Anda di halaman 1dari 28

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MULAI AMBILAN JUN 2011 PANDUAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN AMALI BIDANG PENGAJIAN

SAINS PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (IPGM)

JUN 2012

1.0

Wajaran komponen kursus Peperiksaan Akhir 40% KKBI (Projek) 60% Jumlah 100%

Kursus SCE 3101 Hidupan dan Proses Kehidupan SCE 3103 - Meneroka Bahan SCE 3105 Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian SCE 3107 Ekosistem dan Biodiversiti SCE 3109 Tenaga dalam Kimia SCE 3110 Bumi dan Angkasa Lepas 2.0 KKBI (Projek)

Spesifikasi Projek Peringkat Projek A B *C D Catatan: 1. 2. Perkara Pemerolehan Ilmu Penguasaan Ilmu & Kemahiran Pemindahan Ilmu & Kemahiran Sikap & Personaliti Jumlah Wajaran (%) 25 25 35 15 *100

*C adalah berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian pelaporan amali dan Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK). *100% perlu ditukarkan kepada 60% iaitu wajaran projek.

3.0

Pentaksiran dan penilaian pelaporan amali dan Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan (PPIK)

Ia adalah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Amali PPG BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

KOD KURSUS SCE 3103 AMALI

TAJUK AMALI

JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA)

JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

1. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. Membanding kadar pengaratan besi, keluli dan keluli tahan karat 3. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. Menyediakan baja ammonia 6. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Bahan semulajadi dan bahan buatan 2. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Alkohol, ester dan amina

2 jam 2 jam

Bersemuka Task Modul

2 jam

Bersemuka

2 jam 2 jam 2 jam

Bersemuka Bersemuka Bersemuka

2 jam 2 jam 2 jam

Task Modul Task Modul Task Modul

KOD KURSUS

TAJUK AMALI 4. Penyediaan industri ammonia, asid sulfurik dan asid nitrik 5. Sabun dan detergen 6. Kertas

JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam

KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul

JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

SCE 3105

Amali 1. Pengukuran dalam kehidupan harian. 2. Daya dan Gerakan. 3. Membuat muzik kualiti suara. 4. Mikroskop dan Teleskop. 5. Litar Elektrik. 6. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Hukum Gerakan Newton. 2. Apungan, Terapung dan Tenggelam. 3. Keseimbangan dan Termometri.
2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka

2 Jam 2 Jam 2 Jam

Task Modul Task Modul Task Modul

KOD KURSUS SCE 3107 AMALI

TAJUK AMALI

JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA)

JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

1. Ekosistem Tanah 2. Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Memahami Trenda Populasi 6. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Ekologi Akustik

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam

Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka

2 jam 2 jam 2 jam

Task Modul Task Modul Task Modul

KOD KURSUS SCE 3109 Amali

TAJUK AMALI

JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA)

JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

1. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 2. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. 3. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF

2 jam 2 jam

Bersemuka Bersemuka

2 jam 2 jam 2 jam

Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka

6. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. 2. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor

2 jam

2 jam 2 jam

Task Modul Task Modul

KOD KURSUS

TAJUK AMALI

JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam

KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul

JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

3. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 4. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. SCE 3110 AMALI 1. Awan dan cuaca 2. Mengenal Pasti Batuan 3. Matahari Terbit. 4. Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Kitaran Air 2. Musim KOD TAJUK AMALI

1 jam

Task Modul

1 jam

Task Modul

2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam

Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka

2 Jam 2 Jam

Task Modul Task Modul

JAM AMALI

KAEDAH

JAM

KURSUS 3. Sistem Suria. 4. Fasa-fasa Bulan / Gerhana.

MENGIKUT PRO FORMA KURSUS


2 Jam 2 Jam

PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA)


Task Modul Bersemuka

TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

CATATAN

4.0

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN AMALI DAN PPIK SCE 3101

Bagi kursus SCE 3101 HIDUPAN DAN PROSES KEHIDUPAN, jadual spesifikasi untuk pelaksanaan pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK bagi PPG adalah seperti berikut:

PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPONEN AMALI A. LAPORAN AMALI (100%)

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya boleh: Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. Menyenaraikan radas, bahan dan prosedur amali. Rajah prosedur dilabel dengan betul. Menggunakan jadual keputusan yang sesuai. Mengulang pengukuran sekurang-kurangnya

PETUNJUK PRESTASI

PROSEDUR

MARKAH

Tajuk, objektif dan hipotesis yang sesuai dinyatakan. Senarai radas, bahan serta prosedur amali dicatatlkan. Label rajah prosedur dengan betul.

