Anda di halaman 1dari 5

BACAAN DALAM SOLAT – TERJEMAHAN P ER KATA

1. Niat (Contoh Solat Subuh Berj emaah)

َ َ َ ta-aala ِ ِ lillaahi ً َ إِ imaman / ً ْ ُ

َ

َ َ

ta-aala

ِ ِ

lillaahi

ً َ إِ

imaman

/ ً ْ ُ ْ َ ءاًَ دَأ ِ ْ َ َ آَْ ر ِ ُْ ْا ضَْ

َ

makmuman

adaa-

rak’ataini

Subhi

fardhal

َ

Ushalli

ُأ

 

an

(yang)

kerana

menjadi

mengikut

tunai

dua rakaat

subuh

fardhu

Aku

Maha

Allah

imam

imam/

sembahyang

Tinggi

 

2. Takbiratul Ihram

ُ َآَْ أ ُ ا

ُ َآَْ أ

ُ ا

akbar

Allahu

Maha

Allah

Besar

3. Al-Fatihah

  (1) ِ َّ ٱ ِ ٰـَ ْ َّ ٱ ِ َّ ٱ ِ ْ
 

(1)

ِ َّ ٱ ِ ٰـَ ْ َّ ٱ

ِ َّ ٱ

ِ ْ ِ

 

Rahim

Rah mani-r

Llahi-r

Bismi-l

(lagi)

(y

ang)

Allah

Dengan

Maha

M

aha

nama

Penyayang

Pem urah

 

(3)

ِ َّ ٱ ِ ٰـَ ْ َّ ٱ

(2)

ِ َٰـَ ْٱ

بَِّ ر

ِ َّ ِ

ُ ْ َ ْٱ

 

Rahim

Ar-Rahmani-r

‘alamin

Rabbi-l

liLlahi

Al-hamdu

Maha

Yang Maha

seluruh alam

Tuhan

bagi Allah

Segala puji

 

Pe nyayang

Pengasih

 
 

(5)

ُ ِ َ ْ َ

 

كَ َّإِ

وَ

ُ ُ ْ َ

كَ َّإِ

(4)

ِّ ٱ

مِْ َ

ِ ِٰـَ

nasta ‘in

iyyaka

wa

na’ budu

Iyyaka

din

Yawmi-d

Maliki

 

kami

hanya

dan

kami

Hanya

pem balasan

hari

Pemilik

 

memohon

kepada

menyembah

kepada

pertolongan

Engkaulah

Engkaulah

 

(6)

َ ِ َ ْ ُ ْٱ

طٰ َ ِّ ٱ

َ ِ هٱْ

mustaqim

shirata-l

 

Ihdina-sh

yang lurus

jalan

Tunjukilah

(7)

َ ِّۤ

َّ

ٱ

َ وَ

ْ ِ ْ َ َ

 

ُ

بِ

ْ َ ْٱ

ِ ْ َ

ْ ِ ْ َ َ

َ ْ َ ْأَ

َ ِ َّٱ

kami

طَٰ َ ِ

dhaalliin

wa la-d

‘alaihim

maghdhubi

Ghairi-l

‘alaihim

an’ amta

laziina

Shiraata-l

mereka yang

dan b ukan

kepada

 

mereka yang

bukan

kepada

telah Engkau

orang2

(iaitu) jalan

sesat

 

(p

ula

mereka

dimurkai

mereka

anug erahkan

yang

jalan) nikmat

jalan)

nikmat

4. Rukuk

ِ ِ ْ َ ِ وَ ِ ِ َ ْا َ ِّرَ نَ َ ُْ

ِ ِ ْ َ ِ

وَ

ِ ِ َ ْا

َ ِّرَ

نَ َ ُْ

bihamdihi

wa

‘azimi

rabbi-al

Subhana

dengan sifat Kepujian- Nya

dan

yang Maha Tinggi

Tuhanku

Maha Suci

5. I’tidal

ُ ْ َ ْا َ َ َ رَ ُ َ ِ َ ْ َ ِ

ُ ْ َ ْا

َ َ

َ رَ

ُ َ ِ َ

ْ َ ِ

ُ ا

َ ِ َ

hamd

Laka-l

Rabbana

hamidah

liman

lLahu

Sami’a-l

segala puji

bagi-Mu

Wahai Tuhan

Memuji-Nya,

orang yang

Allah

Sudah

 

kami

mendengar

 

