomi Bloom yang terdiri daripada enam aras telah digunakan sejak lama dahulu oleh guru di merata dunia. Taksonomi ini merupakan pengelasan secara sistematik bagi proses berfikir dan belajar. Pengelasan ini membantu guru mengukur keupayaan murid mereka. Aras yang tinggi dalam hirarki, memerlukan penguasaan terhadap aras yang lebih rendah. Contohnya, jika seseorang murid itu mampu menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti menganalisis; maka mereka dianggap telah menguasai hirarki yang lebih bawah iaitu aktiviti mengingat, memahami dan mengaplikasi. Dengan perkembangan drastik dalam bidang pendidikan, taksonomi yang disemak semula menyediakan alat yang lebih sesuai untuk digunakan oleh guru-guru. Struktur yang baru memaparkan konsep yang menyeluruh dan jelas berkait dengan penyelarasan antara piawaian dan matlamat pendidikan, objektif, produk dan aktiviti (Krathwohl, 2002). Penyelarasan objektif pendidikan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan merupakan satu keperluan. Bagi Malaysia, penyelarasan ini telahpun berlaku dengan wujudnya sistem pendidikan kita yang berpusat. Oleh itu, penggunaan

taksonomi yang disemak semula ini bukan merupakan masalah yang besar bagi guru-guru di Malaysia. Kesimpulan Perubahan terhadap Taksonomi Bloom merupakan satu usaha murni untuk menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam mendefinisikan objektif pendidikan. Perubahan ini merupakan satu input yang amat baik untuk kita renungkan agar proses penilaian yang kita laksanakan terhadap murid atau pelajar kita lebih tepat. Perubahan terhadap istilah, struktur dan penekanan memberikan satu perspektif yang berbeza kerana kita telah terbiasa dengan taksonomi yang lama. Justeru itu, kefahaman mendalam tentang taksonomi yang baru akan memudahkan kita menggunakannya dalam menguji, mengukur, menilai dan mentaksir murid atau pelajar. Dalam hal ini, taksonomi yang baru, boleh digunakan untuk murid atau pelajar di peringkat awal persekolahan hinggalah ke universiti. Selama ini, warga pendidik di Malaysia telah menggunakan taksonomi yang lama secara meluas sama ada di sekolah, pusat latihan atau universiti. Dan mungkin timbul persoalan dalam minda kita, adakah perubahan ini kita perlukan. Atau kita ingin lihat perkara ini berlalu begitu sahaja. Kita akan tentukan perkara ini secara bersama.

Rujukan

Bloom, B. S. 1956. Taxonomy of educational objectives - book 1 cognitive domain. London: Longman Group Limited. Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. & Masia, B. B. 1964. Taxonomy of educational objectives - book 2 affective domain. London: Longman Group Limited. Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. & Masia, B. B. 1964. Taxonomy of educational objectives - book 2 affective domain. London: Longman Group Limited. Forehand, M. 2004. Blooms taxonomy: from emerging perspectives on learning, teaching and technology. http://projects.coe.uga.edu [1 september 2010]. Krathwohl, D. R. 2002. A revision of Blooms taxonomy. Theory into Practice. 41(4): 212-218.

Artikel 5: TAKSONOMI BLOOM: PERUBAHAN YANG DIPERLUKAN?

Kamaruzaman Moidunny, PhD Institut Aminuddin Baki Sri Layang, Genting Highlands

Pengenalan

Bermula pada tahun 1948, di Boston, Amerika Syarikat, sekumpulan ahli psikologi telah berbincang tentang kesulitan melaksanakan penilaian dalam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tiadanya rangka rujukan yang dipersetujui bersama semasa menilai aspek-aspek yang terdapat dalam bidang tersebut. Dalam hal yang berkaitan, proses pembentukan ujian dilihat sebagai satu pelan induk yang akan menjelaskan kandungan, pengalaman manusia atau aspek kendiri orang yang dinilai. Tambahan pula, objektif pendidikan seringkali dinyatakan sebagai ungkapan yang menjemukan dan klise yang tidak bermakna. Ungkapan seperti berfikir atau menyelesaikan masalah seringkali mempunyai definisi yang pelbagai serta kabur menyebabkan berlaku ketidakseragaman dalam menyediakan pengalaman pembelajaran dan instumen penilaian kepada murid yang terlibat. Mereka juga berpendapat bahawa objektif pendidikan perlu diubah agar lebih jelas dan bermakna.

Objektif pendidikan boleh didefinisikan sebagai istilah yang memperihalkan matlamat terhadap proses pendidikan iaitu hasil pembelajaran yang disebabkan oleh aktiviti instruksional (pengajaran). Objektif-objektif ini pula seringkali dipanggil standard oleh pakar-pakar pendidikan dalam menetapkan hala tuju sesebuah organisasi pendidikan.

Sehubungan dengan perbahasan ahli-ahli psikologi pendidikan di Amerika Syarikat tersebut, maka muncullah tiga domain pembahagian objektif pendidikan iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Objektif domain kognitif merupakan objektif yang berubah-ubah daripada mengingati semula bahan yang telah dipelajari sehinggalah mensintesis bahan baru dengan cara yang kreatif dan asli. Objektif domain afektif pula memfokuskan perasaan atau emosi. Minat, sikap, apresiasi, nilai dan emosi merupakan contoh elemen yang terdapat dalam domain afektif ini. Objektif domain psikomotor pula menekankan kemahiran otot dalam mengendalikan objek atau tindakan yang memerlukan koordinasi otot. Ahli psikologi juga berpendapat bahawa tidak ada satu objektif pendidikanpun yang mempunyai hanya satu jenis domain khusus. Sebagai contohnya, jika kita menguji objektif kognitif, di dalamnya juga terdapat elemen afektif dan elemen psikomotor. Jika kita menguji domain psikomotor, elemen kognitif dan afektif juga akan wujud bersama penilaian tersebut. Pengwujudan ketiga-tiga domain ini hanya untuk memudahkan ahli psikologi memberikan penekanan terhadap domain yang paling dominan dalam sesuatu penilaian.

Kebanyakan objektif pendidikan di peringkat sekolah, institusi perguruan dan universiti menekankan kepada konsep pengukuran, pengujian, pentaksiran dan penilaian terhadap murid atau pelajarnya. Dalam hal ini, kebiasaannya peperiksaan digunakan untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran mereka selepas belajar sesuatu kandungan mata pelajaran yang khusus. Dengan itu, objektif bagi domain kognitif menjadi suatu keutamaan kepada organisasi pendidikan dalam mengukur kemahiran yang diperoleh oleh murid atau pelajarnya. Objektif ini didefiniskan, disertakan dengan tingkah laku yang perlu dikuasai oleh murid dan juga mengandungi instrumen penilaian.

Taksonomi Bloom

Taksonomi bermaksud satu set pengelasan yang disusun dan disesuaikan atas dasar yang konsisten (Bloom, 1964). Dalam perkataan lain, taksonomi merupakan sistem pengelasan objektif pendidikan yang merupakan set yang didefinisikan dengan seberapa tepat yang mungkin serta disusun daripada konsep yang ringkas kepada yang kompleks. Susunan daripada objektif pendidikan yang konkrit kepada yang abstrak menyediakan satu rangka bagi kategori matlamat pendidikan; yang akan memudahkan guru untuk menentukan tahap penguasaan murid mereka. Taksonomi perlu diuji agar selaras dengan bukti secara teoritikal dan empirikal. Dalam bidang pendidikan, pengelasan dalam aspek objektif pendidikan adalah perlu dalam usaha membantu membincangkan penilaian dengan lebih tepat lagi. Soalan-soalan seperti: Apakah murid benar-benar tahu?, Adakah murid benar-benar faham? Adakah mereka mampu menghitung jumlah sesuatu masalah matematik?; seringkali kita anggap mempunyai pengelasan yang sama. Jika kita teliti lebih lanjut, terdapat perbezaan antara murid yang benar-benar tahu, benar-benar faham dan yang boleh menghitung jumlah. Oleh itu, pengwujudan satu sistem pengelasan standard (taksonomi) akan memudahkan guru dan pensyarah mendefinisikan istilah objektif pendidikan agar dapat difahami oleh mereka semua. Taksonomi seharusnya menjadi sumber bantuan terhadap perkembangan kurikulum dan instrumen penilaian. Perspektif mengenai penekanan kepada tingkah laku murid yang tertentu (Contohnya: kebolehan menghitung) akibat daripada penglibatan dalam sesi pengajaran, dapat dikenal pasti oleh guru. Oleh itu guru akan dapat mengelompokkan matlamat sesuatu pengajaran ke dalam kategori yang spesifik. Dengan itu, pengalaman pembelajaran dan instumen penilaian dapat digubal dengan lebih mudah kerana matlamat pendidikan diketahui dengan jelas oleh guru.

Pada tahun 1959, Benjamin S. Bloom telah menyunting sebuah buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives Book 1 Cognitive Domain yang mencadangkan pengelasan objektif domain kognitif kepada enam komponen. Enam komponen ini adalah pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Enam komponen ini disusun berdasarkan hirarki daripada yang mudah kepada yang susah dan lebih dikenali sebagai Taksonomi Bloom.

