Ruj.Kami : JPK.S(LNP)03-04/002/Jld.

16/( 1 ) Tarikh : 10 November 2011 Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Tuan/Puan, PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2011 Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. TUJUAN

Surat ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai peraturan dan proses penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2011, urusan penyimpanan borang Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2011 dan contoh susunan pegawai penilai berasaskan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002, Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam berasaskan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009 dan Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia serta peraturan-peraturan berkaitan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. 3. PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 3.1. Untuk makluman tuan/puan, semua jabatan kerajaan dikehendaki melaksanakan Sistem Penilaian Prestasi mulai 1.1.2003 dengan menggunakan borang-borang seperti berikut :-

JENIS BORANG JPA (Prestasi) 1/2002 JPA (Prestasi) 2/2002 JPA (Prestasi) 3/2002 JPA (Prestasi) 4/2002 JPA (Prestasi) 5/2002 P.S.D.Form (Performance) 6/93

KUMPULAN PEGAWAI Pegawai Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor Awam) Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi ( Gred Khas ) Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Pegawai Kumpulan Sokongan I Pegawai Kumpulan Sokongan II Bagi Pegawai yang mengikuti kursus jangka panjang (melebihi 6 bulan)

-1-

Penilaian prestasi yang objektif. Mengenalpasti dan merancang keperluan latihan. Hasil penilaian ini membolehkan pihak pengurusan mengambil tindakan. Menentukan kesesuaian dan kelayakan untuk kenaikan pangkat.3. 3. Menentukan penganugerahan khidmat cemerlang.5.2. pinjaman dan pertukaran sementara.3. Penilaian prestasi anggota hendaklah dilakukan dengan penuh tanggungjawab supaya dapat menghasilkan penilaian yang objektif.4. Memberi kaunseling dan kursus motivasi dengan tujuan memperbaiki pencapaian kerja pegawai.4.4.1. Menggalakkan persaingan positif sesama pegawai untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti.4.2.2. adil dan telus. adil dan telus. Pengiktirafan. kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. 3. adil dan telus berdasarkan panduan berikut:-2- .2.3. 3.3. keistimewaan serta kemampuan pegawai. Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Kajian Pertengahan Tahun. pertimbangan dan keputusan tepat berkaitan dengan pengurusan dan kemajuan kerjaya pegawai yang dinilai iaitu:3. Penetapan wajaran markah mengikut aspek penilaian prestasi yang bersesuaian dengan peranan setiap kumpulan pegawai. 3. 3.2. Peranan Panel Pembangunan Sumber Manusia sebagai pihak yang memastikan penilaian dibuat secara objektif.3.3.5. Penilaian prestasi hendaklah diasaskan kepada penghasilan kerja dan tingkahlaku yang dipamerkan oleh pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi yang ditetapkan. Sistem Penilaian Prestasi ini adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendak pencapaian matlamat organisasi. 3.1. maka prinsip-prinsip berikut perlulah diberi perhatian:3.4.4. pemangkuan.2. 3. objektif. kebolehan. adil dan telus. 3.4. 3. Bagi memastikan penilaian prestasi anggota dilakukan dengan tepat. 3. pingat dan bintang kebesaran serta pemberian surat penghargaan.1. Penilaian hendaklah dilaksanakan secara objektif. Penggubalan sistem prestasi ini mengambilkira perubahan dan perkembangan Perkhidmatan Awam serta keperluan menambahbaik Sistem Penilaian Prestasi sedia ada.3. Ciri-ciri sistem ini melibatkan:3. Menentukan kelayakan dan kesesuaian untuk pergerakan gaji dan anjakan gaji.4. Menentukan penempatan dan bidang kerjaya sesuai dengan potensi.3.2.6.2.4. 3. Pegawai Penilai (Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua) dan Panel Pembangunan Sumber Manusia bertanggungjawab menentukan penilaian prestasi dilaksanakan secara teratur. adil dan telus.2. 3. 3.5. 3.

