Anda di halaman 1dari 95

MINGGU DAN TARIKH

TAJUK/ PENGAJARAN DAN

HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS UTAMA/SAMPINGAN)

AKTIVITI / LATIHAN / PBS (EVIDENS) / RUJUKAN / CATATAN

Hari Pertama di Sekolah Menengah SISTEM BAHASA Golongan kata 1 2-4/01/2013


Interpersonal 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 3 (iii) 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2 (ii) Maklumat

Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Nama Diri Penanda wacana Ayat gramatis Istilah/kosa kata Tanda baca

Ruj: hlm. 1-6

KOMPONEN SASTERA

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (iii) 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera Pantun Dua Kerat (Nasihat) PENULISAN

Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan / Gambaran / Pengalaman

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Berhemat Semasa Berbelanja SISTEM BAHASA

Interpersonal 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv) 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Ruj: hlm. 1-14

2 7-11/1/2013

Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Simpulan Bahasa Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh Kosa kata/ Istilah

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan KOMPONEN SASTERA

Maklumat 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1

Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilah sastera Prosa Tradisional: Pantun Dua Kerat (Nasihat) PENULISAN

Karangan Berangsangan (1)

(ii) 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii) Estetik 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat

huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Interpersonal 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv) Ruj: hlm. 17-21 dan hlm. 143

Mutiara Hitam dari Sabah SISTEM BAHASA 3 14-18/1/2013


Bentuk Kata Kerja Frasa (FN, FK, FA, FS) Ayat Dasar Ayat Tunggal Subjek dan predikat

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan Maklumat B1 DL1 KOMPONEN SASTERA

PENILAIAN BAND 1

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah

Sajak : Kian Kita Lupa PENULISAN

Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah

Ringkasan dan Pemahaman (1)

B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan

disusun. Aras 1 (i) Estetik 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

harian.

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Manisnya Senyumanmu Interpersonal 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (vii) 1.6 Menyatakan perasaan secara B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber.

4 21 Hingga 25/1/2013 24.1.2013 CUTI UMUM : MAULIDUR RASUL


SISTEM BAHASA Golongan Kata Kerja Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS) Ayat inti/ayat dasar

B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan.

KOMPONEN SASTERA

Prosa Tradisional: Tajuk Muluk

berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3 (i) Maklumat

PENULISAN

Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta

6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan

PKJR

Unit 1: Tema : Keselamatan Jalan Raya Tajuk 1: Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya

elektronik. Aras 1 (iii) Estetik 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i). 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang

tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma

akibat daripada nahas. 1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya. 1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya. Interpersonal 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii) 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang

5 29/1/2013 Hingga 31/1/2013 28.1.2013 CUTI

Komputer dalam Kehidupan

UMUM: THAIPUSAM (GANTI HARI AHAD) 1.2.2013 CUTI UMUM : HARI WILAYAH PERSEKUTUAN

SISTEM BAHASA

dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii) Maklumat 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i) 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i dan ii) 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (i dan ii) 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i) B1 DT1 Menulis Ayat Mudah

Kata Adjektif

KOMPONEN SASTERA

Cerpen: Kasut Kelopak Jantung

B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan. (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS)

PENULISAN

Karangan Berangsangan (2)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (i) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Interpersonal 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 (i) 6 4-8/2/2013 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii) 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu. 5.2 Menggunakan hujah yang bernas Penilaian Band 2

Remaja Berwawasan

B2 DL1 Mendengar dan memahami sesuatu perkara B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar.

SISTEM BAHASA

Pembentukan Kata Adjektif

dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. KOMPONEN SASTERA

B2 DB1 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. Maklumat 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i) 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii) Estetik Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks.

Sambungan cerpen: Kasut Kelopak Jantung

PENULISAN

B2 DB1 E1 Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan.