Komponen pengetahuan melibatkan murid mengingat kembali perkara khusus dan universal, mengingat semula kaedah dan proses atau mengingat semula sesuatu corak struktur atau latar belakang. Komponen kefahaman melibatkan murid menggunakan bahan yang dikomunikasikan tanpa perlu menghubungkannya dengan bahan lain. Hal ini tercapai apabila murid mampu membuat terjemahan, penafsiran dan ekstrapolasi apa yang dipelajari oleh mereka. Komponen aplikasi pula melibatkan murid menggunakan apa yang telah dipelajari dalam satu situasi baru yang khusus dan konkrit. Sementara komponen analisis pula melibatkan pemecahan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagian kecil agar persamaan dan perbezaan dapat menghuraikan dengan memberikan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Manakala komponen sintesis memungkin murid untuk menggabungkan unsur atau bahan supaya membentuk satu keseluruhan atau kesimpulan. Dengan ini satu pola atau struktur akan terbentuk akibat daripada unsur atau bahan yang digabungkan. Komponen terakhir adalah penilaian di mana murid akan menggunakan pertimbangan kualitatif dan/atau kuantitatif mengenai nilai bahan dan kaedah spesifik untuk sesuatu kriteria yang telah ditetapkan.

Taksonomi Yang DiUbah Suai

Pada bulan November, 1996 Lorin Anderson yang merupakan bekas anak murid Bloom bersama David Krathwohl telah mengetuai usaha untuk mengemaskinikan Taksonomi Bloom. Usaha ini didasarkan dengan harapan agar dapat menambah baik taksonomi ini sesuai dengan peredaran masa dan abad ke-21. Ahli-ahlinya adalah terdiri daripada pakar psikologi kognitif, pakar teori kurikulum, pemimpin pendidikan serta pakar pengujian dan pentaksiran. Usaha ini telah berlangsung selama enam tahun. Akhirnya pada tahun 2001, mereka telah menerbitkan hasil penyelidikan yang mengutarakan perubahan dalam tiga kategori iaitu istilah, struktur dan penekanan (Forehand, 2004). Rajah 1(a) dan 1(b) di bawah ini menunjukkan perbezaan tersebut.

HOTS

LOTS

Rajah 1(b): Versi Disemak Semula

Rajah 1(a): Versi Lama

Perubahan Istilah

Rajah 1(a) menunjukkan taksonomi yang lama dan Rajah 1(b) pula mengemukakan taksonomi bagi versi yang disemak semula. Perubahan yang paling ketara adalah terhadap istilah yang digunakan iaitu daripada kata nama (pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian) kepada kata kerja iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Perubahan ini adalah berdasarkan pendapat bahawa taksonomi ini merupakan satu proses aktif. Oleh itu kata kerja adalah lebih sesuai digunakan kerana cirinya yang menjelaskan tentang tindakan yang dibuat.

Daripada segi istilah juga, perkataan pengetahuan telah diubah kepada mengingat. Pengetahuan adalah hasil atau produk daripada proses berfikir, maka istilah mengingat adalah lebih sesuai untuk menggambarkan kategori berfikir. Istilah kefahaman pula diubah kepada memahami. Sementara itu, sintesis diubah kepada mencipta. Dalam hal ini, versi yang lama meletakkan sintesis di bawah penilaian dalam hirarki taksonomi. Manakala bagi versi disemak semula, mencipta merupakan puncak bagi hirarki tersebut. Dalam hal yang berkaitan, berfikir secara kreatif (mencipta) adalah lebih kompleks daripada berfikir secara kritikal (menilai). Seseorang murid boleh berfikir secara kritikal tanpa menjadi kreatif tetapi murid yang kreatif memerlukan cara berfikir yang kritikal. Dengan itu, menilai seharusnya berada pada hirarki yang lebih bawah daripada mencipta. Istilah-istilah baru tersebut didefinisikan seperti yang terdapat dalam Jadual 1 di bawah ini.

Jadual 1: Istilah dan definisi bagi Taksonomi Bloom yang disemak semula

Istilah Mengingat

Definisi Mendapatkan kembali, mengeluar kembali dan mengingat semula pengetahuan yang relevan daripada ingatan jangka panjang.

Contoh perkataan: Kenal pasti, Senaraikan, Ceritakan, Namakan, ... Persoalan: Adakah murid boleh mengingat semula maklumat?

Memahami

Membina makna daripada maklumat lisan, tulisan dan grafik melalui menginterpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasi, membuat ringkasan, membuat inferens, membanding dan menjelaskan.

Contoh perkataan: Buat interpretasi, Berikan contoh, Ringkaskan, Buat

parafrasa, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjelaskan idea atau konsep?

Mengaplikasi

Menggunakan prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

Contoh perkataan: Dengan menggunakan, Laksanakan, Hitungkan, ... Persoalan: Bolehkah murid menggunakan pengetahuan baru dalam situasi biasa yang lain?

Menganalisis

Memecahkan bahan kepada bahagian kecil, menentukan bagaimana bahagian-bahagian kecil berkait antara satu sama lain dan terhadap struktur atau kegunaan umum melalui perbandingan, menyusun atur dan attributing.

Contoh perkataan: Bandingkan, Susun atur, Susun semula, ... Persoalan: Adakah murid boleh membezakan antara bahagian-bahagian kecil? Menilai Membuat penghakiman berdasarkan kriteria dan piawaian melalui semakan dan kritikan.

Contoh perkataan: Berikan hujah anda, kritik, sokong, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjustifikasikan sesuatu keputusan atau tindakan yang diambil?

Mencipta

Menyatukan elemen-elemen untuk membentuk satu gagasan umum yang koheren atau berfungsi; menyusun atur elemen ke bentuk atau struktur baru melalui penjanaan, perancangan dan penghasilan.

Contoh perkataan: Rekakan, Binakan, Rancangkan, Hasilkan, ... Persoalan: Adakah murid boleh menjanakan produk baru, idea baru atau pandangan yang baru?

Perubahan Struktur

Taksonomi Bloom yang lama mempunyai hanya satu dimensi. Manakala versi yang disemak semula terdiri daripada dua dimensi iaitu Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Proses Kognitif. Dimensi Pengetahuan memfokuskan kepada jenis pengetahuan yang dipelajari yang dibahagikan kepada empat bentuk iaitu pengetahuan fakta, konsep, prosedur dan metakognitif. Dalam hal ini, metakognitif merujuk kepada kesedaran terhadap kefahaman diri dan mampu memperbaiki kefahaman tersebut jika berlaku kesalahfahaman. Sementara Dimensi Proses Kognitif memfokuskan proses yang digunakan untuk belajar iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadual 2 di bawah menunjukkan hal ini.

Jadual 2: Taksonomi Bloom yang disemak semula

Dimensi Pengetahua n Pengetahuan fakta Pengetahuan konsep

Dimensi Proses Kognitif Mengingat Memaham i Ringkaskan Summarise Interpret Interpret Mengaplikas i Klasifikasi Classify Eksperimen Experiment Menganalisi s Aturan Order Hurai Explain Menilai Mencipta

Senarai List Terangkan Describe

Susunan Rank Taksir Assess

Gabungkan Combine Rancangka n Plan

Pengetahuan proses

Bentangkan Ramalkan Tabulate Predict

Hitungkan Calculate

Bezakan Differentiate

Simpulka n Conclude

Gubah Compose

Pengetahuan metakognitif

Kegunaan sesuai Appropriat e use

Laksanakan Execute

Binakan Construct

Rumuskan Achieve

Tindakan Action

Wujudkan Actualise

Perubahan Penekanan

Bagi versi yang lama, Bloom menyatakan bahawa taksonomi tersebut telah digunakan secara tidak dijangka (unexpectedly) oleh ramai orang (Bloom, 1956). Taksonomi ini sesuai digunakan bagi murid di peringkat awal persekolahan mereka. Manakala taksonomi yang disemak semula menekankan sasaran penggunaanya kepada pengguna yang lebih ramai. Sasaran ini termasuklah murid di sekolah rendah, menengah serta pelajar di universiti atau kolej. Penekanan ini berasaskan anggapan bahawa taksonomi yang disemak semula adalah alat yang lebih tulen (authentic) untuk merancang kurikulum, penyampaian instruksional dan pentaksiran (oz-TeacherNet, 2001) (dalam Forehand, 2004).

Contoh Ayat dan Aktiviti Jadual 3: Contoh ayat dan aktiviti bagi taksonomi yang disemak semula

Kategori Mengingat

Contoh Permulaan Ayat Apakah yang berlaku selepas ...? Berapakah bilangan ...? Apakah yang dimaksudkan...? Siapakah orang ...? Namakan ...? Ceritakan apakah yang berlaku... Siapakah yang bercakap ...? Manakah yang benar atau palsu...? Kenal pasti siapa...? Namakan semua bahan ...?

Aktiviti dan hasil Menyenaraikan kejadian utama. Membuat jadual waktu peristiwa. Membuat carta drpd fakta. Menulis senarai drpd maklumat yang boleh diingat. Membaca sajak/puisi.

Memahami

Tuliskan dalam ayat anda sendiri. Terangkan...

Menggunting atau melukis gambar untuk menunjukkan peristiwa.

Melukis kartun untuk menunjukkan Apakah yang anda rasa akan berlaku turutan peristiwa. selepas ini? Menulis dan membuat Siapakah yang anda fikir ...? persembahan berdasarkan satu cerita. Apakah idea utama ...? Lakarkan jalan cerita ...? Menceritakan peristiwa dgn ayat

Terangkan mengapa watak tersebut ...?

sendiri. Menulis laporan ringkas. Menyediakan carta alir. Membuat buku mewarna.

