PENGENALAN

 

 

DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN PEJABAT 1958 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB M – PELBAGAI 1958 JABATAN/PENJAWAT AWAM DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM ‘A’ 18) DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN MENGIKUT PRINSIP TERTENTU

Mustahaknya Arahan Keselamatan

Untuk menjaminkan kawalan keselamatan berterusan rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan kuasa asing Perkara terperingkat tidak jatuh kepada orang yang ingin mencari faedah kewangan

TAFSIRAN - Rahsia B esa r dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Negara

Rahsia
Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan negara/kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia/untung kepada negara asing

Sulit
Dokumen/maklumat/bahan rasmi jika didedahkan akan memudaratkan kepentingan kerajaan/memalukan pentadbiran negara

Terh ad
 dokumen/maklumat/bahan

rasmi selain Rahsia Besar, Rahsia, Sulit jika perlu hendaklah diberi perlidungan yang sewajarnya

PRINSIP PERLINDUNGAN
1.Kenalpasti apa yang perlu diberi perlindungan keselamatan. 2.Penilaian terhadap ancaman keselamatan. 3.Perlindungan secara mendalam. 4.Langkah-langkah keselamatan asas yang minima. 5.Asas Perlu Mengetahui. 6.Langkah-langkah keselamatan diterima akal (sensible).

Kl as ifikas i M ak lumat mengan du ngi : •Dokumen Rasmi Dokumen Terperingkat Maklumat Rasmi Maklumat Terperingkat Perkara Rasmi Perkara Terperingkat Buangan Terperingkat

Dokumen Rasmi
apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan dengan perkara-perkara rasmi

Dokumen Terperingkat
– dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan dan diberi tanda keselamatan

Maklumat Rasmi
Pengetahuan mengenai perkara rasmi walau cara mana sekalipun ianya diperolehi

Maklumat Terperingkat
maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan

Perkara Rasmi Perkara Terperingkat
Termasuk segala dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi kerajaan Dokumen/maklumat/bahan rasmi yang mesti diberi perlindungan kepentingan keselamatan dan diberi tanda keselamatan semua catatan, draf, kertas karbon, stensil dan lain-lain bahan yang telah digunakan dalam urusan perkara rasmi

Buangan Terperingkat

ANCAMAN TERHADAP KESELAMATAN
AJ OT AB S

HAN OBO CER EM /PE PEN SIST ACKER AT/H LUM DAM MAK NGGO

SUB VE

RSI F

PEN

GIN TIP ON AN/E AJ SPI

AN AH A EM USI EL AN K M

MPA PELA U

Subvers if
Ke gi atan oleh pe rtubuha n pers eora nga n di da lam / lua r Ma laysia yang tida k sampa i kepada pe pera nga n yang berm aksud menghancurk an ketenter aman yang ada de nga n ca ra yang salah di sisi un dangun dang.

Es pion aj
Ke gi atan un tuk mem pe ro lehi p erk ara terpe rin gk at de ngan ca ra ters embun yi

Sabo taj
Per bua ta n bert uj ua n men yeba bk an kero sakan fi zi kal un tuk kepentinga n ses ebua h kuasa asing ata u sesua tu t uj uan po litik yang sub ve rs if. B oleh d ilakuk an s em asa aman/pe ra ng. Sua tu k empen tera tur k epa da pe rmul aan r anca nga n yang l ebih be sar u ntuk melum puhk an pe rt aha nan Nega ra.

Kelem ahan M anus ia
Per bua ta n yang m enga kiba tkan pe langga ra n kepada keselamatan dan m enga kiba tkan pe rkara ra smi di ketahui oleh pih ak yang ti da k di be nark an.

Pen cero bohan Sistem /Penggo dam
Me nce ro boh ke da lam s istem maklum at komputer

Pelampau
Sesua tu ti nda kan/p erb ua tan oleh seseora ng individu/ kum pul an jika tinda kan itu m elebihi sesua tu nilai bi asa a tau bert enta nga n denga n un dang- un dang nega ra d an boleh menimbul kan masalah kepada keselamatan atau ga nggua n keset abi lan ketentera man awa m atau kesel amata n nega ra

KE SELAMA TAN FIZIKAL Kawasan Terperingkat
Mengkaji Jabatan masing-masing keperluan mewartakan kawasan di bawah Akta Kawasan-kawasan Larangan dan tempat-tempat larangan 1959.