Maksud: Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. *

6. Sujud

ِ ِ ْ َ ِ وَ َ ْ َ ْا َ ِّرَ نَ َ ُْ

ِ ِ ْ َ ِ

وَ

َ ْ َ ْا

َ ِّرَ

نَ َ ُْ

bihamdihi

wa

a’la

rabbi-al

Subhana

dengan sifat

dan

yang Maha Tinggi

Tuhanku

Maha Suci

Kepujian-Nya

7. Duduk antara 2 sujud

ْ ِ ْ ُزْراَو ْ ِ ْ َراَْ و ْ ِ ْ ُ ْ اَو

ْ ِ ْ ُزْراَو

ْ ِ ْ َراَْ و

ْ ِ ْ ُ ْ اَو

ْ ِ ْ َ راَْ و

ِِْ ِ

ْ ِ ْ ا

بَِّ ر

warzuqnii

warfa'nii

wajburnii

warhamnii

lii

fir

Rabbi-gh

dan berilah

dan angkatlah

dan

dan rahmatilah

bagiku

ampunilah

Tuhanku

aku rezeki

(darjat) ku

cukupkanlah aku

aku

 

ْ ِّ َ

ُ ْ اَو

ْ

ِ ِ َ وَ

ْ ِ ِ هاَْ و

 

‘anii

wa’fu

wa’afinii

wahdinii

akan aku

dan

dan

dan berikan

ampunilah

sihatkan

petunjuk

 

aku

(kepada) ku

8. Tahhiyat Akhir

  ِ ِ ُت َ ا ُتاَ َ ا ُت آََ ر َُ ْا ُت
 

ِ ِ

ُت َ ا

ُتاَ َ ا

ُت آََ ر َُ ْا

ُت

ِ ا

lillaah

taiyyibatu

Shalawatu-t

Mubarakatu-sh

At tahiyyatu-l

untuk Allah

yang baik

doa-doa

yang diberkati

Ucapan

 

selamat

ُ ُ َآَ َوَ

ِ ا

ُ َ ْ رََ و

ِ ا

َ أَ

َ ْ َ َ

ُمَ ا

wabarakaatuh

lLaahi

warahmatu-L

nabiyyu

ayyuha-n

‘alaika

Assalamu

dan keberkatan-

Allah

dan Rahmat

Nabi

wahai

ke atas

Selamat

 

Nya

kamu

sejahtera

َ ْ ِ ِ ا

ِ ا

دِ َ ِ

َ َ وَ

َ ْ َ َ

ُمَ ا

shaalihiin

lLaahi-s

‘ibadi-l

wa’ala

‘alaina

Assalamu

yang soleh

Allah

hamba-hamba

dan ke

ke atas

Selamat

 

atas

kita

sejahtera

ا

إِ

َ َإِ

َ

نَْ أ

ُ َ ْ أَ

lLaah

Illa-l

ilaaha

laa

an-l

Asyhadu

Allah

melainkan

Tuhan (yang

tiada

bahawa

Aku bersaksi

 

disembah)

 

ا

ُلْ ُ رَ

اً َ ُ

نَأ

ُ َ ْ أََو

lLaah

rasulu

Muhammada-r

anna

Wa asyhadu

Allah

utusan

(Nabi)

bahawa

Dan aku

 

Muhammad

bersaksi

9.

Selawat

لِ َ َ وَ َ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ا

لِ

َ َ وَ

َ ُ

َ ِ َ

َ َ

َ

ُ ا

aali

wa ‘alaa

Muhammad

sayyidina

‘alaa

shalli

Allahumma

keluarga

dan ke atas

(Nabi)

junjungan kami

ke atas

berilah

Wahai Allah

 

Muhammad

shalawat

َ ْهاَِ ْإِ

َ ِ َ

َ َ

َ ْ َ

َ آَ

َ ُ

َ ِ َ

Ibrahim

sayyidina

‘alaa

shallaita

kama

Muhammad

sayyidina

 

(Nabi)

junjungan

ke atas

Engkau telah

sepertimana

(Nabi)

junjungan

Ibrahim

kami

bershalawat

Muhammad

kami

 

َ ْهاَِ ْإِ

َ ِ َ

لِ

َ َ وَ

Ibrahim

sayyidinaa

aali

wa ‘alaa

(Nabi) Ibrahim

junjungan

keluarga

dan ke atas

 

kami

َ َ َ

لِ

َ َ وَ

ٍ َ ُ

َ ِ َ

َ َ

كِْ ر َوَ

sayyidina

aali

wa ‘alaa

Muhammad

sayyidinaa

‘ala

Wabaarik

junjungan

keluarga

dan ke atas

(Nabi)

junjungan

ke atas

Dan berkatilah

kami

Muhammad

kami

َ َ وَ

َ ْهاَِ ْإِ

َ ِ َ

َ َ

َ آَْ ر َ

َ آَ

ٍ َ ُ

wa'alaa

Ibrahim

sayyidinaa

‘alaa

baarakta

kama

Muhammad

dan ke

(Nabi) Ibrahim

junjungan kami

ke atas

Engkau

sepertimana

(Nabi)

atas

telah

Muhammad

berkati

ٌ ْ ِ َ

َ إِ

َ ْ ِ َ َ ْا

ْ ِ

َ ْهاَِ ْإِ

َ ِ َ

لِ

hamiidun

inna ka

‘aalamiin

fii-l

Ibrahim

sayyidnaa

aali

Maha

sesungg uhnya

semesta alam

pada

(Nabi)

junjungan

keluarga

Terpuji

Engk au

Ibrahim

kami

   