Mengaplikasi

Adakah anda tahu maklumat lain tentang ...? Bolehkah anda kumpulkan mengikut ciri seperti ...? Apakah faktor yang anda akan ubah jika ...? Apakah soalan yang anda akan tanya ...? Daripada maklumat tersebut, bolehkah anda membina set arahan ...?

Bina satu model untuk menunjukkan ... Buat satu diorama untuk menunjukkan ... Buat buku skrap berkaitan ... Buat model tanah liat ... Ambil koleksi gambar foto untuk menunjukkan ... Bina sebuah puzzle game. Tuliskan buku teks berkaitan topik ... Mereka bentuk soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Menulis iklan untuk menjual produk. Membuat carta alir untuk menunjukkan peringkat kritikal. Membina graf untuk menunjukkan maklumat khusus. Membuat family-tree untuk menunjukkan pertalian. Membuat drama ttg apa yang dipelajari. Menulis biografi orang yang dikaji. Menyediakan laporan.

Menganalisis

Peristiwa yang manakah tidak seharusnya berlaku? Jika ... berlaku, apakah kemungkinan penamatnya? Bagaimana ... sama seperti ...? Apakah kemungkinan lain ...? Mengapakah ... perubahan berlaku? Terangkan apa yang sepatutnya berlaku ...? Bolehkan anda bezakan ...? Apakah punca di sebalik ...? Apakah masalah dihadapi ...?

Menilai

Adakah lebih baik ...?

Melaksanakan debat. Menulis buku peraturan dan

Berikan hujah anda ... Pertahankan pernyataan ... Adakah baik atau buruk ...? Bagaimanakah anda akan mengatasi masalah ....? Apakah perubahan yang ...? Adakah anda percaya ...? Apakah yang anda rasa, sekiranya ...? Setakat manakah keberkesanan ...? Sejauh manakah anda yakin ...?

yakinkan pembaca. Menubuhkan panel untuk membincangkan pandangan. Menulis surat nasihat terhadap keperluan perubahan. Menulis Laporan Tahunan. Menyediakan kertas kes untuk menjelaskan pandangan.

Mencipta

Hasilkan satu binaan ... Cadangkan satu penyelesaian munasabah ... Apakah akan berlaku sekiranya .? Kemukakan kertas cadangan ... Berapa banyak carakah ...?

Mencipta mesin. Mereka bentuk bangunan. Mereka produk baru. Menulis tentang perasaan... Menulis cereka, lagu, sajak... Mereka bentuk kulit album

Kepentingan Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom yang terdiri daripada enam aras telah digunakan sejak lama dahulu oleh guru di merata dunia. Taksonomi ini merupakan pengelasan secara sistematik bagi proses berfikir dan belajar. Pengelasan ini membantu guru mengukur keupayaan murid mereka. Aras yang tinggi dalam hirarki, memerlukan penguasaan terhadap aras yang lebih rendah. Contohnya, jika seseorang murid itu mampu menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti menganalisis; maka mereka dianggap telah menguasai hirarki yang lebih bawah iaitu aktiviti mengingat, memahami dan mengaplikasi.

Dengan perkembangan drastik dalam bidang pendidikan, taksonomi yang disemak semula menyediakan alat yang lebih sesuai untuk digunakan oleh guru-guru. Struktur yang baru memaparkan konsep yang menyeluruh dan jelas berkait dengan penyelarasan antara piawaian dan matlamat pendidikan, objektif, produk dan aktiviti (Krathwohl, 2002). Penyelarasan objektif pendidikan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan merupakan satu keperluan. Bagi Malaysia, penyelarasan ini telahpun berlaku dengan wujudnya sistem pendidikan kita yang berpusat. Oleh itu, penggunaan taksonomi yang disemak semula ini bukan merupakan masalah yang besar bagi guruguru di Malaysia.

Kesimpulan

Perubahan terhadap Taksonomi Bloom merupakan satu usaha murni untuk menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam mendefinisikan objektif pendidikan. Perubahan ini merupakan satu input yang amat baik untuk kita renungkan agar proses penilaian yang kita laksanakan terhadap murid atau pelajar kita lebih tepat. Perubahan terhadap istilah, struktur dan penekanan memberikan satu perspektif yang berbeza kerana kita telah terbiasa dengan taksonomi yang lama. Justeru itu, kefahaman mendalam tentang taksonomi yang baru akan memudahkan kita menggunakannya dalam menguji, mengukur, menilai dan mentaksir murid atau pelajar. Dalam hal ini, taksonomi yang baru, boleh digunakan untuk murid atau pelajar di peringkat awal persekolahan hinggalah ke universiti.

Selama ini, warga pendidik di Malaysia telah menggunakan taksonomi yang lama secara meluas sama ada di sekolah, pusat latihan atau universiti. Dan mungkin timbul persoalan dalam minda kita, adakah perubahan ini kita perlukan. Atau kita ingin lihat perkara ini berlalu begitu sahaja. Kita akan tentukan perkara ini secara bersama.

Rujukan

Bloom, B. S. 1956. Taxonomy of educational objectives - book 1 cognitive domain. London: Longman Group Limited.

Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. & Masia, B. B. 1964. Taxonomy of educational objectives - book 2 affective domain. London: Longman Group Limited.

Bloom, B. S., Krathwohl, D. R. & Masia, B. B. 1964. Taxonomy of educational objectives - book 2 affective domain. London: Longman Group Limited.

Forehand, M. 2004. Blooms taxonomy: from emerging perspectives on learning, teaching and technology. http://projects.coe.uga.edu [1 september 2010].

Krathwohl, D. R. 2002. A revision of Blooms taxonomy. Theory into Practice. 41(4): 212-218.

Posted by Dr. Kamaruzaman Moidunny at 20:17

http://kamaruzamanmoidunny.blogspot.com/2012/09/taksonomi-bloom-perubahan-yang.html
Sunday, 16 September 2012

Artikel English pdf 1 https://groups.google.com/forum/#!topic/trainers_club/TPjb6uaGubM


Adi Wijaksana

2011/5/1

Jurnal

http://myais.fsktm.um.edu.my/5307/1/14.pdf

Prof. Dr. Mustaji, M.Pd Pensyarah Program Pengajian TP FIP Universitas Negeri Surabaya

Abstrak. Pengembangan kemampuan berfikir kristis dan kreatif serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan pelajar adalah penting. Kesedaran ini perlu dijadikan pijakan dalam pembangunan kurikulum dengan mengedepankan pembelajaran konstekstual. Untuk itu para guru perlu berbuat, merancang secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. Kemampuan berfikir kristis dan kreatif dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. Kemampuan itu da merangkumi beberapa hal, diantaranya, (1) membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, (2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah, (3) menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berfikir yang terburu-buru, kabur dan sempit, (5) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan (6) bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik A. Pengenalan Sering kita mendengar ungkapan dari seorang guru mengenai banyaknya pelajar yang `tidak berfikir '. Mereka pergi ke sekolah tetapi cara belajar mereka terbatas mendengar keterangan guru, kemudian tidak cuba memahami materi yang diajarkan oleh guru. Saat ujian, para pelajar mendedahkan kembali materi yang telah mereka hafalkan itu. Cara belajar seperti ini, bukanlah suatu kejayaan, dan merupakan cara belajar yang tidak kita inginkan. Mengenai nilai dan ujian, harus diakui bahawa pelajar tersebut boleh menjawab soalan. Sebahagian daripada mereka mungkin mendapat nilai yang tinggi dan dianggap pelajar yang berjaya. Walaupun belum ada hasil kajian yang kongkret, bahawa seandainya para pelajar tersebut ditanya-setelah ujian selesai-apakah mereka masih ingat bahan-bahan yang telah mereka pelajari, maka tidak hairan kalau mereka sudah lupa apa yang telah mereka pelajari. Proses pembelajaran sebagaimana digambarkan di atas banyak kita dapati di sekolahsekolah. Proses pembelajaran baru dilaknasakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada peringkat rendah yakni mengetahui, memahami, dan menggunakan belum mampu menumbuhkan kebiasaan berfikir kreatif yakni suatu yang paling intipati dimensi belajar.Sebahagian besar guru belum merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berfikir (Kamdi, 2002) Proses pembelajaran sebahagian besar masih menjadikan anak tidak boleh, menjadi boleh. Kegiatan belajar berupa kegiatan menambah pengetahuan, kegiatan menghadiri, mendengar dan mencatat

