Anda di halaman 1dari 4

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG


UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah


Kelas : IX (Sembilan)
Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2007
Waktu : 60 menit

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab.
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan
jawaban yang benar.
Pidhato ngisor iki semaken kang becik, sabanjure wangsulana pitakonan no 1 s/d 40 kanthi milih salah siji
wangsulan sing paling benar!

PENYULUHAN KESEHATAN

Assalamu’alaikum wr.wb.
Ingkang kinaturmatan, Bapak senggono kalian Ibu,
Ketua RW 10 pucang krajan
Panjenenganipun Bapak Dosen pembimbing ingkang kinurmatan,
Para rawuh sadaya, ibu-ibu saking PKK RW 10 pucankrajan, ingkang bagya mulya

Sumangga kula dherekaken manungku puja, memuji ing Gusti ingkang Maha Suci, ingkang sampun
paring kabagas-warasan dhumateng kula kula, panjenengan sedaya kanthi kabagas-warasan kalawau, ing
enjing menika seged pepanggihan ing acara penyuluhan kesehatan keluwarga.
Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kuwajiban KKN, matur nuwun sanget awit
rawuh panjenengan sadaya mugi-mugi pepanggihan menika mbekta guna lan paedah tumrap kula
panjenengan sami.
Bapak, Ibu ingkang kinurmatan, kathah sanget kadang, sedherek sanggi kula panjenengan ingkang
kagungan sakit asma, mengi utawi sesak napas, istilah kedokteranipun asma bronchiale.
.........................................................................
1. Pidhato iku kadadeyan saka telung bagiyan, yaiku...
a. pembuka, panutup, pandongo c. pangajeng-ajeng, pakurmatan, salam
b. isi, piweling, pangajeng-ajeng d. pambuka, surasa basa, wasana basa

2. Sing kalebu peranganipun pambuka yaiku...


a. pandhonga, paweling, salam c. Salam, pakurmatan, puji syukur
b. Pangajeng-ajeng, sarining pidhato d. pandhonga, piweling

3. Kang kalebu pamuji syukur ing pidhato, tuladhane....


a. sinten kemawon tamtu mboten remen....
b. Mekaten atur kula, bilih wonten....
c. Sumangga, ngaturaken puji syukuring ngarsaniing Gusti ingkang maha mirah
d. matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sadaya....

4. ......Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kewajiban KKN maturnuwun sangat awit rawuh
panjenengan sadaya....
Saka kutipan ing dhuwur kang lagi pidhato yaiku...
a. ketua Rt b. Pak lurah c. Mahasiswa d. ketua Osis

5. kaparenga matur, kula minangka wakil saking para siswa kelas 3, ingkang sampun kagula wentah tigang
taun ing sekolahan punika kanthi kebah asih...
Kutipan ing dhuwur nerangake kang lagi pidhato yaiku....
a. bapak kepala sekolah b. Wali murid c. Bapak/ ibu guru d. wakil siswa kelas III

6. Kagiatan maca, nliti banjur nulis asil panilitian ngenani cerkak sing diwaca diarani...
a. nithingi cerkak b. Guru gatra c. Nimbang cerkak d. ngelek-elek cerkak

7. Urutan kadadeyan wiwitan nganti wekasan ing cerkak diarani....


a. Alur utawa plot b. setting utawa latar c. wektu d. Paraga
8. Sing diarani cerkak yaiku....
a. Crita sing dawa banget pada karo novel
b. karya sastra ing kaiket aturan guru gatra, guru wilangan, guru lagu
c. crita sing nyritakake lelakon wiwitan nganti wekasan kanthi cara jkang ringkes
d. Karya sastra kang wujudake puisi jawa

