Anda di halaman 1dari 11

Sistem Perbankan Islam & Takaful Sumbangan Terhadap Ekonomi Negara

Bengkel Pasaran Modal Islam


Siti Muawanah Lajis sid@bnm.gov.my

25 Mei 2009

Topik Perbincangan
i. ii. Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Shariah Dwi Sistem Perbankan

iii. Komponen Sistem Kewangan Islam - Perbankan Islam - Takaful iv. Perbankan Islam dan Takaful: Malaysia 2009 v. Perbankan Islam dan Kesan Pengganda Ekonomi

vi. Takaful dan Aktiviti Produktif

JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Kewangan Islam Berdasarkan Prinsip Shariah


Kaitan langsung dengan ekonomi benar Kepastian disokong oleh aktiviti asas (menghindari gharar - ketidakpastian) Wang bukan komoditi Menghindari aktiviti tidak beretika Menghindari maisir (perjudian) & riba (kadar faedah)

be na r

r Be ik et

ivi ti

Hubungan kontrak yang berbeza Berdasarkan keadilan & perkongsian risiko

Pe r

ko ng si an

ur us

Elemen utama kewangan Islam

Ak t

Ketelusan & pendedahan yang lebih baik 9 Tadbir urus Syariah 9 Risiko yang unik Tanggungjawab yang lebih besar sebagai pemegang amanah

menggalakkan keadilan, kebolehpercayaan & kejujuran, di samping memastikan pengagihan kekayaan secara saksama
3
JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Ta

db ir

Dwi Sistem Kewangan


Sistem Perbankan Islam

Akta Bank Islam 1983 Akta Takaful 1984 Akta Pembiayaan Kerajaan 1983 Rangkakerja Shariah Objektif Penyelian & pengawalan BNM Kestabilan kewangan Perlindungan penguna Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Resolusi Pertikaian Sistem Kehakiman Makamah Tinggi khas KL Pusat Abritraj Nusantara (KLRAC) Biro Pengantara (Mediation) Kewangan

Pelanggan

- Pengasingan sistem memproses & memperjelas cek - Pengurusan Kecairan Instrumen menepati Shariah

Sistem Kewangan Konventional

BAFIA 1989 Akta Insurans 1996 Loan (Local) Act 1961 Treasury Bills (Local) Act 1946 (Pindaan 1977)

4 1

JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Model Pengendalian - Wakalah


Peserta

Caruman Fi Wakalah Dana Peserta Dana Tabarru Tolak: Tuntutan Takaful semula Rizab Tambah: Keuntungan pelaburan

Keuntungan Pelaburan

Dana pemegang saham Pembetulan defisit: Pinjaman tanpa faedah Suntikan aset 16

Lebihan/Defisit

Perbelanjaan pengendalian

16
JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Model Pengendalian - Mudharabah


Peserta

Caruman Dana Tabarru Tolak: Tuntutan Takaful semula Rizab Tambah: Keuntungan pelaburan

Dana Peserta

Keuntungan Pelaburan

Dana pemegang saham Pembetulan defisit: Pinjaman tanpa faedah Suntikan aset 17

Lebihan/Defisit

Perbelanjaan pengendalian

17
JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Perbankan Islam dan Takaful di Malaysia 2009


.bermula dengan hanya 2 bank Islam dan 2 pengendali takaful pada tahun 2000, Malaysia kini peneraju utama dalam industri kewangan Islam
ICBU Bank Islam Komersial Bank Bank Pelaburan Pengendali Takaful 20 12 1 1 5 Institusi Kew angan Islam Perbankan Islam Bank Islam (Domestik) Bank Islam (Asing) Bank Komersial Bank Pelaburan Institusi Pembangunan Kew angan (DFI) Bank Islam Antarabangsa Takaful Pengendali Takaful Pengendali Retakaful Pengendali Takaful Antarabangsa Jum lah Bilangan Institusi 36 11 6 3 7 6 3 12 8 3 1 48

20 1

JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Pencapaian Perbankan Islam dan Takaful di Malaysia 2000 - 2008


Perbankan Islam: Jumlah Aset, Deposit & Pembiayaan
250,000

RM 000 juta

200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000

Aset Deposit Pembiayaa n

Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata: 19% (2000-2008) Syer Pasaran (aset) 17.4%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Takaful: Aset & Caruman


Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata: 24.8% (2000-2008) Syer Pasaran (aset) 7.7%

12,000 10,000

Aset Caruman

RM 000 juta

8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: Bank Negara Malaysia

21 1

JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Kewangan Islam & Kesan Penganda Ekonomi


Sistem kewangan Islam menggerakan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Guna Tenaga

Pelaburan Langsung Asing

Eksport Perkhidmatan Kewangan

Hasil Kerajaan

Perkhidmatan IT Pembangunan Modal Insan


Kesan Limpahan ke atas sektor lain

Pengiklanan

Perjalanan

Perundangan

Perakaunan & audit Perunding Pengurusan 22

Perkongsian Perkhidmatan & Persumberan luar 22

Telekomunikasi

Hartanah

JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

Takaful & Aktiviti Produktif


Agihan Aset Takaful Bagi Tahun 2008 & 2007

RM6,434.3 Juta

RM5,892 Juta

Sumbangan industri Takaful kepada ekonomi di realisasikan melalui pelaburan dalam sektor hartanah, aset perniagaan dan instrument pelaburan;sebagai pemangkin suntikan ke dalam ekonomi domestik

26

26
JABATAN PERBANKAN ISLAM DAN TAKAFUL

TERIMA KASIH
www.bnm.gov.my

Bengkel Pasaran Modal Islam Sistem Perbankan Islam dan Takaful : Sumbangan Terhadap Ekonomi Negara 25 Mei 2009 Institut Latihan Islam Malaysia, Bangi

27