Anda di halaman 1dari 9

INSTITUSI PRIBUMI LAHAD DATU DARI TAHUN 1963 HINGGA TAHUN 2009

NORMALAH BINTI HASHIM YA 2007-6979

Latihan ilmiah ini dikemukan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat bagi Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan kepujian dalam Bidang Sejarah

PROGRAM SEJARAH SEKOLAH SAINS SOSIAL 2011

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : Nama No.Matrik Tarikh : : : Normalah Binti Hashim YA 2007-6879 03 Mei 2011

ii

PENGESAHAN PENYELIA

Bahawa saya mengesahkan bahawa Latihan Ilmiah ini telah ditulis oleh Normalah Binti Hashim (YA 2007-6879) mengenai Institusi Pribumi Lahad Datu dari tahun 1963 hingga 2009 dan telah diselia oleh saya sebagai sebahagian daripada syarat-syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian, Universiti Malaysia Sabah.

Tandatangan Penyelia,

( MOSLI BIN TARSAT ) Pensyarah Program Sejarah. 03 Mei 2011

iii

PENGHARGAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Satu Malaysia Syukur ke hadrat Ilahi kerna dengan limpah kurnia-Nya telah memberikan hidayah serta kekuatan dari segi mental dan fizikal didalam menyiapkan kajian ini. Tanpa rahman dari Allah ini, rasanya tidak termampu penulis untuk menyiapkan Latihan Ilmiah yang memerlukan sepenuh komitmen dan tanggungjawab dalam mencoret setiap bibit kata-kata didalam menghasilkan sebuah hasil yang berharga ini. Justeru itu, disini penulis ingin mengucapkan setinggi jutaan terima kasih kepada En.Mosli Bin Tarsat diatas setiap tunjuk ajar , bimbingan dan teguran didalam setiap menghasilkan sebuah bahan yang cukup bernilai ini. Penghargaan ini juga saya tujukan kepada semua pensyarah semua pensyarah program Sejarah Universiti Malaysia Sabah terutamanya En.Bazley Bee Basrah dan En. Saffie Abd. Rahim. Selain itu, penulis juga ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada pemimpinpemimpin tempatan yang pernah berkhidmat dan sedang berkhidmat di dalam Mahkamah Anak Negeri Lahad Datu kerana telah memberi tunjuk ajar dan menyumbangkan bahan yang banyak membantu didalam menyiapkan kajian ini. Selain itu turut memberi kerjasama dan meluangkan sedikit masa semasa sesi temuramah dijalankan. Disamping itu juga, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibubapa yang selama ini tidak putus-putus mendoakan keatas kejayaan ini dan tidak dilupakan juga buat suami yang selama ini telah memberi tunjuk ajar dan dorongan didalam menempuh hidup sebagai sebagai pelajar yang berjaya. Tidak dilupa juga buat adikberadik lain yang turut membantu didalam mendapatkan bahan bagi melengkapkan kajian ini. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua rakanrakan yang telah banyak membantu dan menyumbangkan idea didalam melengkapkan kajian ini.

Normalah Binti Hashim

iv

ABSTRAK Kajian ini meneliti tentang Institusi Pentadbiran Pribumi Lahad Datu dari tahun 1963 hingga 2009. Perbincangan kajian ini meliputi tentang fungsi dan peranan institusi kepada masyarakat daerah Lahad Datu. Institusi ini penting dalam menaiktarafkan dan mempertahankan martabat serta kedudukan Anak Negeri daerah Lahad Datu. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menggunakan kaedah sumber lisan melalui kerja lapangan dan diperkukuhkan lagi dengan penelitian daripada sumber kedua yang diperolehi. Sumbangan kes dan carta yang diperolehi hasil daripada kerja lapangan penulis telah melengkapkan lagi kajian ilmiah ini. Malah, sumber ini dilihat sebagai satu kejayaan yang cukup besar bagi penulis kerana sumber ini dilihat sebagai suatu bahan yang amat besar dan sulit untuk didedahkan kepada masyarakat umum khasnya. Diharap kajian ini akan menjadi sebuah kajian yang cukup beharga kepada pengkaji yang lain.

ABSTRACT

This study examines the Administration of Indigenous Institutions in Lahad Datu from 1963 to 2009. This review includes discussions about the roles and functions of local public institutions for the community Lahad Datu. This institution is seen as an important institution in upgrading and maintaining the dignity and status of Native Lahad Datu district. This study has used the historical approach of using the method of oral sources through field work and reinforced by a study of both the available resources. Contribution of the case and charts derived from field work the writer has completed the scientific study of this. In fact, the source was seen as a big success for the writer's source material is seen as a very large and difficult to be revealed to the public in particular. It is hoped that this study will be an adequate study valuable to other researchers.

vi

SINGKATAN

KAN KG MAN OT OKK PG SBBU SK SMK

Ketua Anak Negeri Kampung Mahkamah Anak Negeri Orang Tua Orang Kaya-kaya Panggiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara Sekolah kebangaan Sekolah Menengah Kebangsaan

vii

ISI KANDUNGAN Halaman TAJUK PENGAKUAN PELAJAR PENGESAHAN PENYELIA PENGHARGAAN ABSTRAK SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI FOTO SENARAI LAMPIRAN BAB 1 : PENGENALAN 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 BAB 2 : Pengenalan Permasalahan Kajian Tujuan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Metodologi Kajian Soroton Literatur Skop Kajian Pembahagian Bab Kesimpulan

PENTADBIRAN 2.0 2.1 2.2 2.3 Pengenalan Sejarah Pentadbiran Sabah Perkembangan Terhadap Pentadbiran Negeri Sabah Pentadbiran Peringkat Daerah Lahad Datu 2.3.1 Latar Belakang Dari Segi Politik 2.3.2 Latar Belakang Dari Segi Ekonomi 2.3.3 Latar Belakang Dari Segi Sosial Latar Pentadbiran Pribumi sebelum Pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) Pentadbiran Pribumi semasa SBBU Kesimpulan

2.4 2.4 2.5

viii

BAB 3 :

PENTADBIRAN SELEPAS TAHUN 1963 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Pengenalan Pentadbiran Pribumi Semasa Kerajaan Negeri Peranan Mahkamah Anak Negeri Peranan Ketua Daerah Peranan Ketua Anak Negeri Peranan Wakil Ketua Anak Negeri Peranan Ketua Kampung Sumbangan Ketua Daerah/Ketua Kampung Skim Gaji Ketua Daerah/Ketua Anak Negeri/Wakil Negeri/Ketua Kampung Kesimpulan

Ketua

Anak

BAB 4

MAHKAMAH ANAK NEGERI 4.0 4.1 4.2 4.3 Pengenalan Prosiding Perbicaraan Kes Struktur Mahkamah Anak Negeri Lahad Datu Kes yang pernah dibicarakan oleh Mahkamah Anak Negeri Lahad Datu 4.3.1 Kes Pertama 4.3.2 Kes Kedua 4.3.3 Kes Ketiga 4.3.4 Kes Keempat 4.3.5 Kes Kelima 4.3.6 Kes Keenam Latar Belakang Pemimpin Pentadbiran Pribumi Lahad Datu 4.4.1 Hj.Onga Bin Hj Langadai 4.4.2 Sulaiman Bin Atok 4.4.3 Hamid Bin Kamis 4.4.4 Alan Bin Atit 4.4.5 Mariama Bin Hj.Entong 4.4.6 Hj.Andara Bin Litto 4.4.7 Kesimpulan

4.4

BAB 5

KESIMPULAN

ix