Anda di halaman 1dari 6

Iatwa 1entang 2akat erusahaan

} ....| ..: (
lndonesla - lndoneslan - _.,..|
Syalkh Muhammad bln Shallh Al uLsalmln
1er[emah : Muhammad lqbal Chazall
Ld|tor: Lko ParyanLo Abu Zlyad
2009 - 1430
} ....| ..: (
...,..j| .-i..,
_.-.| _... _, ..< _:.|
.~. : ..< _|. .,|
..|. : :...- :| .. ,|
2009 - 1430
SLSLORANG BLRTANYA TLNTANG ZAKAT PLRISAHAAN: SLSLORANG BLRTANYA TLNTANG ZAKAT PLRISAHAAN: SLSLORANG BLRTANYA TLNTANG ZAKAT PLRISAHAAN: SLSLORANG BLRTANYA TLNTANG ZAKAT PLRISAHAAN:
Sava adalah pcmilik sua|u pcrusahaan pribadi van bcrcrak di bidan dcsain dan
pcmbua|an kaca hias, dan pcr|anvaan sava khusus |cn|an mcncluarkan zaka|, di mana
sava mcncluarkannva dari kcun|unan bcrsih sc|clah dipo|on paak van umlahnva
mcncapai `0 , apakah sava mcncluarkan zaka| dcnan cara scpcr|i ini sudah |cpa|.
Di mana sava mcrasa binun dalam pcrkara sava ini sc|clah scbaian saudara
mcnvampaikan kcpadaku bahwa cara ini |idak sah. Pcrlu dikc|ahui bahwa bcn|uk kcra
di pcrusahaan adalah kon|rak bcrsama konsumcn (acn, klicn, dcalcri un|uk
mcndcsain dan mcmbua| scbaian kubah dan cndcla hias dcnan kaca bcrwarna.
Kami mcnimpor bahan baku kaca, |imah, las, (pa|cri, soldcr, ini dan van lainnva
dari luar nccri dan mcnvimpannva di udan kami, dan sclcsai mcmakainva dalam
pcmbua|an dan scbaiannva masih |crsimpan di udan hina akhir |ahun anaran, di
mana sclcsai kcia|an invcn|arisir dan mcncrbi|kan |abcl scmua kcuanan pcrusahaan
van mcnclaskan kcun|unan |ahun i|u van pcncluaran zaka| bcrdasarkan dal|ar
kcun|unan i|u.
Pcr|anvaan sava adalah: Pcr|anvaan sava adalah: Pcr|anvaan sava adalah: Pcr|anvaan sava adalah:
Apakah zaka| dikcluarkan dari kcun|unan bcrsih. A|au dari modal usaha. A|au
dari hak pcmilik van mcnclaskan dal|ar scmua kcuanan pcrusahaan. Apakah paak
van diambil dari kcun|unan dan discrahkan un|uk kcpcn|inan zaka| dan pcmasukan
dipandan scbaai salah sa|u cnis zaka|.
Sava bcrharap an|um |idak kcbcra|an mcnclaskan kcpadaku kcpada alan van bcnar
un|uk mcncluarkan zaka|. Maka sava bcrada dalam kcbinunan dalam pcrkara sava.
Dan aku bcrdoa kcpada Allah SVT aar mcmbcri pc|unuk kcpadaku mcnuu alan
van bcnar un|uk mcluruskan kcsalahan van munkin |cradi dariku di |ahun-|ahun
van lalu, a|au un|uk mcncnankan ha|iku ika van kulakukan sudah bcnar.
Jawaban: Jawaban: Jawaban: Jawaban:
Scala pui bai Allah SVT.
Kami mcmohon kcpada Allah SVT aar mcmbalas kcbaikan kcpadamu a|as
scmana|mu un|uk bcr|anva |cn|an hukum-hukum aamamu, dan van waib kcpada
sc|iap muslim un|uk bcr|anva |cn|an aamanva, |anpa mcnunda a|au rau-rau.
