Anda di halaman 1dari 15

KASUSASTRAAN BALI

Kasusastraan mawit saking kruna sastra sane mateges ajah-ajahan, polih pangater su- sane mateges luih utawi becik, polih pangater lan pangiring (ka-an) sane nyinahang artos kawentenan dadosne Kasusastraan inggih punika kawentenan ajahajahan utawi kawruhan sane luih utawi becik tur mabuat.

Tetujon Nyelehin Susastra Bali


Mangda nguningin nilai nilai budaya adiluhung sane pacang mawiguna pinaka serana sajeroning nglimbakang budaya Bali. Mangda wenten anggen tetimbang midabdabin kebudayaan Baline sajeroning ngarepin aab jagate magkin

Kaanggen nincapang rasa bangga druene makrama Bali


Kaanggen buatan nincapang seni, ilen ilen, miwah unen unen ring Bali. Mangda prasida ngamolihag daging daging tattwa agama saha nincapang sradha baktine sajeroning ngrajegang agama hindu Baline.

KASUSASTRAAN BALI MANUT PEMBABAKAN (WAKTU)


Kesusastraan Bali Purwa (Tradisional) inggih punika kasusastraan sane durung keni pengaruh modern (gancaran, palawakia, tembang). Kesusastraan Bali Anyar (Modern) inggih punika kasusastraan sane sampun keni pengaruh modern. Sekadi: prosa: cerpen, novel, drama), puisi Bali anyar.

KASUSASTRAAN BALI MANUT TATA CARA NYATUAYANG (PENYAMPAIAN)

Kasusastraan Bali lisan (basa tutur) inggih punika kasusastraan Bali sane katuturang saking pamiarsa sane asiki ka pamiarsa sane tiosan. Kasusastraan Bali tulis (surat) inggih punika kasusastraan Bali sane kawedar ngangge sasuratan.

Kasusastraan Bali manut wangunnyane


Kasusastraan Bali Tembang/Puisi sane kantun kaiket olih uger-uger. Kasusastraan Bali Gancaran/Prosa sane
bebas utawi nenten kaiket olih uger-uger sakadi guru lagu, padalingsa miwah sane lianan. Palawakya : Kasusastraan sane bebas utawi nenten kaiket olih uger-uger sakadi guru lagu, padalingsa miwah sane lianan. Nanging rikala ngewacen patut katembangang.

Drama
Drama inggih punika karya seni sane merupa dialog sane kasolahang utawi kapentasang.
Dasar-dasar muruk drama : 1. Pauruk I a. ngwacen ring jeroning angen b. ngwacen nganggen suara 2. Pauruk II Ngwacen saha maparisolah nanging kantun nganggen naskah. Mabaos nganutin tabuh lan agem tokoh satua

3. Pauruk III maparisolah (akting ) tur mabaos nanging nenten malih nganggen naskah. 4. Pauruk IV nglampahang lelintihan satua drama madasar agem lan baos sane patut maweweh gambelan. 5. Pamuput nglampahang lelintihan satua drama nganggen sarana drama, pangangge jangkep saha maweweh gambelan.

AGEM UTAWI TETIKES DRAMA 1) Wicara = kawagedan ngolah topik utawi tema. 2) Wirama = vocal / intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sane mirengan. 3) Wirasa = kawagedan maktayang drama antuk rasa mangda nenten sakadi anak ngapalan. 4) Wiraga = semita utawi laras sang sane maktayang.

Sajeroning karya sastra pastika kawangun antuk kalih unsur


Unsur intrinsik unsur sane wenten ring pidaging karya sastra. Sane marupa insiden, alur, tokoh miwah penokohan, latar, tema, miwah amanat. Unsur ekstrinsik unsur sane wenten ring sisin karya sastra. Sane marupa nilai-nilai sane wenten ring karya sastra punika sakadi nilai agama, sosial budaya, miwah nilai-nilai sane lianan.

UNSUR INTRINSIK
1. Insiden inggih punika kejadian/peristiwa sane wenten ring cerita drama sane mekrana wenten alur. 2. Alur inggih punika pemargin cerita ring drama. 3. Tokoh/penokohan inggih punika tokoh sane wenten ring cerita, lan penokohan inggih punika sifat/watak/karakter dari tokoh punika. 4. Latar inggih punika genah, waktu kejadian sane medaging ring cerita. Latar kakepah dados 3 inggih punika : latar tempat, waktu dan sosial.

5. Tema inggih punika unteng sane wenten ring karya sastra (satua / drama) 6. Amanat inggih punika tetuek sane kawedar ring daging cerita.

Unsur Ekstrinsik inggih punika unsur sane wenten ring jabannyane karya sastra. Unsur ekstrinsik marupa nilai-nilai sane wenten ring karya sastra punika sakadi nilai agama, nilai miwah nilai-nilai sane lianan.

Suksma

Om Santih, Santih, Santih Om.