Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI Internet http://eprints.utm.my/1517/ http://mysarjana.blogspot.com/2011/11/e-learning-view-more-documents-from.html http://kkselandar.edu.my/v1/penerbitan-kksl/281-e-pembelajaran http://cad.uthm.edu.my/bm/jabatan/jabatan-pengajaran-dan-pembelajaran/epembelajaran.html http://kamicikgururasional.blogspot.com/ http://faizalrani.blogspot.com/2011/07/aplikasi-e-learning-dalam-pengajaran.html http://www.tutor.com.my/tutor/pix/2001/0716/duniapendidikan/kertas_kerja/kk_01.pdf http://i-learn.uitm.edu.my/v2/wp-content/uploads/2013/02/Perkembangan-Cabaran-danAplikasi-Teknologi-Maklumat-dalam-Pengajaran-dan-Pembelajaran-di-Malaysia.pdf http://rokiah76.wordpress.com/2011/12/11/aplikasi-web-2-0-dalam-pengajaran-danpembelajaran/ http://www.maths-games.org/shape-games.html http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/shape_space/shapes/play/popup.shtml http://www.learninggamesforkids.com/kindergarten-math/shapes.

html Buku Noriati A.RAshid, B. P. (2010). Guru dan Cabaran Semasa. Selangor: Oxford Fajar.

29

Anda mungkin juga menyukai