penjelasan guru, serta menjawab secara tertulis soal-soal yang diberikan saat berlangsungnya ujian. Pembelajaran baru dilaksanakan pada tataran proses menyampaikan, memberikan, memindahkan ilmu pengetahuan dari guru kepada pelajar. Dalam tataran ini pelajar yang sedang belajar bersifat pasif, menerima apa saja yang diberikan guru, tanpa diberikan peluang untuk membina sendiri pengetahuan yang diperlukan dan diminatinya. Pelajar sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia kerana diberi otak, dibelenggu oleh guru. Pelajar yang jelas-jelas dikaruniai otak seharusnya diberdayagunakan, difasilitasi, dimotivasi, dan diberi kesempatan, untuk berfikir, bernalar, berkolaborasi, untuk mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan minat dan keperluannya serta diberi kebebasan untuk belajar.Pemahaman yang keliru bahkan telah menjadi "mitos" bahawa belajar adalah proses menerima, mengingat, mengeluarkan semula kembali pengetahuan yang selama ini diyakini banyak tenaga keguruan perlu diubah. Jalaluddin Rakhmad (2005) dalam buku Belajar Cerdas, menyatakan bahawa belajar itu harus berasaskan otak. Dengan kata lain revolusi belajar bermula dari otak. Otak adalah organ paling vital manusia yang selama ini kurang dipedulikan oleh guru dalam pembelajaran. Pakar komunikasi mendedahkan kalau kita ingin cerdas maka kita harus terlebih dahulu menumbangkan mitos-mitos tentang kecerdasan Sebenarnya para guru telah menyedari bahawa pembelajaran berfikir agar anak menjadi cerdas, kritis, dan kreatif serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah penting. Kesedaran ini juga telah mendasari pengembangan kurikulum kita yang kini lebih lebih mengedepankan pembelajaran konstekstual. Akan tetapi sebahagian benar guru belum berbuat, belum merancang secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar (Drost, 1998, Mangunwijaya, 1998) Menurut pandangan Slavin (1997) dalam proses pembelajaran guru hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada pelajar. Pelajar perlu membina pengetahuannnya sendiri dalam dengan mendayagunakan otaknya untuk berfikir.Guru dapat membantu proses ini, dengan cara-cara membelajarkan, mendesain maklumat menjadi lebih bermakna dan lebih relevan bagi keperluan pelajar. Caranya dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mencari atau menerapkan sendiri idea-idea, dan dengan mengajak mereka agar menyedari dan secara sedar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Menurut Nur (1999), guru sebaiknya hanya memberi "tangga" yang boleh membantu pelajar mencapai tahap pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar pelajar sendiri yang memanjat tangga tersebut. B. Pembahasan Definisi berfikir masih diperdebatkan dikalangan pakar pendidikan. Diantara mereka masih terdapat pandangan yang berbeza-beza. Walaupun tafsiran mereka itu berbeza-beza, namun umunya para tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Berfikir ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya

membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. Berfikir adalah kegiatan memfokuskan pada eksplorasi idea, memberikan pelbagai kemungkinan-kemungkinan dan mencari jawapan-jawapan yang lebih benar. Dalam konteks pembelajaran, pembangunan kemampuan berfikir ditujukan untuk beberapa hal, diantaranya adalah (1) mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, misalnya luwes, reflektif, ingin tahu, mampu mengambil risiko, tidak putus asa, mau bekerjasama dan lain lain, (2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah, (3) menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berfikir yang terburu-buru , kabur dan sempit, (5) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka, dan (6) bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik Pembangunan kemampuan berfikir termasuk 4 hal, yakni (1) kemampuan menganalisis, (2) membelajarkan pelajar bagaimana memahami pernyataan, (3) mengikuti dan mencipta hujah logik, (4) mengiliminir jalur yang salah dan fokus pada jalur yang benar (Harris, 1998) . Dalam konteks itu berfikir dapat dibezakan dalam dua jenis yakni berfikir kritisdan berfikir kreatif . Bila dielaborasi perbezaan kedua-dua jenis berpikr tersebut adalah sebagai berikut: Jadual 1: Perbandingan Berfikir Kritis dan Berfikir Kreatif.

No 1

Berfikir Kritis Analisis

Berfikir Kreatif Mencipta

Mengumpulkan

Meluaskan

Hierarki

Bercabang

Peluang

Kemungkinan

Memutuskan

Menggunakan keputusan

Memusat

Menyebar

Objektif

Subjektif

Menjawab

Sebuah jawaban

Otak kiri

Otak kanan

10

Kata-kata

Gambaran

11

Sejajar

Hubungan

12

Masuk Akal

Kekayaan, kebaruan

13

Ya, akan tetapi ....

Ya, dan .........

1. Berfikir Kritis Berfikir kristis adalah berfikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berfikir kritis, misalnya (1) membanding dan membezakan, (2) membuat kategori, (2) meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, (3) menerangkan sebab, (4) membuat sekuen / urutan, (5 ) menentukan sumber yang dipercayai, dan (6) membuat ramalan. Menurut Perkin (1992), berfikir kritis itu mempunyai 4 ciri-ciri, yakni (1) bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan logik, (2) memakai standard penilaian sebagai hasil dari berfikir kritis dan membuat keputusan, (3) melaksanakan pelbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan melaksanakan standard, (4) mencari dan mengumpul maklumat yang boleh dipercayai untuk dipakai sebagai bukti yang boleh menyokong suatu penilaian. Sedangkan Beyer (1985) mengatakan bahawa kemampuan berfikir kritis adalah kemampuan (1) menentukan kredibiliti suatu sumber, (2) membezakan antara yang relevan dari yang tidak relevan, (3) membezakan fakta dari penilaian, (4) mengenal pasti dan menilai andaian yang tidak terucapkan , (5) mengenal pasti bias yang ada, (6) mengenalpasti sudut pandang, dan (7) menilai bukti yang ditawarkan untuk menyokong pengakuan, Menurut Harris, Robert (1998) indikasi kemampuan berfikir kristis ada 13, yakni (1) analytic, (2 ) convergent, (3) vertical, (4) probability, (5) judgment, (6) focused, (7) Objective, (8) answer, (9) Left brain, (10) verbal, (11) linear, ( 12) reasoning, (13) yes but. Berfikir kritis menurut Schafersman, SD (1991) adalah berfikir yang benar dalam rangka mengetahui secara relevan dan reliable tentang dunia. Berfikir kritis, adalah berfikir beralasan, mencerminkan, bertanggungjawab, kemampuan berfikir, yang difokuskan pada pengambilan keputusan terhadap apa yang diyakini atau yang harus dilakukan. Berfikir kritis adalah berpik mengajukan soalan yang sesuai, mengumpul maklumat yang relevan, menyusun maklumat secara cekap dan kreatif, menalar secara logik, hingga sampat pada kesimpulan yang reliable dan dipercayai. Berfikir kritis itu menurutnya ada 16 ciri-ciri, yakni (1) menggunakan bukti secara baik dan seimbang, (2) mengorganisasikan pemikiran dan mendedahkannya secara singkat dan koheren, (3)

membezakan antara kesimpulan yang secara logik sah dengan kesimpulan yang cacat, (4) menunda kesimpulan terhadap bukti yang cukup untuk menyokong sebuah keputusan, (5) memahami perbezaan antara berfikir dan menalar, (6) mengelakkan akibat yang mungkin timbul dari tindakantindakan, (7) memahami tahap kepercayaan, (8) melihat persamaan dan analogi secara mendalam, (9) mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri, (10) menerapkan teknik penyelesaian masalah dalam pelbagai bidang, (11) mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti matematik, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, (12) dapat mematahkan pendapat yang tidak relevan serta merumuskan intisari, (13) terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami andaian serta implikasi dari sudut pandang tersebut, (14) peka terhadap perbezaan antara kesahihan kepercayaan dan intensitasnya, (15) mengelakkan kenyataan bahawa pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak inkuiri sekalipun, dan (16) mengenali kemungkinan kesalahan pendapat seseorang kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat peribadi. Kaedah saintifik merupakan kaedah paling ampuh yang pernah ditemui dalam rangka mengumpulkan pengetahuan. yang relevan dan reliabel tentang alam. Kaedah non ilmiah lebih mengarah pada emosi dan harapan umat manusia dan lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan daripada kaedah saintifik. Meningkatkan pengajaran kaedah ilmiah dan manifestasinya yang terkenal iaitu berfikir kritis. Berfikir kritis boleh diajar melalui: (1) perkuliahan, (2) makmal, (3) tugas rumah, (4) Sejumlah latihan, (5) Makalah, dan (6) ujian. Dengan demikian berfikir kritis boleh dimasukkan dalam kurikulum dengan mempertimbangkan: (1) siapa yang mengajarkan, (2) apa yang diajarkan, (3) kapan mengajarkan, (4) bagaimana mengajarkan, (5) bagaimana menilai, dan (6) kesimpulan. Sejumlah tujuan dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis diantaranya adalah (1) memberikan guru umum tentang konsep dalam rangka mencapai tujuan melalui petunjuk yang membantu, (2) merancang pembelajaran dengan menggunakan web dan isu yang bermanfaat, (3) menggabungkan pelbagai hasil guruan, (4) mendorong komuniti belajar di dalam kelas, (5) mewujudkan peluang berfikir kritis yang menyenangkan dan relevan bagi pelajar. Sedangkan strategi yang boleh digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis pelajar antara lain adalah (1) mengadakan alas penilaian untuk memberikan final pelajar. Mencipta masalah merupakan 20% dari keseluruhan nilai, (2) mendeskripsikan syarat pelajaran secara mendetail sesuai silabus dengan menambah area online (alamat laman web) yang dapat menyediakan akses maklumat secara mudah, (3) memberikan orientasi pelajaran, (4) pengajar memberi pendapat untuk pelajar dalam pemberian masalah lewat e-mail untuk memberi pengukuhan yang positif, dan beberapa hasil pelajaran dipadukan setelah pembelajaran usai. 2. Berfikir Kreatif Berfikir kreatif adalah berfikir secara konsisten dan terus menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif / orisinil sesuai dengan keperluan. Kajian Brookfield (1987) menunjukkan bahawa orang yang kreatif biasanya (1) sering menolak teknik yang standard dalam menyelesaikan masalah, (2) mempunyai