Langkah-langkah Keselamatan seperti :Pagar, lampu keselamatan dan kad pintu masuk. Pegawai keselamatan dengan alat keselamatan. Papan Kenyataan

Keselamatan Bangunan

Un tuk m engh alang o rangora ng y ang t ida k d ibenar ka n da pat m eme rha ti, m end engar dan me mpero leh i p erk ar aperk ar a t er peringka t.

Langkah-langkah keselamatan seperti :•Had kan pi ntu kel uar masu k d an se di akan kau nte r. •Je ri ji b esi pada pi ntu / ti ngkap •Ku kuhk an dinding dan si ling •Pasa ng alat pe ngg era •Bi lik P elaw at •Kaw alan Kese lamatan

- PEJABAT KPKK ADALAH KUASA PUSAT MENGENAI DASAR DAN PENGELUARAN - JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN: [PAS KESELAMATAN TETAP \PAS KESELAMATAN SEMENTARA \PAS KESELAMATAN PELAWAT

Pas Ke selamat an
Pas Keselamatan Tetap Kepa da sese oran g yang bertu gas te tap di suatu Kaw asan Lara nga n. Pas Keselamatan Sementara Kepa da sese oran g yang ti dak bertu gas te tapi sel al u beru ru san rasmi dite mpa t lara ngan b erk enaan . Pas Keselamatan Pelawat – Ke pad a Pelaw at

Kunc i Ke selam atan
Men jadi be nten g di d alam pertahanan k esela ma ta n. Ket ua Ja ba tan adala h ta nggungj awa b untu k memb eri ka wa lan yang ra pi terha dap kunc i-ku nci.

PENGGUNAAN PETI-PETI KESELAMATAN • SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN • PEMASANGAN ALAT PENGALISAN BUNYI, PENGGERA CEROBOH, KAD EKSES , CCTV, ‘PIDS’ & LAINLAIN ALAT

PERKHIDMATAN PENGAWALAN KESELAMATAN
Semua cadangan pengwujudan jawatan, pengambilan dan latihan penjawat-penjawat awam yang menjalani tugas perkhidmatan pengawalan keselamatan termasuk penggunaan perkhidmatan pengawal swasta di semua Jabatan Kerajaan dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

- Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk memberi kawalan yang rapi serta mengeluarkan arahan keselamatan - Peraturan berikut perlu dipatuhi: * Pegawai Keselamatan Jabatan dipertangungjawabkan ke atas semua perkara berkaitan kunci dan anak kunci termasuk kunci keselamatan. Perlu menyelenggarakan sebuah buku daftar , mengemaskini dan membuat audit

KAWALAN KUNCI KESELAMATAN

* Penjawat awam yang diamanahkan dengan kunci jabatan atau kunci kunci keselamatan bertanggungjawab * Peti keselamatan hendaklah digunakan ke atas keselamatan kunci bagi menyimpan semua anak kunci yang tersebut tidak dipakai termasuk anak kunci pendua * Anak kunci tidak boleh dilabel atau ditanda dan tidak boleh dirangkai dengan anak kunci lain seperti kunci

- anak kunci pendua tambahan tidak sekali-kali boleh dibuat tanpa kebenaran - sistem kunci induk boleh juga diwujudkan - anak kunci pendua peti besi serta bilik kebal hendaklah disimpan mengikut Arahan Perbendaharaan 135 - penjawat awam yang bertukar atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah menyerahkan balik semua anak kunci di

Peti keselamatan yang dipasang dengan kunci tatakira perlu:
•menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau orang yang mengetahui bertukar atau meninggalkan perkhidmatan atau disyaki nombornya telah dikompromi; •menulis nombor dalam sekeping kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeteri dan ditandakan Rahsia Besar Nama dan Jabatan pengguna serta tarikh kertas itu dimasukkan ke dalam sampul surat hendaklah ditulis di luar sampul surat tersebut dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi. Nombor tatakira itu hendaklah dihantar kpd. KPKK untuk disimpan kecuali jika peraturan lain telah dibuat. Lain-lain rekod berkenaan no.

