Anda di halaman 1dari 10

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA

Minggu 1 dan 2

Nilai 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Kandungan Akademik Kepercayaan asas pegangan Agama Kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia Ketahui dan hormat kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum - Amalan - Larangan Tingkah laku yang mulia mencerminkan mental yang bersih Kebersihan pemikiran menjamin perlakuan yang positif Pemikiran dan tindakan yang positif

Hasil Pembelajaran i. Menerima hakikat bahawa semua kaum mempunyai kepercayaan dan pantang larang. ii. Menjauh daripada memperkecilkan kepercayaan dan pantang larang kaum lain

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3 dan 4

1.2 Kebersihan Fizikal dan Mental

Berfikir dan bertindak positif

- pemilihan bahan bacaan/ dari internet yang sesuai. 5 dan 6 2.1 Kasih saying terhadap keluarga Kasih saying melahirkan keluarga bahagia Kasih saying eratkan hubungan kekeluargaan Amalan saling menghargai dan tidak pilih kasih terhadap naggota keluarga Masyarakat bertanggungjawab Negara sejahtera Kesejahteraan masyarakat tenggungjawab bersama Sikap bertanggungjawab bersama menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup dalam masysrakat - Tempat tingga - Sekolah

Menghargai dan memberi kasih saying yang sama rata terhadap anggota keluarga

7 3.1 Tanggungjaw ab terhapat masyarakat

Bertanggungjawab menjaga ketenteraman dan kesejahteraab hidup dalam masyarakat

8 4.1 Kebersihan

Persekitaran bersih hidup sihat Kualitu kebersihan persekitaran tanggungjawab kita Usaha untuk meningkatkan kualiti

dan keindahan Persekitaran

kebersihan berhampiran tempat tinggal - Pelupusan sampah sarap Penghapusan bahan-bahan yang menjadi punca air bertakung Tiada pembakaran terbuka Kesetiaan kepada pemimpin Barisan pemimpin kebanggaan kita Kenali dan hormat Perdana Menter dan Menteri di Malaysia - Sumbangan Perdana Menteri dan Menteri kepada negara ( dari dahulu hingga sekarang) Keberanian membentuk harga diri Berani menegakkan kebenaran Sanggup mempertahankan sesuatu yang diakui benar dengan memberikan bukti-bukti yang nyata

Menjaga kebersihan di kawasan tempat tinggal

9 5.1 Hormat dan setia kepada pemimpin 10 dan 11 1.3 Harga Diri

Mengenali dan menghormati barisan pemimpin negara

Tampil untuk menyuarakan sesuatu kebenaran dengan bukti yang kukuh demi maruah diri.

12 dan 13

1.4 Kerajinan

Semangat dedikasi asas kemajuan Kesanggupan berkorban menjamin kejayaan Kesanggupan dan kerelaan berkorban

Sanggup berkorban ketika melaksanakan sesuatu tugas

demi kemajuan dan faedah bersama - Masa - Tenaga - Kewangan 14 dan 15 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga 16 dan 17 3.2 Toleransi dalam Masyarakat Keluarga beradab masyarakat harmoni Kemesraan mengekalkan hubungan kekeluargaan Usaha mengekalkan hubungan kekeluargaan Ziarah- menziarahi - Meraikan hari istemewa /majlis sekeluarga Toleransi mengukuhkan keharmonian masyarakat Toleransi memupuk ketenamgam Patuh keputusan rasmi Amalan bertoleransi semasa situasi tegang - Masyuarat - Perbincangan

untuk faedah bersama

Berhubun erat dengan anggota keluarga

i.

Mematuhi keputusan ramai ii. Bersikap toleransi dan tenang semasa situasi tegang

18 4.2 Menyangi

Sumber alam sumber berharga Sumber alam digunakan sebaik mungkin Amalan bersederhana dalam penggunaan sumber-sumber alam yang

i.

