Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 40 Minit : Pendidikan Moral : 2A

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) : TAJUK PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM AKTIVITI / LANGKAH 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan : Agama Benteng Hidup Manusia (Keperluan beragama dalam kehidupan manusia) : Setiap pelajar mengetahui konsep agama masing-masing : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Menjelaskan kepentingan dan keperluan beragama :i. Menerima ajaran agama masing-masing :i. Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup : Perbincangan dalam kumpulan, bercerita : Membuat keputusan,menyenarai idea, merumus :Buku cerita, buku fiksyen, majalah :1) Guru bersoal jawab tentang agama pelajar masing masing 2) Pelajar menyatakan kebaikan dan keistimewaan agama mereka 3) Pelajar mencari cerita yang berkaitan dengan tema Buat baik dibalas baik : Menyenaraikan contoh-contoh ajaran agama yang baik :

PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 80 Minit : Pendidikan Moral : 2B

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan Diri NILAI (SUB TAJUK) TAJUK PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM AKTIVITI / LANGKAH :1.2 Amanah : Sikap Amanah Menimbulkan Kepercayaan Orang Lain (Sikap amanah dalam setiap perhubungan) : Pelajar dapat menimbulkan kepercayaan dalam pergaulan seharian : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Menyenaraikan contoh sikap amanah yang perlu dalam perhubungan dengan orang lain : i. Menyedari kepentingan bersikap amanah dalam pergaulan :i. Mengamalkan sikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain : Lakonan, peta minda (Senaraikan) : Menyenaraikan, merumus, menyimpulkan :Skrip lakonan, kertas putih :1) Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan 2) Pelajar menyediakan skrip lakonan berdasarkan tajuk amanah dalam hubungan keluarga,rakan,warga sekolah, masyarakat. 3) Pelajar melakonkan situasi berdasarkan skrip 4) Guru mengedarkan kertas putih kepada pelajar 5) Pelajar membuat peta minda : Bincangkan kebaikan bersikap amanah (buat dalam buku latihan) :

PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 80 Minit : Pendidikan Moral : 2A

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) TAJUK PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM AKTIVITI / LANGKAH :1.3 Harga diri : Perlakuan Yang Baik Membentuk Jati Diri (Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi) : Pelajar mengetahui kepentingan menjaga maruah diri : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Membuat keputusan untuk berkelakuan baik bagi menjauhi tingkah laku yang merosakkan diri : i. Menyedari kepentingan amalan harga diri dalam kehidupan :i. Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri : Perbincangan, soal-selidik : Membuat keputusan, sebab-akibat, menyenarai : Risalah, Poster :1) Guru membahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan dan risalah / poster diedarkan 2) Pelajar mencatat isi dan memberi langkah mengatasi dalam bentuk peta minda lalu membentangkan 3) Pelajar mencari kepentingan menyertai unit beruniform yang mereka sertai melalui soal-selidik yang mereka dapat (hasil projek) : Mencari maklumat tentang aktiviti yang bermanfaat kepada remaja. Misalnya, Rakan Muda yang dianjurkan oleh kerajaan. :

PENEGUHAN/LATIHAN

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 40 Minit : Pendidikan Moral : 2B

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) : TAJUK 1.4 Bertanggungjawab : Amalan Bertanggungjawab Menjamin Kesempurnaan Tugas ( Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas) : Pelajar mengetahui tangungjawab diri masing-masing : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Mengetahui kepentingan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi : i. Menerima dan melaksanakan setiap tanggungjawab dengan baik :i. Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah, dan dalam masyarakat dengan sempurna : Main peranan, sumbang saran : Meramal, membuat kesimpulan : Buku teks :1) Guru membahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diberi satu tema 2) Pelajar main peranan mengikut watak dalam tema 3) Guru memberi ulasan secara keseluruhan : Jawab soalan m/s 23 dalam buku teks. :

PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM AKTIVITI / LANGKAH

PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 40 Minit : Pendidikan Moral : 2B Minggu: 06

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) TAJUK : 1.5 Hemah tinggii

: Tutur Kata Dan Tingkah Laku Yang Selaras Dengan Normal Masyarakat (Tutur kata dan tingkah laku terpuji) : Pelajar bersikap sopan setiap masa : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Membanding bezakan tutur kata dan tingkah laku yang sesuai dan yang tidak sesuai dalam pergaulan : i. Memahami kebaikan beradab sopan dalam kehidupan :i. Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan normal masyarakat : Mendengar dan mantafsir idea : Membuat keputusan, membanding beza : Radio dan kaset

PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM

AKTIVITI / LANGKAH :1) Guru memperdengarkan rakaman situasi kepada pelajar 2) Pelajar membandingkan dan membuat keputusan lalu mencatatkan jawapan dalam kertas 3) Guru membincang jawapan dengan pelajar PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI : : Pelajar membuat latih diri dengan perlakuan dan tutur kata yang berhemah tinggi (m/s 27)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 40 Minit : Pendidikan Moral : 2A

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) TAJUK PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN : 1.5 Hemah tinggi : Tutur Kata Dan Tingkah Laku Yang Selaras Dengan Normal Masyarakat (Jauhi sikap negatif) : Pelajar mengetahui sikap negatif yang boleh menimbulkan kesan tidak baik dalam pergaulan : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Mengetahui manfaat berkelakuan baik bagi menjauhi perlakuan yang merosakkan diri / imej : i. Menyedari kepentingan sikap positif untuk membantuk imej kendiri :i. Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri : Melukis : Berfikir, membeza, merumus : Kertas putih

TEKNIK UNSUR KBKK BBM

AKTIVITI / LANGKAH :1) Guru mengedarkan kertas putih kepada setiap pelajar 2) Pelajar melukis kartun yang boleh menggambarkan sikap positif dan sikap negatif 3) Guru tunjukkan hasil pelajar di dalam kelas PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI : : Menyenaraikan sikap negatif yang boleh menjatuhakan imej sendiri

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TARIKH MASA MATA PELAJARAN TINGKATAN : : 80 Minit : Pendidikan Moral : 2B

BIDANG PEMBELAJARAN : 1 Perkembangan diri NILAI (SUB TAJUK) TAJUK PENG. SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN KOGNITIF AFEKTIF PERLAKUAN TEKNIK UNSUR KBKK BBM : 1.6 Toleransi

: Amalan Toleransi Kekalkan Hubungan Yang Mesra (Toleransi dalam perhubungan) : Pelajar sentiasa mengawal diri dalam apa jua keadaan : Pada akhir P&P, murid dapat : : i. Mengetahui sikap bertoleransi penting untuk mengekalkan hubungan yang baik : i.Memahami dan sedar akan kebaikan bersikap toleransi :I Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik : Bercerita : Memahami, membuat kesimpulan, membuat keputusan : Buku cerita

AKTIVITI / LANGKAH :1) Guru mengarah pelajar menceritakan cerita yang telah mereka sediakan lebih awal 2) Pelajar yang lain membuat pernilaian terhadap cerita yang disampaikan oleh rakan PENEGUHAN/LATIHAN REFLEKSI : : Menilai sendiri berpandukan jadual dalam m/s 36 buku teks