DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN AKHIR SEMESTER ( UAS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
BAHASA DAERAH VIII ( DELAPAN ) Kamis, 8 Januari 2009 60 Menit Mata Pelajaran Kelas Hari, tanggal Waktu
PETUNJUK UMUM:
1. 2. 3. 4. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir / hitamkan jawaban yang benar.

: : : :

Teks ing ngisor iki wacanen kanthi premati, sabanjure wangsulana pitakone kanthi milih wangsulan sing paling bener !

“ Jawa Timur Siap Dadi Tuan Rumah (KBJ V) “
Ora nggege mangsa alias ndhisiki kersa, Kongres Basa Jawa (KJB) kang dianakake saben limang taun sapisan, yen isih diterusake bakal tumiba giliran ing Jawa Timur. Ing taun 1996 wis nate Jawa Timur minangka tuan rumah, wektu semana dipapanake ing Batu – Malang. Jawa Timur minangka salah siji propinsi saka telung propinsi sing pendhuduke mayoritas nggunakake bahasa jawa, tetep ngukuhi komitmene anggone bakal terus nglestareake lan mekarake bahasa jawa, sing dadi basa ibu mayoritas pendhudhuk Jawa Timur. “Kita tetep komitmen lan siap dadi tuan rumah KBJ V “, ngono ngendikane Drs. Gunawan Pontjo Putro, Kepala bagian Pendidikan Biro Mental Pemrop Jawa Timur. Komitmen Pmerintah Propinsi Jawa Timur lan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur kanggo nglestarekake lan mekarake Basa Jawa dituduhake kanthi terbite Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No. 188/188/KPTS/013/2005, kang isine Basa Jawa wajib diwulangake ing pendidikan dasar (SD/MI/SDLB lan SMP/MTs/SMPLB Negeri lan swasta ) ana ing bumi Jawa Timur. Kejaba iku ing program-programe Pemerintah Propinsi Jawa Timur uga nganakake maneka warna kegiyatan, ing antarane Seminar, lomba cipta lan maca geguritan kanggo siswa SMP, lomba ndongeng kanggo guru TK, lomba pembelajaran Basa Jawa kang inovatif, lsp. Miturut Pak Pontjo, saiki ing Jawa Tengah lan DIY piwulangan wajib basa jawa wis diterapake tekan SMA. Yen masyarakat Jawa Timur duwe karep kaya Jawa Tengah lan DIY, Pemerintah propinsi uga bakal minangkani. Muga-muga bae asile KJB IV ing Semarang bisa nambahi komitmene kanca-kanca guru jroning ngrembakake lan gawe lestarine Basa Jawa. Kepriye wae, Pendhidhikan mujudake ujung tombak kanggo gawe mekar lestarine Basa Jawa mangkono pangareparepe Pak Pontjo, kolektor tosan aji singkerise sapirang-pirang iki. (Panjebar Semangat 37/ 2006 : 11 ) 1. KBJ iku cekaan saka tembung …. a. Konggres Bangsa Jawa c. Konggres Budaya Jawa b. Konggres Basa Jawa d. Konggres Bala Jawa 2. Jawa Timur nate dados tuan rumah KBJ II yaiku ing taun …. a. 1991 b. 1996 c. 2001 d. 2006

3. Manut etungan KBJ V ing Jawa Timur yen dianakake maneh besuk ing taun …. a. 2001 b. 2006 c. 2011 d. 2016

TIA

1

4. KBJ iku dianakake ing saben ……taun sepisan. a. rong b. limang c. Pitung

d. sepuluh

5. Sing paring katrangan ing wacan dhuwur mau yaiku Bapak Gunawan Pontjo Putra minangka …. Pemprop Jatim. a. Gubernur Jatim c. Kabag Pendidikan Biro Mental b. Kabag Biro Mental d. Kepala Kanwil Depdikbud Jatim 6. Minangka propinsi kang mayoritas pendhudhuke nggunakake basa jawa. Jawa Timur nduweni komitmen yaiku gawe ….. a. KBJ V c. Mekar lestarine basa jawa b. lomba-lomba lan seminar d. guyub rukune masyarakat Jawa Timur 7. Ing Jawa Timur pelajaran Basa Jawa ing tingkat dasar SD – SMP iku ……..diwulangake. a. wis ora b. oleh c. durung d. wajib 8. SK Gubernur sing ngatur piwulangan Basa Jawa ing tingkat dasar mau nomer ….. a. 188/188/KPTS/013/2004 c.188/188/KPTS/013/2006 b. 188/188/KPTS/013/2005 d.188/188/KPTS/013/2007 9. Beda karo Jawa Timur, ing Jateng lan DIY Basa Jawa di wulangake nganti tekan …. a. SD b. SMP c. SMA d. Perguruan Tinggi 10. Bapak Gunawan Pontjo Putro iku uga kolektor ….. a. Barang antik b. Perangko c. Naskah Kuno d. Tosan Aji/ Keris

