Anda di halaman 1dari 70

PENGENALAN

 DIKUATKUASAKAN PADA 1 MAC 1974


 MENGGANTIKAN BUKU PANDUAN
PEJABAT 1958
 MENGGANTIKAN PERINTAH AM BAB M –
PELBAGAI 1958
 JABATAN/PENJAWAT AWAM
DIKEHENDAKI PATUH (PERINTAH AM ‘A’
18)
 DIKELUARKAN OLEH JEMAAH MENTERI
 MENETAPKAN DARJAH KESELAMATAN
MENGIKUT PRINSIP TERTENTU
Mustahaknya Arahan
Keselamatan

 Untuk menjaminkan kawalan


keselamatan berterusan
 rahsia kerajaan tidak jatuh ke tangan
kuasa asing
 Perkara terperingkat tidak jatuh
kepada orang yang ingin mencari
faedah kewangan
TAFSIRAN - Rahsia B esa r

dokumen/maklumat/bahan
rasmi jika didedahkan
tanpa kebenaran akan
menyebabkan kerosakan
amat besar kepada Negara
Rahsia

Dokumen/maklumat/bahan
rasmi jika didedahkan tanpa
kebenaran akan
membahayakan
negara/kerosakan besar
kepada kepentingan dan
martabat Malaysia/untung
kepada negara asing
Sulit
Dokumen/maklumat/bahan
rasmi jika didedahkan akan
memudaratkan kepentingan
kerajaan/memalukan
pentadbiran negara
Terh ad
 dokumen/maklumat/bahan
rasmi selain Rahsia Besar,
Rahsia, Sulit jika perlu hendaklah
diberi perlidungan yang
sewajarnya
PRINSIP PERLINDUNGAN
1.Kenalpasti apa yang perlu diberi
perlindungan keselamatan.
2.Penilaian terhadap ancaman
keselamatan.
3.Perlindungan secara mendalam.
4.Langkah-langkah keselamatan asas
yang minima.
5.Asas Perlu Mengetahui.
6.Langkah-langkah keselamatan
diterima akal (sensible).
Kl as ifikas i M ak lumat
mengan
•Dokumen Rasmi du ngi :
Dokumen Terperingkat
Maklumat Rasmi
Maklumat Terperingkat
Perkara Rasmi
Perkara Terperingkat
Buangan Terperingkat
Dokumen Rasmi
apa-apa jenis maklumat yang
tercatat berkenaan dengan
perkara-perkara rasmi
Dokumen Terperingkat
– dokumen rasmi yang
mengandungi maklumat
rasmi yang mesti diberi
perlindungan untuk
kepentingan dan diberi tanda
keselamatan
Maklumat Rasmi
Pengetahuan mengenai
perkara rasmi walau cara
mana sekalipun ianya
diperolehi

Maklumat Terperingkat
maklumat rasmi yang mesti
diberi perlindungan untuk
kepentingan keselamatan
Perkara Rasmi
Termasuk segala dokumen
rasmi, maklumat rasmi dan
bahan rasmi kerajaan
Perkara Terperingkat
Dokumen/maklumat/bahan rasmi
yang mesti diberi perlindungan
kepentingan keselamatan dan
diberi tanda keselamatan
Buangan Terperingkat
semua catatan, draf, kertas
karbon, stensil dan lain-lain
bahan yang telah digunakan
dalam urusan perkara rasmi
ANCAMAN TERHADAP
KESELAMATAN
MAK NGGO

AJ SUB
T
PEN ISTEM

BO VE
SA RSI
LUM

F
CER

PELA
S
AT/H

OBO

MPA
DAM
ACK

HAN

U
ER/P

A N
PEN H
GIN A
M SIA
E
E

TIP EL NU
ON AN/E K
MA
AJ SPI
Subvers if
Ke gi atan oleh pe rtubuha n pers eora nga n di
da lam / lua r Ma laysia yang tida k sampa i
kepada pe pera nga n yang berm aksud
menghancurk an ketenter aman yang ada
de nga n ca ra yang salah di sisi un dang-
un dang.

Es pion aj
Ke gi atan un tuk mem pe ro lehi p erk ara
terpe rin gk at de ngan ca ra ters embun yi
Sabo taj

Per bua ta n bert uj ua n men yeba bk an kero sakan


fi zi kal un tuk kepentinga n ses ebua h kuasa
asing ata u sesua tu t uj uan po litik yang
sub ve rs if. B oleh d ilakuk an s em asa
aman/pe ra ng. Sua tu k empen tera tur k epa da
pe rmul aan r anca nga n yang l ebih be sar u ntuk
melum puhk an pe rt aha nan Nega ra.

