Anda di halaman 1dari 31

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER

KOD KURSUS

EPM233

NAMA KURSUS

MODEL & STRATEGI PEDAGOGI SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SIJARA@ZAHARAH BT MOKTI

PROGRAM

NAMA PELAJAR

NO. MATRIK

690506125566

NAMA FASILITATOR

PUSAT PEMBELAJARAN

AEU KUDAT

|1

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

ISI KANDUNGAN

Perkara

Muka Surat

Pendahuluan Bahagian A : Esei 1. Pengenalan 1.1 Definisi Pengajaran 1.2 Definisi Pembelajaran 1.3 Definisi Didik Hibur 1.4 Ciri-ciri Didik Hibur 1.5 Bahan Media Sebagai Sokongan Pengajaran dan pembelajaran 2. Sejauh Mana Pengajaran Di SK Landung Ayang, Kota Belud Masih Berpusatkan Guru 2.1 Hasil Pemerhatian Terhadap Proses P&P di SK Landung Ayang, Kota Belud 2.3 Cadangan Menambahbaik Kelemahan Strategi Pemusatan Guru 3. Strategi Melibatkan Murid secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai Dalam Proses P&P 3.1 Konsep Pengajaran 3.2 Konsep Pembelajaran 3.3 Empat Bidang Kompetensi Guru 3.4 Teori Pembelajaran Gagne (1974, 1977) 3.5 Teori Pembelajaran Ewell (1997) 3.6 Pelbagai Bahan Media Mendorong Penglibatan Murid Secara Aktif Dan Menyeronokkan Dalam Proses P&P 3.7 Langkah Terbaik Melibatkan Murid Dalam Proses P&P secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai

5 5 6 6 6 7 7

8 9 10

10 10 11 11 12 13

14

|2

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

4. Penaksiran Yang Berkonsepkan Didik Hibur 4.1 Definisi Penaksiran 4.2 Objektif Didik Hibur 4.3 Aspek Didik Hibur 4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Didik Hibur 4.5 Ciri-ciri Aktiviti Didik Hibur 4.6 Konklusi Penaksiran Berkonsepkan Didik Hibur 5. Isu-isu Berkaitan Dengan Pengajaran & Pembelajaran Secara Aktif & Menyeronokkan 5.1 Isu-isu Berkaitan P&P Secara Aktif & Menyeronokkan 5.2 Cadangan Untuk Mewujudkan P&P Secara Aktif & Menyeronokkan

17

18 18 20 20 21 21

21 22

Bahagian B : Rancangan Pelajaran Harian 1. RPH Bahasa Melayu KSSR Tahun Satu (Memberi tumpuan kepada Pembelajaran Kolaboratif)

26

Rumusan

29

Bibiliografi

30

|3

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Pendahuluan Segala puji bagi Allah S.W.T Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w, keluarga dan para sahabat baginda. Saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah S.W.T di atas hidayah dan pertolongan-Nya, tugasan bagi kursus Model & Strategi Pedagogi (EPM233) ini dapat disiapkan sepenuhnya. Tugasan ini bertujuan untuk menilai peringkat-peringkat kognitif tahap tinggi; iaitu kebolehan pelajar mengaplikasi prinsip & konsep yang telah dipelajari dalam penyelesaian sesuatu masalah, menilai dengan kritis dan menghasil sesuatu yang baru atau mengubahsuai sesuatu yang sedia ada. Tugasan ini terbahagi kepada Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A adalah penjelasan secara terperinci tentang sejauh manakah pengajaran di sekolah (tempat saya bertugas) masih berpusatkan guru; bagaimana guru telah melibatkan murid secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran; bagaimana penaksiran adalah berkonsepkan didik hibur dan seterusnya membincangkan tentang isu-isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Manakala Bahagian B mengandungi Rancangan Pelajaran Harian yang memberi tumpuan kepada Pembelajaran Kolaboratif (berpusatkan murid). Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini terutamanya kepada pihak pensyarah dan penyelia tugasan di atas tunjuk ajar kalian. Ucapan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah meluangkan masa untuk menjalankan sesi kolaborasi bersama. Kerjasama dan keperihatinan semua pihak amat saya hargai. Sesungguhnya, tugasan ini memberi banyak ilmu bermanfaat kepada diri saya berkaitan model dan strategi pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah supaya pengajaran lebih berpusatkan pelajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Semoga Allah S.W.T. memberkati usaha murni ini dalam meneroka dunia ilmu tanpa sempadan. Disediakan oleh :
SIJARA@ZAHARAH BT MOKTI 690506125566

|4

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

AEU Kudat (09Mac 2013)

1. Pengenalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah mula diperkenalkan dan dilaksanakan pada Tahun 2011. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah ditransformasikan kepada KSSR. KSSR ini dilaksanakan khususnya di sekolah rendah di negara kita dengan harapan dapat mendidik seterusnya melahirkan generasi masa hadapan yang mampu berhadapan dengan cabaran semasa juga cabaran abad ke-21. Ini adalah sejajar dengan kehendak Teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Dari sudut pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah rendah, KSSR menekankan pengajaran berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Berikut dikemukakan beberapa penjelasan secara terperinci tentang definisi pengajaran; definisi didik hibur; pengajaran & pembelajaran secara aktif dan

menyeronokkan; definisi pengajaran & pembelajaran berpusatkan murid; definisi pengajaran & pembelajaran berpusatkan guru; seterusnya definisi sokongan pelbagai bahan media.

1.1 Definisi Pengajaran Reinhartz dan Beach (1997) menyatakan bahawa pengajaran bermaksud implementasi kurikulum iaitu apabila berlakunya interaksi antara guru dan murid di dalam sebuah bilik darjah. Menurut Halmos (1994), pengajaran bermaksud suatu perkara daripada segi apa, bagaimana dan mengapa. Berdasarkan Dictionary.com (diterjemah), pengajaran adalah melibatkan aktivitiaktiviti yang menyampaikan ilmu atau kemahiran. Berdasarkan Answers.com (diterjemah), pengajran adalah suatu perlakuan, proses atau seni menyampaikan ilmu dan kemahiran. Berdasarkan Online Medical Dictionary (diterjemah), pengajaran adalah suatu proses pendidikan tentang mengarah.

|5

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Berdasarkan The Free dictionary (diterjemah), pengajaran adalah suatu proses profesion untuk mereka yang memberi arahan, terutamanya di sekolah rendah atau menengah atau university.

Manakala di dalam Webster Dictionary (diterjemah), pengajaran adalah perlakuan dan perihal mengarah.

1.2 Definisi Pembelajaran Marton dan Booth (1997) menjelaskan bahawa pembelajaran adalah berkenaan bagaimana kita menanggap dan memahami dunia dan tentang membuat makna. Fry dan Marshal (2003) menjelaskan pembelajaran boleh merupakan prinsip abstrak, maklumat fakta, pemerolehan kaedah, teknik dan pendekatan melakukan sesuatu, idea, perlakuan yang bersesuaian bagi situasi tertentu, mengenali sesuatu dan juga penaakulan. Dengan berlakunya perubahan pada tingkah laku pelajar selepas melalui sesuatu pengalaman pendidikan, maka pembelajaran pun dianggap telah berlaku.