Bersederhanaan dalam menggunakan sumber-sumber alam

Alam Sekitar

bernilai - Projek mengurangkan sisa, mengguna dan mengitar semula sisa - Penjimatan penggunaan air dan bahan bakar Peraturan dan Undang-Undang menjamin kesejahteran negara Penguatkusaan undang-undang adalah peranan semua pihak Peranan agensi kerajaan dalam mengekalkan keamanan negara - Polis - Tentera - Bomba

ii.

yang bernilai Mengelak daripada melakukan pembaziran dalam penggunaan sumber alam

19 dan 20 5.2 Patuh kepada Peraturan dan UndangUndang

i. Bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa dalam usaha penguatkuasaan undangundang ii Mematuhi peraturan dan undang-undang negara

21 dan 22 1.5 Hemah Tinggi

Hemah tinggi mencerminkan budi pekerti yang mulia Kesopanan dalam pelbagai situasi A,malan bersopan dalm pelbagai majlis dan upacara - Majlis perkahwinan - Upacara keagamaan - Upacara pengkebumian

Bersopan dalam pelbagai majlis dam upacara

PENGGAL KEDUA

Minggu 1,2,3 dan 4

Nilai

Kandungan Akademik Sayang akan diri demikehidupan yang sejahtera Amalan yang baik asas gaya hidup sihat Sedar akibat penyalahgunaan dadah - Jangkitan HIV/AIDS - Sampah masyarakat Tidak melobatkan diri dalam penyalahgunaan dadah Kesederhanaan mencerminkan keluhuran budi Kesederhanaan berpakian mencerminkan peribadi seseorang Sederhana dala memilih pakaian mengikut masa dan tempat = Pakaian Rasmi (formal) - Pakaian biasa (tidak formal)

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.6 Kasih Sayang

Menyayangi diri sendiri dengan menjauhkan ddiri daripada penyaalaahggunaan dadah.

5 dan 6 1.7 Kesederhanaan i. Berpakaian mengikutt situasi dan tidak keterlaluan ii. Bersederhana dan tidak keterlaluan dalam berpakaian

Kesejahteraan hidup berkeluarga memertabatkan maruah keluarga

2.3 Tanggungja wab terhadap keluarga

Maaruah keluarga tanggungjawab anggotanya Tanggungjawab memelihara maruah keluraga - Usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran - Tidak terlibat dalam perlakuan yang tidak sihat

Bertanggunajawab memelihara maruah keluarga

8 dan 9 3.3 Semangat Bermasyarakat

Kemudahan awam terjaga masyarakat sejahtera Kemudahan awam diguna bersama Amalan menggunakan kemudhan awam dengan baik Hindari vendalisme Hidup sihat tanpa pencemaran Kebijaksanaan dalam menjaga alam sekitar boleh mengelakkan dari berlakunya pencemaran alam sekitar Penjagaan alam sekitar secara bijaksana dengan mengelakan kesan pencemaran - Jerebu - Kesan rumah hijau - Penipisan lapisan ozon - Hujan asid

i. Menjaga dan menggunakan kemudahan awam dengan baik ii. Tidak melakukan vendalisme

10

4.3 Peka terhadap Isu Ala, Sekitar

Melibatkan diri dalam usaha-usaha yang boleh mengelakkan pencemaran alam sekitar

11 5.3 Cinta akan negara Negara maju rakyat makmur Kemajuan negara kebanggaan rakyat Usaha melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan di sekolah dan kawasan setempat Jujur sebagai kunci hidup yang hormoni Sikap yang ikhlas mengukuh hubungan Sikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyaraaakat - Rakan - Jiran - Pemimpin Berbakti amalan mulia Sumbangan diberi secara ikhlas demi kebaikan Kepentingan dan cara memberi bantuan - sekolah - Massyarakat - Negara Melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelaan di sekolah dan kawasan setempat.

12 1.8 Kejujuran Bersikap ikhlas dalam perhubungan dengan anggota masyarakat

13 dan 14 1.9 Baik Hati

Sedia memberi bantuan kepada peelbagai pihak demi kebaikan semua

15 3.4 Peka terhadap isu social

Masyarakat penyayang budaya kita Isu masyarakat isu bersama Perihatin terhadap mereka yang mengalami kecelakaan - Banjir - Kebakaran - Tanah Runtuh - Kemalangan

Prihatin dan sedia memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan

16 1.10 Berterima Kasih Jasa dan bakti masyarakat dikeenang Sumbangan individu dala semua bidang dikenang Penghargaan terhadap tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berjasa Menghargai tokoh-tokoh dan anggota masyarakat yang berjasa

ANAZS 04