Kelem ahan M anus ia


Per bua ta n yang m enga kiba tkan pe langga ra n
kepada keselamatan dan m enga kiba tkan
pe rkara ra smi di ketahui oleh pih ak yang ti da k
di be nark an.
Pen cero bohan
Sistem /Penggo dam

Me nce ro boh ke da lam s istem maklum at


komputer

Pelampau
Sesua tu ti nda kan/p erb ua tan oleh seseora ng
individu/ kum pul an jika tinda kan itu m elebihi
sesua tu nilai bi asa a tau bert enta nga n denga n
un dang- un dang nega ra d an boleh menimbul kan
masalah kepada keselamatan atau ga nggua n
keset abi lan ketentera man awa m atau
kesel amata n nega ra
KE SELAMA TAN FIZIKAL
Kawasan Terperingkat
Mengkaji Jabatan masing-masing
keperluan mewartakan kawasan di
bawah Akta Kawasan-kawasan Larangan
dan tempat-tempat larangan 1959.

Langkah-langkah Keselamatan
seperti :-
Pagar, lampu keselamatan dan
kad pintu masuk.
Pegawai keselamatan dengan alat
keselamatan.
Papan Kenyataan
Keselamatan Bangunan

Un tuk m engh alang o rang-


ora ng y ang t ida k d ibenar ka n
da pat m eme rha ti, m end engar
dan me mpero leh i p erk ar a-
perk ar a t er peringka t.
Langkah-langkah keselamatan
seperti :-
•Had kan pi ntu kel uar masu k d an
se di akan kau nte r.
•Je ri ji b esi pada pi ntu / ti ngkap
•Ku kuhk an dinding dan si ling
•Pasa ng alat pe ngg era
•Bi lik P elaw at
•Kaw alan Kese lamatan
- PEJABAT KPKK ADALAH KUASA
PUSAT MENGENAI DASAR DAN
PENGELUARAN

- JENIS-JENIS PAS KESELAMATAN:


[PAS KESELAMATAN TETAP
\PAS KESELAMATAN SEMENTARA
\PAS KESELAMATAN PELAWAT
Pas Ke selamat an

Pas Keselamatan Tetap -


Kepa da sese oran g yang bertu gas
te tap di suatu Kaw asan Lara nga n.

Pas Keselamatan Sementara


Kepa da sese oran g yang ti dak
bertu gas te tapi sel al u beru ru san
rasmi dite mpa t lara ngan b erk enaan .

Pas Keselamatan Pelawat –


Ke pad a Pelaw at
Kunc i Ke selam atan
Men jadi be nten g di d alam

pertahanan k esela ma ta n.

Ket ua Ja ba tan adala h

ta nggungj awa b untu k memb eri

ka wa lan yang ra pi terha dap

kunc i-ku nci.


• PENGGUNAAN PETI-PETI
KESELAMATAN
• SISTEM PENCEGAHAN
KEBAKARAN
• PEMASANGAN ALAT
PENGALISAN BUNYI,
PENGGERA CEROBOH, KAD
EKSES , CCTV, ‘PIDS’ & LAIN-
LAIN ALAT
PERKHIDMATAN PENGAWALAN
KESELAMATAN

Semua cadangan pengwujudan


jawatan, pengambilan dan latihan
penjawat-penjawat awam yang
menjalani tugas perkhidmatan
pengawalan keselamatan termasuk
penggunaan perkhidmatan pengawal
swasta di semua Jabatan Kerajaan
dirujuk terlebih dahulu kepada Ketua
Pegawai Keselamatan Kerajaan
KAWALAN KUNCI
KESELAMATAN
- Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk
memberi kawalan yang rapi serta
mengeluarkan arahan keselamatan

- Peraturan berikut perlu dipatuhi:


* Pegawai Keselamatan Jabatan
dipertangungjawabkan ke atas semua
perkara berkaitan kunci dan anak
kunci termasuk kunci keselamatan.
Perlu menyelenggarakan sebuah buku
daftar , mengemaskini dan membuat
audit
* Penjawat awam yang
diamanahkan
dengan kunci jabatan atau kunci
kunci keselamatan
bertanggungjawab
* Peti
kekeselamatan
atas keselamatan
hendaklah
kuncidigunakan
bagi
tersebut
menyimpan semua anak kunci yang
tidak dipakai termasuk anak kunci
pendua