Pcr|ama: Pcr|ama: Pcr|ama: Pcr|ama:
Pcrusahaanmu ini adalah pcrusahaan indus|ri pcrdaanan, dan pcrusahaan-
pcrusahaan van bcrcrak dalam bidan indus|ri pcrdaanan, waib padanva zaka|
pcrdaanan. Dan |idak waib pada ala|-ala|, pcranka| kcras, mobil, banunan,
pcrala|an van inin diunakan dan |idak inin diual un|uk mcnambil kcun|unan.
A|as dasar ini, maka cara mcnhi|un zaka| di akhir |ahun adalah bahwa dihi|un apa
van ada dalam simpanan pcrusahaan van |clah dibcli dan bcr|uuan un|uk diual, hal
i|u mclipu|i: kaca, |imah, las (soldcr, Ini .ds|, dan dihi|un nilainva di akhir |ahun,
|anpa mcmandan hara bclinva.
Scmua i|u di|ambah uan |unai van ada di pcrusahaan a|au van cnkau simpan di
bank.
Di|ambah lai piu|an van ada di |anan manusia van cnkau harapkan bisa di|aih.
Kcmudian cnkau kcluarkan zaka|nva scbanvak 2,5 .
Kcdua: Kcdua: Kcdua: Kcdua:
Adapun kcun|unan pcrusahaan sclama sa|u |ahun, maka kcun|unan ini bisa
dibai dua:
Pcr|ama: kcun|unan dari hasil pcnualan kaca kcpada para pclanan. Kcun|unan ini
waib dikcluarkan zaka|nva, dan |idak dihi|un bainva |ahun van baru, bahkan
haulnva adalah haul modal har|a van cnkau mcmbcli dcnannva, ika sudah
mcncapai nisab.
Al-Muhni: 4/75.
Kc|ia: Kc|ia: Kc|ia: Kc|ia:
Kcun|unan dari hasil mcraki| (bisa dika|akan: mcraki| dan mcmbua|i. Kcun|unan ini
waib di kcluarkan zaka|nva, bila sudah mcncapai nisab dan sudah bcrlalu sa|u |ahun
dari saa| mcncrimanva.
Dalam prak|iknva, munkin susah mcmbcdakan di an|ara dua kcun|unan ini, maka
van lcbih u|ama adalah cnkau mcncluarkan zaka| dari scmua kcun|unan di akhir
|ahun anaran. Maka apapun dari kcun|unan pcrdaanan, maka cnkau |clah
mcncluarkan zaka|nva pada wak|unva di akhir |ahun. Dan van bcrasal dari upah
kcra, maka cnkau |clah mcncluarkan zaka|nva lcbih dahulu, dan mcndahulukan
mcncluarkan zaka| scbclum wak|unva hukumnva bolch.
Kcun|unan van |clah dikcluarkan scpanan |ahun, dan |idak |crsisa hina
akhir |ahun, |idak ada kcwaiban zaka| padanva.
Kccmpa|: Kccmpa|: Kccmpa|: Kccmpa|:
Haul (sa|u |ahuni baran pcrdaanan bai pcrusahaan bukan dihi|un dari awal
pcndirian pcrusahaan a|au dari mcmbcli bahan baku, |c|api mcnvcmpurnakan
(mclcnkapii haul uan van cnkau unakan un|uk mcmbcli bahan baku dcnannva.
Con|ohnva: ika pcrmulaan cnkau mcmiliki nisab di bulan Muharram dan pcndirian
pcrusahaan dimulai pada bulan Raab, dan cnkau mcmbcli bahan baku dan mcmulai
kcia|an kcra di pcrusahaan pada bulan Ramadhan, maka haul baran pcrdaanan
bai pcrusahaan adalah di bulan Muharram, bukan pada bulan Muharram.
Svaikh Muhammad al-I|saimin rahimahullah bcrka|a: 'Dan kc|ahuilah, scsunuhnva
baran pcrdaanan, haulnva bukanlah sc|clah sa|u |ahun dari saa| mcmbclinva. Tc|api,
haulnva adalah haul har|a asalnva. Karcna ia hanvalah uan dari modalmu van cnkau
pindah kcpada baran pcrniaaan. Maka haulnva adalah haul har|amu van pcr|ama.'
Mamu' Ia|awa Ibnu 'I|saimin (18/2`4i.
