Anda di halaman 1dari 5

Halaman pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiaptiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : 1)_____________________________________________________ 2)_____________________________________________________

Nama Pelajar : 1)_____________________________________________________ 2)_____________________________________________________

Tarikh

:_______________________________________________________

PENGHARGAAN

Syukur kepada Tuhan kerana kami telah dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Pertama sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing bagi subjek ini iaitu Dr Chua Lay Nee yang telah bersusah payah menyediakan soalan bagi tugasan ini. Segala keprihatinan dan bantuan Dr Chua Lay Nee amatlah kami hargai. Seterusnya, jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga yang banyak memberikan sokongan dan galakan untuk kami lebih kuat dan bersemangat dalam menyiapkan tugasan ini seterusnya mencapai cita-cita menjadi seorang guru. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah banyak membantu kami untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan serta memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi penghargaan kami titipkan kepada pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) serta Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah sudi memberi peluang serta menerima kami untuk menjadi guru pelatih di maktab ini dan mencapai impian menjadi seorang guru yang cemerlang. Budi dan jasa baik kalian semua amatlah kami hargai dan sanjungi. Sekian, terima kasih.

Halaman Judul

Tajuk Tugasan Nama Jabatan/Unit Nama Institusi

: Pengantar Pendidikan : Jabatan Ilmu Pendidikan : Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

SENARAI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1.2 FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 2.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2.1 KONSEP FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 2.1.1 2.1.2 2.1.3 KETUHANAN KEMASYARAKATAN KENDIRI 12 MUKA SURAT

2.2 ANALISA ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 PERWATAKAN MULIA PERKEMBANGAN MAJU DAN BERPANDANGAN SAINTIFIK BERKOMITED MENEGAKKAN ASPIRASI NEGARA MENGEKALKAN WARISAN KEBUDAYAAN PEMBANGUNAN INDIVIDU DAN MENGEKALKAN MASYARAKAT YANG BERSATU 68 26

3.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU KEPADA PENDIDIKAN NEGARA 3.1 PERKEMBANGAN POTENSI INDIVIDU 3.2 RAKYAT MALAYSIA YANG BERPENGETAHUAN 3.3 KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN 3.4 RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETERAMPILAN 3.5 RAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIA 3.6 MAMPU MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI 3.7 SUMBANGAN RAKYAT MENERUSI FPK

3.8 PENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSAN 4.0 PERANAN GURU DALAM HASRAT MEREALISASIKAN FPK 5.0 PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 6.0 PENUTUP DAN RUMUSAN 7.0 REFLEKSI Norsaadah Binti Lokman Kavita a/p Balakrishna RUJUKAN LAMPIRAN 16 12 15 89 9 10 10 11