9. Maca karya sastra cerkak iku bisa minterake...


a. Tangga b. mripat c. batin d. Tangan

10. Ing ngisor iki salah siji asmane pengarang cerkak, yaiku....
a. Waljinah b. Anom Suroto c. Yasadipura d. Triwiyono

11. Karya sastra cerkak iku bisa diwaca ing majalah...


a. Kartini b. Kompas c. Nova d. Jayabaya

12. Cerkak iku cekakan saka tembung....


a. Cerita sing cekak b. cerita cekak c. Cerita rakyat d. Ceritane di cekak

13. Kajaba paraga utama uga ana sing diarani...


a. Paraga kaloro b. paraga tambahan c. paraga antagonis d. Paraga-paraga

14. Dasanamane sakit asma kaya ing ngisor iki, kajaba....


a. Gudigen b. Asma bronchitis c. mengi d. Sesak napas

15. Sesakit asma iku umume disebabake dening.... lan keturunan


a. energi b. Elegi c. Alergi d. udara

16. Supaya badan ora gampang kaserang penyakit para dokter nganjurake supaya....
a. Dhahar lan ngunjuk vitamin ingkang kathah c. sare kirang langkung 20 jam sedinten
b. ngulinakaken pala hidup sehat d. Dhahar ingkang kathah sanget

17. Kalebu ing pola hidup sehat yaiku....


a. Olah raga nganti lemes c. Dhahar sadurunge krasa luwe
c. dhahar lan ngunjuk vitamin sing akeh d. Dhahar seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur

18. Bandhadonya yen katulis ing aksara jawa....

a. c.

b. d.

19. Kebone amba, menawa katulis ing aksara jawa....

a. c.

b. d.

20. , Tembung kasebut yen katulis aksara latin yaiku....

a. pada gumrudhung c. Pada gumrudug


b. Padha gumrudug d. padha gumrudhug

21. Aksara murda iku gunane kanggo nulis jenenge....


a. uwong, tembung manca, mangsa c. Uwong, dolanan perkakas
b. uwong, pangkat, panggonan, bebadan d. uwong, dina, sasi, taun

22. Aksara murda iku....


a. ora kena dadi sesigeg/ paten c. Mung bisa dadi paten
b. Ora bisa dadi pasangan d. Kanggo nulis tembung manca
23. Aksara murda iku cacahe ana....
a. 1 b. 8 c. 9 d. 10

24. Kitab jamus Kalimasada mbutuhake aksara murda…


a. ka, ra, ba, sa b. ka, sa c. ka d. ka, ta, sa
25. Wujude aksara mura Ga yaiku…

a. b. c. d.

26. Nulis jeneng Sutrisno sing bener yaiku….

a. c.

b. d.

27. , unine sing bener…..

a. Resati b. Pasarti c. Respati d. Resarti

28.

ukara kesebut yen kalatinake.....


a. Pangeran Trunajaya iku pahlawan c. Pangeran Trunajaya punika pahlawan
b.Pngeran Trunajaya pahlawan d. Raden Trunajaya punika pahlawan

29. Raden Gondamana, yen katulis ing aksara jawa.....

a. c.

b. d.

30. Palupi lair ing Taman sari, yen katulis jawa yaiku....

a. c.

b. d.

31. Gunane aksara swara yaiku...


a. kanggo nulis jenenge wong, jenneng panggonan, lembaga lan bebadan hukum
b. knggo nulis aksara swara sing dadi wanda, utamane tembung-tembung manca
c. kanggo ganteni tembung saburine wanda sigeg
d. Kanggo ngganti aksara swara kang dadi wanda

32. Tembung ing ngisor iki kang mbutuhake aksara swara yaiku....
a. arep b. usung c. oktober d. ireng

33. Aksara swara iku dudu aksara murda, mulane menawa wis ana aksara swara….
a. ora perlu maneh aksara murda c. isih bisa ketambahan aksara murda
b. ora mbutuhake pasangane d. kabeh wangsulan salah
34. Aksara swara iku….
a. ora bisa dadi paten/ sigeg lan ora duwe aksara pasangan
b. Isa dadi paten lan ora duwe aksara pasangan
c. Ora bisa dadi paten lan nduweni aksara pasangan
d. Bisa dadi paten lan nduweni aksara pasangan

35. Planet Uranus, yen katulis jawa....

a. c.

b. d.

36. Nabi Ibrahim, yen katulis aksara jawa.....

a. c.

b. d.

37. Kewan Iguana, yen katulis aksara jawa

a. c.

b. d.

38. , yen katulis latin...

a. Mas ngali b. Mas Ali c. Kang Mas Ali d. Dimas Ali

39.
, yen katulis latin….

a. ngusman b. Kusman c. Usman d. Rusman

40. , yen katulis latin....

a. Eropa Barat b. Eropah barat c. Arapa Barat d. Aeropa barat

Anda mungkin juga menyukai