11. Kanggo mujudake komitmene nglestari lan mekarake basa Jawa Pemerintah Propinsi Jawa Timur nganakake ……basa jawa kanggo guru TK. a. nyipta/maca geguritan c. seminar b. ngarang d. ndongeng 12. Miturut ngendikane Pak Pontjo Pendhidhikan iku …. a. Ujung tombak perjuwangane bangsa b. ujung tombak kanggo alat pemersatu bangsa c. ujung tomabak kanggo mekar lestarine Basa Jawa d. ujung tombak kanggo nganakake KBJ V 13. KBJ taun 2006 ing Semarang iku mujudake KBJ sing kaping …. a. III b. IV c. V d. VI

14. Nalika Jawa Timur dadi tuan rumah ing taun 1996, mapane ana ing …. a. Pasuruan b. Ponorogo c. Surabaya d. Malang 15. Kanggo siswa-siswi SMP Program Jatim nate nganakake kegiyatan lomba …. a. nyipta lan maca geguritan c. ndhalang b. nyipta lan maca dongeng d. kidungan 16. Nyurat layang punika saged nglatih ……piker. a. kesabaran b. kasantosan c. ketrampilan 17. Nyirat layang punika ugi mulang dhateng ….. a. para siswa b. para mitra c. budi pekerti d. kelantipan d. kesabaran

18. Kentun layang dhateng tiyang sepuh, guru utawi tiyang ingkang wajib dipun ajeni ngginakaken basa …. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama madya d. krama inggil

TIA

2

19. Basa ingkang dipun ginakaken ing serat sami kaliyan nalika kepanggiho langsung tiyang ingkang dipun kintuni, inggih punika manut ing ….. a. dasa nama b. unggah-ungguh c. paribasan d. guru gatra 20. Nuwun sewu, kanthi serat punika kula matur kalebu perangan ……….layang. a. ada ngiyah b. wasana c. surasa d. bebuka 21. Sedaya kalawau supados boten ndugekaken gegetun ing wingkingipun. Basa ngokone …. a. kabeh mau supaya ora nekakake gegetun ing burine b. kabeh iku supaya nekakake gegetun ing tembe buri c. kabeh mau supaya ngrawuhi getun ing burine d. kabeh mau supaya boten dugi getune ing dina ngarepe 22. Marang wong tuwa iku kudune ….. a. kabeh tugas sekolah nyuwun digarapake Bapak lan Ibu b. Ora gawe repote, supaya ora bola-bali diutus iki lan iku c. kaya karo kancane bae, basa ngoko ora apa-apa d. mbangun turut, yen diutus budhal, ora pareng mbantah 23. Pidato uga diarani tanggap wacana ….. a. saresehan b. sesorah c. ejula wentah d. ngendikan