* Anak kunci tidak boleh dilabel atau


ditanda dan tidak boleh dirangkai
dengan
anak kunci lain seperti kunci
- anak kunci pendua tambahan tidak
sekali-kali boleh dibuat tanpa
kebenaran

- sistem kunci induk boleh juga


diwujudkan

- anak kunci pendua peti besi serta bilik


kebal hendaklah disimpan mengikut
Arahan Perbendaharaan 135

- penjawat awam yang bertukar atau


meninggalkan perkhidmatan hendaklah
menyerahkan balik semua anak kunci di
Peti keselamatan yang dipasang dengan
kunci tatakira perlu:
•menukar nombor tiap-tiap setahun sekali atau
orang yang mengetahui bertukar atau
meninggalkan perkhidmatan atau disyaki
nombornya telah dikompromi;

•menulis nombor dalam sekeping kertas dan


dimasukkan ke dalam sampul surat yang
dimeteri dan ditandakan Rahsia Besar Nama dan
Jabatan pengguna serta tarikh kertas itu
dimasukkan ke dalam sampul surat hendaklah
ditulis di luar sampul surat tersebut dan
dimasukkan ke dalam satu sampul surat lagi.
Nombor tatakira itu hendaklah dihantar kpd.
KPKK untuk disimpan kecuali jika peraturan lain
telah dibuat. Lain-lain rekod berkenaan no.
KEHILANGAN ANAK
KUNCI

- perlu lapor segera kepada PKJ atau


Ketua Jabatan

- lapor kepada Pegawai Keselamatan


Kerajaan dalam tempoh 24 jam

- laporan mengandungi pandangan


atau taksiran bahaya
- Pejabat atau peti keselamatan itu
hendaklah dianggap tidak selamat
selagi kuncinya tidak digantikan
kecuali
dibuktikan anak kunci yang hilang
itu
tidak mungkin jatuh ke tangan
- Jika anak kunci keselamatan terbukti
orang
hilang, Ketua Jabatan hendaklah
yang tidak dibenarkan. me-
nimbang sama ada atau tidak tindakan
tatatertib diambil atau penyiasatan di
bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 patut
dijalankan. Laporan kepada Balai Polis
yang terdekat hendaklah dibuat sekira-
nya difikirkan sesuatu kesalahan
jenayah telah berlaku.
KAWALAN MESIN PENYALIN
- Ketua Jabatan melantik seorang pegawai
bagi mengawasi mesin dan buku daftar
perlu diwujudkan

- disimpan dalam bilik yang berkunci

- kakitangan yang dibenarkan ekses


sahaja untuk membuat salinan

- jumlah salinan yang dibuat ialah salinan


yang diluluskan dan salinan yang
rosak perlu dibinasakan
- semakan ke atas buku daftar hendaklah
dibuat bagi menentukan semua
salinan adalah mengikut peraturan

- sebarang penyelewengan dan


penyalahgunaan mesin penyalin
hendaklah dilaporkan kepada Ketua
Jabatan
KESELAMATAN
DOKUMEN
Memastikan
keselamatan dokumen
termasuk bahan dan
maklumat terperingkat/
sensitif/bernilai.
Keper luan K aw al an
Memberikan Perlindungan terhadap
Dokumen Terperingkat daripada:
- dapat diketahui atau dilihat oleh
orang-orang yang tidak berhak
mengetahui
- kebocoran, kecurian dan kebakaran
RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual
dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan
dengannya dan termasuklah apa-apa suratan
rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana
yang boleh dikelaskan sebagai ‘Rahsia Besar’,
‘Rahsia’, ‘Sulit’ atau ‘Terhad’, mengikut mana
yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri
Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau
mana-mana pegawai awam yang dilantik di
bawah seksyen 2B.