KEHILANGAN ANAK KUNCI
- perlu lapor segera kepada PKJ atau Ketua Jabatan - lapor kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam - laporan mengandungi pandangan atau taksiran bahaya

- Pejabat atau peti keselamatan itu hendaklah dianggap tidak selamat selagi kuncinya tidak digantikan kecuali dibuktikan anak kunci yang hilang itu tidak mungkin jatuh ke tangan - Jika anak kunci keselamatan terbukti orang hilang, tidak dibenarkan. Ketua Jabatan hendaklah meyang nimbang sama ada atau tidak tindakan tatatertib diambil atau penyiasatan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut dijalankan. Laporan kepada Balai Polis yang terdekat hendaklah dibuat sekiranya difikirkan sesuatu kesalahan jenayah telah berlaku.

KAWALAN MESIN PENYALIN
- Ketua Jabatan melantik seorang pegawai bagi mengawasi mesin dan buku daftar perlu diwujudkan - disimpan dalam bilik yang berkunci - kakitangan yang dibenarkan ekses sahaja untuk membuat salinan - jumlah salinan yang dibuat ialah salinan yang diluluskan dan salinan yang rosak perlu dibinasakan

- semakan ke atas buku daftar hendaklah dibuat bagi menentukan semua salinan adalah mengikut peraturan - sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan mesin penyalin hendaklah dilaporkan kepada Ketua Jabatan

KESELAMATAN DOKUMEN
Memastikan keselamatan dokumen termasuk bahan dan maklumat terperingkat/ sensitif/bernilai.

Keper luan K aw al an
Memberikan Perlindungan terhadap Dokumen Terperingkat daripada: - dapat diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui - kebocoran, kecurian dan kebakaran

RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai ‘Rahsia Besar’, ‘Rahsia’, ‘Sulit’ atau ‘Terhad’, mengikut mana yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B.

SEKSYEN 2 AKTA RAHSIA RASMI 1972

JADUAL
1. Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah Menteri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa Jemaah Menteri; 2. Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan, rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasajawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri; 3. Suratan berkenaan dengan keselamatan negara, pertahanan dan perhubungan antarabangsa.

PERINGKAT KESELAMATAN

RAHSIA BESAR RAHSIA SULIT TERHAD

Ta fsira n D okumen Te rper ing ka t
RAHSIA BESAR
Jika terdedah akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia Contoh: a) Kertas Jemaah Menteri b) Perancangan Gerakan & Penempatan barisan Tentera c) Surat Menyurat dengan negara asing berhubung Perdagangan & Pertahanan yang penting.

RAHS IA
Membahayakan Keselamatan Negara dan menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada kuasa asing. Contoh: a) Arahan penting untuk perwakilan Malaysia dengan negara asing b) Maklumat penting pemasangan angkatan tentera. C) Maklumat penting aktiviti Subversif

SULIT
Didedahkan tidak membahayakan keselamatan tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat atau kegiatan kerajaan atau perseorangan atau memalukan atau menyusahkan kepada pentadbiran atau memberi keuntungan besar kepada negara asing. Contoh: a) Laporan Perisikan biasa b) Maklumat yang memberi faedah kewangan jika terdedah sebelum masa.

TE RHA D
Maklumat-maklumat/dokumen-dokumen/ bahan-bahan rasmi selain daripada yang diperingkatkan Rahsia Besar, Rahsia atau Sulit tetapi berkehendakkan juga diberi satu tahap perlindungan keselamatan. Contoh: a) Buku-buku jabatan bagi maksud arahan b) Perintah dan Arahan biasa Jabatan.

Tanda Keselamatan
s

Kulit–kulit fail terperingkat adalah diberi warna tertentu
Rahsia Besar Rahsia berwarna kuning dgn palang merah di sebelah luar hadapan kulit hadapan & belakang. berwarna merah jambu dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan & belakang. berwarna hijau berwarna putih

 

Sulit Terhad

-

Pengurusan Dokumen Terperingkat
s

Semua jabatan yang mengurus dokumen – dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima , memproses , menyimpan dan menghantar dokumen – dokumen tersebut supaya ianya diuruskan berasingan daripada dokumen – dokumen tidak terperingkat. Sistem itu hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. Tugas dan tanggungjawab menyelia bahagian ini hendaklah diberi kepada seseorang penjawat awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia.

Pengurusan Dokumen Terperingkat
s

Dalam pejabat – pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftar Rahsia yang berasingan tetapi prinsip bahawa dokumen – dokumen terperingkat diterima, diproses, disimpan dan dihantar berasingan daripada dokumen – dokumen tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat – penjawat awam yang dibenarkan sahaja. Di dalam keadaan – keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia, satu atau lebih Pendaftar Kecil Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan – Jabatan. Rujukan kepada Pengawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat di dalam perkara ini.

Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia

Menyimpan satu rekod yg dipertingkatkan tidak rendah drpd Sulit mengandungi semua fail terperingkat mengikut peringkatnya di Pendaftaran Rahsia Menerima dan memproses dokumen – dokumen terperingkat serta mengedarkannya kepada semua pegawai yg berkenaan mengikut arahan – arahan jabatan. Sampul – sampul surat yg bertulis Persendirian mestilah dihantar dgn tidak dibuka kepada pegawai yg dialamatkan. Surat yg dialamatkan dgn nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama itu sahaja dan surat yg dialamatkan dgn nama sesuatu jawatan Kerajaan hanya boleh dibuka oleh penjawat jawatan itu atau penggantinya atau Ketua Jabatan.

Tugas dan Tanggungjawab Pendaftar Rahsia
Menghantar semua dokumen terperingkat dgn selamat dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen – dokumen yg dihantar itu diterima. Menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail – fail terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat hendaklah direkodkan. Pendaftar Rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan fail-fail terperingkat dan untuk ini audit fail berkala hendaklah dibuat untuk menentukan fail –fail terperingkat masih ada dalam simpanan penerima. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara terperingkat.

PENERIMAAN SURAT 1. PENGASINGAN SURAT

 JABATAN  UNTUK PERHATIAN  PERSENDIRIAN  TERSALAH ALAMAT

Dokumen Ra sm i

- Apa -apa mak lumat yan g te rcata t berk enaa n pe rk ar ape rk ara rasmi term asu k pe rk ara -per kara bertulis, bertai p, berc etak ,

DOK UM EN TERPE RIN GKAT

- Dokumen ya ng me nga ndungi mak lumat rasmi yan g m esti dibe ri pe rl indungan .

din yata kan

Apa -apa sura tan / maklum at / bahan-ba han ra smi yang

di dalam Jadua l dan baha n-bahan lain yang berh ub un g denga nnya yang boleh d ikelaskan sebaga i RAHS IA BES AR, RAHS IA, SULIT dan TERHAD mengi kut mana yang be rk en aan oleh seora ng Me nte ri, Me nteri Besar, Ke tua

- Dokumen/m ak lumat/ baha n rasmi y ang ji ka d idedahk an tanpa kebenaran ak an menye bab kan k ero sa kan yan g am at b esa r k epad a Malaysi a. ( Fail - Kuning berpa lan g Mera h )

- Dokume n/m aklumat/ bahan rasmi y ang ji ka d idedahk an tanpa kebenaran ak an membahaya kan/men ye babkan ker osa kan k epad a kepe nti ngan dan me rtab at Mal aysia.

( Fail – Merah Jambu berpa lan g

bahan ra sm i ya ng ji ka dide dahk an tan pa keben aran wal au pun ti dak me mbahayak an kese lamatan n ega ra te tapi memudaratk an kepe nti ngan atau mertab at Mal aysi a atau kesu sa han kepa da pe nta dbiran

TERHAD - Dokumen /m aklumat/ sel ai n dari pada yan g dipe ri ngkatkan Rahs ia Besa r, Ra hsi a atau Sulit tetapi pe rl u diberi ta hap pe rl indungan . ( Fail – Pu ti h )

TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA
 menyimpan satu rekod yang peringkat tidak rendah daripada “SULIT”;  menerima dan memproses dokumen terperingkat dan mengedar kepada pegawai;  menghantar dokumen terperingkat dengan selamat dan diterima;  menyelengara satu sistem pergerakan fail terperingkat dan membuat audit fail berkala;

Penyimpanan PerkaraPerkaraTerperingkat

Rahsia Besar dan Rahsia
– disimpan dalam bilik kebal/peti dengan kunci tatakira/kabinet keluli dengan palang berkunci

Sulit dan terhad
– simpan dalam kabinet keluli

PENGHANTARAN SURAT TERPERINGKAT
Menggunakan Peti/beg berkunci
•guna borang akuan terima •satu sampul surat •ditanda dengan nombor rujukan,nama dan alamat penerima •dilakri dengan meteri pejabat