minat yang luas dalam masalah yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan dirinya, (3) mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif , (4) cenderung menatap dunia secara relatif dan kontekstual, bukannya secara universal atau mutlak, (5) biasanya melakukan pendekatan trial and error dalam menyelesaikan permasalahan yang memberikan alternatif, berorientasikan ke depan dan bersikap optimis dalam menghadapi perubahan demi suatu kemajuan. Marzano (1988) mengatakan bahawa untuk menjadi kreatif seseorang harus: (1) bekerja di hujung kompetensi bukan ditengahnya, (2) tinjau ulang idea, (3) melakukan sesuatu kerana dorongan internela dan bukan kerana dorongan luaran, (4) pola pikir divergen / menyebar, (5) pola pikir lateral / imaginatif. Sedangkan Haris (1998) dalam artikelnya tentang pengantar berfikir kreatif menyatakan bahawa penunjuk orang berfikir kreatif itu meliputi: (1) Ingin tahu, (2) mencari masalah, (3) menikmati cabaran, (4) optimis, (5) mampu membezakan penilaian, (6) selesa dengan imaginasi, (7) melihat masalah sebagai peluang, (8) melihat masalah sebagai perkara yang menarik, (8) masalah dapat diterima secara emosional, (9) mencabar anggapan / praduga, dan (10) tidak mudah menyerah, berusaha keras. Dikatakanya bahawa kreativiti dapat dilihat dari 3 aspek yakni sebuah kemampuan, perilaku, dan proses. a. Sebuah kemampuan Kreativiti adalah sebuah kemampuan untuk memikirkan dan mencari sesuatu yang baru, mencipta idea-idea baru baru dengan cara menggabungkan, mengubah atau melaksanakan kembali idea-idea yang telah ada. b. Sebuah perilaku Kreativiti adalah sebuah perilaku menerima perubahan dan kebaruan, kemampuan bermain-main dengan pelbagai gagasan dan pelbagai kemungkinan, cara pandang yang fleksibel, dan kebiasaan menikmati sesuatu. c. Sebuah proses Kreativiti adalah proses kerja keras dan berkesimbungan dalam menghasilkan idea dan penyelesaian masalah yang lebih baik, serta selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik. Selanjutnya Harris juga menyatakan bahawa untuk dapat berfikir kreatif seseorang perlu mempunyai kaedah berfikir kreatif. Pelbagai kaedah yang dapat dilakukan antara lain: (1) evolusi, yakni gagasangagasan baru berakar dari gagasan lain, penyelesaian-penyelesaian baru berasal dari penyelesaian sebelumnya, hal-hal baru diperbaiki / ditingkatkan dari hal-hal lama, setiap permasalahan yang pernah diselesaikan dapat dipecahkan kembali dengan cara yang lebih baik, (2) sintesis, yakni adanya dua atau lebih idea-idea yang ada dipadukan ke dalam gagasan yang baru, (3) revolusi, yakni gagasan baru yang terbaik merupakan hal yang benar-benar baru, sebuah perubahan dari hal yang pernah ada, (4) penerapan semula, yakni melihat lebih jauh terhadap penerapan gagasan,

penyelesaian, atau sesuatu yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat dilihat penerapan lain yang mungkin dapat dilakukan, dan (5) mengubah arah, yakni perhatian terhadap suatu masalah dialihkan dari satu sudut pandang tertentu ke sudut pandang yang lain. Hal ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, bukan untuk melaksanakan sebuah penyelesaian masalah Pada bahagian lain dinyatakan bahawa kelakuan negatif yang menghalang untuk berfikir kreatif, diantaranya adalah: a. Oh tidak, sebuah masalah! Reaksi terhadap sebuah masalah seringkali lebih besar dari pada masalah itu sendiri. Sebuah masalah adalah peluang dan cabaran untuk meningkatkan segala sesuatu. Masalah adalah (1) perbezaan yang ada dengan keadaan yang dikehendaki, (3) menyedari atau mempercayai bila ada sesuatu yang lebih baik dari keadaan semasa, dan (3) kesempatan untuk bertindak positif. b. lni mustahil untuk dilakukan Perilaku seperti ini, seperti kalah sebelum bertarung. Beberapa ungkapan yang berkaitan dengan ini: (1) manusia tidak akan pernah terbang, (2) penyakit tak boleh ditaklukan, (3) roket tidak akan keluar dari atmosfera. c. Aku tidak boleh melakukannya atau tak ada yang boleh dilakukan Pemikiran yang baik dan perilaku yang positif serta kemampuan menyelesaikan masalah akan melesat dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan. Untuk dapat melakukan hal ini kuncinya adalah minat dan komitmen terhadap masalah itu sendiri. d. Tapi saya tidak kreatif Masalahnya ternyata bahawa kreativiti telah ditenggelamkan oleh guruan. Yang perlu dilakukan adalah mengembalikan ke permukaan. e. Itu kebudak-kanakkan Dalam usaha kita untuk selalu tampil dewasa dan anggun, kita sering menganggap rendah perilaku yang kreatif dan penuh permainan, yang pernah menandakan masa kanak-kanak kita sendiri. Terkadang orang tertawa kerana memang ada yang lucu. Tapi sering kali orang justru tertawa ketika mereka miskin akan imaginasi untuk memahami situasi yang ada. f. Apa yang akan difikirkan orang Terdapat tekanan sosial untuk menyesuaikan diri untuk menjadi orang biasa saja, bukan menjadi orang kreatif. Hampir sebahagian orang besar penyumbang terkenal yang membawa ke peradapan

lebih maju dihina, bahkan dihukum.Kemajuan hanya dicipta oleh mereka yang cukup tegar untuk ditertawakan. g. Aku pasti gagal Thomas Edison, dalam kajiannya untuk mencari filamen yang boleh memijarkan lampu, melakukan lebih dari 1800 kali percubaan. Kegagalan haruslah diharapkan dan diterima. Kegagalan adalah alat untuk belajar yang dapat membantu menuju kejayaan. Gagal adalah petanda bahawa kita melakukan sesuatu, berusaha dan cuba-jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sedangkan hambatan mental terhadap berfikir kreatif dan penyelesaian masalah, meliputi: a. Pransangka Gambaran yang kita miliki seringkali menghalang kita untuk melihat lebih jauh dari pada apa yang telah kita ketahui dan percayai, sehingga menjadikan sesuatu itu mungkin ada dan mungkin teijadi. b. Pendapat berfungsi Terkadang kita mula melihat sebuah objek hanya dari namanya, daripada melihat apa yang boleh dilakukannya. c. Tak ada bantuan belajar Jika anda memerlukan maklumat, ada perpustakaan, kedai buku, teman, profesor dan internet. Anda dapat belajar melakukan apapun yang anda inginkan. d. Hambatan psikologi Apa yang semula dianggap menjijikkan malah dapat membawa kepada penyelesaian yang lebih baik. Makan cicak mungkin terdengar tidak enak, tapi jika itu membuat anda bertahan hidup di alam liar, itu merupakan penyelesaian yang baik. Untuk dapat memiliki perilaku positif untuk berfikir kreatif maka pada setiap individu pelajar perlu ditumbuhkan sifat-sifat berikut: a. Rasa ingin tahu Orang kreatif ingin mengetahui segala hal-segalanya-hanya sekadar untuk ingin tahu. Pengetahuan tidak memerlukan alasan. b. Cabaran

Orang-orang kreatif suka mengenalpasti dan mencari cabaran di balik gagasan, cadangan, permasalahan, kepercayaan dan pendapat. c. Ketidakpuasan terhadap apa yang ada Ketika anda merasa tidak puas terhadap sesuatu, apabila anda melihat ada masalah, akankah anda cuba menyelesaikan masalah dan memperbaiki keadaan. Semakin banyak masalah yang anda temui, semakin banyak pula pemecahan dan peningkatan yang dapat anda buat. d. Keyakinan bahawa masalah pasti dapat dipecahkan Dengan keyakinan dan disokong pengalaman, pemikir kreatif percaya bahawa sesuatu pasti dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. e. Kemampuan membezakan keputusan dan kritik. Sebahagian besar gagasan baru, kerana masih baru dan asing, maka terlihat aneh, ganjil, bahkan, menjijikkan. Sebuah gagasan mulai tampak bagus ketika sudah lebih familiar atau dilihat dengan konteks dan batasan yang berbeza. Jika suatu gagasan paling gila sekalipun dapat dipraktikkan sebagai batu loncatan, gagasan tersebut cekap. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, usaha yang baik untuk lakukan oleh guru adalah dengan meningkatkan persekitaran belajar yang kondusif dalam menunjang perkembangan kreativiti yakni lingkungan belajar yang secara langsung memberi peluang bagi kita untuk berfikir terbuka dan fleksibel tanpa adanya rasa takut atau malu. Sebagai contoh, Hasoubah (2002) memberikan gambaran situasi belajar yang dibentuk harus memudahkan terjadinya perbincangan, mendorong seorang untuk memberikan idea dan pendapat. Perbincangan seperti ini harus dilaksanakan sedemikian rupa di mana dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. Melakukan brainstorming Brainstorming adalah teknik yang bertujuan membantu kumpulan kecil supaya dapat menghasilkan idea yang bermutu.Ia berdasar pada sebuah konsep bahawa idea yang baik harus dipisahkan dari penilaian atau penilaian terhadap mutu idea tersebut. Kerana itu, di dalam brainstorming: (1) tidak ada kritikan terhadap idea apapun, (2) idea harus ditulis tanpa disunting, (3) idea yang liar, lucu, atau kurang berbobot dapat diterima, (4) semua jenis nasihat dan pendapat sangat diharapkan, dan (5) memberikan sumbangan berdasarkan pendapat dari orang lain boleh diterima b. Memakai cara SHEMAP Berfikir kreatif boleh menjadi sangat abstrak, kerana itu sukar untuk melihat seseorang melakukannya. Berdasarkan hasil kajian yang mengkaji fenomena ini seperti Universiti Negeri Iowa yang mengembangkan model HOTS (higherorder-thinking-skills atau kemampuan berfikir tahap