tanggungjawab dan iltizam pegawai yang dinilai. 4. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang disediakan secara teratur. Tuan/Puan adalah diingatkan supaya mengkaji dan memahami kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bil.5.7. 3.4 Tahun 2002. Tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku sama ada bersifat positif atau negatif yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang pegawai .) diruangan atas sebelah kanan muka hadapan Borang Penilaian Prestasi. 5. 3.3.4.3.8. teliti dan objektif akan menjadi satu daripada maklum balas utama kepada pihak pengurusan untuk melaksanakan pengurusan personal yang cekap dan berkesan di organisasi masing-masing. Pegawai penilai tidak bersifat terlalu murah hati (lenient) atau sebaliknya. Penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih. PENENTUAN DAN SUSUNAN PEGAWAI PENILAI DAN PEGAWAI PENILAI SEMULA Penentuan Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) dan contoh umum susunan Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua adalah seperti di KEMBARAN `A’. Pegawai penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja.6. JADUAL PENYEDIAAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI Jadual Penyediaan Borang Laporan Penilaian Prestasi adalah ditetapkan seperti di KEMBARAN `B’. (tindakan PPD/JPN) -3- . Kerjasama tuan/puan juga dipohon untuk mencatatkan nombor fail peribadi anggota (JPK(P)01. JADUAL PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI Borang Laporan Penilaian Prestasi yang telah disempurnakan diperingkat masing-masing hendaklah dikemukakan kepada pihak yang berkenaan pada atau sebelum 16 Januari 2012 (tidak termasuk anggota dibawah Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian) berserta senarai nama seperti Format di KEMBARAN `C’. Pegawai Penilai Pertama. Peranan.5. Penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan disaat akhir. 3. Pegawai Penilai Kedua dan Ketua Jabatan adalah sangat penting. Urusan pengumpulan dan penyimpanan borang prestasi adalah ditentukan berdasarkan kumpulan anggota seperti di KEMBARAN `D’.2.5.6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa pegawai yang dinilai merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa.5.5. Penilaian dibuat secara berterusan berdasarkan pencapaian kerja sebenar pegawai yang dinilai sepanjang tahun yang dinilai. 6.5.2 Tahun 2009 dan Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Anggota Perkhidmatan Awam sebelum membuat penilaian prestasi anggota di bawah pentadbiran tuan/puan. 3. 3. Penilaian dibuat tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya.1.5. 3. 3. 3.5.5.

PENYEDIAAN BORANG PRESTASI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN Hari akhir sesi persekolahan tahun ini ialah pada 17 November 2011 dan sebahagian Pegawai Perkhidmatan Pendidikan akan terlibat dengan pertukaran (termasuk pertukaran ke negeri-negeri lain). FORM (Performance) 6/93.(A) 395 ] -4- .gov. pengurusan Jabatan ini telah bersetuju supaya pegawai-pegawai berkenaan dibenarkan mengisi bahagian-bahagian yang berkaitan di Borang Penilaian Prestasi sebelum cuti penggal bermula. PENILAIAN PRESTASI BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH (GSTT) Bagi anggota yang dilantik sebagai Guru Sandaran Tidak Terlatih. PENILAIAN PRESTASI BAGI ANGGOTA YANG BERTUKAR Bagi anggota yang bertukar dalam tahun 2011. TINDAKAN TATATERTIB Tindakan Tatatertib boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang enggan mengisi Borang LNPT berdasarkan kepada peraturan 4 (2) (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tatatertib 1993 [ P.S.my). 9. PENILAIAN PRESTASI BAGI ANGGOTA YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA PANJANG Bagi mana-mana pegawai yang cuti belajar bergaji penuh mulai 1. tuan/puan hendaklah mengambil tindakan menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahun 2011 dan membuat penilaian apabila mencukupi tempoh perkhidmatan 6 bulan dalam tahun 2012 serta mengemukakan Laporan berkaitan ke Urusetia PPSM di daerah masing-masing (termasuk Guru SandaranTerlatih (GST)) untuk tindakan selanjutnya. Tindakan Tatatertib juga boleh diambil ke atas mana-mana Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) yang enggan membuat penilaian kepada LPNT pegawai yang dinilainya kerana cuai dan tidak bertanggungjawab berdasarkan peruntukan 4 (2) (g) dan (j) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [ P. penilaian prestasi hendaklah dibuat dengan menggunakan P.D. 10. KEMBARAN `A’.2011 sekolah asal bertanggungjawab menyediakan Laporan Penilaian Prestasinya dan bagi pegawai yang tamat cuti belajar bergaji penuh mulai 1.7. 11.7. tuan/puan hendaklah mengambil tindakan menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahun 2011 apabila mencukupi tempoh perkhidmatan 6 bulan dan mengemukakan Laporan berkaitan ke Urusetia PPSM di daerah masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Borang dan panduan pengisian bolehlah didapati di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah (Unit Naik Pangkat) dan Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia (www.7.moe. PENILAIAN PRESTASI BAGI ANGGOTA YANG BARU DILANTIK/TUKAR SKIM Bagi anggota yang dilantik pada akhir tahun 2011.2011 Laporan Penilaian Prestasinya disediakan oleh sekolah baru. 8. 12.U. Bagi mana-mana pegawai yang mengikuti kursus jangka panjang (melebihi 6 bulan) dalam tahun 2011 di institusi latihan atau pusat pengajian di dalam atau di luar negeri dan pegawai berkenaan dibayar gaji penuh. penilaian prestasi oleh Pegawai Penilai hanya boleh dibuat mengikut Jadual Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahun 2011 seperti di KEMBARAN `B’. tuan hendaklah mengambil tindakan seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan diperenggan 2.U. Sungguhpun demikian. (A) 395 ].

