Anda di halaman 1dari 10

KERTAS PENERANGAN

KURSUS / TRADE TAHAP / LEVEL DUTI / DUTY TUGAS / TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN/ TERMINAL PERFORMANCE NO. KOD MEKANIK TEKNOLOGI ELEKTRONIK RADIO AND VIDEO TAHAP SATU 05 10.00 ~ 10.01~ DIAGNOSE FAULTS REPAIR FAULTY RADIO

REPAIR FAULTY RADIO BY INTERPRETING SYMPTOM THROUGH BLOCK AND CIRCUIT DIAGRAMS BY USING TEST EQUIPMENT AND FOLLOWING THE PROPER PROCEDURES SO THAT THE FAULTY COMPONENT CAN BE LOCATED AND REPLACED E-020-1 ~ 10.01 ~KP MUKA : 1 DRP : 9

TAJUK

: MEMBAIKI KEROSAKAN RADIO

TUJUAN

: KERTAS PENERANGAN INI MENERANGKAN :a. b. c. Prinsip Radio. Langkah-langkah Mengesan Kerosakan Operasi Blok dan Raajh Litar

NO. KOD

E-020 - 1 ~10.01 ~ KP

Muka :

Dpd : 9

Penerangan : Kaedah Mengesan Kerosakan Radio Walaupun pada masa sekarang banyak perubahan berlaku dalam alat teriam radio. Sebagai contoh penggunaan komponen IC menggantikan transistor yang beroperasi lebih dari satu fungsinya dalam blok radio. Ini adalah menghasilakn mutu penerimaan yang baik. Ini tidaklah bermakna system lama dilupakan malahan ia amat berkait rapat dengan system yang baru ini. Kaedah untuk kefahaman kerosakan radio akan mudah difahami dengan penggunaan radio bertransistor. Kertas penerangan ini akan menerangkan berbagai-bagai kaedah dalam proses mencari kerosakan radio. Terapat dua kaedah pengujian yang amat berkesan dalam proses pengesanan kerosakan ini :1. 2. Kaedah Ujian Statik Kaedah Ujian Dinamik

Kaedah Ujian Statik Proses ini banyak dilakukan dengan cara penyukatan voltan dan gelombang dalam litar dan komponen . Instrument yang sesuai dalam kerja ini ialah oscilloscope dan multimeter. Berikut adalah proses mengesan kerosakan dalam blok radio secara berperingkat-peringkat dengan menggunakan kaedah ujian di atas. a. Kerosakan peringkat Audio Sukat jumlah arus yang mengalir pada radio dengan multimeter dalam keadaan paras rendah volume dan paras tinggi volume. Lihat gambarajah dibawah. MENGGUNAKAN MULTIMETER UNTUK MENYUKAT VOLTAN

NO. KOD

E-020 - 1 ~10.01 ~ KP

Muka :

Dpd :

b.

Jika jangka arus tidak menunjukkan bacaan arus yang sepatutnya ini bermakna bekalan voltan di radio berlakunya litar terbuka. Berkemungkinan seperti berikut :

b.1 b.2 b.3 b.4

Bekalan voltan masukakan tidak mencukupi. Wayar bekalan voltan terputus Line bekalan voltan terputus Suis ON/OFF rosak dan sebagainya

Peringatan : Pastikan perkara diatas dalam keadaan baik dengan alatuji multimeter. Jika terdapat. Kerosakan perlu baiki. c. Jika didapati arus/voltan yang mengalir mencukupi tetapi radio tiada menghasilkan bunyi , tindakan yang perlu anda lakukan ialah gunakan signal generator (1khz) sebagai injector dan oscilloscope untuk melihat keadaan bentuk gelombang di loud speaker. Lakukan seperti dalam gambarajah dibawah. Sekiranya litar audio Amp dalam keadan baik ia sepatutnya dapat menghasilkan keluaran gelombang sin yang normal. d. PENYAMBUNGAN UNTUK MENGUJI AUDIO YANG BAIK

e. Jika litar Audio Amp dalam keadaan tidak normal berlakunya : e.1 e.2 Tiada keluaran Keluarannya herotan dan gandaan kecil

Oleh kerana di dalam litar audio terdapat empat blok dan untuk mempastikan blok yang mana mengalami dua kaedah ujian boleh dilakukan NO. KOD E-020 - 1 ~10.01 ~ KP Muka : 4 Dpd : 9

Kaedah Ujian Dinamik Adalah satu cara untuk mengesan kerosakan dalam blok. Bagi mempastikan samada setiap blok dalam keadaan baik atau sebaliknya. Untuk tujuan itu penggunaan Instrument Elektronik amat bersesuaian seperti Audio Generator, RF Genrator dan Signal Generator dan Signal Generator & Tracer. Ini adalah untuk membekalkan signal yang bersesuaian dengan fungsi blok radio sebagai

pengganti signal asal. Kaedah Ujian Dinamik

Peringatan : 1. 2. Letakkan secara tetap Injector di Volume dan anjakkan Tracer di input dan output pada setiap peringkat. Kaedah ini dipanggil Tracing Signal. Atau boleh juga diletakkan secara tetap Tracer di output (speaker) dan anjakkan injector di input dan output pada setiap peringkat. Kaedah ini dipanggil Injecting Signal.

