KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN TEKNIKAL 76

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 1
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B1D1E1
Menyatakan tiga jawatan dalam
struktur organisasi bengkel.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

B1D2E1
Menyatakan lima faktor utama
reka bentuk.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan lima faktor utama reka bentuk.
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

B1D2E2
Menyatakan tujuh alatan tangan
termasuk mesin.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin
dalam reka bentuk.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….

1

B1D2E3
Menyatakan pernyataan masalah
yang hendak diselesaikan.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak
diselesaikan.
Masalah yang saya hadapi ialah
……………………………...........................................
……………………………………………………………

B1D3E1
Menyatakan tiga sumber elektrik
dan tiga jenis wayar.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

A.
1.
2.
3.

Nyatakan tiga sumber elektrik.
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
B1D4E1
Menyatakan dua sistem bekalan
air di rumah dan tiga jenis paip.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

A. Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.
1. ................................................................
2. ................................................................
B.
1.
2.
3.

B1D5E1

Menyatakan tiga jenis mesin jahit.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan tiga jenis paip.
................................................................
................................................................
................................................................

Nyatakan tiga jenis mesin jahit.
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

2

B1D6E1
Menyatakan dua jenis keratan
batang.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan dua jenis keratan batang.
1. ...............................................................
2. ...............................................................

B1D7E1
Menyatakan rumus rintangan
dalam litar selari.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Tuliskan rumus rintangan dalam litar selari.
...............................................................
...............................................................

B1D7E2
Menyatakan nama empat
bahagian utama meter pelbagai.

Kertas jawapan

Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Labelkan empat bahagian utama pada meter
pelbagai.

P
Q
R
S
Jawapan :
P : Skala
Q : Skru pelaras sifar
R : Pelaras sifar ohm
S : Tombol pemilih julat

3

B1D7E3
Menyatakan tiga komponen pada
unit kawalan utama bekalan
elektrik domestik.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Rajah 1 menunjukkan Unit Kawalan Utama Bekalan
Elektrik Domestik.

P
S
Q
R

Rajah 1
Labelkan komponen tersebut.
Komponen

Nama

P
Q
R
S

B1D8E1
Menyatakan satu jenis
pergerakan mekanikal.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Nyatakan satu jenis pergerakan mekanikal.
.......................................................................

4

B1D8E2
Menyatakan tiga jenis gear.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Padankan gambar dan nama gear berikut.
Rajah gear

Nama

Gear taji

Gear belitan

Gear heliks

Gear serong

B1D9E1
Menyatakan empat alat
pembayaran masa kini.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Senaraikan empat alat pembayaran masa kini.
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................

5

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 2

B2D1E1
Menerangkan amalan 4M.

CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

ITEM CONTOH
Terangkan amalan 4M.
Amalan 4M
Membersih

Penerangan

Menyusun atur
Menilai
Mendisiplin
B2D2E1
Menerangkan proses kemasan
menggunakan syelek.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan
syelek.
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. …………………………………………...
4. ……………………………………………

B2D3E1
Menerangkan fungsi tiga alatan
tangan termasuk pena ujian.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan fungsi alat tangan berikut.
Alatan tangan

Penerangan

6

B2D4E1
Menerangkan fungsi tiga paip
yang disambung ke tangki
simpanan air

B2D4E2
Menerangkan fungsi enam jenis
penyambung paip.

B2D5E1
Menerangkan fungsi enam
bahagian mesin jahit.

Kertas jawapan

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan fungsi paip berikut:
Jenis paip


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan enam jenis penyambung paip.
Penyambung
paip

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Fungsi

Penerangan

Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.
Bahagian mesin
jahit

Fungsi

7

B2D6E1
Menerangkan nisbah campuran
medium semaian.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan nisbah campuran medium semaian.

B2D7E1
Menerangkan dua perbezaan
antara litar siri dan litar selari.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan dua perbezaan antara litar siri dan litar
selari.

B2D7E2
Menerangkan fungsi tiga
komponen pada unit kawalan
utama bekalan elektrik domestik.

B2D8E1
Menerangkan fungsi dua jenis
gear.

Litar siri

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan fungsi tiga komponen pada unit kawalan
utama bekalan elektrik domestik.
Komponen

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Litar selari

Fungsi

Terangkan fungsi dua jenis gear.
Gear

Fungsi

8

B2D9E1
Menerangkan perniagaan runcit,
borong dan antarabangsa.

Kertas jawapan


Ujian bertulis
Ujian secara lisan

Terangkan perniagaan berikut:
1. Runcit
................................................................
................................................................
2.

Borong
..................................................................
..................................................................

3.

Antarabangsa
..................................................................
..................................................................