24. Nun inggih, kula minangka wewakil kelas VIII C, ing tata cara “gladhen wicara” badhe ngaturaken bab trap-traping tata krama. Senaosa ringkes lan prasaja, mugi-mugi wonten guna paedahipun tumrap sadaya siswa. Saking kutipan pidato ing inggil, ingkang nembe pidato inggih punika ….. a. wakil ingkang kagungan griya/hajat c. wakil siswa kelas VIII C b. Ketua karang taruna d. Kepala Sekolah 25. “Makaten ingkang saged kula aturaken ing pepanggihan menika. Menawi wonten atur kula ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agung ing pangapunten”. Kutipan ing dhuwur kalebu pirangan ……..pidato. a. pambuka b. salam c. isi / surasa d. penutup 26. Kabar utawa pawarta basa jawa bisa tenemu ana ing …. a. Suara Merdeka c. Jawa Pos b. Penyebar Semangat d. Salo Pos 27. Menawi panjenengan ngersakaken badhe kula aturi nitih. Tembung-tembung ukara iki nganggo basa …. a. krama lugu b. krama alus c. ngoko lugu d. ngoko alus 28. Bapak ora tindak kantor, amarga lagi gerah. Ukara iku basa …. a. ngoko alus b. ngoko lugu c. krama alus d. krama lugu 29. Karangan kang isine dicritakake kanthi urut manut aturan wektu lan kedadeyane kalebu karangan jenis …. a. deskrepsi b. narasi c. eksposisi d. persuasi 30. Nalika jaman jepang, amarga mirsani rakyat sing mlarat lan sengsara. Panjenengane ngedegake koperasi sing tujuane paring pambiyantu marang karangsarane rakyat. Amarga iku pungkasane Pak Dirman diangkat dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karesidenan Banyumas. Gagasan pokok pada ing dhuwur yaiku …. a. Jaman Jepang rakyat tambah sengsara b. Pak Dirman ngadegake koperasi ing Jaman Jepang. c. Pak Dirman diangkat dadi anggota DPR karesidenan Banyumas nalika iku d. Pak Dirman paring pambiyantu marang rakyat

TIA

3

31. Asil sastra jawa modern, sing wujude puisi, tanpa aturan guru gatra, guru wilangan, guru lagu arane …… a. tembang b. cerkak c. kakawin d. geguritan 32. Yen arep nulis geguritan kudu wis duwe ….. a. gagasan, ide b. sangu c. kanca 33. Yen arep nyipta geguritan, penggurit kudu …. a. jujur b. loman c. gemi d. dhuwit d. tirakat

34. Ngripta geguritan iku ora sah wedi, bingung, mangu-mangu, kudu ….. a. cepet-cepet b. tapa dhisik c. kendel d. kalem 35. Budi pekerti kang becik nalika mulih sekolah yaiku ….. a. ngucapake salam, salim penganggo lan wisuh b. salim penganggo lan maem c. nggarap PR, maem lagi salim penganggo d. dolan dhisik, maem ing kancane, mulih 36. // para siswa sadarum/ ngabekti mring tiyang asepuh / rama ibu gurunira iku sami/ mbangun turuta ing dhawuh/ punika margi sayektos//. Tembung ing inggil naminipun tembang …. a. pucung b. gambuh c. pangkur d. mijil 37. Sandhangan wyanjana iku ccahe ana …. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

38. Yen arep nulis aksara jawa : krasa mbutuhake sandhangan wyanjana ….. a. cakra b. keret c. pengkal d. A,B,C salah 39. Yen arep nulis aksara jawa : lorem mbutuhake sandhangan wyanjana ….. a. cakra b. keret c. pengkal d. pangkon 40. Pra pamiarsa, panulise ing aksara jawa sing bener yaiku ….. a. c. b. d.

41. tembung “Manganana” katulis jawa ….. a. b.

c. d.

42. Tembung “mbudidaya” yen katulis jawa ….. a. c. b. d.

TIA

4

43. Seratan jawi punika ungelipun ….. a. ana satru mundur b. anata tumungkur c. ana cat umungkur d. ana catur mungkur

44. Wong tuwa njaluk warah marang anak, disalokokake ….. a. kebo kabotan sungu c. kebo nusu gudel b. kebo mulih ing kandhange d. kebo bule mati setra 45. Kebanjiran segara madu. Parikan iku tegese yaiku ….. a. wis kelangan isih tombok c. wong kang nemu kasusahan b. nemoni kabegjan kang gedhe banget d. wong tuwa njaluk wuruk marang anak II. 1. Owahana basa krama alus ! a. Ibu menehake panganan marang embah b. Bapak kandha marang aku 2. Tembung ing ngisor iki terangna tegese, sabanjure gawenen ukara a. sarujuk b. manah 3. Apa sing diarani : a. guru gatra b. guru wilangan c. guru lagu 4. Gantinen nganggo aksara latin ! a.

b.

5. Gantinen nganggo tulisan aksara jawa ! a. Manawa kowe budhal nggawa payung b. Bodhoa anggere sregep sinau, mesthi dadi pinter

TIA

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.