Anda di halaman 1dari 4

KAJIAN PERISIAN KURSUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)

Sila lengkapkan borang soal selidik ini. Soal selidik ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan mutu perisian kursus PPBK. Tajuk : Perisian kursus PPBK

Subjek : Bahasa Melayu Tahun 3

Sila bulatkan jawapan

Bil.

Kriteria

Keterangan

Skala

1.

Isi Kandungan i) Ketepatan Bebas daripada kesilapan. Maklumat perisian terkini. Pengunaan bahasa yang betul dari segi nahu, ejaan dan struktur ayat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ii) Kesesuaian

Konsep dan bahasa sesuai dengan tahap pelajar. Maklumat adalah sesuai dengan objektif

1 2 3 4

1 2 3 4

yang hendak dicapai. Interaksi komputer pelajar yang sesuai dengan tahap pelajar. iii) Skop Kandungan yang disampaikan berada dalam skop topik yang hendak diajar.
1

1 2 3 4

1 2 3 4

Kandungan disampaikan mengikut susunan yang sesuai. Kepelbagai dan kesesuaian aktiviti.

1 2 3 4

1 2 3 4

2.

Aspek teknikal 1. Navigasi Maklumat dapat dicari dengan mudah dan cepat. Penggunaan menu, ikon dan arah yang intaitif. Ada pilihan untuk mengawal perjalanan perisian berhenti atau keluar. Bunyi yang boleh dikawal. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ii. Ciri-ciri penyimpanan rekod

Kemudahan untuk mencetak maklumat. Menyimpan maklumat tentang kedudukan semasa dalam suatu perisian atau permainan. Mengambil dan menyimpan nota apabila perlu. Rekod penggunaan perisian pelajar untuk memantau pelajar.

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

iii. Persembahan

Isi kandungan disimpan dengan cara yang dapat merangsang pemikiran pelajar. Aktiviti yang menggalakkan penyelesaian masalah secara kreatif. Maklum balas yang membina. Susun atur paparan yang baik. Penerangan yang mencukupi bagi visual. Teks yang mudah dibaca yang mempunyai saiz yang dengan kumpulan sasaran.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

iv. Kualiti

Visual yang sesuai dengan kandungan pelajaran. Audio yang jelas dan mudah difahami dan dikawal. Suara dan muzik yang berkaitan dengan paparan visual.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3.

Dokumentasi i. Teknikal. Penerangan tentang keperluan peralatan dan sistem operasi komputer. Ringkasan kandungan perisian. Penerangan tentang pengoperasian perisian. Bantuan melalui telefon. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ii. Panduan Pengguna

Maklumat tentang keperluan kumpulan sasaran. Ringkasan kandungan perisian. Objektif pembelajaran. Cadangan cara penggunaan dalam kelas, rancangan mengajar dan aktiviti. Bahan pengajaran dan pembelajaran tambahan.

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

Apakah bahagian atau maklumat lain yang anda rasa perlu dimasukkan ke dalam perisian ini? Memasukkan laman web pembelajaran atas talian yang membolehkan maklumat dapat diakses terus daripada internet.

Apakah perubahan atau pengubahsuaian yang ingin anda syorkan bagi mempertingkatan perisian kursus ini? Memperbanyakkan lagi bahan-bahan maklumat tambahan daripada laman web yang dapat merangsang pembelajaran berasaskan multimedia di samping menggalakkan pembelajaran ebook. Contohnya, pembelajaran atas talian. Petunjuk: 1. Lemah 2. Sederhana 3. Baik 4. Sangat baik.