Menerangkan – secara lisan atau bertulis

9

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 3
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B3D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B3D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B3D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran C

B3D4E1
Menjahit kertas tanpa benang
pada garisan lurus, berpenjuru
dan melengkung.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran D

B3D5E1
Menyemai keratan batang dalam
medium semaian.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran D

B3D6E1
Membuat pemasangan litar siri.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran E

10

B3D6E2
Mengukur voltan dalam litar siri.

B3D6E3
Mengira jumlah rintangan dalam
litar selari.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktivitiKertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Catatan bacaan voltmeter
Mentol
M1
M2
M3

Ujian bertulis

Voltmeter
V1
V2
V3
VJ

Bacaan

Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.
20Ω
10Ω
20Ω

Rajah 1
Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.
Jawapan :

11

B3D6E4
Mengira jumlah rintangan dalam
litar siri.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian bertulis

Rajah 1 menunjukkan satu litar elektrik.
20Ω

20Ω

10Ω

Rajah 1
Kirakan jumlah nilai rintangan litar itu.
Jawapan :
Rj = 10 Ω +20 Ω + 20 Ω
= 50 Ω
B3D6E5
Membaca skala meter ohm pada
meter pelbagai.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang sedang
diuji.

Bacaan nilai perintang:
20 x 10 ohm = 200 ohm
Rajah 1

12

B3D6E6
Mengira kuasa elektrik.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian bertulis

Rajah 1 menunjukkan satu peralatan elektrik.

MIKI DVD Player
240V/ 50Hz /
2 Ampere

Rajah 1
Hitung kuasa peralatan itu.

13

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 4
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B4D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah mengikut *peraturan.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B4D2E1
Membuat pendawaian plag 3 pin
13A mengikut *prosedur.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran B

B4D3E1
Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut *urutan.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran C

B4D4E1
Membuat pemasangan litar siri
dengan *betul.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran E

14

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 5
CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)

ITEM CONTOH

B5D1E1
Membuat dua lakaran reka
bentuk merujuk pernyataan
masalah dengan *daya usaha.Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran A

B5D2E1
Membuat pemasangan litar siri
dengan *daya usaha.


Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

Rujuk Lampiran E

15

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1
BAND 6

B6D1E1
Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah dan
melahirkan idea baharu dengan
nilai tambah.

CONTOH
INSTRUMEN

EVIDENCE (BAHAN)

EVIDENCE (MURID)Kertas jawapan
Senarai semak
Laporan aktiviti

Ujian amali

ITEM CONTOH
Rujuk Lampiran A

16

LAMPIRAN

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : ………………
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : ………………
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LAMPIRAN A
KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

3

B3D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah.

4

B4D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah
mengikut *peraturan.

5

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk kepada pernyataan
masalah dengan *daya usaha.

B6D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk
merujuk pernyataan masalah dan
melahirkan idea baharu dengan
nilai tambah.

6

TARIKH

** CATATAN

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LAMPIRAN B
KOD EVIDENCE:

B3D2E1 / B4D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

3

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin
13A.

4

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin
13A mengikut *prosedur.

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN C
KOD EVIDENCE:

B3D3E1 / B4D3E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

3

B3D3E1

Membuat penyenggaraan
perangkap P.

4

B4D3E1

Membuat penyenggaraan
perangkap P mengikut *urutan.

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN D
KOD EVIDENCE:

B3D4E1 / B3D5E1 / B3D6E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

3

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

B3D4E1

Menjahit kertas tanpa benang
pada garisan lurus, berpenjuru dan
melengkung.

B3D5E1

Menyemai keratan batang dalam
medium semaian.

B3D6E1

Membuat pemasangan litar siri.

B3D6E2

Mengukur voltan dalam litar siri.

B3D6E3

Mengira jumlah rintangan dalam
litar selari.

B3D6E4

Mengira jumlah rintangan dalam
litar siri.

B3D6E5

Membaca skala meter ohm pada
meter pelbagai.

B3D6E6

Mengira kuasa elektrik.

TARIKH

** CATATAN

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti

LAMPIRAN E
KOD EVIDENCE: B3D6E1 / B4D4E1/ B5D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan

: ……………….........

No. Kad Pengenalan : ………...............……..
Tandakan (  ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND

KOD
EVIDENCE

3

B3D6E1

Membuat pemasangan litar siri.

B4D4E1

Membuat pemasangan litar siri
dengan *betul.

B5D2E1

Membuat pemasangan litar siri
dengan *daya usaha.

4

5

PENERANGAN EVIDENCE

** CATATAN

TARIKH

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH
KOD EVIDENCE

Alatan :

Bahan :

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

..................................................................

......................................................................

LANGKAH KERJA
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................
(
)

.....................................................
(
)

Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, 2, 5 – 15, Blok E11,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Tel. : 03-88843787
Faks : 03-88843783
Web http://www.moe.gov.my/lp
e-mel weblpm@moe.gov.my