ْ ِ َ

majiid

Maha Tinggi

10. Salam

ا ُ َ ْ رََ و ْ ُ ْ َ َ ُمَ اَ

ا

ُ َ ْ رََ و

ْ ُ ْ َ َ

ُمَ اَ

lLah

Warahmatu-l

‘alaikum

Assalaamu

Allah

dan rahmat

ke atas

Salam

 

kamu

sejahtera

11. Doa Qunut

،َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ وَ ،َ ْ

،َ ْ َ َ

ْ َ ْ ِ

ِ ِ ْ َ وَ

،َ ْ َ هَ

ْ َ ْ ِ

ِ ِ هاْ

ُ ا

‘afayt

fim an

Wa’afini

hadayt

fiman

hdini

Allahumma-h

(yang)

sebaga imana

Dan

(yang) Engkau

sebagaimana

berilah

Ya Allah!

Engkau

orang -orang

sihatkanlah aku

telah beri

orang-orang

petunjuk

telah beri

petunjuk

kepadaku

kesihatan

،َ ْ َ ْ أَ

َ ْ ِ

ِ

كِْ ر َوَ

، َ ْ َ َ

ْ َ ْ ِ

ْ ِ َ َوَ

 

A’tayt

fi ma

li

Wa baarik

tawallayt

fiman

Wa tawallani

(yang) telah

pad a apa

untuk ku

Dan berkatilah

(yang)

sebagaimana

Dan

Engkau

Engkau

orang-orang

pimpinlah aku

berikan

telah

 

pimpin

،َ ْ َ َ ىَ ْ ُ

َ وَ

ْ ِ ْ َ

َ ِ َ

،َ ْ َ َ َ َ

ِ ِوَ

yuqda ‘alayt

wala

taqdi

Fa innaka

qadayt

sharra

Wa qini

 

ma

ditetapkan (sesuatu) ke atas Engkau

dan tidak

menetapkan

Sesungguhnya

telah Engka u tetapkan

kejahatan

yang

dan

(sesuatu

Engkau

peliharalah

perkara)

aku (dari)

ِ َ

َ وَ

،َ ْ َاَو

ْ َ

لِ َ

َ

ُ ِ َ

ya’izzu

Wa la

walayt

maw

yazillu

la

Fa innahu

memuliakan

Dan tidak

(yang) memperoleh

orang

menghina

tidak

Sesungguhnya

kemuliaan

ُ ْ َ ْا

َ َ َ

pimpinan-Mu

،َ ْ َ َ وَ

َ رَ

َ آَْ ر َ َ

َ ْدَ َ

Dia

ْ َ

hamdu

Fa laka-l

wata’alayt

rabbana

Tabarakta

‘adayt

man

puji-pujian

Maka bagi

dan Engkau yang Maha Tinggi

wahai Tuhan

Maha Suci

(yang)

orang

Engkau

kami

Engkau

Engkau

 

musuhi

 

،َ ْ َإِ

ُبْ ُ َوَ

كَُ ِ ْ َ ْ َ َ

،َ ْ َ َ َ

َ َ

ilaik

wanatubu

fanastaghfiruka

 

ma qadayt

‘ala

kepada-Mu

dan kami

Kami memohon

apa (telah) Engkau tetapkan

atas

 

bertaubat

keampunan

 

kepada-Mu

 

ِ ِ

َ َ وَ

ٍ َ ُ

َ ِ َ

َ َ

ُ ا

َ

وَ

aalihi

wa’ala

Muhammad

Saiyidina

‘ala

lLah

Washalla-l

keluarganya

dan ke atas

(Nabi)

junjungan kami

ke atas

Allah

Dan selawat

 

Muhammad

 

َ وَ

ِ ِ ْ َ وَ

 

wa sallam

wa sahbihi

 

dan

dan para

sejahtera

sahabatnya

Sumber Rujukan:

Fahami Bacaan Dalam Solatmu, PTS Darul Furqan Sdn Bhd, Dr.Ibrahim Hashim, Prof. Dato’ Dr.s Isahak Haron

http://alsunna.org/salat/salat.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Solat

http://www.e-mosque.com.my/ibadatfardhu/niat.html

http://www.baitulummah.org/web/?p=141

http://tanbihul_ghafilin.tripod.com/panduanlengkapsembahyang.htm

Link Tafseer Al Fatihah:

http://www.youtube.com/watch?v=qNA203TKo_o&feature=related