SULIT

SULIT

Satu lapis sampul surat

PENGHANTARAN MELALUI POS
SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT
SAMPUL DALAM
RAHSIA URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

SAMPUL LUAR
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA

PKK SL 512/I2 (99)

Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN PEJABAT SUK SELANGOR TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS, 40000 SHAH ALAM SELANGOR
RAHSIA

Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN PEJABAT SUK SELANGOR TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS, 40000 SHAH ALAM SELANGOR

Bahagian Belakang

Membawa Dokumen Terperingkat keluar
 

Tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan rasmi Rahsia besar/Rahsia perlu mendapat kebenaran bertulis KSU/Setiausaha Kerajaan Negeri Sulit/Terhad perlu kebenaran Ketua Jabatan Jika keluar Negara mesti mendapat kelulusan kerajaan Malaysia Siaran akhbar mesti mendapat kelulusan ketua Jabatan

Pemusnahan Dokumen Terperingkat

Rahsia Besar – perlu mendapat persetujuan daripada pemula, kelulusan Pegawai Keselamatan Kerajaan dan Arkib Negara menguna mesin perincih dan dibakar sehingga abunya hancur dengan penyeliaan Penjawat Awam

Kehilangan Dokumen Terperingkat
 

Lapor kepada Ketua Jabatan Siasatan dijalankan dan laporan dikemukakan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam Terbukti hilang – Akta Rahsia Rasmi 1972

KESELAMATAN PERIBADI

Undang-Undang (Akta Rahsia Rasmi 1972)
– memberi perlindungan terhadap rahsia-rahsia rasmi KERAJAAN – Penjawat awam menandatangani perakuan memegang jawtan Kerajaan(lampiran D) dan perakuan kedua semasa meninggal jawatan(Lampiran E)

Sebagai penjawat awam perlu membuat akuan kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 setiap tahun semasa dalam perkhidmatan dan sebelum menamatkan perkhidmatan. Mewujudkan Tapisan keselamatan ( memeriksa latarbelakang penjawat awam ) - Tapisan keselamatan Kasar ( Sulit dan Terhad ) - Tapisan keselamatan Halus ( Rahsia dan Rahsia Besar ) Keputusan Tapisan Keselamatan Dicatat dalam buku perkhidmatan a. “ Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini” ( Jika tiada catatan buruk ) b.“ Rujuk kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan untuk keterangan lanjut “( Jika ada catatan buruk )”

KESELAMATAN PERIBADI

KESELA MAT AN P ERIBADI Perkara yang perlu dielakkan oleh Penjawat awam untuk memastikan tiada kebocoran maklumat terperingkat :1. Suka bercakap banyak /percakapan tidak dikawal 2. Suka berbahas tidak kira tempat 3. Kaki Minum 4. Mudah percaya kepada orang lain. 5. Bincang perkara terperingkat melalui telefon. 6. Hubungan dengan pemberita /wartawan

PENDAKWAAN
Pendakwaan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 atau tindakan tatatertib boleh diambil di dalam semua kecuaian, kelalaian dan pelanggaran keselamatan.

“Keselamatan Perlindungan merupakan satu daripada komponen penting dalam pengurusan organisasi yang perlu diberikan penekanan oleh setiap anggota Perkhidmatan Awam tidak kira peringkat mana mereka berada

BOCOR RAHSIA KERAJAAN SATU ANCAMAN - PM “Kakitangan Kerajaan yang didapati membocorkan rahsia kerajaan merupakan satu ancaman kepada keselamatan dan kestabilan negara.”

MANA –MAN A OR ANG YAN G DITU DU H DEN GAN AP A- APA KES AL AHAN DI BAW AH AKT A INI TIDA KLAH BOL EH DIS AB IT JIKA DIA MEM BUKTI KAN YAN G DIA ME LAKU KAN MANA-MAN A PERK ARA ITU DA LAM MEN JAL AN KAN TUGA S R ASMIN YA ATAU

JIKA SESEOR AN G MEN ERI MA ATAU ME MB ERI SESUATU RAHS IA R ASMI DAN INI, BOL EH B ER SAL AHAN DENGAN AKTA MAKA KES AL AH AN NYA

DIHU KUM DENGAN PEN JARA SEL AMA TEMP OH TI DAK KURAN G DARI PAD A SAT U TAHU N TE TAP I T IDAK LEBI H

SEKIAN TERIMA KASIH