tinggi) sebagai mana dipaparkan Housobah (2002) menyebutkan bahawa berfikir kreatif tidak dapat dilihat, tetapi produk / hasil dari berfikir kreatif tersebut dapat di lihat. Dengan model HOTS ini seseorang boleh melangkah dari tingkatan ilmu yang sangat asas kepada tingkatan ilmu umum (generative) yang dianggap sebagai suatu yang diciptakan dan baru. Maka kalau ilmu umum telah dihasilkan bererti proses berfikir kreatif telah terjadi. Model HOTS ini, selanjutnya Hosaubah membangunkan kaedah SHEMAP (Spekulasi-HipotesisPengembangan-Modifikasi-Analogi-Ramalan). Sebagai contoh, ketika seseorang spekulasi, apa manfaat mengambil mata kuliah di jurusan, Teknologi guruan?. Pola pikir spekulasi untuk mencari jawapan dari pernyataan tersebut adalah pola mengembangkan dan mengubah suai dalam bentuk cerita, hal ini boleh menghasilkan idea baru. Kalau dia harus membuat hipotesis terhadap apa yang akan terjadi seandainya rencana "pengambilan cap jari oleh aparat keamanan terhadap para santri di pesantren yang dianggap menjadi sarang pengganas", tindakan membuat hipotesis dan ramalan dapat menghasilkan idea yang baru. Terakhir adalah membuat analogi dan kreativiti. Ungkapan seperti ini "senyum anda memberikan kehangatan sekaligus memberi sinar harapan bagi diri saya". Dengan membuat analogi senyum ibarat kehangatan secara jelas menjadikan seseorang berfikir kreatif. c. Berfikir spasial Seseorang dapat meningkatkan kemampuan berfikir kreatif dengan (melakukan aktiviti) berfikir spasial. Berfikir spasial adalah berfikir dengan cara mengubah idea yang ditulis dalam bentuk prosa ke non prosa. Contohnya sebuah konsep atau teori yang ditulis dalam teks diubah menjadi sebuah diagram. Usaha mengubah forma atau pembentangan idea, konsep, dan keterangan keadaan tertentu sesuangguhnya merupakan sebuah kreativiti. Dengan menggunakan teknik brainsorming, SHEMAP, dan berfikir spasial akal seseorang boleh melayari wilayah / kawasan yang tidak diketahui, "yang dengan sendirinya akan membina kreativiti dan menjadikannya seorang pemikir kreatif". C. Penutup Para guru perlu melakukan refleksi tentang cara mengajar mereka dalam mempersiapkan para pelajar untuk dapat mempertahankan kewujudannya. Mereka tidak boleh berdiam diri saja. Kerana, para pemuda ini kelak akan menjadi orang dewasa, akan menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran dan permasalahan. Pelajar ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, mesti dipersiapkan untuk menghadapi cabaran dan permasalahan hidup. Cabaran dan permasalahan inilah yang akan dihadapi oleh 'pemikir'. Menurut Dimyati (1996) salah satu unsur ilmu pengetahuan adalah items , yakni ilmu pengetahuan yang berwujud berfikir rasional. Merealisasikan berfikir rasional tampak pada penggunaan kata, kalimat, alenea, rumus penyelesaian masalah, ataupun symbol-symbol. Prasyarat untuk mewujudkan items tersebut adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, memikir dan melakukan pemerhatian (3M + O). Dengan kata lain keperluan dimaksud adalah kemampuan urtuk berfikir kritis dan kreatif.

Ilmu pengetahuan adalah sistem berfikir tentang dunia empiris. Oleh kerana itu pembelajaran perlu mengembangkan kemampuan berfikir rasional tentang dunia empiris. Dari sisi taksonomi berfikir, maka guruan-pembelajaran bermakna mendidik berfikir pada tahap kognitif tertentu. Dengan taksonomi Bloom (2002) misalnya, didikan berfikir kritis dan kreatif terletak pada tahap analisasintesa-penilaian-kreasi, tidak pada tahap dibawahnya yakni mengingat, memahami, dan melaksanakan. Kalau menggunakan taksonomi Merril (1983), didikan berfikir terletak pada tahap mencari, tidak pada tahap dibawahnya yakni mengingat dan menggunakan. Senarai KEPUSTAKAAN Beyer, BK 1985. Critical Thinking: What is It? Social Education, 45 (4) Brookfield-1987. Developing Critical Thinkers . San Fransisco: Jossey Bass Publiser Dimyati. 1988. Platform Keguruan Suatu Pengantar Pemikiran Keilmuan Tentang Aktiviti guruan. Dirjen guruan Tinggi. Depdiknas. Dimyati. 1996. Guruan Keilmuan di Indonesia: Suatu, Dilema Pengajaran dan Penyelidikan. Jurnal guruan Kemanusiaan dan Sains. September. 2 (1 & 2) Drost, 2000. Reformasi Pengajaran: Salah Asuhan Orang Tua , Jakarta. Gramedia Widisarana, Indonesia Gie, The Liang. 2003. Teknik Berfikir Kreatif . Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta. Hossoubafi, Z. Develoving Creative and Critical Thinking Skills (terjemahan) . 2004. Bandung: Yayasan Nuansa Cendia Kamdi, W. 2002. Mengajar Berdasarkan Model Dimensi Belajar. Gentengkali: Jurnal guruan Dasar dan Menengah. 4 (5 dan 6): 29-35 Marzano. 1988. Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction. Alexandria, Va: ASCD Perkins, DN & Weber, RJ 1992. Inventive Mind: Creative in Technology. New York: University Press Rahmat, J. 2005. Belajar Cerdas: Belajar Berasaskan Otak . Bandung: Mizan Leraning Center (MLC) Robert. 1998. Introduction to Creative Thinking . July (1). Virtual Salt. Slavin. 1997. Educational Psycology Theory and Practice . Five Edition. Boston: Allin and Bacon

http://pasca.tp.ac.id/site/pengembangan-kemampuan-berpikir-kritis-dan-kreatif-dalampembelajaran

Mark duplicate entries automatically with Excel's COUNTIF function


By Mary Richardson in Microsoft Office, December 20, 2011, 12:36 PM

Email Alert RSS

3Comments
Save Facebook 0 Twitter 0 Linkedin 0

More

Sometimes, it's handy to get a quick view of data that matches up between two columns. By combining an Excel function and the conditional formatting feature, you can easily accomplish this.
When you need to quickly compare two columns of data for duplicates entries, you can use Excel's conditional formatting with the COUNTIF function. For example, suppose you want to know which properties' selling prices matched their list prices in the worksheet shown in Figure A.

Figure A

To set this up, just follow these steps: 1. Select C2:D17. 2. Go to Format | Conditional Formatting. In Excel 2007, click Conditional Formatting on the Home tab and choose New Rule (Figure B). Then, click Use A Formula To Determine Which Cells To Format (Figure C).

Figure B

Figure C

1. Click the Format button. 2. On the Patterns tab, choose yellow, and click OK. In Excel 2007, on the Fill tab, select yellow under Background Color and click OK. 3. Choose Formula Is from the Condition 1 drop-down list and enter the following formula:=COUNTIF($C$2:$D$17,C2)>1. In Excel 2007, you'll enter the formula in the Format Values Where This Rule Is True text box. 4. Click OK again to return to your worksheet. Figure D shows the results. The COUNTIF function counts all the numbers that are repeated in the range C2:D17 and then shades all cells that have duplicate entries in yellow. As you can see, three properties sold for their list prices (that is, each property's selling price in column D is a duplicate of its list price in column C).

Figure D

http://www.techrepublic.com/blog/msoffice/mark-duplicate-entries-automatically-with-excelscountif-function/

KAMIS, 25 FEBRUARI 2010

Fungsi CountIF di excel 2007


Fungsi countif digunakan untuk menghitung /mencacah sebuah sel/range berdasarkan kiteria tertentu Untuk lebih mudahnya bisa lihat contoh di bawah ini. Kita akan menguhitung banyaknya siswa yang memperoleh nilai A, B,C, D dan E 1. Buat tabel berikut

2. Di Di Di Di Di sel sel sel sel sel

Di C14 C15 C16 C17 C18 ketik ketik ketik ketik ketik

sel formula formula formula formula formula : : : : :

ketik

formula =COUNTIF(C4:C12,"A") =COUNTIF(C4:C12,"B") =COUNTIF(C4:C12,"C") =COUNTIF(C4:C12,"D") =COUNTIF(C4:C12,"E")

Dari tabel terlihat banyaknya soswa yang mendapat nilia A =3 orang , B 3 orang, C D dan E masing-masing 1 orang. Fungsi countif tentunya kan bermanfaat jika datanya terdiri dari ratusan record, jika hanya belasan saja mungkin lebih baik dihitung manual.