1.3 Definisi Didik Hibur Didik hibur bermaksud mendidik sambil berhibur. Dalam Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar. Manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan perlaksanaan terhadap empat komponenen sastera iaitu nyanyian, lakonan, bercerita dan puisi. Oleh itu, murid-murid dapat merasai keseronokan semasa belajar secara total kerana sesi pembelajaran telah dirancang dengan sistematik.

1.4 Ciri-ciri Didik Hibur Ciri-ciri didik hibur dalam pengajaran antaranya ialah sesi pembelajaran yang menyeronokkan dengan kewujudan unsur kelakar, kecindan, unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya; mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru; murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif, gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya; sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik seperti nyanyian atau lakonan di mana

|6

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur; objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan tanpa unsur kalah atau menang, tanpa ganjaran atau denda di samping latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti P&P; aktiviti didik hibur tidak memberi

penekanan kepada kesalahan murid sebaliknya menekankan penglibatan murid semaksima mungkin dalam aktiviti yang bersahaja dan santai; cenderung kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan untuk menggalakkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi; murid bebas menyuarakan pendapat atau sebarang idea secara logic dalam keadaan terkawal supaya menghasilkan persembahan yang menarik; murid; dan akhir sekali lebih banyak melibatkan komunikasi bahasa tubuh.

1.5 Bahan Media Sebagai Sokongan Pengajaran & Pembelajaran Bahan bermaksud segala kelengkapan yang digunakan untuk membantu proses pengajaran. Bahan media datang dalam bentuk media bercetak dan media elektronik.Bahan media bercetak contohnya buku, majalah dan surat khabar. Manakala bahan elektronik contohnya computer, radio, internet dan sebagainya. Media elektronik lazimnya memaparkan atau mengandungi audio visual seperti CD,VCD, atau DVD. Saluran atau media ini digalakkan supaya guru menggunakannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan isi pelajaran. Antara ciri-ciri bahan media sebagai sokongan pengajaran dan pembelajaran ialah menarik minat, mudah dibawa, saiz yang bersesuaian dan konsep yang tepat. Kelebihan menggunakan bahan media untuk menyampaikan isi pelajaran antaranya ialah murid dapat pengalaman realistik; merangsang deria rangsangan murid-murid; kefahaman dan interpretasi maklumat kepada murid; pengekalan minat dan tumpuan melalui pelbagai media; peningkatan daya ingatan; peningkatan kemahiran berfikir, motivasi dan kreativiti, keseronokkan dalam pembelajaran; kemahiran interpersonal dan intrapersonal; kemahiran psikomotor dan juga lebih efektif.

2. Sejauh Mana Pengajaran Di SK Landung Ayang Masih Berpusatkan Guru Dalam KSSR strategi pengajaran berpusatkan guru merupakan salah satu daripada pelaksanaan pengajaran selain daripada pemusatan murid, pemusatan bahan dan berasaskan aktiviti/tugasan. Pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran memerlukan kebijaksanaan

|7

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

guru memilih pendekatan, merancang kaedah, menentukan teknik P&P berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.

2.1 Hasil Pemerhatian Terhadap Proses P&P di SK Landung Ayang, Kota Belud Setelah membuat pemerhatian ke atas proses pengajaran dan pembelajaran di SK tempat saya bertugas, saya dapati strategi pengajaran berpusatkan guru tidak digunakan sepenuhnya oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran Tahun 1 yang berorientasikan KSSR seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Matematik. Saya dapati guru-guru tersebut hanya menggunakan pengajaran berpusatkan guru untuk langkah P&P yang memerlukan guru memberi pengenalan umum, memberi gambaran keseluruhan sesuatu isi pelajaran, merumus isi pelajaran dan semasa memberi arahan melakukan sesuatu aktiviti atau tugasan. Contohnya guru membuat penerangan tentang cara membina dan menulis ayat. Pengajaran berpusatkan guru mengkehendaki guru

memandu aktiviti pengajaran dengan mengawal pembelajaran semua murid di dalam sebuah kelas. Interaksi guru dan murid agak terbatas. Manakala interaksi murid dengan murid sukar berlaku. Penyampaian maklumat lebih kepada satu hala iaitu daripada guru kepada murid. Guru-guru tersebut juga meminta semua murid menggunakan bahan bantu mengajar yang sama dan menggunakan papan putih supaya lebih tertumpu untuk membuat catatan atau penyampaian maklumat. Setelah membuat pemerhatian ke atas proses P&P bagi mata pelajaran teras KSSR Tahun1 tersebut, saya dapati pada mulanya murid-murid menunjukkan respon positif. Apabila guru bertanya sama ada paham atau tidak dan boleh buat atau tidak, mereka lantas menjawab Ya, kami paham, dan Boleh, kami boleh buat. Namun hakikatnya, semasa murid diminta untuk membina dan menulis ayat tersebut, terdapat beberapa orang murid tidak dapat melakukannya kerana tidak faham penerangan guru sepenuhnya. Daripada respon murid ini, saya dapat membuat rumusan bahawa pengajaran berpusatkan guru tidak membantu guru untuk menjadikan murid faham sepenuhnya melalui penerangan secara kelas tersebut. Guru sukar untuk menilai sejauh mana murid boleh menerima penerangan yang

|8

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

dibuat secara kelas tersebut. Salah satu sebabnya murid merasa takut atau malu untuk bertanya semula kepada guru tentang penerangan tadi. Hal ini jelas menunjukkan pengajaran berpusatkan guru menghalang interaksi murid dengan guru dan interaksi murid dengan murid.

2.3 Cadangan Menambahbaik Kelemahan Strategi Pemusatan Guru Terdapat beberapa cadangan untuk mengurangkan ketidakfahaman murid terhadap isi pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Antaranya setelah guru menggunakan strategi pengajaran berpusatkan guru, sebaiknya guru meminta beberapa orang murid untuk tampil ke depan kemudian meminta seorang demi seorang menghasilkan apa yang diminta oleh guru iaitu membina dan menulis ayat. Kemudian menyemaknya secara kelas supaya murid lebih faham dan lebih jelas untuk membina dan menulis ayat. Setelah itu, bolehlah guru meminta semua murid memulakan aktiviti membina dan menulis ayat masingmasing sama ada secara kumpulan atau individu. Ini dinamakan teknik simulasi. Simulasi bermaksud satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula. Melaui teknik ini murid dapat menggunakan kemahiran belajar seperti membina jawapan yang betul dan tepat. Ini memberi peluang kepada murid untuk mengalami sendiri situasi atau sesuatu masalah. Dengan itu, sudah tentu murid yang lain dapat mencontohi dan akan bertambah kefahaman mereka terhadap isi pelajaran yang diajar oleg guru. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru boleh digantikan dengan pengajaran berpusatkan murid. Dari sudut amalan guru, guru boleh merancang pengajaran dan tugasan pembelajaran kemudian melaksanakannya dengan penglibatan murid. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan isi pelajaran yang memerlukan murid memberi respon sepenuhnya contohnya permainan, teka teki, kerja lapangan dan lain-lain lagi. Dari sudut aktiviti pelajar pula, Bickford et al. (2002) menganjurkan otonami terikat iaitu guru boleh meminta murid menjalankan tugasan yang diberi dalam batasan bilik darjah dengan berpusatkan pelajar. Dengan itu, murid berasa mampu untuk membuat

|9

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

penyiasatan bagi menjawab persoalan tugasan. Secara tidak langsung, wujud kolaborasi antara murid dengan murid dan antara guru dengan murid. Seterusnya dari sudut tugasan pengajaran, matlamat dan objektif pengajaran adalah ditentukan oleh guru kemudian diserap ke dalam tugasan-tugasan yang akan dibuat sepenuhnya oleh murid. Guru boleh menganjurkan tugasan atau aktiviti yang memerlukan murid bertanggungjawab dengan pembelajaran mereka. Ini melibatkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid.