Kclima: Kclima: Kclima: Kclima:
Adapun pcrhi|unan zaka| sc|clah dipo|on paak, maka ika mcncluarkan paak
dan mcnvcrahkannva sclcsai scbclum bcrakhir sa|u haul, maka |indakanmu bcnar.
Karcna har|a van discrahkan ini bclum mclcwa|i sa|u |ahun.
Adapun ika mcnvcrahkannva sc|clah scmpurna sa|u haul (|ahuni, maka van lcbih
ha|i-ha|i dan lcbih sclama| adalah mcncluarkan zaka|nva, dan mcnambil har|a ini
darimu adalah sccara zalim, |idak mcnuurkan kcwaiban darinva.
Kccnam: Kccnam: Kccnam: Kccnam:
Adapun mcnhi|un paak |crmasuk dari zaka|, maka hukumnva |idak bolch,
karcna zaka| harus dikcluarkan di |cmpa| |cr|cn|u van |clah di|cn|ukan olch Allah
SVT dalam lirman-Nva:
_, .`, , `,`,`,, ,`, ,`, , , ., `.`. `
, = .,, ,` `,, = , , `,,- `,, = '
Scsunuhnva zaka|-zaka| i|u, hanvalah un|uk oran-oran lakir, oran-oran
miskin, pcnurus-pcnurus zaka|, para Mu'allal van dibuuk ha|inva, un|uk
(mcmcrdckaani budak, oran van bcrhu|an, un|uk alan Allah dan oran-oran van
scdan dalam pcralanan, scbaai scsua|u kc|c|apan van diwaibkan Allah; Dan Allah
Maha Mcnc|ahui lai Maha Biaaksana. (QS. a|-Taubah: 60i
Paak |idak dipcrun|ukkan un|uk scmua ini, karcna pcmcrin|ah |idak mcnambil paak
a|as nama zaka|.
Para ulama lanah daimah bcrka|a:
Tidak cukup mcnambil paak |crhadap banunan scbaai pcnan|i mcncluarkan
zaka|, dan hal i|u |idak mcnuurkan kcwaibannva di dalamnva, apabila sudah
mcncapai nisab dan cnap sa|u |ahun.
Ia|awa Lanah Daimah ( 9/``9i.
Lanah Da Lanah Da Lanah Da Lanah Daimah ua pcrnah di|anva: imah ua pcrnah di|anva: imah ua pcrnah di|anva: imah ua pcrnah di|anva:
Apa pcndapa| an|um dalam |a|a cara mcncluarkan zaka|, di mana sava mcmiliki
|cmpa| pcrdaanan un|uk mcnual kavu, dan sudah cnap sa|u |ahun a|as baran-
baran van di |oko i|u. Ada hu|an van bcran|un dcnan baran van ada dan van
dibcli sccara bcr|cmpo, dcnan cara dibavar scbaian dan sisanva dibavar bcr|cmpo.
Scbaaimana ua ada pcncluaran |ahunan scpcr|i mcnvcwa |cmpa|, pcmbavaran iin
|ahunan, paak, asuransi. Dcmikian pula ai para karvawan.
Maka mcrcka mcmbcrikan awaban:
Vaib mcncluarkan zaka| pada baran daanan van dipaan un|uk diual,
scpcr|i kavu dan scmisalnva, apabila sudah mcncapai nisab dcnan scndirinva, a|au
dcnan uan van ada padamu, a|au baran pcrdaanan, dan cnap sa|u |ahun.
Adapun hu|an, biava scwa, dan pcmbavaran, maka |idak mcnhalani kcwaiban
mcncluarkan zaka| .
Ia|awa Lanah Daimah ( 9/`48i
Tuuh: Tuuh: Tuuh: Tuuh:
Adapun van bcrhubunan dcnan zaka| di |ahun-|ahun van lalu, maka cnkau
harus mcmpcrkirakan zaka| sc|iap |ahun, dan mcncluarkan kcwaiban van masih
|crsisa darinva, karcna ahil dalam |a|a cara pcncluaran zaka| |idak mcnuurkan
kcwaiban zaka| |crscbu|. Ia mcrupakan hu|an a|asmu van harus cnkau kcluarkan.
Vallahu A'lam.

Anda mungkin juga menyukai