Sekolah Menengah Teknik/Vokasional termasuk anggota kumpulan sokongan hendaklah dihantar terus kepada Bahagian masing-masing di Kementerian Pelajaran Malaysia setelah selesai penilaian dibuat dan bagi SMK Agama. -5- . Kementerian Pelajaran akan mula bersidang pada awal Februari 2012. Pihak Jabatan memohon kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dengan penilaian anggota yang berada di bawah Panel Kementerian (semua PPPS Gred DG54 ke atas (memangku melebihi enam bulan/hakiki) supaya dapat menyerahkan borang LNPT pegawai berkenaan kepada Urusetia Jabatan selewat-lewatnya pada 4 Januari 2012 untuk tindakan selanjutnya. 16.13. KPM setelah selesai penilaian dibuat. PPP hendaklah membuat ulasan bagi PYD yang dinilainya dengan menggunakan borang yang di sediakan seperti di KEMBARAN ‘E’. 14. BORANG LNPT BAGI PANEL KEMENTERIAN Panel Pembangunan Sumber Manusia. 17 JUSTIFIKASI BAGI PEGAWAI YANG MENDAPAT MARKAH PRESTASI 90 % KE ATAS Bagi pegawai-pegawai yang mendapat markah prestasi 90% ke atas setelah dinilai oleh PPP dan PPK. 15. BORANG LNPT BAGI ANGGOTA YANG PERLU DIHANTAR KE BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KEMENTERIAN Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi semua anggota di Sekolah Sekolah Berasrama Penuh. MARKAH LNPT DAN KEPUTUSAN PANEL Markah prestasi yang diberikan oleh PPP dan PPK adalah muktamad dan tidak boleh dibuat perubahan atau pindaan setelah selesai mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) masing-masing. KPM setelah selesai penilaian dibuat. Oleh yang demikan semua LNPT bagi Panel Kementerian perlu dikemukakan pada awal Januari tahun berkenaan. Keputusan Panel adalah muktamad. Pindaan hanya boleh dibuat apabila terdapat kes-kes teknikal dan mendapat kelulusan dari Pengerusi Panel sahaja. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi Pengetua dan PPP Siswazah Gred DG48 ke atas sahaja (termasuk yang memangku melebihi enam bulan) hendaklah dihantar terus kepada Bahagian Pendidikan Islam. BORANG LNPT BAGI ANGGOTA DI SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi semua anggota di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) termasuk anggota kumpulan sokongan hendaklah dihantar terus kepada Bahagian Pendidikan Islam.

Sekian. ( HAJI ROOSLEE BIN ISMAIL ) Timbalan Pengarah Pelajaran. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ” “ PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG ” Saya yang menurut perintah.k. b. ( Ketua Unit Naik Pangkat ) di talian 04-7007693 atau Encik Mohd Fazri Bin Mohd Zain di talian 04-7007687 Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM). terima kasih. Perhatian tuan/puan yang sewajarnya terhadap perkara ini amatlah dihargai supaya semua urusan yang berkaitan dengan Laporan Penilaian Prestasi seperti kenaikan pangkat.18.p. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah jika terdapat sebarang kesulitan berhubung dengan urusan ini. pergerakan gaji tahunan dan seumpamanya dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Sila hubungi Encik Megat Ramli Bin Megat Puteh. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman s. 1) 2) Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Semua Ketua Sektor MFMZ/PLNPT2011 .