Demikianlah sejauh mana penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru di sekolah tempat saya bertugas. Cadangan dan sumbangan idea tersebut diharap dapat dijadikan panduan dan menjadi amalan pengajaran di bilik darjah bagi melahirkan murid yang boleh mengamati ilmu pengetahuan diikuti dengan mampu menguasai kemahiran belajar bermula daripada isi pelajaran yang asas sehinggalah topic yang lebih kompleks. 3. Strategi / Langkah-langkah Melibatkan Murid secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai Dalam Proses P&P Menurut Loris Malaguzzi (1994) Pengajaran dan pembelajaran tidak boleh berdiri bertentangan sebuah sungai sambil melihat air mengalir, namun perlu berjalan bersamasama untuk mengharungi arus sungai tadi. Melalui permuafakatan yang kukuh, pengajaran akan berjaya mengukuhkan pembelajaran.

3.1 Konsep Pengajaran Berdasarkan kenyataan Loris Malaguzzi (1994) menunjukkan bahawa pengajaran adalah dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah, teknik yang sesuai dengan disokong oleh bahan media dan seterusnya memotivasi murid supaya mengambil inisiatif untuk untuk belajar demi memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.

3.2 Konsep Pembelajaran Manakala pembelajaran adalah proses pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku tetap yang dihasilkan melalui pengalaman. Perubahan tingkah laku ialah

| 10

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

pembelajaran sebenar yang berlaku dalam satu persekitaran. Oleh itu, pembelajaran adalah satu proses yang berterusan di mana terdapat perubahan tingkah laku yang nyata pada seseorang individu pada akhir proses tersebut. Sebagaimana Unisec, Lockhart dan Walters (1990) mendefinisikan pembelajaran sebagai satu perubahan yang agak kekal dan sesuatu yang berubah akibat daripada pengalaman.

3.3 Empat Bidang Kompetensi Guru Menurut Smith (1996) terdapat empat bidang kompetensi guru yang berkesan bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan iaitu pemahaman tingkah laku manusia dan aplikasinya dalam pembelajaran; pemaparan sikap yang positif terhadap murid dan pengajaran; penguasaan ilmu dalam mata pelajaran yang diajar; seterusnya penguasaan teknik pengajaran yang memudahcarakan pembelajaran.

3.4 Teori Pembelajaran Gagne (1974, 1977) Terdapat beberapa teori pembelajaran yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah antaranya teori pembelajaran Gagne dan teori pembelajaran Ewell. Kedua-dua teori masing-masing mempunyai konsep tersendiri. Teori pembelajaran Gagne menerangkan minda manusia memproses maklumat seperti computer. Mengikut teori ini terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari iaitu peringkat pertama motivasi; peringkat kedua memberikan perhatian; peringkat ketiga dan keempat perolehan dan ingatan; peringkat kelima ingat kembali dan retrieval; peringkat keenam generalisasi; peringkat ketujuh prestasi dan diakhiri dengan peringkat kelapan maklum balas dan peneguhan. Antara implikasi proses pembelajaran Gagne terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ialah menarik perhatian murid dengan mengarah murid kepada topik pengajaran termasuk set induksi, bahan bantu mengajar yang menarik dan dapat merangsang murid; menyedarkan murid tentang objektif pelajaran dan matlamat pengajaran; merangsang pengetahuan sedia ada dengan menggunakan pelbagai gaya pengajaran sebelum memulakan pengajaran; membimbing pembelajaran supaya murid dapat mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang dengan

| 11

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

sokongan bahan yang jelas, tepat dan menarik; melaksanakan perlakuan dengan meminta murid melatih kemahiran dan tingkah laku baru dan dengan mengesahkan murid menguasai pengetahuan yang diajar; memberikan maklum balas melalui latihan dalam pelajaran yang dapat mengesan kefahaman murid tentang pembelajaran; menilai perlakuan dan prestasi melalui ujian pelbagai bentuk (formatif atau sumatif) ketika akhir pengajaran guru; dan akhir sekali merangsang ingatan dan pemindahan pembelajaran melalui contoh tambahan dan latihan-latihan bagi menambah baik pemahaman murid terhadap pembelajaran yang telah dikuasai seterusnya memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi baru.

3.5 Teori Pembelajaran Ewell (1997) Bagi teori pembelajaran Ewell (1997) pula, beliau lebih cenderung kepada sebuah model yang menggambarkan prinsip pembelajaran yang mempengaruhi penguasaan pengetahuan, perkembangan kemahiran dan kompetensi. Teori ini mementingkan lapan

prinsip utama iaitu penglibatan aktif, perkaitan dan corak, pembelajaran informal, pengalaman langsung, situasi mendesak, maklum baalas berterusan, suasana yang menyeronokkan dan akhir sekali prinsip refleksi. Penglibatan aktif ialah keadaan di mana murid berinteraksi secara aktif dengan bahan pembelajaran serta dapat mengingat kembali maklumat dengan berkesan. Ini bermaksud murid seharusnya dapat menyelesaikan masalah, mengemukakan cadangan, memberikan pengertian baru, berkebolehan untuk

menghubungkait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru. Sebagai contoh mewujudkan perbincangan secara kelas. Perkaitan corak pula merujuk kepada adaptasi terhadap konteks pembelajaran baru dan terhadap tugasan dengan mengait, mengorganisasi dan menggunakan pengetahuan juga kemahiran yang telah dipelajari ke dalam strukturstruktur baru. Ini bermaksud pemikiran secara kritis diperlukan. Sebagai contoh murid Tahun 1 diminta menggambarkan suasana keluarga bahagia dengan melukis gambaran mereka pada sehelai kertas putih. Pembelajaran informal pula bermaksud pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah atau pun dalam waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di manamana sahaja serta pada bila-bila masa. Ini bermaksud murid belajar sepanjang masa bersama guru atau tanpa guru sama ada dilaksanakan dalam bilik darjah atau luar bilik darjah. Prinsip pengalaman langsung pula ialah proses membina makna berdasarkan pengalaman. Ia adalah merujuk kepada learning by doing di mana murid akan belajar jika mereka melakukan

| 12

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

aktiviti pembelajaran secara langsung. Pembelajaran langsung memberi fokus kepada pembelajaran individu. Ia amat berkesan jika guru mengaplikasi kitaran pembelajaran menyeluruh iaitu menetukan matlamat, membuat eksperimen, memerhati, menyemak semula dan akhirnya membuat pelan tindakan. Prinsip seterusnya situasi mendesak di mana murid apabila menghadapi masalah yang mencabar seterusnya menarik minat mereka kerana penyelesaian dianggap sebagai mempunyai akibat sebenar, maka motivasi murid dan pembelajaran akan berlaku. Ini bermaksud guru boleh menyediakan banyak peluang untuk murid melibatkan diri dalam pelbagai kemahiran. Prinsip seterusnya maklum balas berterusan iaitu maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan dan juda respon. Ia berperanan mempengaruhi proses afektif dan motivasi murid, sebagai pembetulan atau insentif sepanjang proses pembelajaran supaya pembelajaran akan berkekalan. Seterusnya suasana yang menyeronokkan iaitu suara guru, gaya kepimpinan guru, sikap, kemesraan, kawalan kelas dan penggunaan ganjaran di dalam bilik darjah adalah mempengaruhi persekitaran emosi bilik darjah. Jika persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan berjaya diwujudkan maka maklum balas serta pembelajaran berkesan akan berlaku berterusan. Akhir sekali prinsip refleksi iaitu proses memikirkan atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri seseorang. Sebagaimana Knapp (1993) refleksi ialah cara untuk mengimbas kembali pengalaman bagi membina makna tentang pembelajaran, belajar daripada pengalaman dan membentuk pemahaman serta apresiasi baru.

