Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA PENILAIAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.

ASPEK YANG DINILAI :


Kefahaman konsep Pengetahuan fakta Pemikiran peringkat tinggi Kecekapan mendengar Penggunaan bahasa yang tepat Gaya persembahan / Kelancaran bahasa

PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi dan jeda yang betul.

Proses membaca melibatkan proses mental yang kompleks iaitu merangkumi proses seperti mengecam perkataan, memilih makna yang sesuai, menghubungkaitkan idea dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada, menyusun idea dan membuat generalisasi dan penilaian.

ASPEK YANG DINILAI:


Penggunaan bahasa yang tepat. Kelancaran bahasa yang tepat. Penggunaan intonasi yang betul. Sebutan dan jeda yang tepat.

PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS

Kemahiran menulis lebih sukar dikuasai oleh murid-murid. Murid-murid biasanya mendapat lebih pendedahan, latihan dan penggunaan kemahiran bertutur berbanding dengan kemahiran menulis.

Sehubungan itu, guru harus menggunakan pelbagai strategi serta kaedah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan kemahiran menulis. Perkara ini dapat membantu murid-murid ketika membuat penulisan.

ASPEK YANG DINILAI: Penggubahan dan penghuraian. - Ayat yang spesifik / terhurai. - Ujaran / idea yang digunakan. Penyusunan dan gaya. - Penyusunan dan penerangan yang logik. - Jelas, bersepadu dan mempunyai fokus serta pertalian yang logik. Membaca semula dan menyemak. - Tatabahasa, tanda bacaan, ejaan. Perbendaharaan Kata. Pengaplikasian / menyebar idea / membuat rumusan.

JENIS PENILAIAN BAHASA UJIAN FORMATIF Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara sertamerta. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. UJIAN SUMATIF Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk ujian sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. PERBEZAAN UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF UJIAN FORMATIF Maklum balas kepada guru dan pelajar mengenai kemajuan dan kelemahan. Sepanjang pengajaran Masa Pada akhir kursus atau PERBEZAAN Fungsi UJIAN SUMATIF Pensijilan dan pengredan

unit Kognitif, psikomotor dan afektif Terhad kepada tugasan Berubah-ubah Dibentuk khas Rujukan kriteria Sifat Kesukaran Alat Jenis ujian Beraneka jenis Senang-sukar Peperiksaan akhir tahun Rujukan norma Penekanan Kognitif

Anda mungkin juga menyukai