Anda di halaman 1dari 3

Refleksi Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk

terus menyiapkan tugasan RBT 3105 iaitu Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dalam masa yang telah ditetapkan. Setelah tugasan ini siap dilaksanakan, saya telah melakukan satu sesi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bagi subjek Kemahiran Hidup Sekolah Rendah mengikut rancangan pengajaran yang telah saya sediakan. Saya telah melaksanakan sesi P&P ini pada 15 Mac 2013 dari pukul 11.20 pagi hingga 12.20 tengah hari. Tajuk pembelajaran yang yang telah saya pilih untuk diajar pada hari itu ialah Tanaman Hiasan tahun 4. Saya memilih tajuk ini kerana banyak aktiviti menyeronokkan yang boleh dilakukan oleh saya dalam proses P&P. Seterusnya, sebelum saya melakukan aktiviti pengajaran di dalam kelas, saya telah merangcang satu rancangan pengajaran harian yang bersesuaian dengan tajuk yang bakal diajar kepada murid-murid. Rancangan pengajaran yang saya hasilkan ini terbahagi kepada beberapa bahagian seperti bahagian set induksi, pengembangan dan penilaian dan penutup. Bahagian-bahagian ini mengadungi fokus pengajaran dan pembelajaran tersendiri yang perlu diajar kepada murid-murid. Bayak kekuatan serta kelemahan yang telah saya lihat setelah melakukan proses P&P mengikut rancangan pengajaran yang telah saya sediakan. Saya telah memilih bahagian set induksi yang telah dilakukan dalam proses P&P bagi melakukan refleksi terhadap pengajaran hari itu. Antara kekuatan yang telah saya lihat ialah murid-murid gembira dan seronok semasa proses P&P dijalankan. Hal ini kerana, saya telah menayangkan tayangan video yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran pada masa itu. Tayangan yang sesuai dengan tajuk yang akan diajar memberikan gambaran awal kepada murid-murid mengenai isi pembelajaran yang akan diajar oleh saya. Video yang menarik dan tidak membosankan akan menceriakan sesi pembelajaran yang akan diajar. Seterusnya, kekuatan yang telah saya perolehi pada bahagian set induksi ialah muridmurid dapat melakukan aktiviti P&P secara aktif. Murid-murid telah mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang telah dilakukan oleh guru. Hal ini kerana, selepas tayangan dipertontonkan kepada murid-murid, guru akan melakukan soal jawab dengan berkaitan dengan tayangan video tersebut. Melalui sesi soal jawab ini, murid-murid boleh melontarkan idea atau pendapat yang sekali gus dapat bergiat secara aktif dalam proses P&P itu. Setelah jawapan yang pelbagai diberikan oleh murid-murid, guru haruslah menerangkan kembali jawapan yang tepat

kepada murid yang bersesuaian dengan soalan yang ditanya. Guru juga dapat mengaitkan hasil pembelajaran pada hari itu setelah melakukan aktiviti soal jawab ini. Selain itu juga, murid-murid saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika set induksi ini dijalankan. ini merupakan kekuatan yang saya perhatikan setelah sesi P&P dijalankan. Murid-murid akan saling tolong-menolong ketika sesi soal jawab dilaksanakan. Hal ini kerana, murid yang tidak dapat menjawab soalan yang diajukan oleh guru dengan tepat akan dibantu oleh rakan mereka yang lain. Secara tidak langsung, nilai positif iaitu saling tolongmenolong dapat dipupuk dalam diri setiap pelajar. Selain kekuatan, pelaksanaan sesi set induksi mengikut rancangan pembelajaran hariaan yang telah saya hasilkan juga terdapat beberapa kelemahannya. Antara kelemahan yang dapat saya kesan ialah kawalan kelas yang kurang memuaskan. Ini merupakan kali pertama sesi P&P yang saya lakukan, jadi kawalan kelas yang saya lakukan pada sesi set induksi sedikit terganggu. Hal ini kerana, ada segelintir murid yang berbual dengan rakan disebelah semasa tayangan video ditunjukkan. Murid-murid yang tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada sesi pembelajaran yang sedang berlansung akan memberi impak yang besar kepada diri sendiri, malahan juga akan memberi kesan terhadap pelajar lain. Input yang disampaikan oleh saya mungkin tidak dapat diterima oleh murid-murid yang sedang berbual sekali gus akan menjejaskan objektif P&P yang telah saya rancang. Seterusnya, saya juga mempunyai kelemahan dari segi perancangan masa. Masa yang saya peruntukkan untuk melakukan sesi set induksi hanyalah selama lima minit. Disebabkan oleh kurangnya pengalaman semasa proses P&P, saya telah menggunakan masa yang lebih pada bahagian itu. Hal ini akan memberi kesan kepada langkah pengajaran seterusnya yang telah saya rancangkan. Langkah-langkah pengajaran seterusnya seperti pengembangan, penilaian dan kesimpulan akan sedikit terganggu akibat dari masalah yang saya lakukan ini. Selain kekuatan dan kelemahan, dalam refleksi ini juga turut saya sertakan cadangan penambahbaikan agar masalah yang saya hadapi sebelum ini tidak akan berulang lagi. Untuk menarik lagi minat murid-murid terus fokus dalam P&P yang sedang dijalankan, set induksi yang menarik haruslah disediakan. Sebagai contoh, set induksi seperti simulasi, penggunaan power point dan tayangan video yang berkaitan dengan isi pembelajaran boleh dilakukan. Hal ini secara tidak langsung akan membuatkan murid tertarik dan sekali gus memberi minat kepadanya untuk terus belajar.

Seterusnya, penambahbaikan yang boleh saya lakukan pada sesi P&P yang akan datang ialah dengan melakukan aktiviti yang menarik. Aktiviti yang menarik dapat membuatkan pelajar lebih fokus kepada pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu juga, aktiviti yang menarik ini dapat mengelakkan rasa bosan yang dihadapi oleh murid-murid. Rasa bosan dan tidak menyeronokkan semasa sesi P&P yang dijalankan menyebabkan murid hilang fokus dan akan membuat gangguan semasa aktiviti pembelajaran dilakukan. Aktiviti yang menarik boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, lakonan, perbahasan, aktiviti berkumpulan, kuiz dan banyak lagi yang boleh menarik perhatian murid-murid untuk lebih fokus di dalam kelas. Sesungguhnya, rancangan pengajaran harian ini merupakan satu panduan yang amat penting dan berguna kepada siswa guru seperti saya. Segala ilmu yang bermanfaat dan berguna akan saya aplikasikan dalam kehidupan seharian saya terutamanya semasa menjalankan praktikum nanti. Pengalaman yang berguna ini akan terus saya terokai sehingga saya betul-betul mahir dalam melaksanakan sesi P&P ketika di sekolah kelak.