3.6 Pelbagai Bahan Media Mendorong Penglibatan Murid Secara Aktif Dan Menyeronokkan Dalam Proses P&P Bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dengan topik yang diajar akan mendorong penglibatan murid secara aktif dan menyeronokkan dalam proses P&P. Bahan media berperanan sebagai medium untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran serta nilai yang terdapat dalam topik yang dipelajari. Variasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melibatkan pelbagai bahan media. Dengan penggunaan pelbagai bahan media tersebut maka rasa bosan dan cepat jemu dapat dielakkan seterusnya menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Ini menunjukkan bahan media sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran penting dan perlu diberi penekanan kerana ia sebagai penggerak proses P&P. Tanpa medium tersebut, penyampaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang lancar serta kurang memberi kesan yang diharapkan.

| 13

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Bahan media terbahagi kepada bahan media cetak dan bahan media elektronik. Antara contoh bahan pengajaran dan pembelajaran media bercetak adalah modul,buku teks, buku latihan, aktiviti, buku sumber, surat khabar, majalah, makalah, carta, graf peta, ensiklopedia, kamus, atlas, buku panduan dan juga bahan terbitan berkala. Ia bersifat mudah didapati dalam pelbagai bentuk dan mudah disediakan. Dalam KSSR modul digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran secara bermodular menggantikan pembelajaran KBSR yang banyak bergantung kepada buku teks serta buku latihan dan buku aktiviti. Sebagai contoh bagi Bahasa Malaysia KSSR Tahun 2 terdapat lima modul yang diguna pakai oleh murid-murid iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa . Modul-modul tersebut dibina berasaskan DSK dan DSP yang disediakan untuk setiap mata pelajaran KSSR.

Contoh bagi bahan media elektronik pula ialah CD-ROM dan DVD-ROM. Lazimnya bahan seperti ini dikenali dengan audio-video iaitu berasaskan gambar, suara atau bunyi-bunyian. Dalam konteks KSSR, belajar melalui TMK adalah salah satu pendekatan yang boleh diambil untuk melaksanakan EMK iaitu Elemen Merentas Kurikulum (BPK, 2010). Dalam pendekatan ini penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan adalah menggunakan media TMK seperti CD-ROM dan DVD-ROM. Sejajar dengan KSSR, konsep learning is fun menjadi salah satu perkara yang diberi penegasan. Melalui penggunaan CD-ROM atau DVD-ROM konsep tersebut dapat diaplikasikan. CD-ROM buku teks telah diperkenalkan mulai 2001 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia menyumbang kepada pembelajaran murid lebih seronok dan menarik kerana bersifat interaktif. Kesan audio, video serta penggunaan warna-warna yang menarik juga menyumbang kepada peningkatan minat murid untuk terus belajar. Selain itu, penggunaan internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga amat dianjurkan di sekolah. Pembelajaran menggunakan internet selaras dengan konsep bringing the world to classroom. Dalam KSSR, penggunaan internet untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan adalah satu cara yang boleh diambil untuk melaksanakan EMK di bawah pendekatan belajar melalui TMK. Ini bermaksud murid-murid boleh mengakses maklumat yang diperlukan dalam pembelajarannya sebagai contoh pembelajaran penyelesaian masalah. Seterusnya bahan siaran daripada Radio dan TV seperti TV pendidikan kelolaan Kementerian

| 14

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Pelajaran Malaysia. Ia bersiaran pada waktu pagi dan ulangannya pada waktu petang. TV IQ di bawah kelolaan televisyen ASTRO juga boleh dimanfaatkan oleh guru dan murid sekolah. 3.7 Strategi Melibatkan Murid Dalam Proses P&P secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai Penglibatan aktif adalah keadaan di mana murid berinteraksi secara aktif dengan bahan pembelajaran serta dapat mengingat kembali maklumat dengan berkesan. Murid seharusnya dapat menyelesaikan masalah, mengemukakan cadangan, dan juga memberi pengertian baru. Contohnya perbincangan secara berkumpulan. Pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan memerlukan guru melibatkan pelajar daripada mula sehingga ke penghujung. Beberapa aspek kecil berhubung dengan bilik darjah sehingga aspek atau isu yang lebih kompleks perlu diberi penekanan oleh guru. Guru pula hendaklah menghibur dan berwatak kelakar di samping mempamerkan sifat penyayang serta sentiasa menyemai rasa saling sayang

menyayangi dan mengambil berat terhadap murid. Semua tindak tanduk guru adalah cenderung kepada menginginkan murid supaya mereka mahu belajar dengan bersungguh-sungguh. Secara tidak langsung, apabila berlakunya pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan sudah tentu penglibatan aktif murid juga terserlah. Pembelajaran lebih berkesan apabila murid merasakan dirinya terlibat dalam aktiviti P&P yang dianjurkan oleh guru dalam bilik darjah. Guru perlu mengelak daripada situasi hanya bercakap di hadapan kelas dan murid duduk secara pasif . Pembelajaran kemungkinan hanya berlaku dalam tempoh beberapa minit pada awal pengajaran, tetapi hanya guru yang menjalankan aktiviti. Talian komunikasi antara guru dengan murid sangat rapuh dan dalam sekelip mata sahaja terputus disebabkan murid kurang berminat. Dalam situasi pelajaran seperti ini, murid yang dedikasi sekalipun boleh berasa bosan dengan cepat dan mula hilang tumpuan. Bagi mengelak hal ini, guru boleh menggunakan teknik tunjuk cara. Tunjuk cara bagi aktiviti yang terlibat dalam suatu mata pelajaran mendahului aktiviti yang sebenarnya. Murid belajar cara melakukan tugas dengan memerhati tunjuk ajar yang diadakan. Setelah memperoleh maklumat, murid pun ingin segera memulakan kerja atau tugasan. Di samping itu, guru digalakkan menggunakan bahan media yang sesuai dan

| 15

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

menjadikan murid-murid berasa seronok menjalankan aktiviti P&P. Apabila murid mula aktif, guru boleh menumpukan perhatiannya kepada tugas membimbing individu. Selain itu, guru hendaklah menggunakan bahan media yang sesuai dan menarik sebanyak mungkin pancaindera yang ada pada murid-murid supaya proses pembelajaran mereka adalah lebih baik dan membantu. Dengan adanya bahan media juga, mudah untuk murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berguna untuk kehidupan seharian mereka kerana tentunya bahan-bahan yang dipilih oleh guru adalah bersifat kontekstual. Maka guru dianjurkan supaya memilih bahan yang paling relevan dengan kehidupan harian murid-murid bagi memudahkan proses pemahaman oleh murid. Apabila guru mengutamakan penggunaan bahan media semasa proses P&P, maka guru mudah memupuk nilai-nilai positif dalam diri murid seperti gemar membaca, membuat penerokaan,ingin mencuba dan menghargai sesuatu nilai estetika. Guru juga harus menyedari bahawa dengan sokongan bahan media dapat membangkitkan minat, motivasi, rasa ingin tahu, keyakinan diri, sifat kerjasama dan disiplin kalangan murid .