Pelajar menulis laporan amali selepas melaksanakan amali. Laporan disemak mengikut Rubrik Untuk Pentaksiran Dan Penilaian Amali Sains PPG.

10

10

Menggunakan jadual keputusan yang sesuai. 1. Mengulang pengukuran sekurang-kurangnya tiga kali (jika berkenaan) dan memastikan kejituan

10

20

tiga kali (jika bacaan. berkenaan) dan 2. Mempersembahkan data memastikan kejituan yang diperolehi mengikut bacaan. bilangan angka signifikan yang sesuai. 3. Menyatakan unit yang betul bagi data. 4. Menggunakan simbol atau label yang betul bagi data. Boleh melukis graf atau rajah berlabel untuk mempersembahkan data. 1. Memilih skala yang sesuai untuk graf atau rajah berlabel. 2. Boleh melabel rajah atau/dan memplot graf dengan betul dan tepat. 1. Mengira dengan betul mengikut bilangan tempat perpuluhan yang sesuai. 2. Menyatakan nilai yang diperolehi dengan unit yang betul. Deduksi atau interpretasi yang betul dibuat berdasarkan data atau graf yang diperolehi. 10

10

Boleh membuat pengiraan menggunakan rumus yang sesuai.

10

Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, membuat inferens

untuk menerangkan data yang dicerap. Menyatakan langkah berjagajaga semasa menjalankan eksperimen. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Menulis langkah berjagajaga di dalam laporan amali. 10

1. Membuat kesimpulan daripada pemerhatian. 2. Membuat anggaran kejituan keputusan yang munasabah.

Rubrik untuk pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK kursus SCE 3101 bagi PPG Sains PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah)

KEMAHIRAN YANG DINILAI A. LAPORAN AMALI (100%) 1. Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. (5 markah)

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan tepat.

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan kurang tepat. Radas dan bahan disenaraikan dengan lengkap tetapi prosedur amali dinyatakan kurang tepat dan kurang jelas.

Tajuk objektif atau hipotesis ditulis dengan tidak tepat. Radas dan bahan disenaraikan kurang lengkap. Prosedur amali kurang jelas dan kurang tepat.

2. Menyenaraikan radas, Radas, bahan dan prosedur bahan dan prosedur amali amali disenaraikan dengan (10 markah) tepat, jelas dan lengkap.

3. Rajah prosedur dilabel dengan betul (jika berkenaan) (10 markah) 4. Membina jadual keputusan (10 markah).

Semua rajah prosedur dilabel dengan betul

Sebahagian rajah prosedur dilabel yang betul.

Label pada rajah prosedur tidak mencukupi atau salah.

Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang dan lengkap. tetapi kurang lengkap. kurang sesuai dan kurang lengkap. - Pengukuran dilakukan dua - Pengukuran tidak

5. Mengulang pengukuran - Pengukuran dilakukan

KEMAHIRAN YANG DINILAI sekurang-kurangnya tiga kali (jika berkenaan) dan memastikan kejituan bacaan (20 markah).

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana Lemah (16 20 markah) (10 15 markah) (0 9 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (0 4 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) (0 1 markah) sekurang-kurangnya tiga kali kali dan mengambil kira diulangi. dan mengambilkira kejituan kejituan bacaan (purata bacaan (purata bacaan). bacaan). - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan/bererti yang betul. - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul. - Data tidak dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul. - Unit data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah. - Simbol dan label data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Simbol dan label data dinyatakan dengan betul.

- Simbol atau label data dinyatakan dengan betul.

6. Melukis graf atau rajah berlabel untuk mempersembahkan data (10 markah) .

- Graf atau rajah dilukis dan dilabel dengan betul dan lengkap.

- Graf atau rajah dilukis tetapi tidak dilabel dengan lengkap.

- Graf atau rajah tidak dilukis atau dilabel dengan salah.

KEMAHIRAN YANG DINILAI

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) - Rumus yang betul digunakan dalam pengiraan. -Pengiraan betul. - Rumus yang betul digunakan dalam pengiraan. - Bukan semua pengiraan betul.