SEKSYEN 2 AKTA RAHSIA RASMI 1972


JADUAL
1. Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Jemaah
Menteri termasuklah juga suratan, rekod keputusan
dan pertimbangan jawatankuasa-jawatankuasa
Jemaah Menteri;

2. Suratan, rekod keputusan dan pertimbangan Majlis


Mesyuarat Kerajaan Negeri termasuklah juga suratan,
rekod keputusan dan pertimbangan jawatankuasa-
jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri;

3. Suratan berkenaan dengan keselamatan negara,


pertahanan dan perhubungan antarabangsa.
PERINGKAT
KESELAMATAN

RAHSIA BESAR
RAHSIA
SULIT
TERHAD
Ta fsira n D okumen
Te rper ing ka t

RAHSIA BESAR
Jika terdedah akan menyebabkan kerosakan
yang amat besar kepada Malaysia
Contoh:
a) Kertas Jemaah Menteri
b) Perancangan Gerakan & Penempatan
barisan Tentera
c) Surat Menyurat dengan negara asing
berhubung Perdagangan & Pertahanan yang
penting.
RAHS IA
Membahayakan Keselamatan Negara dan
menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan
dan martabat Malaysia atau memberi keuntungan
besar kepada kuasa asing.
Contoh:
a) Arahan penting untuk perwakilan Malaysia
dengan negara asing
b) Maklumat penting pemasangan angkatan tentera.
C) Maklumat penting aktiviti Subversif
SULIT

Didedahkan tidak membahayakan keselamatan


tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat
atau kegiatan kerajaan atau perseorangan atau
memalukan atau menyusahkan kepada
pentadbiran atau memberi keuntungan besar
kepada negara asing.
Contoh:
a) Laporan Perisikan biasa
b) Maklumat yang memberi faedah kewangan
jika terdedah sebelum masa.
TE RHA D

Maklumat-maklumat/dokumen-dokumen/
bahan-bahan rasmi selain daripada yang
diperingkatkan Rahsia Besar, Rahsia atau
Sulit tetapi berkehendakkan juga diberi satu
tahap perlindungan keselamatan.

Contoh:
a) Buku-buku jabatan bagi maksud arahan
b) Perintah dan Arahan biasa Jabatan.
Tanda Keselamatan
■ Kulit–kulit fail terperingkat adalah diberi warna
tertentu

 Rahsia Besar - berwarna kuning dgn palang


merah di sebelah luar hadapan
kulit hadapan & belakang.
 Rahsia - berwarna merah jambu
dengan berpalang
merah di sebelah luar kulit
hadapan & belakang.
 Sulit - berwarna hijau
 Terhad - berwarna putih
Pengurusan Dokumen Terperingkat
■ Semua jabatan yang mengurus dokumen –
dokumen terperingkat hendaklah mewujudkan satu
sistem bagi menerima , memproses , menyimpan
dan menghantar dokumen – dokumen tersebut
supaya ianya diuruskan berasingan daripada
dokumen – dokumen tidak terperingkat. Sistem itu
hendaklah dilaksanakan oleh satu bahagian
terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia.
Tugas dan tanggungjawab menyelia bahagian ini
hendaklah diberi kepada seseorang penjawat
awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar
Rahsia.
Pengurusan Dokumen Terperingkat

■ Dalam pejabat – pejabat kecil mungkin tidak boleh


ditubuhkan Pendaftar Rahsia yang berasingan
tetapi prinsip bahawa dokumen – dokumen
terperingkat diterima, diproses, disimpan dan
dihantar berasingan daripada dokumen – dokumen
tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya
boleh diuruskan oleh penjawat – penjawat awam
yang dibenarkan sahaja. Di dalam keadaan –
keadaan tertentu selain daripada menubuhkan
Pendaftaran Rahsia, satu atau lebih Pendaftar Kecil
Rahsia boleh diwujudkan di Jabatan – Jabatan.
Rujukan kepada Pengawai Keselamatan Kerajaan
hendaklah dibuat di dalam perkara ini.
Tugas dan Tanggungjawab
Pendaftar Rahsia
 Menyimpan satu rekod yg dipertingkatkan tidak rendah
drpd Sulit mengandungi semua fail terperingkat
mengikut peringkatnya di Pendaftaran Rahsia
 Menerima dan memproses dokumen – dokumen
terperingkat serta mengedarkannya kepada semua
pegawai yg berkenaan mengikut arahan – arahan
jabatan. Sampul – sampul surat yg bertulis
Persendirian mestilah dihantar dgn tidak dibuka
kepada pegawai yg dialamatkan. Surat yg dialamatkan
dgn nama penerima hanya boleh dibuka oleh penama
itu sahaja dan surat yg dialamatkan dgn nama sesuatu
jawatan Kerajaan hanya boleh dibuka oleh penjawat
jawatan itu atau penggantinya atau Ketua Jabatan.
Tugas dan Tanggungjawab
Pendaftar Rahsia
Menghantar semua dokumen terperingkat dgn selamat
dan menentukan supaya akuan terima bagi dokumen
– dokumen yg dihantar itu diterima.
Menyelenggarakan satu sistem pergerakan fail – fail
terperingkat dan semua pergerakan fail terperingkat
hendaklah direkodkan. Pendaftar Rahsia mestilah
mengetahui tempat kedudukan fail-fail terperingkat
dan untuk ini audit fail berkala hendaklah dibuat untuk
menentukan fail –fail terperingkat masih ada dalam
simpanan penerima.
Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan
mengenai keselamatan Pendaftaran Rahsia termasuk
penyimpanan semua perkara terperingkat.
PENERIMAAN SURAT