Ringkasan dan Pemahaman (2)

PKJR

Unit 1: Tema : Keselamatan Jalan Raya

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya

Aras 1 (i) 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas. 1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan

raya. 1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya. Wira Bangsa 7 13-15/2/2013 CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA CUTI UMUM: TAHUN BARU CINA (GANTI HARI AHAD) KOMPONEN SASTERA

Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii) 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (i dan ii) Maklumat 8.3 Membuat pertimbangan secara B2 DT1 Menulis jawapan pemahaman

SISTEM BAHASA Kata Hubung

B2 DT1 E1 Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis.

Drama : Surat Untuk Ina

PENULISAN Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi

teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii) Estetik 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Ibu Negara Malaysia SISTEM BAHASA 8 18-22/2/2013 KOMPONEN SASTERA

Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii) 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua

Kata Tanya Kata Seru

Novel Sukar Membawa Tuah: Sinopsis dan Tema PENULISAN

pihak. Aras 2 (ii dan iii) Maklumat 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Penilaian Band 3

B3 DL1 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara

Karangan Berangsangan (3) PKJR

Unit 2: Tema : Perlakuan Berisiko Tajuk 1: Mana Lebih Berisiko

B3 DL1 E1 Estetik 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat.

B3 DL1 E2 Memberikan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

maklum balas tentang sesuatu perkara.

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya. 1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya. Indahnya Bumi Kenyalang Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii) B3 DB1 Membaca petikan dan mengenal pasti

9 25/2/20121/3/2012

SISTEM BAHASA

Kata Penguat KOMPONEN SASTERA

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii) Maklumat 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

isi-isi penting.

Novel Sukar Membawa Tuah : Persoalan PENULISAN Ringkasan dan Pemahaman (3)

B3 DB1 E1 Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

B3 DB1 E2 Menyusun isi

Aras 1 (i) 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan

penting

yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Lima Langkawi SISTEM BAHASA

Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii) 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii) Maklumat 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan

B3 DT1 Menulis ayat dalam perenggan.

Kata Pengegas Kata Nafi, Kata Pemeri

10 4-8/3/2013

B3 DT1 E1 Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan.

KOMPONEN SASTERA

Novel Sukar Membawa Tuah : Watak dan Perwatakan

PENULISAN

elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. B3 DT1 E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan.

Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi PKJR

Unit 2: Tema: Perlakuan Berisiko Tajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas

Aras 1 (iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas. 1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya

dengan tingkah laku penggunaan jalan raya. 4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat dalam nahas. 4.1.2 Mengetahui kepentingan menggunakan kemudahan untuk pejalan kaki, memilih tempat dan masa yang selamat untuk melintas. Sukan Memanah SISTEM BAHASA 11 11-15/3/2013 KOMPONEN SASTERA

Interpersonal 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i) 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

Kata Sendi Nama

Novel Sukar

Membawa Tuah : Latar PENULISAN Karangan Berangsangan (4)

Maklumat 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv) 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v) 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v dan vi) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii dan iii) Pahlawan Perkasa SISTEM BAHASA 12 18-22/3/2013

Interpersonal 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i) Maklumat 7.4 Membaca pantas secara imbasan

Kata Arah KOMPONEN SASTERA

Novel Sukar

Membawa Tuah : Plot PENULISAN

dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Estetik 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 1 (iv dan v) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

Karangan Respons Terbuka: (4) Laporan

PKJR

Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya; Tajuk 1: Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan

Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai

pengguna jalan raya termasuk 1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya. 1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat. 13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

23 Hingga 31.3.2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

9 HARI

Interpersonal Internet Jaringan Maklumat 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i) Maklumat 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

Penilaian Band 4 B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

SISTEM BAHASA

Kata Pascakata KOMPONEN SASTERA

13 1-5/4/2013

B4 DL1 E1 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i) Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan.