Selain itu, guru digalakkan supaya menggunakan bahan media dalam proses P&P untuk mengurangkan suasana yang tegang kerana murid-murid boleh berkomunikasi dengan bercakap-cakap atau berbincang antara satu sama lain. Ini bermaksud murid tidak berasa terkongkong. Guru perlu menyediakan bahan media yang baik supaya dapat melibatkan murid dalam Proses P&P secara aktif. Ciri-ciri bahan media yang baik untuk guru

menggunakannya ialah bahan media itu sesuai bagi mencapai objektif P&P; praktikal untuk digunakan (mudah dibawa dan mudah dikeluarkan dan mudah disimpan; kosnya murah dan mudah diperbaiki jika rosak; bersifat maujud, konkrit dan kontekstual sesuai dengan gaya pemikiran murid-murid yang bersifat konkrit; bersifat interaktif kerana penyesuaian diri kepada alam sekitar adalah factor yang penting untuk perkembangan kognitif individu; kepelbagaian bagi mengelak jemu atau bosan dan selaras dengan tajuk-tajuk yang berbeza; jumlah bahan mencukupi jumlah murid supaya disiplin murid sentiasa terkawal; selaras dengan nilai serta budaya yang ada dan mengelak daripada pertembungan budaya yang boleh menyebabkan konflik.

| 16

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Selain itu, pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru boleh digantikan dengan pengajaran berpusatkan murid. Dari sudut amalan guru, guru boleh merancang pengajaran dan tugasan pembelajaran kemudian melaksanakannya dengan penglibatan murid. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan isi pelajaran yang memerlukan murid memberi respon sepenuhnya contohnya permainan, teka teki, kerja lapangan dan lain-lain lagi. Dari sudut aktiviti pelajar pula, Bickford et al. (2002) menganjurkan otonami terikat iaitu guru boleh meminta murid menjalankan tugasan yang diberi dalam batasan bilik darjah dengan berpusatkan pelajar. Dengan itu, murid berasa mampu untuk membuat penyiasatan bagi menjawab persoalan tugasan. Secara tidak langsung, wujud kolaborasi antara murid dengan murid dan antara guru dengan murid. Seterusnya dari sudut tugasan pengajaran, matlamat dan objektif pengajaran adalah ditentukan oleh guru kemudian diserap ke dalam tugasan-tugasan yang akan dibuat sepenuhnya oleh murid. Guru boleh menganjurkan tugasan atau aktiviti yang memerlukan murid bertanggungjawab dengan pembelajaran mereka. Ini melibatkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid.

Secara ringkas, pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang beupaya mencapai objektifnya yang terlebih dahulu ditetapkan. Beberapa garis panduan boleh difikirkan untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut adalah antara yang boleh difikir oleh guru dan dilaksanakan. i. Rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (If we fail to plan, we plan to fail. Plan your work and work your plan) ii. Fikirkan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. iii. Rancang pengajaran berasaskan kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid. iv. Susun isi pelajaran mengikut tahap kesediaan pembelajaran murid. v. Susun isi pelajaran daripada yang mudah kepada yang sukar dan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. vi. Wujudkan suasana fizikal dan suasana psikologi yang kondusif. vii. Gunakan set induksi yang mampu menarik perhatian murid dan menimbulkan rasa ingin tahu murid. viii. Gunakan suara yang dapat didengari murid dengan jelas.

| 17

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

ix. Gunakan bahan bantu belajar yang menarik perhatian murid x. Laksanakan aktiviti yang dapat memberikan kepuasan murid. xi. Variasikan aktiviti bagi mengekalkan minat murid dan tumpuan murid. xii. Kerap memberi peneguhan dalam pelbagai bentuk termasuk pujian. xiii. Beri peluang murid untuk mengemukakan sesuatu perkara berkaitan pembelajaran mereka 4. Penaksiran Yang Berkonsepkan Didik Hibur 4.1 Definisi Penaksiran Penaksiran bermaksud proses pengumpulan, menterjemah, merekod & menggunakan maklumat mengenai respon murid kepada tugas pendidikan (David Lambert & David Lines, 2000). Didik hibur merupakan kaedah alternatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Ia adalah sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang menghiburkan atau menggirangkan hati. Antara ciri-ciri didik hibur ialah pembelajaran yang seronok dan ceria; meningkatkan keyakinan, motivasi dan kesediaan belajar murid; murid boleh berkomunikasi secara verbal dan non verbal; menunjukkan tahap perubahan tingkah laku (tahu, faham, hayati); semangat kerjasama, berpasukan dan toleransi.

4.1 Objektif Didik Hibur Objektif didik hibur ialah mengguna dan memahami lirik lagu secara didik hibur; mengguna dan memahami bahasa yang indah dan bahasa badan dalam lakonan dan bercerita; dan akhir sekali mengguna dan memahami pantun dua kerat secara didik hibur.

4.2 Aspek Didik Hibur Aspek didik hibur ialah nyanyian, bercerita, berlakon dan berpuisi. Nyanyian adalah kata-kata yang disampaikan melalui alunan suara. Ia adalah iringan muzik memberi impak pada nyanyian. Muzik boleh diganti dengan bunyi bunyian yang direka dan proses ingatan bahasa yang dipelajari adalah melalui nyanyian. Ini bertujuan membantu murid menguasai kosa kata, sebutan, intonasi, rima, tekanan dan struktur ayat. Prinsip nyanyian dalam didik hibur ialah lagunya hendaklah sesuai dari sudut tata bahasa, maksud dan bahasa.; melodi yang mudah diikuti dan yang hamper dengan pengalaman murid; nyanyian itu hendaklah sesuai dengan tahap kesediaan dan pencapaian murid; lagu hendaklah mempunyai

| 18

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

jalan cerita, pengajaran, nilai dan motivasi; seronok dan ceria iaitu tidak membebankan guru dan murid; dan akhir sekali ia berkisar dengan persekitaran dan kecenderungan. Kepentingan nyanyian dalam P&P ialah mewujudkan suasana belajar yang seronok dan ceria; membantu murid mengingati apa-apa yang dipelajari; membantu murid menguasai kosa kata, sebutan, intonasi, rima dan tekanan serta struktur ayat; dan akhir sekali mengukuhkan aspek kefahaman berbahasa. Contoh nyanyian adalah nyanyian lagu Tiga Kupang, Air Pasang Pagi dan Lagu Oh bulan. Cerita ialah sesuatu yang dicakap, dibual dan diungkap secara langsung kepada murid. Kanak-kanak suka mendengar cerita. Guru perlu bersedia dan bercerita secara

