Anda di halaman 1dari 2

PURWAKA

Assalamuaalaikum wr. wb.

Nuwun kawilajengan miwah sih welasaning Gusti Allah SWT mugi katur panjenenganipun para pini sepuh, para sepuh Bapak, Ibu lan sedherek sedaya ingkang kawula kinurmati. Sak lajengipun keparenga kawula hangaturi wuningo bilih badhe netepi dharma ning asepuh hanendya miwaha mahargya putra kawula jaler bagus dr. Dian Nugroho ingkang hajatu kaliyan roro Eni Kusrini putri istri Bapak/Ibu Suparmin ingkang pidalem wonten Ds. Karang Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Wondene karancang kalampahanipun kaangkah dhumawah ing :

Dinten

: Minggu Kliwon, 8 September 2013

Pahargyan wanci jam : Wonten ing : Gedung Mekar Kusuma Yosodipuro

Sesambetan kaliyan ingkang dados keperluan punika, kawula hanyuwun tambahing donga pangestu panjenengan, mugi lampahing pahargyan samangkeh wiwit lekas dumuguning pungkas tansah manggih wilujeng ing samadayanipun saha anak kula temanten kekalih pinaringan wahyu jodo saking Allah SWT, satemah anggenipun mbangun bebrayan saget netepi dharmaning agesang minongko lantaring tumuwuh, sembodo ingkang sami sinedyo gambuh ingkang sami ginayuh. Hanglenggono dhumateng sedoyo kekirangan kulo dalasan ngrumaosi mboten kumawi angayahi piyambak, pramilo kanthi anuraga, keparenga kulo nyuwun tumulunging sih panjenengan mugi kersoa paring wewarih, rerigen, iguh pretikul mrih wilujeng lan

rancaking anggen kulo nggadahi damel, jumbuh kaliyan rarantaman ingkang hapacak ing buku wewasan puniko. Wasana hawit cumondhong karso sabela tresna panjenengan, kulo ngaturaken agungipun panuwun. Pangglenggana ning manah, kulo mboten kuwawi ngaturaken kurmat pinwales ingkang arupi punopo kemawon, milo lajeng kasumanggaaken wonten ing ngarso dalem Allah SWT. Mugi-mugi kepareng pareng likru ingkang satraju mahanani labuh lepat panjenengan, satemah saget mahanani aruming asmo dhumateng sedaya ingkang kepareng paring sih kadharman, Amiiiin.

Wassalamualaikum wr.wb Solo, 29 Juni 2013 Kulo sekeluarga

Dr. Murdjati (alm) & Indrawati