NO. KOD

E-020 - 1 ~10.01 ~ KP

Muka :

Dpd :

CARA-CARA PENYAMBUNGAN MENGESAN KEROSAKAN 1.Tiada Bunyi Tone

Kaedah Tracing Signal dibahagian Splitter

1.Ada Bunyi Tone

Kaedah Tracing Signal dibahagian Splitter

1.

Kaedah Tracing Signal dibahagian Splitter Mengesan kerosakan dengan blok diagram iaitu bermula dari :1. 2. Ada bunyi tone. Tiada bunyi tone. E-020 - 1 ~10.01 ~ KP Muka : 6 Dpd : 9

NO. KOD

CARA-CARA PENYAMBUNGAN MENGESAN KEROSAKAN

Kaedah Injecting Signal di bahagian Splitter

2.

Kaedah Injecting Signal di bahagian Splitter 1. 2. Tiada bunyi tone Tiada bunyi tone E-020 - 1 ~10.01 ~ KP Muka : 7 Dpd : 9

NO. KOD

Ujian Secara Static. Gunakan multimeter dan CRO untum menyukat voltan atau arus di litar. Ada dua cara penyukatan voltan yang mesti dilakukan :i) Sukat voltan kemasukan dan laluan bekalan voltan di laluan negatif dan laluan positif, susur sehingga setiap peringkat litar audio. *Sukat voltan sambil menyusur laluan bekalan positif. Bacaan voltan sepatutnya sama *Sukat voltan mengikut laluan bekalan negatif. Bacaan voltan mestilah kosong, jika ada bacaan yang ditunjukkan oleh jarum meter, ini menunjukkan ada berlakunya litar terbuka di laluan negatif. Menyukat voltan pincang atau operating voltage pada transistor: - Sukat voltan di base dan ambil bacaannya.

(ii)

- Sukat voltan di emitter dan ambil bacaannya. - Tolak nilai voltan bacaan di Base dan Emitter. - Hasil tolakan mestilah lebih kurang sama dengan voltan pincang transistor. Transisor jenis silicon = 0.3-0.7 v Transistor jenis germinium = 0.1 0.4v Jika bacaan voltan berlebihan dari kadar voltan transistor tersebut telah berlakunay litar terbuka. (i) Transistor telah rosak (ii) Kebucuran pada transistor (iii) Komponen yang berkaitan dengan litar transistor berkemungkinan tersebut telah berlakunya litar terbuka. Jika voltan berkurangan dari kadar voltan pincang berkemungkinan telah berlakunya :(i) Litar pintas di transistor (ii) Kebucuran pada transistor (iii) Komponen yang berkaitan dengan litar transistor tersebut telah berlakunya litar terbuka atau litar pintas. Kerosakan diperingkat RF,IF dan Detector(Bahagian IF) Teknik mengesan di bahagian RF adalah sama dengan teknik di bahagian AF. Walaubagaimanapun penggunaan RF generator sangat diperlukan untuk mengganti Audio Gen. Nilai ulangan AM yang biasa digunakan ialah 455khz,600khz,900khz,1000khz dan 1600khz. Ulangan FM pula ialah 10.7mhz,88mhz, 100mhz dan 108mhz.

NO. KOD

E-020 - 1 ~10.01 ~ KP

Muka :

Dpd :

PERINGKAT IF DAN DETECTOR

NO. KOD

E-020 - 1 ~10.01 ~ KP

Muka :

Dpd :

Kaedah Injecting Signal Rujuk rajah dibawah. Instrument yang digunakan masih lagi sama seperti di peringkat IF. Bezanya ialah ulangan kemasukan di RF AMP melalui antenna adalah banyak tetapi keluaran di bahagian Mixer adalah satu nilai ulangan sahaja iaitu 455khz atau FM 10.7mhz. Apabila dibekalkan ullangan yang berkaitan yang berlaiana seperti 600khz, 1000khz dan sebagainya di bahagian tunning hendaklah dilaraskan bagi menghasilkan keluaran ulangan di mixer 455khz. Jika ada keluaran semasa berlainan ulangan dibekalkan ini bermakna local oscillator berlaku biasanya ia tidak boleh menghasilkan keluaran di Mixer apabila selain daripada 455khz yang dibekalkan. Walaubagaimanapun sukar untuk menetukan komponen mana yang rosak kerana ia menggunakan satu transistor yang berfungsi bagi keseluruhan peringkat Converter. LITAR CONVERTER

Kaedah Ujian Static Seperti dibahagian lain sukat laluan positif dan negatif untuk mempastikan bahawa ada kemasukan voltan kelitar. Sukatan voltan pincang(operating voltage) untuk mempastikanTR1 bekerja. Kita dapat mempastikan samada local oscillator atau tidak menyukat voltan di Re. Jika voltannya berubah semasa kita melaraskan coil(osc) dengan test pen ini bermakna ia bekerja dan sebaliknya jika tidak ada perubahan voltan.

Anda mungkin juga menyukai