Sekiranya PPP telah bersara. anak. sepupu atau biras) di antara. maka penilaian bolehlah dibuat oleh PPP sahaja. Secara khusus takrif Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua adalah seperti berikut : (i) Pegawai Penilai Pertama (PPP) ialah anggota atasan atau penyelia yang terdekat kepada Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan mempunyai hubungan kerja secara langsung dan mengawasi kerjanya . Bagi PYD yang diselia oleh lebih daripada seorang PPP dalam tempoh yang berbeza-beza panjangnya dan tidak ada anggota kanan yang lain yang layak membuat penilaian. PPP dan PPK). Sekiranya tiada PPP yang layak menilai kerana tempoh penyeliaannya kurang dari 6 bulan dalam tahun yang dinilai maka penilaian hendaklah dibuat oleh pegawai yang lebih tinggi yang terdekat dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. (iv) dan (v) di atas tempoh penyeliaan minima untuk tujuan penilaian prestasi ialah 3 bulan. PYD. dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) adalah pegawai atasan yang terdekat kepada Pegawai Penilai Pertama dan mempunyai hubungan kerja dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD).-6 KEMBARAN ‘ A ’ PENENTUAN PEGAWAI PENILAI PERTAMA DAN PEGAWAI PENILAI KEDUA 1. adik-beradik. maka PPP dari sekolah/jabatan terakhir adalah dikehendaki menyediakan laporan prestasi PYD yang berkenaan. Dalam keadaan di mana terdapat satu peringkat penyeliaan sahaja. Tempoh penyeliaan hendaklah tidak kurang daripada 6 bulan dalam tahun yang dinilai. Walau apapun peruntukan diperenggan (iii). anak saudara. Gred hakiki atau jawatan PPP tidak semestinya lebih tinggi daripada gred hakiki atau jawatan PYD. (ii) 2. meletak jawatan atau tidak dapat dikesan. Sekiranya seseorang PYD itu berkhidmat di dua sekolah/jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjangnya. maka PPP yang paling lama tempoh penyeliaannya bolehlah membuat penilaian tersebut. ipar. maka laporan prestasi PYD hendaklah disediakan terus oleh PPK. mertua. -7- (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . Di bawah Sistem Penilaian Prestasi ini. hanya dua peringkat pegawai yang terlibat dalam membuat penilaian prestasi pegawai yang dinilai (PYD) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK). isteri. Penentuan Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) perlu menepati syarat-syarat berikut : (i) (ii) (iii) Hendaklah wujud hubungan kerja dan penyeliaan di mana PYD bertanggungjawab secara langsung kepada PPP. menantu. Tiada hubungan kekeluargaan terdekat sama ada melalui pertalian darah atau perkahwinan (suami.

2. Pembantu Tadbir N22/N22(KUP) Pembantu Akauntan W22 W22(KUP) Penolong Akauntan W27 Penolong Akauntan W32 Penolong Pegawai Tadbir N27 & Jawatan-jawatan lain dari Gred 18 hingga 31 Pembantu Akauntan W17 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Pejabat Pekerja Rendah Awam Pemandu & Jawatan-jawatan lain dari Gred 17 ke bawah Penyelia / Penolong Pegawai Pelajaran Daerah & Jawatan-jawatan lain dari Gred 32 hingga Gred 44. Pembantu Tadbir N22 Pembantu Akauntan W22 Penolong Akauntan W27 Penolong Pegawai Tadbir N27 Penolong Akauntan W32 & Jawatan-jawatan lain Gred 22 hingga 40 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah -8- . Pegawai Yang Dinilai (PYD) Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Penilai PERTAMA (PPP) Timbalan Pengarah Pelajaran Pegawai Pelajaran Daerah Pegawai Penilai KEDUA (PPK) Pengarah Pelajaran 1. Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Pelajaran Daerah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah 4.1. PEJABAT PELAJARAN DAERAH Bil. Pengelola Cemerlang.Penyelia & Jawatan-jawatan lain Gred 32 hingga 40 Kuanselor Pentadbir 5. 7. Pegawai Pelajaran Daerah Ketua Sektor Psikologi Dan Kaunseling Penolong Pegawai Pelajaran Daerah/ Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Pelajaran Daerah 6. Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pengarah Pelajaran Pegawai Pelajaran Daerah /Timbalan Pengarah Pelajaran Pegawai Pelajaran Daerah/Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah 3.