1. PENGASINGAN SURAT

 JABATAN
 UNTUK PERHATIAN
 PERSENDIRIAN
 TERSALAH ALAMAT
Dokumen Ra sm i

- Apa -apa mak lumat yan g

te rcata t berk enaa n


pe rk ar a-

pe rk ara rasmi term asu k

pe rk ara -per kara bertulis,

bertai p, berc etak ,


DOK UM EN TERPE RIN GKAT

- Dokumen ya ng me nga ndungi

mak lumat rasmi yan g m esti

dibe ri pe rl indungan .
- Apa -apa sura tan / maklum at /

bahan-ba han ra smi yang


din yata kan

di dalam Jadua l dan baha n-bahan

lain yang berh ub un g denga nnya

yang boleh d ikelaskan sebaga i


RAHS IA

BES AR, RAHS IA, SULIT dan


TERHAD

mengi kut mana yang be rk en aan oleh

seora ng Me nte ri, Me nteri Besar,


Ke tua
- Dokumen/m ak lumat/ baha n

rasmi y ang ji ka d idedahk an

tanpa kebenaran ak an

menye bab kan k ero sa kan yan g

am at b esa r k epad a Malaysi a.

( Fail - Kuning berpa lan g


Mera h )
- Dokume n/m aklumat/ bahan

rasmi y ang ji ka d idedahk an

tanpa kebenaran ak an

membahaya kan/men ye babkan

ker osa kan k epad a kepe nti ngan

dan me rtab at Mal aysia.

( Fail – Merah Jambu berpa lan g


bahan ra sm i ya ng ji ka

dide dahk an tan pa keben aran

wal au pun ti dak me mbahayak an

kese lamatan n ega ra te tapi

memudaratk an kepe nti ngan atau

mertab at Mal aysi a atau

kesu sa han kepa da pe nta dbiran


TERHAD

- Dokumen /m aklumat/ sel ai n

dari pada yan g dipe ri ngkatkan

Rahs ia Besa r, Ra hsi a atau

Sulit tetapi pe rl u diberi ta hap

pe rl indungan .

( Fail – Pu ti h )
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
PENDAFTAR RAHSIA
 menyimpan satu rekod yang peringkat tidak
rendah daripada “SULIT”;
 menerima dan memproses dokumen terperingkat
dan mengedar kepada pegawai;
 menghantar dokumen terperingkat dengan selamat
dan diterima;
 menyelengara satu sistem pergerakan fail
terperingkat dan membuat audit fail berkala;
Penyimpanan Perkara-
PerkaraTerperingkat

 Rahsia Besar dan Rahsia


– disimpan dalam bilik kebal/peti
dengan kunci tatakira/kabinet keluli
dengan palang berkunci

 Sulit dan terhad


– simpan dalam kabinet keluli
PENGHANTARAN SURAT
TERPERINGKAT
Menggunakan Peti/beg
berkunci
•guna borang akuan
terima
SULIT
•satu sampul surat
•ditanda dengan
nombor rujukan,nama
SULIT
dan alamat penerima
•dilakri dengan meteri
pejabat

Satu lapis sampul surat


PENGHANTARAN MELALUI POS
SISTEM DUA LAPIS SAMPUL SURAT
SAMPUL DALAM
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA
RAHSIA

PKK SL 512/I2 (99)


SAMPUL LUAR
Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA PEJABAT SUK SELANGOR
TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
40000 SHAH ALAM
SELANGOR