File excelnya bisa didownload disini Fungsi CountIF di excel 2007 (9 KB)

Artikel Terkait:
Panduan Microsoft Excel 2007

Cara membuat grafik sinus di excel 2007 Cara mengaktifkan Add-Ins Analysis Toolpak di Excel 2007 Cara membuat kurva parabola di excel Konversi bilangan desimal ke biner, oktal dan haksadesimal Konversi bilangan oktal ke biner, desimal dan hexadesimal Cara mengedit tampilan persamaan kurva /grafik di excel Menampilkan bingkai grafik di excel 2007 Menjumlahkan nilai teks berdasarkan kriteria sebagian teks dengan SUMIF dan COUNTIF Cara memilih bagian depan dan belakang teks yang tidak sama jumlah karakternya Cara copy formula dengan cepat di excel secara vertikal dan horizontal Penggunaan rumus sumif secara horizontal di excel 2007 Formula excel untuk ascii code Penggunaan fungsi IF dan Rank di excel 2007 Cara membuat gambar watermark di excel 2007 Fungsi Factorial dan Rumus Stirling di Excel 2007 Rumus luas dan keliling trapesium di excel 2007 Menghitung keliling dan luas layang-layang di excel 2007 Menghitung diameter/jari-jari lingkaran di dalam dan di luar segitiga Menghitung luas segitiga sembarang dan keliling segitiga Menghitung sudut menggunakan arcsin, arccos, arctan (inverse sin cos tan) Menghitung sin cos tan (fungsi trigonometri di excel 2007) Cara menggabungkan fungsi if dan vlookup di excel 2007 Cara menggabungkan IF dan HLOOKUP di excel 2007 Cara membuat grafik regresi linier di excel 2007 Membuat grafik di excel 2007 kasus range data tidak berdekatan

Tutorial Microsoft Excel 2007


Formula SUMIF berdasarkan kriteria interval data pada excel 2007 Menghitung jumlah karakter excel dengan fungsi LEN Membuat kurva cosinus di excel 2007 (plot grafik cos) Konversi hexadesimal ke biner, oktal, dan desimal Cara memilih bagian depan dan belakang teks yang tidak sama jumlah karakternya Cara copy formula dengan cepat di excel secara vertikal dan horizontal Tabel ASCII Code Formula Auto Increment Alphabet Excel (mengurutkan abjad secara otomatis) Membuat penomoran otomatis di excel secara horisontal,vertikal dan zigsag Penggunaan fungsi IF dan Rank di excel 2007 Cara membuat gambar watermark di excel 2007 Fungsi Factorial dan Rumus Stirling di Excel 2007 Rumus luas dan keliling trapesium di excel 2007 Menghitung keliling dan luas layang-layang di excel 2007 Menghitung luas segitiga sembarang dan keliling segitiga Menghitung sudut menggunakan arcsin, arccos, arctan (inverse sin cos tan) Menghitung sin cos tan (fungsi trigonometri di excel 2007) Cara menggabungkan fungsi if dan vlookup di excel 2007

Cara menggabungkan IF dan HLOOKUP di excel 2007 Cara membuat grafik regresi linier di excel 2007 Membuat grafik di excel 2007 kasus range data tidak berdekatan Cara membuat grafik pie di excel 2007 Download tutorial excel 2007, buku excel 2007, makalah, ebook, referensi dan panduan excel 2007 Menampilkan menu klasik microsoft office 2007 Download buku panduan excel 2007 (ebook gratis versi pdf)

Posting Blog : Kamis, Februari 25, 2010 Komputer SEO Label: Panduan Microsoft Excel 2007, Tutorial Microsoft Excel 2007

- See more at: http://www.komputerseo.com/2010/02/fungsi-countif-di-excel2007.html#sthash.NDvMhRQt.dpuf http://www.komputerseo.com/2010/02/fungsi-countif-di-excel-2007.html


Minggu, Februari 22, 2009

Fungsi IF (COUNTIF) Menghitung hasil ujian siswa Dalam bahasan formula microsoft excel kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang penggunaan fungsi IF dan COUNTIF sederhana untuk menghitung hasil ujian siswa. Keterangan tabel Kolom B (kode jawaban) diambil jawaban pada lembar ujian dari siswa (tiap siswa berbeda kalau tidak saling contek) Kolom C (kode jawaban), pasti diambil dari yang buat soal ujian Penulisan Formula: sel D8 (untuk menghitung benar atau salah jawaban siswa) pakai fungsi IF sel D9 sampai D17 (formulanya dikopi dari sel D8) sel D19 (menghitung jumlah jawaban siswa yang benar) sel D20 (menghitung jumlah jawaban siswa yang salah)

Sekarang coba mulai membuat formula di sel D8, isi dengan formula berikut: =IF(B8=C8,("Benar"),"Salah") Arti formula di atas adalah : Jika nilai sel B8 sama dengan nilai sel C8, maka isi sel D8 dengan Benar Jika nilai sel B8 tidaksama dengan nilai sel C8, maka isi sel D8 dengan Salah Copy formula di atas ke sel D9 sampai D17 Selanjutnya isi sel D19 dengan formula: =COUNTIF(D8:D17,"Benar") Arti formula di atas kira-kira begini: Lakukan pencacahan jika nilai sel dari range D8:D17 Benar (jika nilai dari range D8:D17 salah maka akan diabaikan) Kemudian isi sel D20 dengan formula: =COUNTIF(D8:D17,"Salah") Arti formula di atas kira-kira begini: Lakukan pencacahan jika nilai sel dari range D8:D17 Salah Hasilnya bisa anda lihat di bawah ini

Jika anda ingin mendownload contoh file di atas dalam format xls, silahkan klik disini

Share

Artikel Terkait :
Tutorial Microsoft Excel 2003 Cara menggunakan fungsi IF VLOOKUP di excel 2003 Fungsi floor sebagai pengganti fungsi IF untuk menghitung nilai sebuah interval yang konstan Mengubah huruf besar menjadi huruf kecil di excel 2003 Menggabung text (teks) dari beberapa sel di excel 2003 Menggunakan fungsi text , middle (MID) untuk memilih karakter yang panjangnya berbeda Fungsi IF Nested (IF Bersarang) di excel 2003 Konversi Suhu Celcius, Fahrenheit,Kelvin dan Reamur di excel 2003 Fungsi CONVERT untuk konversi temperatur (suhu) di excel 2003 Mengaktifkan Analysis tool pack excel 2003 Fungsi IF (OR) untuk menghitung biaya tiket kereta api Fungsi if (AND) untuk menghitung gaji tunjangan THR karyawan Fungsi if , date, if(fungsi text) untuk menghitung biaya sewa cd Menghitung biaya sewa kamar menggunakan fungsi vlookup di excel 2003 Mencari data ganda (duplikat) pada sheet yang berbeda di excel 2003 Mencari data ganda (duplikat) dalam satu kolom di excel 2003

Fungsi IF Nested dan Text untuk menghitung gaji pegawai Menghilangkan proteksi password file excel (jika anda masih ingat passwordnya) Cara buat password (proteksi) file dokumen excel Fungsi Hlookup sederhana Fungsi IF Nested untuk menentukan jurusan siswa Fungsi Text Sederhana (LEFT, MIDDLE, RIGHT) Menggunakan VLOOKUP jika tabel dalam sheet yang sama di excel 2003 Menggunakan VLOOKUP untuk tabel yang beda sheet di excel 2003 Formula fungsi IF untuk menghitung nilai mahasiswa di excel 2003

Diposkan oleh Artikel Komputer di 12.09 Artikel Komputer Label : Tutorial Microsoft Excel 2003

- See more at: http://artikelkomputerku.blogspot.com/2009/02/fungsi-ifcountif-menghitung-hasil.html#sthash.GEKiA9Zd.dpuf http://artikelkomputerku.blogspot.com/2009/02/fungsi-if-countif-menghitung-hasil.html

COUNTIF
Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.

Syntax
COUNTIF(range,criteria) Range is the range of cells from which you want to count cells.

Criteria is the criteria in the form of a number, expression, cell reference, or text that defines which cells will be counted. For example, criteria can be expressed as 32, "32", ">32", "apples", or B4.

Remarks

You can use the wildcard characters, question mark (?) and asterisk (*), in criteria. A question mark matches any single character; an asterisk matches any sequence of characters. If you want to find an actual question mark or asterisk, type a tilde (~) before the character. Microsoft Excel provides additional functions that can be used to analyze your data based on a condition. To calculate a sum based on a string of text or a number within a range, use the SUMIF worksheet function. To have a formula return one of two values based on a condition, such as a sales bonus based on a specified sales amount, use the IF worksheet function.

To count cells that are empty or not empty, use the COUNTA and COUNTBLANK functions.

Example 1: Common COUNTIF formulas


The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How to copy an example

A 1 2 3 oranges 4 5 peaches apples Formula =COUNTIF(A2:A5,"apples") =COUNTIF(A2:A5,A4) Data apples

B Data 32 54 75 86 Description (result) Number of cells with apples in the first column above (2) Number of cells with peaches in the first column above (1) Number of cells with oranges or apples in the first column above (3) Number of cells with a value greater than 55 in the second column above (2) Number of cells with a value not equal to 75 in the second column above (2) Number of cells with a value greater than or equal to 32 and less than or equal to 85 in the second column above (3)

=COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2)

=COUNTIF(B2:B5,">55")

=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4)

=COUNTIF(B2:B5,">=32")COUNTIF(B2:B5,">85")

Example 2: COUNTIF formulas using wildcard characters and handling blank values
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How to copy an example

A 1 2 3 4 5 6 7 apples Formula =COUNTIF(A2:A7,"*es") oranges peaches Data apples

B Data Yes

NO No

YeS Description (result) Number of cells ending with the letters "es" in the first column above (4) Number of cells ending with the letters "les" and having exactly 7 letters in the first column above (2) Number of cells containing text in the first column above (4) Number of cells not containing text in the first column above (2) The average number of No votes including blank cells in the second column above formatted as a percentage with no decimal places (33%) The average number of Yes votes excluding blank cells in the second column above formatted as a percentage with

=COUNTIF(A2:A7,"?????es")

=COUNTIF(A2:A7,"*")

=COUNTIF(A2:A7,"<>"&"*")

=COUNTIF(B2:B7,"No") / ROWS(B2:B7)

=COUNTIF(B2:B7,"Yes") / (ROWS(B2:B7) -

COUNTIF(B2:B7, "<>"&"*"))

no decimal places (50%)

NOTE

To view the number as a percentage, select the cell and click Cells on the Format menu.