natural. Cerita boleh memberikan pengajaran, panduan, nilai murni dan menyuburkan imaginasi. Antara ciri-ciri teknik bercerita ialah masa bercerita yang sesuai; ruang dan suasana yang kondusif; peralatan cerita yang menarik digunakan; bentuk dan jenis cerita harus ringkas; mesej yang jelas serta bermakna; berupaya meningkatkan bahasa dan kemahiran asas berbahasa murid; dan akhir sekali penglibatan menyeluruh murid. Terdapat dua jenis cerita iaitu jenis cerita tanpa alat dan jenis cerita menggunakan alat, Jenis cerita tanpa alat ialah memerlukan kekuatan vokal atau bahasa badan atau aksi. Manakala jenis cerita menggunakan alatan ialah cerita yang memerlukan alat seperti tali, boneka, lakaran, kertas atau kain. Prinsip bercerita tanpa alat ialah nada suara dan mimic yang beri gambaran watak, suasana dan emosi (sejuk, sayang, takut dan lain-lain); ekspresi muka

perlulah sesuai dengan emosi yang digambarkan dalam cerita contohnya marah atau gembira atau terkejut atau sedih; elak daripada cerita yang sukar digarap oleh kanak-kanak; bahasa yang digunakan mudah dan berulang-ulang; wujud hubungan mata antara pencerita dengan pendengar; kemahiran dalam menggerakkan anggota badan tertentu dapat menjelaskan isi cerita; pencerita atau guru perlu peka terhadap reaksi kanak-kanak. Halangan atau gangguan terhadap tumpuan kanak-kanak hendaklah di atasi agar tidak berpanjangan; dan akhir sekali ialah melibatkan kanak-kanan dalam penceritaan. Contoh cerita antaranya pemotong kayu dan kapaknya. Lakonan ialah aktiviti atau pergerkan tubuh badan atau segala perlakuan manusia; dilakukan oleh wataak-watak tertentu yang mencerminkan keadan sebenr atau meniru gaya kegiatan manusia dalam masyarakat. Menurut Kamus Dewan (2000), lakonan ialah perihal memainkan sesuatu drama; sandiwara dan sebagainya. Antara kebaikan lakonan ialah membolehkan murid bertutur dengan gaya, suara, intonasi, nada dan sebutan yang betul;

| 19

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

menggunakan bahasa dalam situasi dan konteks tertentu dengan cara yang betul; membolehkan murid-murid bertutur mengunakan bahasa yang kemas dan teratur, membolehkan murid berinteraksi atau berhubung dengan dengan orang lain untuk menyatakan perasaan, kehendak, pengalaman dan fikiran nrereka; melatih murid-murid mendengar dengan baik dan dapat memahami apa yang didengarinya itu secara tepat; menyuburkan semangat kekitaan, bertanggungjawab dan boleh bekerjasama dalam satu kumpulan; mendorong pembentukan pemikiran yang lebih aktif dan kreatif dalam kalangan murid; mengikis perasaan rendah diri, sifat malu dan pelbagai sifat negative lain; melatih murid-murid memahami semua aspek kehidupan apabila mereka menghadapi keadaan sebenar. Antara prinsip lakonan pula ialah menepati objektif pengajaran iaitu untuk mempertingkat kemahiran dan kebolehan berbahasa dalam kalangan murid; mempunyai tema yang sesuai dengan pengalaman dan kebolehan murid; dialog dalam lakonan haruslah menggunakan bahasa yang sesuai, mudah, jelas, ringkas dan senang difahami; mudah dilaksanakan; semua murid diberi peluang ikut kebolehan; dan akhir sekali ialah merangsang kemahiran intelek, emosi dan fizikal. Puisi adalah terdiri daripada nyanyian dan pantun 2 kerat. Teknik penyampaian nyanyian ialah lagu puisi, sajak atau bacaan berirama. Manakala teknik penyampaian pantun 2 kerat ialah pantun dan gurindam. Pantun merupakan bentuk puisi tradisi lisan masyarakat Melayu. Pantun juga menggambarkan atau merupakan refleksi minda, social, budaya dan kemasyarakat Melayu lama. Pantun juga merupakan puisi berangkap. Terdapat beberapa jenis pantun iaitu pantun dua rangkap, pantun empat rangkap, pantun enam rangkap dan lapan rangkap. Prinsip berpantun ialah aktiviti dirancang supaya menepati objektif pengajaran bahasa Maalaysia; pantun sebagai medium untuk memperkembang bakat seni yang ada dalam diri murid; memberi peluang kepada semua murid yang terlibat dalam aktiviti berpantun; pilih pantun yang mudah; guru membimbing murid mencipta pantun; guru memilih pantun yang mempunyai maksud yang senang diingat, diucap dan mempunyai makna khusus; guru membimbing murid mengujar dan mengucapkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; dan akhir sekali pantun diajar secara didik hibur supaya murid minat mempelajari bahasa Malaysia. Contoh pantun dua kerat ialah : Singgah di gerai bersama Amar, Jagalah sungai jangan tercemar.

4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Didik Hibur

| 20

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Kejayaan sesebuah pengajaran dan pembelajaran itu adalah terletak kepada kebijaksanaan guru sebagai pengurus dan perancang pengajaran dan pembelajarab yang berkesan. Sebagai guru, beberapa perkara berikut perlu dipatuhi iaitu perwatakan guru yang menarik, kecindan, tidak menakutkan aatau menggerunkan murid; bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid; guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid di khalayak; guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik; sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalampelbagai aktiviti; guru boleh membuat pelbagai suara; guru boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik; Seseorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatinnya; guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak; dan akhir sekali guru atau fasilitator seorang yang fleksibel.

4.4 Ciri-ciri Aktiviti Didik Hibur Kejayaan didik hibur secara berkesan adalah bergantung kepada aktiviti yang dirancang. Walau bagaimanapun terdapat beberapa ciri yang perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti didik hibur dalam bilik darjah iaitu aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yang hendak diajar; menjalankan aktiviti di mana murid-murid sedia ketahui berdasarkan silang budaya yang sama; penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan peruntukan masa pembelajaran yang sesuai atau waktu yang fleksibel; aktiviti didik hibur boleh dilaksana, dijalankan dan diselesaikan bersama murid-murid tanpa ada banyak masalah atau halangan; aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan

atau konflik antara murid; peraturan aktiviti tersebut adalah jelas, senang, mudah difahami atau diikuti oleh murid; dan akhir sekali dapat memberi kepuasan kepada murid-murid yang menyertainya serta boleh disertai seramai mungkin murid yang ada.

4.5 Konklusi Penaksiran Berkonsepkan Didik Hibur Secara konklusinya, penyerapan Didik Hibur sudah tidak asing lagi dalam medan pendidikan negara. Didik hibur merupakan komitmen kerajaan penuh kesungguhan ke arah mengaplikasi pendekatan Didik Hibur yang diadaptasikan melalui pendekatan Fun Learning yang kini digunakan secara meluas dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di negara kita.