RAHSIA
Y.B. SETIAUSAHA KERAJAAN
PEJABAT SUK SELANGOR
TINGKAT 19 BANGUNAN SSAAS,
40000 SHAH ALAM
SELANGOR

Bahagian Belakang
Membawa Dokumen Terperingkat
keluar
 Tidak dibenarkan kecuali untuk
tujuan rasmi
 Rahsia besar/Rahsia perlu
mendapat kebenaran bertulis
KSU/Setiausaha Kerajaan Negeri
 Sulit/Terhad perlu kebenaran Ketua
Jabatan
 Jika keluar Negara mesti mendapat
kelulusan kerajaan Malaysia
 Siaran akhbar mesti mendapat
kelulusan ketua Jabatan
Pemusnahan Dokumen
Terperingkat
 Rahsia Besar – perlu mendapat
persetujuan daripada pemula,
kelulusan Pegawai Keselamatan
Kerajaan dan Arkib Negara

 menguna mesin perincih dan


dibakar sehingga abunya hancur
dengan penyeliaan Penjawat
Awam
Kehilangan Dokumen Terperingkat

 Lapor kepada Ketua Jabatan


 Siasatan dijalankan dan
laporan dikemukakan
kepada Pegawai Keselamatan
Kerajaan dalam tempoh 24
jam
 Terbukti hilang – Akta Rahsia
Rasmi 1972
KESELAMATAN
PERIBADI
 Undang-Undang (Akta Rahsia Rasmi 1972)

– memberi perlindungan terhadap rahsia-rahsia


rasmi KERAJAAN

– Penjawat awam menandatangani perakuan


memegang jawtan Kerajaan(lampiran D) dan
perakuan kedua semasa meninggal
jawatan(Lampiran E)
KESELAMATAN
PERIBADI
Sebagai penjawat awam perlu membuat akuan kepada
Akta Rahsia Rasmi 1972 setiap tahun semasa dalam
perkhidmatan dan sebelum menamatkan perkhidmatan.

Mewujudkan Tapisan keselamatan ( memeriksa


latarbelakang penjawat awam )
- Tapisan keselamatan Kasar ( Sulit dan Terhad )
- Tapisan keselamatan Halus ( Rahsia dan Rahsia
Besar )

Keputusan Tapisan Keselamatan Dicatat dalam buku


perkhidmatan
a. “ Tiada apa-apa yang buruk diketahui setakat ini”
( Jika tiada catatan buruk )
b.“ Rujuk kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan
untuk keterangan lanjut “( Jika ada catatan buruk )”
KESELA MAT AN P ERIBADI

Perkara yang perlu dielakkan oleh


Penjawat awam untuk memastikan
tiada kebocoran maklumat
terperingkat :-

1. Suka bercakap banyak /percakapan


tidak dikawal
2. Suka berbahas tidak kira tempat
3. Kaki Minum
4. Mudah percaya kepada orang lain.
5. Bincang perkara terperingkat melalui
telefon.
6. Hubungan dengan pemberita
/wartawan
PENDAKWAAN

Pendakwaan di bawah Akta Rahsia


Rasmi 1972 atau tindakan
tatatertib boleh diambil di dalam
semua kecuaian, kelalaian dan
pelanggaran keselamatan.
“Keselamatan
Perlindungan merupakan
satu daripada komponen
penting dalam
pengurusan organisasi
yang perlu diberikan
penekanan oleh
setiap anggota
Perkhidmatan Awam
tidak kira peringkat
mana mereka berada
BOCOR RAHSIA KERAJAAN
SATU ANCAMAN - PM
“Kakitangan Kerajaan
yang didapati
membocorkan rahsia
kerajaan
merupakan satu
ancaman kepada
keselamatan dan
kestabilan negara.”
MANA –MAN A OR ANG YAN G DITU DU H

DEN GAN AP A- APA KES AL AHAN DI


BAW AH

AKT A INI TIDA KLAH BOL EH DIS AB IT


JIKA

DIA MEM BUKTI KAN YAN G DIA


ME LAKU KAN

MANA-MAN A PERK ARA ITU DA LAM

MEN JAL AN KAN TUGA S R ASMIN YA ATAU


JIKA SESEOR AN G MEN ERI MA ATAU

ME MB ERI SESUATU RAHS IA R ASMI

DAN B ER SAL AHAN DENGAN AKTA

INI, MAKA KES AL AH AN NYA


BOL EH

DIHU KUM DENGAN PEN JARA


SEL AMA

TEMP OH TI DAK KURAN G DARI PAD A

SAT U TAHU N TE TAP I T IDAK LEBI H


SEKIAN
TERIMA KASIH