Click theNumber tab, and then click Percentage in the Category box.

http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/countif-HP005209029.aspx

COUNTIF
Hide All

Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.

Syntax
COUNTIF(range,criteria) Range is the range of cells from which you want to count cells.

Criteria is the criteria in the form of a number, expression, cell reference, or text that defines which cells will be counted. For example, criteria can be expressed as 32, "32", ">32", "apples", or B4.

Remarks

You can use the wildcard characters, question mark (?) and asterisk (*), in criteria. A question mark matches any single character; an asterisk matches any sequence of characters. If you want to find an actual question mark or asterisk, type a tilde (~) before the character. Microsoft Excel provides additional functions that can be used to analyze your data based on a condition. To calculate a sum based on a string of text or a number within a range, use the SUMIF worksheet function. To have a formula return one of two values based on a condition, such as a sales bonus based on a specified sales amount, use the IF worksheet function. To count cells that are empty or not empty, use the COUNTA and COUNTBLANK functions.

Example 1: Common COUNTIF formulas


The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How to copy an example 1. Create a blank workbook or worksheet. 2. Select the example in the Help topic.

NOTE Do not select the row or column headers.

Selecting an example from Help

3. Press CTRL+C. 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. 5. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Tools menu, point to Formula Auditing, and then click Formula Auditing Mode.

A 1 2 3 oranges 4 5 peaches apples Formula =COUNTIF(A2:A5,"apples") =COUNTIF(A2:A5,A4) Data apples

B Data 32 54 75 86 Description (result) Number of cells with apples in the first column above (2) Number of cells with peaches in the first column above (1) Number of cells with oranges or apples in the first column above (3) Number of cells with a value greater than 55 in the second column above (2) Number of cells with a value not equal to 75 in the second column above (2)

=COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2)

=COUNTIF(B2:B5,">55")

=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4)

=COUNTIF(B2:B5,">=32")COUNTIF(B2:B5,">85")

Number of cells with a value greater than or equal to 32 and less than or equal to 85 in the second column above (3)

Example 2: COUNTIF formulas using wildcard characters and handling blank values
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How to copy an example 1. Create a blank workbook or worksheet. 2. Select the example in the Help topic.
NOTE Do not select the row or column headers.

Selecting an example from Help

3. Press CTRL+C. 4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. 5. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Tools menu, point to Formula Auditing, and then click Formula Auditing Mode.

A 1 2 3 4 5 6 oranges peaches Data apples

B Data Yes

NO No

7 apples Formula =COUNTIF(A2:A7,"*es") YeS Description (result) Number of cells ending with the letters "es" in the first column above (4) Number of cells ending with the letters "les" and having exactly 7 letters in the first column above (2) Number of cells containing text in the first column above (4) Number of cells not containing text in the first column above (2) The average number of No votes including blank cells in the second column above formatted as a percentage with no decimal places (33%) The average number of Yes votes excluding blank cells in the second column above formatted as a percentage with no decimal places (50%)

=COUNTIF(A2:A7,"?????es")

=COUNTIF(A2:A7,"*")

=COUNTIF(A2:A7,"<>"&"*")

=COUNTIF(B2:B7,"No") / ROWS(B2:B7)

=COUNTIF(B2:B7,"Yes") / (ROWS(B2:B7) COUNTIF(B2:B7, "<>"&"*"))

To view the number as a percentage, select the cell and click Cells on the Format menu. Click theNumber tab, and then click Percentage in the Category box.
NOTE

COUNTIF function
Hide All

This article describes the formula syntax and usage of the COUNTIF function in Microsoft Office Excel.

Description
The COUNTIF function counts the number of cells within a range that meet a single criterion that you specify. For example, you can count all the cells that start with a certain letter, or you can count all the cells that contain a number that is larger or smaller than a number you specify. For

example, suppose you have a worksheet that contains a list of tasks in column A, and the first name of the person assigned to each task in column B. You can use the COUNTIF function to count how many times a person's name appears in column B and, in that way, determine how many tasks are assigned to that person. For example: =COUNTIF(B2:B25,"Nancy")
NOTE To count cells based on multiple criteria, see COUNTIFS function.

Syntax
COUNTIF(range, criteria) The COUNTIF function syntax has the following arguments:

range Required. One or more cells to count, including numbers or names, arrays, or references that contain numbers. Blank and text values are ignored. criteria Required. A number, expression, cell reference, or text string that defines which cells will be counted. For example, criteria can be expressed as 32, ">32", B4, "apples", or "32".
NOTES

You can use the wildcard characters the question mark (?) and the asterisk (*) in criteria. A question mark matches any single character, and an asterisk matches any sequence of characters. If you want to find an actual question mark or asterisk, type a tilde (~) before the character. Criteria are case insensitive; for example, the string "apples" and the string "APPLES" will match the same cells.

Example 1: Common COUNTIF formulas


The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How do I copy an example? 1. Select the example in this article. If you are copying the example in Excel Web App, copy and paste one cell at a time.Important Do not select the row or column headers.

Selecting an example from Help 1. Press CTRL+C. 2. Create a blank workbook or worksheet.

3. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example. Important For the example to work properly, you must paste it into cell A1 of the worksheet. 1. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulas tab, in the Formula Auditing group, click the Show Formulas button. After you copy the example to a blank worksheet, you can adapt it to suit your needs.

A 1 2 3 oranges 4 5 6 peaches apples Formula 7 =COUNTIF(A2:A5,"apples") 8 =COUNTIF(A2:A5,A4) 9 =COUNTIF(A2:A5,A3)+COUNTIF(A2:A5,A2) 10 =COUNTIF(B2:B5,">55") 11 =COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4) Data apples

B Data 32 54 75 86 Description Number of cells with apples in cells A2 through A5. Number of cells with peaches in cells A2 through A5. Number of cells with oranges and apples in cells A2 through A5. Number of cells with a value greater than 55 in cells B2 through B5. Number of cells with a value not equal to 75 in cells B2 through B5.

Result 2

12

=COUNTIF(B2:B5,">=32")COUNTIF(B2:B5,">85")

Number of cells with a value greater than or equal to 32 and less than or equal to 85 in cells B2 through B5.

Example 2: COUNTIF formulas using wildcard characters and handling blank values
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet. How do I copy an example? 1. Select the example in this article. If you are copying the example in Excel Web App, copy and paste one cell at a time.Important Do not select the row or column headers.

Selecting an example from Help 1. Press CTRL+C. 2. Create a blank workbook or worksheet. 3. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V. If you are working in Excel Web App, repeat copying and pasting for each cell in the example. Important For the example to work properly, you must paste it into cell A1 of the worksheet. 1. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulas tab, in the Formula Auditing group, click the Show Formulas button. After you copy the example to a blank worksheet, you can adapt it to suit your needs.

A 1 2 3 Data apples

B Data Yes

4 5 6 peaches 7 8 apples Formula 9 =COUNTIF(A2:A7,"*es") Number of cells ending with the letters "es" in cells A2 through A7. Number of cells ending with the letters "les" and having exactly 7 letters in cells A2 through A7. Number of cells containing any text in cells A2 through A7. Number of cells not containing text in cells A2 through A7. The average number of No votes (including blank cells) in cells B2 through B7. The average number of Yes votes (excluding blank cells) in cells B2 through B7. 4 yes Description Result No oranges NO

=COUNTIF(A2:A7,"?????es")

10 =COUNTIF(A2:A7,"*") 4

11

=COUNTIF(A2:A7,"<>"&"*")

=COUNTIF(B2:B7,"No") / ROWS(B2:B7) 12

0.333333333

=COUNTIF(B2:B7,"Yes") / (ROWS(B2:B7) COUNTIF(B2:B7, "<>"&"*")) 13

0.5

14

NOTE

To view a number as a percentage, select the cell and then, on the Sheet tab, in .

the Number group, click Percentage Style

http://office.microsoft.com/en-001/excel-help/countif-function-HP010069840.aspx

http://9w2rjt.blogspot.com/2011/11/jadual-spesefikasi-ujian-jsu.html Rozlan Razali 20 November 2013

Friday, October 14, 2011

Jadual Spesifikasi Ujian


Jadual Spesifikasi Ujian

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).

JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan.

Langkah Pembinaan JSU

Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

Rajah : langkah pembinaan JSU

Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut.

Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran, pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk, paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran, dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan.

Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur, kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk, peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid.

Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama, sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian, penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian, jenis soalan, dan kesukaran ujian, yang bergantung pada objektif pengajaran, panjang soalan, kemampuan bahasa murid dan lain-lain.

Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan, ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Maka dengan itu, perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain.

Rumusan

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Dalam sesebuah penilaian, JSU mempunyai peranan yang penting.
Posted by intan_isna at 9:30 PM

http://pengajian-ipg.blogspot.com/2011/10/jadual-spesifikasi-ujian.html