Penolong Kanan 7. 1. DG44 /48/52 Gred Khas C/DG54 (Termasuk Memangku) Guru Penolong Semua Gred Pembantu Tadbir N26/N22 & Jawatan-jawatan lain Gred 18 hingga 40 Pembantu Tadbir N22(KUP)/N17 Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Pejabat Pekerja Rendah Awam & Jawatan-jawatan lain Gred 17 ke bawah Penolong Kanan Tingkatan 6/Penolong Kanan Penolong Kanan/ Pengetua 5. Pembantu Tadbir N26/N22 Penolong Kanan Penolong Kanan/ Pengetua -9- . Guru Akademik. Guru Kokurikulum Ting. Penolong Kanan Pengetua 8.6 Gred DG52/DG48/DG44 Guru Cemerlang. Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan 4. SEKOLAH PRESTASI TINGGI/KLUSTER/(BUKAN ASAL DARI SEKOLAH BER ASRAMA PENUH)/SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN/SEKOLAH MODEL KHAS Bil. Pegawai Yang Dinilai (PYD) Pengetua Cemerlang/Pengetua Gred Utama C/ DG54/ DG52/DG48 Penolong Kanan/Penolong Kanan Tingkatan 6/ Penolong Kanan Petang/ Pegawai Penilai PERTAMA (PPP) Pegawai Pelajaran Daerah/ Timbalan Pengarah Pelajaran Pegawai Penilai KEDUA (PPK) Timbalan Pengarah Pelajaran/Pengarah Pelajaran 2. 6. Pengetua / Penolong PPD /Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD /Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah/Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua 3.2.

Pegawai Yang Dinilai (PYD) Pengetua Pegawai Penilai PERTAMA (PPP) Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Penilai KEDUA (PPK) Pengarah Bahagian Pengurusan Pendidikan Islam Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA Bil. 2.3. Penolong Kanan/Penolong Kanan Tingkatan 6 Guru Kanan Mata Pelajaran/ Guru Cemerlang Guru Akademik. Guru Kokurikulum Tingkatan 6 Gred DG52/DG48/DG44 Guru Penolong Semua Gred Pembantu Tadbir Gred N26/N22 & Jawatanjawatan lain Gred 18 hingga 40 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir Rendah Pembantu Am Pejabat Pekerja Rendah Awam & Jawatan-jawatan lain Gred N17 ke bawah Pengetua / Pegawai Pelajaran Daerah 3 Penolong Kanan Tingkatan 6/ Pengetua 4 Penolong Kanan/ Pengetua Penolong Kanan Pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua 5 6 Pembantu Tadbir N26/N22 Penolong Kanan Penolong Kanan / Pengetua -10- .

Penolong Kanan Guru Besar 6. Guru Besar Penyelia PPD/ Penolong PPD 7. Guru Cemerlang Semua Gred 4.4. SEKOLAH KLUSTER/(BUKAN ASAL DARI SEKOLAH BERASRAMA PENUH)/ SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN Bil. Guru Penolong Semua Gred Guru Semua Gred (sekolah kekurangan murid Gred A ) Guru Semua Gred (sekolah kekurangan murid Gred B) Pembantu Tadbir N26/N22 Penolong Kanan 5. Penolong Kanan Penolong Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Pelajaran Daerah Guru Besar/ Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Guru Besar 3. Pegawai Yang Dinilai (PYD) Guru Besar Semua Gred Pegawai Penilai PERTAMA (PPP) Penolong PPD/Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Guru Besar/ Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Penolong Kanan/ Guru Besar Pegawai Penilai KEDUA (PPK) Pegawai Pelajaran Daerah 1. Guru Besar/ Penyelia Kanan (bagi sekolah kekurangan murid Gred B). 2. Penolong Kanan/ Guru Besar (bagi sekolah kekurangan murid Gred B). Guru Besar 8 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Pengurusan Murid/Pembantu Tadbir Rendah/Pembantu Am Pejabat/Pekerja Rendah Awam & Jawatan-jawatan lain Gred 17 ke bawah Pembantu Tadbir N26/N22 Penolong Kanan -11- .