Novel Wira Persona Avatari: Binaan Plot PENULISAN Karangan Respons Terbuka: (5) Perbahasan

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv dan v) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Taman Negara Gunung Mulu 14 8-12/4/2013 SISTEM BAHASA Interpersonal 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)

Kata Bantu

Maklumat 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

K0MPONEN SASTERA

Novel Sukar Membawa Tuah : Teknik Plot PENULISAN

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) Estetik 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Karangan Berangsangan (5)

Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya. 1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat. 13.4 Mengenal pasti dan menggunakan

PKJR

Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya Tajuk 2: Dalam Kawalan Saya

kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat. Interpersonal 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Maklumat B4 DB1 E1 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan B4 DB1 Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan

Belia Harapan Negara SISTEM BAHASA

Kata ganda

15 15-19/4/2013

KOMPONEN SASTERA Novel Sukar Membawa Tuah : Gaya Bahasa PENULISAN Ringkasan dan

pemahaman (5)

Estetik 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii dan iii) Maklumat 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. B4 DT1 Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk.

Pengembaraan Misteri SISTEM BAHASA

Kata Terbitan

16 22-26/4/2013 KOMPONEN SASTERA

Novel Sukar Membawa Tuah : Sambungan Gaya Bahasa

PENULISAN

Karangan Respons Terbuka: (6) Dialog/ Wawancara / Forum /Temuramah PKJR Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 1: Tegas dan Selamat

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.3.6 Membina kemahiran komunikasi

B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan derngan betul.

dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya. 1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan. Pulau Percutian SISTEM BAHASA 17 29/4/20133/5/2013 1.5.2013 : CUTI UMUM HARI PEKERJA

Interpersonal 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii) Maklumat 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,

B5 DL1 Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara.

Imbuhan Pinjaman KOMPONEN SASTERA Novel Sukar Membawa Tuah : Nilai PENULISAN

B5 DL1 E1 Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Karangan Berangsangan (6)

dibaca, dan ditonton 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1

(iv) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Alam Warisan Kita 18 6-10/5/2013 SISTEM BAHASA

Interpersonal 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang

B5 DB1 Membaca dan mengolah maklumat.

Frasa

KOMPONEN SASTERA

relevan. Aras 1 (iii) Maklumat B5 DB1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat.

Novel Sukar Membawa Tuah : Pengajaran PENULISAN

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya

Ringkasan dan Pemahaman (6)

PKJR Unit 4: Tema: Bertindak Tegas

Tajuk 2: Kepentingan Bertindak Tegas

bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya. 1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan

pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan. Belian Kayu Bernilai SISTEM BAHASA

Interpersonal 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v) Maklumat 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii) Estetik

B5 DB1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens.

Ayat tunggal KOMPONEN SASTERA

19 13-17/5/13

Pantun Empat Kerat (Agama)

PENULISAN Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

20 UJIAN SELARAS(PBS) 20-23/5/13

27/5/2013 2/6/2013

Cuti Pertengahan Tahun

Jelapang Padi Kita Sumber Mineral SISTEM BAHASA

Interpersonal 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v) Maklumat

21 10-14/6/2013

Ayat Tanya Ayat Seruan

KOMPONEN SASTERA

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii) Estetik

Sajak: Lebah dan Madu

10.1 Menceritakan semula sesebuah

PENULISAN

karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

Karangan berangsangan (7) PKJR

Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Tajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab

1.3.1 Memahami konsep pengguna alan raya yang bertanggungjawab. 1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya. 1.3.3 Memahami peraturan, undangundang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya. 1.3.5 Memahami dan menggunakan kemahiran pengurusan dan kawalan diri untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Interpersonal 22 17-21/6/2013 Tukang Emas SISTEM BAHASA 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi,

Susunan Ayat tunggal KOMPONEN SASTERA

dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) 6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i) Maklumat

Prosa Tradisional : Hikayat Marakrama PENULISAN

Ringkasan dan pemahaman (7)

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) Estetik 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii dan iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Sastera Tradisional Warisan Bangsa 23 24-28/6/2013

Interpersonal 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii) 6.3 Mengambil tindakan susulan

SISTEM BAHASA Ayat Aktif

KOMPONEN

SASTERA

Cerpen: Tempang PENULISAN

terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii) Maklumat 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i) 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii, iv)

Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iv) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Interpersonal: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi) Maklumat B5 DT1 E1 7.6 Membezakan fakta dengari pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii) Menghasilkan penulisan yang B5 DT1 Mengolah maklumat secara bertulis.

