P. 1
pawarta

pawarta

|Views: 46|Likes:
Dipublikasikan oleh Prince of Darkness
berita
berita

More info:

Published by: Prince of Darkness on Sep 14, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN

Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung ana rong sasi kabar mau, lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki, pase ing desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009, nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Miturut pawarta saka layang kabar lan tivi, montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak, Papua. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju, lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Malah ing kedadeyan iki, luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. Saliyane iku, ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Ing atase ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti ketiban sial. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor mabur-montor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi, kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.

Papua. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. Berita TRAGEDI PESAWAT DI MAGETAN Belum lama ini memang pernah diberitakan bahwa banyak pesawat yang mengalami musibah di luar negeri maupun Indonesia. Kecamatan Karas. Magetan. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Sitimulyo.Teks Pawarta. Selain itu ada 15 orang yang . Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. dan ketika hendak mampir di Lapangan Udara Iswahyudi Madiun pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Tetapi belum sampai di tujuan akhir. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Bahkan pada peristiwa itu. Kejawi menika. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Ngablak. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapamenapa. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. lebih dari seratus orang tewas termasuk warga desa yang rumahnya ikut kejatuhan pesawat tersebut. Jogja TV Tempat Pembuangan Sampah Akhir. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. sudah disusul lagi peristiwa jatuhnya pesawat belum lama ini. Piyungan. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Ahyar. Belum genap dua bulan berita itu. Menurut berita koran dan televisi. saat bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. tepatnya di desa Geplak. Pesawat yang jatuh dan terbakar itu milik TNI AU jenis Hercules C-130 nomer A-1325. pesawat tersebut berangkat dari pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan tujuan akhir Biak. Jawa Timur hari Rabu pagi sekitar setengah tujuh pada tanggal 20 Mei 2009. Ing wekdal sakawit.

Yang jelas musibah pesawat Hercules C-130 milik TNI AU tadi semakin menambah panjang daftar kecelakaan pesawat TNI AU. Pawarta Basa Jawa Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa Jawa dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan. 4. terpaksa pesawat tua itu masih dioperasionalkan untuk mengangkut orang dan alat perlengkapan lainnya. Mereka tidak tahu apa-apa. Apakah memang musibah itu benar-benar karena usia pesawat yang sudah tua atau sebab lainnya? Ditunggu saja hasil investigasi pemerintah tentang sebab-musabab kecelakaan pesawat tersebut. Dengan adanya musibah pesawat milik TNI AU tersebut tentu saja membuat warga sekitar pangkalan menjadi trauma. tahu-tahu kena sial. Ingkang kedah dipun gatosaken cara maos teknik inggih punika : 1. Ada yang hancur lebur dan sebagian ada yang atapnya rusak tanpa sisa. 2.mengalami luka berat dan ringan. Memang banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya pesawat-pesawat milik negara itu sudah banyak yang berusia tua dan harus diganti. Kompetensi Dasar : Membaca berita Maca saking pawarta Televisi Menawi salah satunggiling tiyang maos pawartos dipun pocapaken kanthi cetha ingkang saged kapireng dening tiyang sanes. kanthi pandulu jejeg sikep maos kaudia ingkang santun miwah leres Tuladha Pawarta Televisi . Pandhelenging netra sasaged saged tajem mawas prabawa. Pocapan (lafal) : nggatekake aksara vocal punapa konsonan. Lagu ukara inggih punika gegayutan kaliyan andhap inggiling swara / nada. cara maos mekaten dipun wastani cara “maos teknik” tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun perkawis / pawarta. Namun dengan alasan anggaran tidak mencukupi. Kawijangan pocapan inggih punika gamblang dipun mirengaken saha leres tumraping pangagem basa. Sementara rumah-rumah di desa tersebut yang kejatuhan pesawat dan menyebabkan rumah hancur dan terbakar sekitar 4 rumah. 3.

Kawijangan pocapan inggih punika gamblang dipun mirengaken saha leres tumraping pangagem basa. 4. pandhelenging netra sasaged saged tajem mawas prabawa. Kompetensi Dasar : Membaca berita Maca saking pawarta Televisi. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Ingkang kedah dipun gatosaken cara maos teknik inggih punika : 1. 3. . Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. Jogja TV Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Sitimulyo. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996.MACA PAWARTA Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa Jawa dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Ing wekdal sakawit. Pocapan (lafal) : nggatekake aksara vocal punapa konsonan. Lagu ukara inggih punika gegayutan kaliyan andhap inggiling swara / nada. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapamenapa. kanthi pandulu jejeg sikep maos kaudia ingkang santun miwah leres Tuladha Pawarta Televisi Teks Pawarta. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. cara maos mekaten dipun wastani cara “maos teknik” tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun perkawis / pawarta. 5. Ngablak. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. 2. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. Menawi salah satunggiling tiyang maos pawartos dipun pocapaken kanthi cetha ingkang saged kapireng dening tiyang sanes. Ahyar. Piyungan.

menawi badhé wiwit nanem wonten ing sabin tansah nindakaken Adicara Metri Sawah utawi Wiwitan. supados asiling tetanèn ing mangkénipun saged kalis saking ama lan bebendu. Upacara kawiwitan kanthi mendhet winih pantun saking setunggaling sabin kagunganipun warga ing Bulak Pangkah. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Pramila. . TVRI Jogja Kadang Tani mliginipun ing tanah Jawi. Sumarno. Kanggé acara Ruwatan sawah saklajengipun ugi dipungelar ringgit Kancil minangka jangkeping acara merti sawah. lajeng kabagi dhumateng laré-laré. mbokbilih sampun kathah warga ingkang mboten mangertosi ngèngingi tradhisi menika. saksampunipun dipundongani. upacara Wiwitan dipunlajengaken dhahar tumpeng lan sekul wiwitan. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Ing jaman modern menika. Bantul. masyarakat ugi dipunlipur déning manéka warna seni lan paméran kerajinan. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Wonten ing Lapangan Sumberagung. Upacara menika minangka panyuwunan dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Pantun winih menika miturut tradhisi rumiyin dipunbagèkaken dhumateng sedaya kadang tani ingkang dipungéndhong déning sesepuhipun Dhusun. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu.Kejawi menika. Jetis. Teks Pawarta. Upacara Wiwitan menika dipunlajengaken wonten ing Lapangan Sumberagung. Kejawi menika. Sumberagung. Sekul wiwitan ingkang dipunwungkus ron pisang. Masyarakat Tradhisi Bantul ingkang dipunsengkuyung déning Mahasiswa ISI Ngayogyakarta ngadani upacara wiwitan kang dipunrawuhi wakil Bupati Bantul. Swasana regeng sanget awit sedaya warga sami rebatan sekul wiwitan ingkang dipunjangkepi sambel Gepeng.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->