5. Isu-isu Berkaitan Dengan Pengajaran & Pembelajaran secara aktif & menyeronokkan

| 21

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

5.1 Isu-isu Berkaitan Dengan P&P secara aktif &menyeronokkan Isu-isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan antaranya ialah kaedah pengajaran yang tidak berkesan dan membosankan atau dengan kata lain penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi pasif dan tidak menyeronokkan merupakan salah satu punca murid tidak meminati sesuatu pelajaran itu . Berdasarkan kajian terdahulu, pencapaian murid meningkat apabila strategi pengajaran berpusatkan murid digunakan oleh guru. Demikian dapatan kajian oleh Affandey Ag. Ghani dalam tesisnya yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap penggunaan buku Teks Jawi Pendidikan Islam dalam pembelajaran. Satu kajian ke atas pelajar Tinkatan 4 mendapati guru yang menggunakan buku teks sepenuhnya dalam pengajaran akan menyebabkan timbul rasa bosan di kalangan murid terutamanya bg murid yang cergas. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan satu proses interaksi yang berterusan di antara murid dan guru. Proses interaksi ini boleh berpusatkan murid atau guru. Pembelajaran berpusatkan guru mengkehendaki guru supaya bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran, merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran untuk murid. Sebaliknya dalam pembelajaran berpusatkan murid, murid adalah autonomous dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya menentukan hala tuju proses pembelajaran. Menurut Koh Boh Koon (1992) proses pengajaran di dalam kelas seharusnya melibatkan dua pihak iaitu guru dan murid. Sekiranya guru hanya

menitikberatkan silibus yang perlu dihabiskan berbanding aspek penguasaan kemahiran belajar boleh menyebabkan interaksi dua hala antara guru dan murid menjadi hilang focus. Kemudian kesannya murid hilang minat (Atan Long, 1982). Antara dilema yang dihadapi oleh murid masa kini ialah hilangnya suasana pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Ini adalah disebabkan kebanyakan penerapan dan penggunaan kaedah, strategi dan teknik mengajar oleh guru-guru gagal mewujudkan P&P secara aktif dan menyeronokkan. Punca utama murid menjadi bosan atau tidak berminat untuk mengikuti sesuatu aktiviti P&P ialah kurangnya penerapan pembelajaran berpusatkan murid sebaliknya lebih kepada pembelajaran berpusatkan guru. Kaedah tradisional yang digunakan kebanyakan guru iaitu kaedah kuliah dan kaedah

penerangan terutamanya yang lebih berbentuk teori atau fakta akan membuatkan murid pasif, bosan dan berasa tidak seronok seterusnya kurang minat untuk menyertai proses P&P.

| 22

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Penggunaan bahan atau sumber pengajaran yang sama setiap kali proses P&P dijalankan juga menyebabkan murid cepat berasa bosan dan keinginan mereka untuk mencuba bahan yang baru akan terhalang. Demikianlah penggunaan buku teks secara total tanpa menggunakan bahan atau sumber P&P yang berbeza. Pemilihan bahan atau sumber P&P juga mempengaruhi kewujudan pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan.

5.2 Cadangan Untuk Mewujudkan P&P Secara Aktif & Menyeronokkan Pembelajaran secara kumpulan merupakan salah satu daripada mod pembelajaran yang dapat membantu mewujudkan P&P secara aktif dan menyeronokkan. Maksud pembelajaran secara kumpulan ialah dua atau lebih murid akan disatukan secara bersama dalam satu kumpulan dan melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersama bagi mencapai matlamat pembelajaran yang sama. Dalam konteks KBSR, murid-murid boleh disatukan dalam satu-satu kumpulan mengikut: kebolehan pencapaian minat jantina

Dalam kumpulan kebolehan yang sama, guru mudah memberi bimbingan dan tunjuk ajar berdasarkan tahap kebolehan murid yang lebih kurang sama. Dalam kumpulan kebolehan yang berbeza pula, guru mengharapkan akan berlaku interaksi antara murid dengan murid di mana murid yang lebih berkebolehan dapat membantu murid yang kurang berkebolehan. Saiz kumpulan yang berdasarkan bilangan ahli dalam sesuatu kumpulan akan menentukan darjah penglibatan dan interaksi murid sesama mereka. Kumpulan kecil yang mengandungi ahli terdiri daripada dua hingga empat orang murid lebih bersifat tidak formal. Tidak semestinya melantik seorang ketua untuk menyelaras aktiviti kumpulan. Kumpulan kecil begini memberi peluang kepada ahli dalam kumpulan berinteraksi secara maksimum dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Kumpulan yang sederhana besar pula terdiri daripada 5 hingga 10 orang ahli. Aktiviti dalam kumpulan yang dilakukan secara bersama lebih bersifat formal kerana perlu ada

| 23

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

seorang ketua untuk menyelaras aktiviti supaya dapat dilaksana dengan lancar. Kumpulan besar yang ahlinya terdiri daripada lebih 10 orang murid dalam setiap kumpulan sangat bersifat formal. Seorang ketua kumpulan yang amat berkebolehan. perlu dilantik untuk menyelaras aktiviti kumpulan. Darjah penglibatan setiap murid dalam aktiviti pembelajaran amat terbatas disebabkan bilangan ahli yang terlalu ramai. Oleh itu, Newble dan Cannon (1995) telah menyarankan bahawa pengajaran yang menggunakan kaedah kumpulan perlu ada ciri-ciri berikut: Penglibatan yang aktif di pihak murid. Pertemuan secara bersemuka. Aktiviti yang bertujuan tertentu dan bersebab.

Selain itu, merujuk teori perkembangan kognitif oleh Piaget, pada tahap umur tertentu kanak-kanak berfikir secara konkrit. Pembelajaran kanak-kanak akan menjadi lebih berkesan jika sesuatu pengetahuan, kemahiran ataupun nilai yang disampaikan itu adalah dalam bentuk yang konkrit dan bersifat kurang abstrak. Sehubungan itu bahan bantu belajar yang bersifat konkrit dapat membantu murid belajar dengan lebih baik lagi. Bahan-bahan maujud atau bahan realia adalah konkrit sifatnya. Manakala replika, gambar, model dan sebagainya adalah separa konkrit. Simbol-simbol lisan dan perkataan adalah lebih abstrak dan lebih sukar difahami berbanding bahan-bahan yang konkrit dan separa konkrit. Oleh yang demikian penggunaan bahan-bahan konkrit dalam pengajaran adalah sangat perlu.

Berdasarkan teori pembelajaran behaviourisme pula, pembelajaran dikatakan berlangsung jika berlaku perubahan tingkah laku. Dengan adanya bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, perubahan tingkah laku lebih mudah berlaku kerana kebanyakan pancaindera akan terlibat. Maklumat yang diterima daripada pancaindera tersebut seterusnya ditafsir dalam stor ingatan jangka pendek sebelum dihantar dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang untuk digunakan sebagai penggerak kepada sesuatu tingkah laku atau tindak balas . Dapatan kajian berkaitan keberkesanan pancaindera dalam proses pembelajaran oleh penyelidik sebelum ini mendapati 75% daripada apa yang dipelajari oleh seseorang adalah melalui penglihatan, 13% daripada pendengaran, 6% daripada sentuhan, 3% daripada apa yang dihidu dan 3% lagi ialah daripada apa yang dirasa. Bahan-bahan bergambar membantu

| 24

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

murid meluaskan pengetahuan dan pemahaman sebab itu ada kata-kata yang mengatakan a picture tells thousands words. Kajian oleh Philips (1950) mendapati murid dapat mengingat 50% daripada apa yang didengar dan dilihat berbanding dengan yang hanya dilihat sahaja atau yang didengar sahaja. Sehubungan itu penglibatan sebanyak mungkin pancaindera yang ada pada muridmurid dalam proses pembelajaran mereka adalah lebih baik dan membantu. Bahan-bahan pembelajaran membantu murid-murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berguna untuk kehidupan seharian mereka kerana tentunya bahan-bahan yang dipilih oleh guru adalah bersifat kontekstual. Guru akan memilih bahan yang paling relevan dengan kehidupan harian murid-murid kerana ini akan memudahkan proses pemahaman oleh murid. Penggunaan bahan-bahan berbentuk relia atau model yang bersifat kontekstual sebagai sumber pembelajaran murid adalah selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Bandura. Selain itu bahan-bahan tersebut mudah diperolehi Penggunaan bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat memupuk nilai-nilai positif dalam diri murid seperti gemar membaca; membuat penerokaan; ingin mencuba dan membuat eksperimen; menghargai sesuatu nilai seperti nlai estetika dan sebagainya kepada murid-murid. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga diyakini dapat membangkitkan minat, motivasi dan rasa ingin tahu, keyakinan diri, sifat kerjasama, dan disiplin dalam kalangan murid. Penggunaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, dapat mengurangkan suasana yang tegang kerana murid-murid boleh berkomunikasi dengan bercakap-cakap atau berbincang antara satu sama lain dengan rasa kurang terkongkong.