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

7. Membuat pengiraan menggunakan rumus yang betul (jika berkenaan) (10 markah) .

- Rumus betul atau salah - Pengiraan salah.

8. Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, menyatakan inferens untuk menerangkan data yang dicerap (10 markah).

- Inferens dan hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan tepat.

- Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan kurang tepat.

- Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan salah.

9. Menyatakan langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen (10 markah) . 10. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. (5 markah) .

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan terperinci. - Kesimpulan yang tepat dibuat berdasarkan data.

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan kurang terperinci. - Kesimpulan yang kurang tepat dibuat berdasarkan data.

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan tidak tepat atau tidak dinyatakan. - Tiada kesimpulan yang dibuat atau kesimpulan yang dibuat tidak tepat.

KEMAHIRAN YANG DINILAI

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah)

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

5.0

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN AMALI DAN PPIK SCE 3103

Bagi kursus SCE 3103 - MENEROKA BAHAN, jadual spesifikasi untuk pelaksanaan pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK bagi PPG adalah seperti berikut: PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPONEN AMALI A. LAPORAN AMALI (100%)

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya boleh: Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. Menyenaraikan radas, bahan dan prosedur amali. Gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul.

PETUNJUK PRESTASI

PROSEDUR

MARKAH

1. Tajuk, objektif dan hipotesis yang sesuai dinyatakan. 1. Senarai radas, bahan serta prosedur amali dicatatlkan. 1. Label pada gambarajah betul.

Pelajar menulis laporan amali selepas melaksanakan amali. Laporan disemak mengikut Rubrik Untuk Pentaksiran Dan Penilaian Amali Sains PPG.

10

10

Menggunakan jadual yang sesuai.

1. Menggunakan jadual yang sesuai.

10 20

2. Mengulang pengukuran Mengulang sekurang-kurangnya tiga pengukuran kali (jika berkenaan) dan sekurang-kurangnya memastikan kejituan tiga kali (jika bacaan. berkenaan) dan 3. Mempersembahkan data memastikan kejituan yang diperolehi mengikut bacaan. bilangan angka signifikan yang sesuai. 4. Menyatakan unit yang betul bagi data. 5. Menggunakan simbol atau label yang betul bagi data. Boleh melukis graf berlabel atau carta untuk mempersembahkan data. 1. Memilih skala yang sesuai untuk graf atau carta. 2. Boleh melabel dan memplot graf dengan betul dan tepat.

10

Boleh membuat pengiraan menggunakan

1. Mengira dengan betul mengikut bilangan tempat perpuluhan yang sesuai.

10

rumus yang sesuai.

2. Menyatakan nilai yang diperolehi dengan unit yang betul. 1. Deduksi atau interpretasi yang betul dibuat berdasarkan data atau graf yang diperolehi. 10

Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, membuat inferens untuk menerangkan data yang dicerap. Menyatakan langkah berjagajaga semasa menjalankan eksperimen. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis.

1. Menulis langkah berjagajaga di dalam laporan amali.

10

1. Membuat kesimpulan daripada pemerhatian. 2. Membuat anggaran kejituan keputusan yang munasabah.

Rubrik untuk pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK kursus SCE 3103 bagi PPG Sains PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah)

KEMAHIRAN YANG DINILAI A. LAPORAN AMALI (100%) 1. Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. (5 markah)

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan tepat.

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan kurang tepat. Radas dan bahan disenaraikan dengan lengkap tetapi prosedur amali dinyatakan kurang tepat dan kurang jelas. Sebahagian gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul.

Tajuk objektif atau hipotesis ditulis dengan tidak tepat. Radas dan bahan disenaraikan kurang lengkap. Prosedur amali kurang jelas dan kurang tepat. Label pada gambarajah tidak mencukupi atau salah.

2. Menyenaraikan radas, Radas, bahan dan prosedur bahan dan prosedur amali amali disenaraikan dengan (10 markah) tepat, jelas dan lengkap.

3. Gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul (10 markah) 4. Membina jadual (10 markah). 5. Mengulang pengukuran sekurang-kurangnya tiga kali (jika berkenaan) dan memastikan kejituan

Semua gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul.

Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang dan lengkap. tetapi kurang lengkap. kurang sesuai dan kurang lengkap. - Pengukuran dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dan mengambilkira kejituan bacaan (purata bacaan). - Pengukuran dilakukan dua kali dan mengambil kira kejituan bacaan (purata bacaan). - Pengukuran tidak diulangi.

KEMAHIRAN YANG DINILAI bacaan (20 markah).

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan/bererti yang betul. - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul.

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

- Data tidak dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul. - Unit data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah. - Simbol dan label data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah. - Graf atau carta tidak dilukis atau dilabel dengan salah.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Simbol dan label data dinyatakan dengan betul.

- Simbol atau label data dinyatakan dengan betul.

6. Melukis graf berlabel atau carta untuk mempersembahkan data (10 markah) . 7. Membuat pengiraan menggunakan rumus yang betul (10 markah) .

- Graf atau carta dilukis dan dilabel dengan betul dan lengkap.

- Graf atau carta dilukis tetapi tidak dilabel dengan lengkap.

- Rumus yang betul digunakan dalam pengiraan. -Pengiraan betul.

- Rumus yang betul digunakan dalam pengiraan. - Bukan semua pengiraan betul.

- Rumus betul atau salah - Pengiraan salah.

KEMAHIRAN YANG DINILAI

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) - Inferens dan hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan tepat. - Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan kurang tepat.

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

8. Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, menyatakan inferens untuk menerangkan data yang dicerap (10 markah).

- Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan salah.

9. Menyatakan langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen (10 markah) . 10. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. (5 markah) .

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan terperinci. - Kesimpulan yang tepat dibuat berdasarkan data.

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan kurang terperinci. - Kesimpulan yang kurang tepat dibuat berdasarkan data.

Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan tidak tepat atau tidak dinyatakan. - Tiada kesimpulan yang dibuat atau kesimpulan yang dibuat tidak tepat.

6.0

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN AMALI DAN PPIK SCE 3105

Bagi kursus SCE 3105 - FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN HARIAN, jadual spesifikasi untuk pelaksanaan pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK bagi PPG adalah seperti berikut: PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPONEN AMALI A. LAPORAN AMALI (100%)

HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya boleh: Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. Menyenaraikan radas, bahan dan prosedur amali. Gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul. Menggunakan jadual yang sesuai.

PETUNJUK PRESTASI

PROSEDUR

MARKAH

1. Tajuk, objektif dan hipotesis yang sesuai dinyatakan. 1. Senarai radas, bahan serta prosedur amali dicatatlkan.

Pelajar menulis laporan amali selepas melaksanakan amali. Laporan disemak mengikut Rubrik Untuk Pentaksiran Dan Penilaian Amali Sains PPG.

10

1. Label pada gambarajah betul. 1. Menggunakan jadual yang sesuai.

10

10

Mengulang

pengukuran 1. Mengulang pengukuran sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya tiga tiga kali (jika kali (jika berkenaan) dan berkenaan) dan memastikan kejituan memastikan kejituan bacaan. bacaan. 2. Mempersembahkan data yang diperolehi mengikut bilangan angka signifikan yang sesuai. 3. Menyatakan unit yang betul bagi data. 4. Menggunakan simbol atau label yang betul bagi data. Boleh melukis graf berlabel atau carta untuk mempersembahkan data. 1. Memilih skala yang sesuai untuk graf atau carta. 2. Boleh melabel dan memplot graf dengan betul dan tepat. 1. Mengira dengan betul mengikut bilangan tempat perpuluhan yang sesuai. 2. Menyatakan nilai yang diperolehi dengan unit yang betul.

20

10

Boleh membuat pengiraan menggunakan rumus yang sesuai.

10

Menyatakan

hubungan antara pemboleh ubah, membuat inferens untuk menerangkan data yang dicerap. Menyatakan langkah berjagajaga semasa menjalankan eksperimen. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis.

1. Deduksi atau interpretasi yang betul dibuat berdasarkan data atau graf yang diperolehi.

10

1. Menulis langkah berjagajaga di dalam laporan amali.

10

1. Membuat kesimpulan daripada pemerhatian. 2. Membuat anggaran kejituan keputusan yang munasabah.

Jumlah= 100 markah

Rubrik untuk pentaksiran dan penilaian amali dan PPIK kursus SCE 3105 bagi PPG Sains PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Sederhana (10 15 markah) (5 -7 markah) (2 3 markah)

KEMAHIRAN YANG DINILAI A. LAPORAN AMALI (70%) 1. Menulis tajuk, objektif dan hipotesis. (5 markah)

Cemerlang (16 20 markah) (8 10 markah) (4 -5 markah)

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan tepat.