Jasamu dalam Ingatan SISTEM BAHASA 24

Ayat Pasif KOMPONEN SASTERA

1-5/7/2013

Sambungan

cerpen: Tempang

7.7 Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3(i) Estetik:

lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.

PENULISAN

Karangan Berangsangan (8) PKJR

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1(vii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan

Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Tajuk 2: Sebarkan Maklumat

atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya. 1.3.3Memahami peraturan, undarigundang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya. 1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat. Interpersonal: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi) Maklumat:

Parlimen Negara Kita 25 8-12/07/2013

SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Gabungan KOMPONEN

SASTERA

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i) Estetik: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii) 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii) 11.3 Membandingkan penggunaan

Drama: Ke Arah Mana PENULISAN

Ringkasan dan pemahaman (8)

laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Angkasa Lepas SISTEM BAHASA

Interpersonal: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv) 1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii) 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

26 15-19/7/2013

Ayat Majmuk Pancangan Relatif KOMPONEN SASTERA

Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)

PENULISAN

Aras 3 (ii) Maklumat: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i) Estetik: 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

Karangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan

PKJR

Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 1: Kawal Kelajuan: Lindungi Nyawa Anda

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian. Cuti Akhir Tahun SISTEM BAHASA

Interpersonal: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi) Maklumat:

Ayat Komplemen

27 22-26/7/2013 KOMPONEN SASTERA

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i) Estetik:

Hari Akhir Persekolahan PENULISAN

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

Karangan

berangsangan (9)

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii) 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA

Interpersonal: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv) 1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii) 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii) Maklumat: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras

Penilaian Band 6 B6 DL1 Mempertimbangkan perkara-perkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional.

Ayat Majmuk Pancangan Relatif KOMPONEN SASTERA

28 29/7/20132/8/2013

Cerpen: Tukang Lama PENULISAN Ringkasan dan pemahaman (9)

B6 DL1 E1 Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi

1(i) PKJR

pihak lain.

Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1) B6 DL1 E2 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 2: Laju dan Impak

Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan). 2.1.2 Memahami dan menerangkan: kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran, hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas (rujuk buku panduan) 2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.

3.8.2013 Hingga

CUTI PERTENGAHAN

8 Hingga 9. 8.2013 CUTI UMUM : HARI RAYA PUASA

11.8.2013

PENGGAL 2

Interpersonal SISTEM BAHASA

Ayat Komplemen KOMPONEN SASTERA

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3(i) Maklumat 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i) 8.3 Membuat pertimbangan secara tellti yang telah disusun. Aras 1(ii) 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat

29 12-16/8/2013

Sambungan cerpen: Tukang Lama PENULISAN

Karangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan / Pendapat

inferens. Aras 1(ii) Estetik 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam karya sastera serta mengguna penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA


Interpersonal 2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i) 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii) Maklumat 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i) 8.3 Membuat pertimbangan secara

Ayat Tanya Sinkof KOMPONEN SASTERA

Cerpen: Yuran PENULISAN

30 19-23/8/2013

Karangan Berangsangan (10) PKJR

Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah? Tajuk 1: Apakah yang Sukar Tentang

Pemanduan?

teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i) Estetik 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii) 11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan

penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) (ii) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian. 2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat. 2.4.2 Mengenal pasti gangguangangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan

kepada keselamatan. 5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagal penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan. Interpersonal 2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i) 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii) Maklumat 8.1 Menyaring maklumat mengikut B6 DB1 Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan.