Walau bagaimanapun ini sangat bergantung kepada perkara-perkara yang dipelajari dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Secara konklusinya, pembelajaran berpusatkan murid dengan menganjurkan aktiviti yang dijalankan secara kumpulan adalah lebih afektif daripada pembelajaran berpusatkan guru atau pembelajaran secara kelas. Sudah tentu P&P secara aktif dan menyeronokkan akan wujud dan dinikmati oleh guru dan murid. Pemilihan dan penggunaan bahan media sebagai sokongan P&P juga tidak boleh diabaikan kjeraana ia sangat menyumbang ke aarah pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan.

| 25

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Bahagian B : Rancangan Pelajaran Harian 1. RPH Bahasa Melayu Tahun Satu (Memberi tumpuan kepada Pembelajaran Kolaboratif)

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun Satu

Tema :

Hidup selamat

| 26

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Tajuk :

Berhati-hati di jalan raya

Peringkat Kelas :

Tahun 1

Masa :

9.00 pagi -9.40 pagi Pada akhir pengajaran, murid dapat :

Objektif Pelajaran :

i.

Membaca dan menyampaikan maklumat untyuk mengenal pasti idea utama dalam bahan yang diberi.

ii. Mencatat tiga maklumat

yang betul

daripada sumber yang diberi dengan menggunakan perkataan sendiri. Standard Pembelajaran : Hasil Pembelajaran : i. Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat. ii. Mencatat maklumat yanmg betul daripada pelbagai sumber.

Model/Nilai/Konsep/Prinsip/Teori/Hukum Model pembelajaran : Pembelajaran kolaboratif Nilai : Berhati-hati & berdisiplin. Ilmu : PKJR KBT : BCB-mendengar dengan teliti KB : Verbal Linguistik TKP : Visual ruang dan verbal linguistic EMK : Kreativiti dan inovatif 1.1 membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat 1.1.1 menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau.

| 27

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Bahan Pembelajaran & Pengajaran :

ICT, video, poster, kad huruf, kad perkataan dan lembaran kerja

Prosedur atau Langkah-langkah : a) Pembukaan b) Aktiviti c) Penyoalan d) Penutup

a) Pembukaan Bacaan doa (2 minit) Set induksi (3 minit) b) Aktiviti Langkah 1 (3 minit) : Permainan bahasa iaitu teka-teki dimana murid diminta meneka tiga jenis bunyi kenderaan yang diperdengarkan. Langkah 2 (15 minit) : Murid diminta menonton tayangan video 1, video 2 dan video 3. Kemudian murid diminta

bersoal jawab berdasarkan video yang ditonton. Langkah 3 (10 minit) : Murid diminta membaca ayat berdasarkan gambar

(Rujuk buku teks halaman 64), kemudian murid diminta menulis tiga maklumat yang betul daripada sumber yang diberi menggunakan perisian Microsoft Word. (Kumpulan A dan B menggunakan perkataan sendiri manakala Kumpulan C secara berpandu. c) Penyoalan : Murid-murid diminta menyatakan caracara melintas jalan raya dengan selamat berdasarkan gambar. (3 minit)

| 28

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

d) Penutup : Guru merumuskan dan keseluruhan meminta isi

pelajaran

murid

mengulanginya. (2 minit)

Penilaian :

Menjawab Instrumen Bahasa Melayu (2 minit)

Rumusan Secara keseluruhannya dapatlah dirumuskan bahawa pengajaran di sekolah tempat saya bertugas masih berpusatkan guru dan ia dijalankan untuk set induksi, pengenalan sesuatu isi pelajaran, penutup P&P, dan untuk menjelaskan arahan bagaimana memulakan aktiviti P&P. Pengajaran Berpusatkan guru mempunyai banyak kelemahan antaranya sukar untuk guru membuat penilaian ke atas tahap pemahaman murid kerana interaksi murid dengan guru terbatas dan pembelajaran dikawal oleh guru. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid dapat menambah baik kelemahan pemusatan guru tersebut. Seterusnya

| 29

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

bagi mewujudkan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan, guru hendaklah menjalankan kaedah dan teknik P&P yang sesuai dan afektif dan dilengkapi dengan bahan media yang sesuai dan menarik. Penggunaan bahan media dalam proses P&P dapat menyumbang ke arah penglibatan murid secara aktif dan menyeronokkan. Dalam KSSR, penaksiran berkonsepkan Didik Hibur adalah menekankan hal mendidik sambil menghibur. Pengisian transformasi KSSR dalam pelajaran Bahasa Melayu adalah melalui kemahiran bahasa , aspek didik hibur dan aspek tatabahasa. Didik hibur merupakan satu kaedah alternative semasa proses P&P Bahasa Melayu. Manakala isu-isu yang berkaitan dengan P&P bagi saya ialah penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi pasif dan tidak menyeronokkan merupakan salah satu punca murid tidak meminati sesuatu pelajaran. Demikian juga isu kurangnya penggunaan bahan media yang menarik dalam proses P&P juga menyumbang kepada penglibatan murid menjadi pasif dan suasaana P&P tidak menyeronokkan. Pembelajaran berpusatkan murid dengan memilih aktiviti berkumpulan serta penggunaan pelbagai bahan media dalam proses P&P adalah langkah terbaik bagi mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru.

Bibiliografi

Bahagian Perkembangan Kurikulum (2010). KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.

| 30

TUGASAN : MODEL & STRATEGI PEDAGOGI (EPM233)

Bahagian Perkembanagan

Kurikulum (2011). Dokumen Standard Kurikulum Standard

Sekolah Rendah (KSSR) : Modul Teras Asas Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan Tahun Satu, Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Hasan Langgulung (1981). Berapa tinjauan dalam pendidikan Islam. Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

Ikhsan Othman & Norila Md. Salleh (2005). Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah : Aspek-aspek Yang Berkatia, Tanjung Malim : Quantum Books.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1987). Kurikulum Baru Sekolah Rendah : Buku panduan Khas, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka

Mok Soon Seng (1992). Pedagogi 2 : Strategi Pengajaran & Pembelajaran Mikro, Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.

Rashidi

Azizan

dan

Abdul

Razak

Habib

(1995).

Pengajaran

Dalam

Bilik

Darjah,Kaedah&Strategi, Kajang : Masa Enterprise.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Ilmu Pendidikan Pedagogi, Kuala lumpur : Heinemanm

| 31