Anda di halaman 1dari 4

a)

Adakah objektif perisian jelas dinyatakan dengan jelas pada awal perisian?

b)

Adakah objektif relevan dengan peringkat pembelajaran pelajar?

c)

Aspek kandungan yang bersesuaian secara bersiri atau berturutan.

d) Adakah maklumat dalam kandungan kandungan perisian sesuai dan terkini? e) Adakah tahap kesukaran bersesuaian dengan tahap umur dan peringkat pembelajaran? f) Adakah tutor boleh mengubahsuai isi kandungan?

g) Adakah terdapat cadangan aktiviti lain yang bersesuaian dengan objektif? h) Adakah kandungan dapat ditukar atau dipindahkan serta kesimpulan yang menyeluruh? i) Adakah perisian menyediakan kepada pengguna panduan penggunaan

j)

Adakah perisian bebas daripada sterotaip?

k) Adakah kandungan pengajaran mengambarkan rangka kurikulum daripada tajuk?

l)

Adakah aras bahasa bersesuaian dengan aras pelajar?

m) Perisian ini menggunakan bahasa Malaysia dan tidak terdapat sebarang kesalahan ejaan?

a) Adakah maklumat yang dipersembahkan ada kaitan dengan pengetahuan lepas?

b) Adakah perisian memberi maklumbalas yang jelas dan bersesuaian dengan pelajar?

c). Adakah maklumbalas yang diberikan dapat membantu pelajar?

d) Adakah perisian ini bersifat user friendly dan mudah dikendalikan oleh pengguna ? e) Adakah penggunaan paparan, warna,bunyi yang pelbagai dan mode respon yang bersesuaian? f) Adakah bunyi boleh dibuka dan ditutup serta penggunannya bersesuaian?

g) Rekabentuk dan paparan skrin sesuai dan menarik

h) Integrasi teks dalam perisian ini jelas dan membantu pengguna

i) Pemilihan fon ,saiz dan warna teks bersesuaian dengan paparan skrin

k) Susunan tajuk dan sub tajuk mudah dikendalikan pengguna

l) Adakah perisian ini menyediakan butang bantuan ?

m) Adakah susunan soalan memudahkan pengguna menjalankan aktiviti penulaian?

a)

Adakah pelajar dapat menggunakan perisian secara bebas dan tiada gangguan teknikal?

b)

Adakah penggunaan butang bantu(Help) dapat digunakan dengan berkesan?

c)

Adakah pelajar dapat menjelajah ke mana-mana menu tanpa mengikut prosedur tertentu ?

d)

Adakah panduan dan arahan penggunaan disediakan dengan jelas.

e)

Adakah gaya persembahan perisian ini dapat menarik minat pengguna?

f)

Ada aktiviti aktiviti pelajar dipelbagai ,sesuai dan menarik minat pengguna?

g)

Adakah dalam perisian terdapat unsur-unsur yang boleh memotivasikan pengguna dan memberikan rangsangan untuk terus menggunakan perisian ini.

h)

Adakah perisian ini akan terus dapat meningkatkan motivasi pelajar

i)

Adakah perisian ini dapat menyediakan pembelajaran kendiri

k)

Adakah perisian ini dapat menyediakan pembelajaran koperatif

l)

Adakah perisian ini dapat menerapkan nilai-nialai yang baik terhadap pengguna

m)

Adakah aktiviti dan latihan yang disediakan relevan dan mudah dilaksanakan

Berdasarkan soalan dibawah , sila berikan komen anda .

a)

Adakah kandungan perisian ini menepati sukatan dan objektif penagajaran dan pembelajaran ?

b)

Nyatakan beberapa elemen multimedia yang menarik tentang rekabentuk perisian ini .

c)

Adakah aktiviti dan latihan yang disediakan dalam perisian ini sesuai dengan tahap pelajar dan dapat

membantu mengukuhkan pengetahuan pellajar?

d)

Berikan beberapa cadangan anda untuk membantu meningkatkan mutu persembahan perisian ini

Hantar

Semula