iii) Menyerahkan borang kepada PPK/Urusetia. 1. JANGKAMASA Oktober/November 2011 PERANAN Ketua Jabatan/Pengetua/ Guru Besar/Urusetia Mengedar Penilaian anggota. Januari 2012 (Minggu Ketiga) Urusetia PPSM Daerah i) Menyerahkan borang LNPT yang telah lengkap dinilai oleh PPP Dan PPK bagi jawatan Pegawai Pelajaran Daerah /Pengetua/Guru Besar SK/SJK(C)/SJK(T) semua jawatan gred DG52 beserta modul LNPT PANEL JPN dan emailkan ke fazrijpn@gmail. Disember 2011 (Minggu Keempat) Pegawai Yang Dinilai (PYD) i) PYD mengisi butir-butir di Bahagian yang berkaitan ii) Menyerahkan borang berserta Borang SKT kepada PPP/ Urusetia. 4.com Urusetia PPSM JPN ( Unit Naik Pangkat) Menyerahkan borang LNPT kepada pihak urusetia PPSM Jabatan (Unit Naik Pangkat).KEMBARAN ‘ B ’ JADUAL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PRESTASI 2011 BIL. iii) Menilai. Januari 2012 (Minggu Kedua) Pegawai Penilai Kedua (PPK) i) Membuat penilaian dan ulasan secara keseluruhan berasaskan laporan yang dibuat oleh PPP. ii) Menyerahkan borang kepada pihak berkenaan/urusetia. 6. dan yang ii) Berbincang dengan PYD mengenai penilaian prestasi/membuat penilaian Bahagian III hingga VII. 3. 5. CATATAN Borang Prestasi Laporan kepada 2. menyemak dan menyerahkan borang prestasi Gred DG54 dan ke atas kepada urusetia JPN pada 4 Januari 2012. Januari 2012 (Minggu Pertama) Pegawai Penilai Pertama (PPP) i) PPP menyemak mengesahkan butir-butir diisi oleh PYD. Januari 2012 (Minggu Keempat) Ketua Unit .

. JPK(P)01- GELARAN JAWATAN GRED CATATAN Nota : Senarai nama hendaklah dikemukakan mengikut gred jawatan. . NAMA NO KAD PENGENALAN NO.13 - .12 KEMBARAN ‘ C ’ SENARAI ANGGOTA YANG DIBUAT PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2011 NAMA SEKOLAH : BIL.

Semua anggota hakiki di PPD Unit Naik Pangkat. JPN Unit Naik Pangkat.4.4. Unit Pentadbiran. Unit Pentadbiran.Pembantu Teknik Awam. Unit Pentadbiran.4. Semua Anggota Gunasama Pegawai Tadbir Diplomatik.Penolong Pegawai Tadbir.JPN / Unit Pentadbiran. PPD (untuk dikemukakan ke JPN pada atau sebelum 15. Unit Pentadbiran. JPN 6.2012 Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Semua Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah semua Gred Semua Gred DG52 ke bawah (Memangku lebih 6 bulan/Hakiki) di Sekolah Menengah Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG48 (KUP) ke bawah yang menyandang jawatan sebagai Penolong Kanan/Penyelia Petang/Guru Kanan Matapelajaran. JPN Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia 2.4. PPD 8. PPD Unit Pentadbiran. PPD 10 Sekolah (untuk dikemukakan ke Unit Pentadbiran.Akauntan. JPN 3.2012 Unit Pentadbiran. Unit Naik Pangkat.2012 Unit Pentadbiran. PPD - 14 - . JPN 7. Semua anggota Gred DG54 ke atas di JPN/PPD/Sekolah (Memangku lebih 6 bulan/Hakiki) Semua anggota di Jabatan Pendidikan Kedah selain dari bilangan 1 di atas. PPD (untuk dikemukakan ke JPN pada atau sebelum 15.Jurumudi dan Juruenjin Unit Naik Pangkat. PPD 9. PPD Unit Pentadbiran. Kumpulan Anggota Agensi Yang Mengumpul Agensi Yang Menyimpan 1.Pegawai Teknologi Maklumat. PPD 4. Unit Naik Pangkat. PPD Unit Pentadbiran.Guru Tugas Tambahan/Guru Penolong Semua PPP Siswazah Gred DG44 ke bawah di Sekolah Menengah/Sekolah Rendah Guru Cemerlang Gred DGA32/DGA34 (Memangku lebih 6 bulan/Hakiki) Semua anggota di Sekolah (Rendah dan Menengah) selain dari kumpulan anggota-anggota di atas termasuk Guru Sandaran Siswazah/Bukan Siswazah (Terlatih/Tidak Terlatih) dan Guru Kontrak Siswazah/Bukan Siswazah serta pekerja kontrak. PPD Unit Naik Pangkat.Juruteknik Komputer.PPD dikemukakan ke JPN pada atau sebelum 01.2012).KEMBARAN ‘ D ’ URUSAN PENGUMPULAN DAN PENYIMPANAN BORANG PENILAIAN PRESTASI SETELAH SEMUA PANEL PPSM BERSIDANG Bil. Unit Pentadbiran. Unit Pentadbiran. PPD pada atau sebelum 15.