Tajuk objektif dan hipotesis ditulis dengan kurang tepat. Radas dan bahan disenaraikan dengan lengkap tetapi prosedur amali dinyatakan kurang tepat dan kurang jelas. Sebahagian gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul.

Tajuk objektif atau hipotesis ditulis dengan tidak tepat. Radas dan bahan disenaraikan kurang lengkap. Prosedur amali kurang jelas dan kurang tepat. Label pada gambarajah tidak mencukupi atau salah.

2. Menyenaraikan radas, Radas, bahan dan prosedur bahan dan prosedur amali amali disenaraikan dengan (10 markah) tepat, jelas dan lengkap.

3. Gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul (10 markah) 4. Membina jadual (10 markah).

Semua gambarajah dilabel dengan terminologi yang betul.

Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang sesuai Membina jadual yang dan lengkap. tetapi kurang lengkap. kurang sesuai dan kurang lengkap. - Pengukuran tidak diulangi.

5. Mengulang pengukuran - Pengukuran dilakukan - Pengukuran dilakukan dua sekurang-kurangnya tiga sekurang-kurangnya tiga kali kali dan mengambil kira kali (jika berkenaan) dan dan mengambilkira kejituan kejituan bacaan (purata

KEMAHIRAN YANG DINILAI memastikan kejituan bacaan (20 markah).

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana (16 20 markah) (10 15 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) bacaan (purata bacaan). bacaan). - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan/bererti yang betul. - Data dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul.

Lemah (0 9 markah) (0 4 markah) (0 1 markah)

- Data tidak dipersembahkan mengikut bilangan angka signifikan//bererti yang betul. - Unit data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah. - Simbol dan label data tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan salah.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Unit data dinyatakan dengan betul.

- Simbol dan label data dinyatakan dengan betul.

- Simbol atau label data dinyatakan dengan betul.

6. Melukis graf berlabel atau carta untuk mempersembahkan data (10 markah) . 7. Membuat pengiraan

- Graf atau carta dilukis dan dilabel dengan betul dan lengkap.

- Graf atau carta dilukis tetapi tidak dilabel dengan lengkap.

- Graf atau carta tidak dilukis atau dilabel dengan salah.

- Rumus yang betul

- Rumus yang betul

- Rumus betul atau salah

KEMAHIRAN YANG DINILAI menggunakan rumus yang betul (10 markah) .

PETUNJUK PRESTASI DAN WAJARAN Cemerlang Sederhana Lemah (16 20 markah) (10 15 markah) (0 9 markah) (8 10 markah) (5 -7 markah) (0 4 markah) (4 -5 markah) (2 3 markah) (0 1 markah) digunakan dalam digunakan dalam - Pengiraan salah. pengiraan. pengiraan. -Pengiraan betul. - Bukan semua pengiraan betul. - Inferens dan hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan tepat. - Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan kurang tepat. - Inferens atau hubungan antara pemboleh ubah dinyatakan dengan salah.

8. Menyatakan hubungan antara pemboleh ubah, menyatakan inferens untuk menerangkan data yang dicerap (10 markah).

9. Menyatakan langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen (10 markah) . 10. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. (5 markah) .

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan terperinci. - Kesimpulan yang tepat dibuat berdasarkan data.

- Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan kurang terperinci. - Kesimpulan yang kurang tepat dibuat berdasarkan data.

Langkah berjaga-jaga semasa menjalankan eksperimen dinyatakan dengan tidak tepat atau tidak dinyatakan. - Tiada kesimpulan yang dibuat atau kesimpulan yang dibuat tidak tepat.

Ahli Panel: 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. Dr Tan Ming Tang Dr. Rosmawati Shaharuddin Dr Zainal Abdin bin Hj Abd. Hamid Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Benedict Clement Dsilva Khalidah bt Ahmad Zakaria b Sulaiman IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Temenggong Ibrahim IPG Kampus Sultan Mizan