KEMBARAN ‘ E ’ JUSTIFIKASI BAGI PEGAWAI YANG MENDAPAT MARKAH PRESTASI 90 % KE ATAS Nama Pegawai Yang Dinilai (PYD) : Jawatan : Tempat Bertugas : Ulasan kegiatan/aktiviti/sumbangan dan projek yang telah disumbangkan oleh pegawai yang dinilai (PYD) Tandatangan PPP Disokong oleh PPK : ___________________________ : ___________________________ .15 - .

1. Sekolah Kebangsaan Menengah Pegawai Pelajaran Daerah Gred 52 Timbalan PPD Gred 48 Urus Setia Unit Pentadbiran.4 & 5 Susun ikut sekolah dan merit markah (SMK/SK/SJK©/SJK(T)) v) PPD Pendang . JPN 3. Sekolah Rendah SK/SJK(C)/(T) Pegawai Pelajaran Daerah Gred 52 Timbalan PPD Gred 48 Urus Setia Unit Pentadbiran. PPD 5. Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (PPSM Induk) Pengerusi PPSM Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ahli PPSM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Urus Setia Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.Guna fail PBC cetakan maklumat sebelah sahaja . PPD Semua pegawai Gred 44 dan ke bawah di Sekolah Semua pegawai Gred 38 dan ke bawah di Sekolah . 1 Buku calon Gred DG48 ) . iv)Semua Guru Besar SK/SJK(C)/(T) semua gred.KEAHLIAN PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA Bil. PPD ( Penyediaan Buku Kertas Pertimbangan) vi) Semua Guru Tingkatan 6 Gred 52 sahaja.3 Sediakan 2 jenis Buku Kertas Pertimbangan .Susun ikut merit markah ( 1 Buku semua staf PPD. Urus Setia Unit Naik Pangkat. iii) Bil.(Tiada jawatan Timbalan PPD) Sila ikut seperti bil. ii)Semua Ketua Sektor Gred 52 iii)Pegawai Daerah Gred 52 Pelajaran Anggota yang dipertimbangkan Semua pegawai Gred 54 dan ke atas seperti:i) Pengarah JPN ii) Timbalan JPN iii) Ketua Sektor iv) Pengetua Cemerlang v) Guru Cemerlang iii)Semua Pengetua SMK (Harian Biasa) Gred 52 dan ke bawah. KPM 2. Jabatan Pelajaran Kedah Pengarah Negeri JUSA C Pelajaran Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Gred 54 i) Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. i)Semua pegawai Gred 48 dan ke bawah di Pejabat Pelajaran Daerah. ii) Ahli PPSM hendaklah lebih rendah grednya dari gred Pengerusi PPSM. i) Anggota yang akan dipertimbangkan oleh PPSM hendaklah lebih rendah grednya dari gred Ahli PPSM.3 .( Staf PPD) i)Semua Guru Cemerlang Gred 48 ii)Semua Guru T6 Gred 48 iii)Semua Guru Time-Based Gred 48. Semua pegawai Gred 44 dan ke bawah di sekolah 4. v)Semua Guru Cemerlang Gred 52 sahaja.sediakan 9 salinan iv) Bil. Pejabat Pelajaran Daerah Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Gred 54 Pegawai Pelajaran Daerah Gred 52 Urus Setia Unit Pentadbiran.

vi) PPD Kubang Pasu .3 .( Tiada Penyandang PPD ) Sila ikut seperti bil.