Kata Seru 31 26-30/8/2013 Sambungan cerpen: Yuran Ringkasan dan Pemahaman (10)

B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam

klasifikasi.Aras 1 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i) Estetik 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan

bahan.

kreatif. Aras 1(ii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) (ii) SISTEM BAHASA KOMPONEN SASTERA

Interpersonal 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i, ii) 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1(ii) Maklumat 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah

B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca.

Drama: Mendung Hitam Beralih Jua PENULISAN

32 2-6/9/2013

Karangan Respons Terbuka: (11) Peribahasa / Cogan kata / Slogan PKJR

Unit 7: Apakah

Pemanduan Susah? Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman

disusun. Aras 1(i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii) Estetik 10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1(iv). 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had

laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian. 2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat. 5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagai penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan. SISTEM BAHASA Kata Majmuk 33 9-13/9/2013 KOMPONEN SASTERA Sajak: Jangan Interpersonal 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1(ii) 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan..Aras 1(iii)

PENULISAN Karangan Berangsangan (11)

Maklumat 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii) 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan ada hendak menerima, menambah atau menolak maklumat tersebut. Aras 2(ii) 9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(ii) 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3(ii) Estetik 12.2 Mengemukakan isi yang bernas

dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA

Interpersonal 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i) Maklumat 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif.

B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh.

Ayat Majmuk KOMPONEN SASTERA

34 17-20/9/2013

Cerpen: Trauma Embah PENULISAN

B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi

Ringkasan dan

Pemahaman (11) PKJR

Aras 1(i) 9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii) Estetik 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii) 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

menggunakan pelbagai ungkapan yang indah.

Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTaj uk 1: Akibat Membuat Keputusan yang Salah

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.3.1 Memahami konsep pengguna alan raya yang bertanggungjawab. 1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya. 1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat. Interpersonal: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan B6 DT1 E2 Menghasilkan prosa yang boleh

SISTEM BAHASA 35

23-27/9/2013

Susunan Ayat Tunggal

KOMPONEN SASTERA

kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv) 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii) Maklumat:

dijadikan contoh.

Sajak: Diari Lama PENULISAN

Karangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/ Imaginasi

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i) Estetik: 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Interpersonal 36 30.9.2013 4/10/2013

B6 DT2 Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan.

SISTEM BAHASA Laras Bahasa KOMPONEN

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

SASTERA

Maklumat 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii) 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Estetik

Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah PENULISAN

B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.

Karangan Berangsangan (11)

PKJR

Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab Tajuk 2:Pelumba Jalan

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv) 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan

yang kohesif. Aras 1 (iii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) Pendidikan Keselamatan Jalan Raya 1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya. 1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

Interpersonal 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i) Maklumat KOMPONEN SASTERA 37 7-11/10/2013

SISTEM BAHASA

Ayat Aktif

Prosa Tradisional: Budi Seorang Bapa Angkat PENULISAN

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i) 9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii) Estetik 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras

Ringkasan dan Pemahaman (11)

1(vii) 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA 38

Interpersonal: 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan

Ayat Pasif KOMPONEN

14-18/10/2013

SASTERA

kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv) 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii) Maklumat: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii) 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i) 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i) Estetik: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

Cerpen: Sepucuk Surat daripada Kawan PENULISAN

Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis fakta

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i) 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1) 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 Interpersonal 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan

SISTEM BAHASA

Kata-kata Hikmat KOMPONEN SASTERA

39 21-25/10/2013

Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman

PENULISAN

menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv) Maklumat 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii) 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

Karangan Berangsangan (11)

perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA

Interpersonal 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii) 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii) Maklumat

Ayat Komplemen Ayat Majmuk Pancangan Relatif yang

40 28/10/20131/11/2013

KOMPONEN SASTERA Sajak: Asap Pantun Empat Kerat (Teka-teki) PENULISAN

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton.

Ringkasan dan Pemahaman (11) Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis pendapat.

Aras 1 (i) 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i) Estetik 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

41 4-8/11/2013

UJIAN SELARAS PBS ( PBS )

42 11 Hingga

PENYELARASAN

PBS

15.11.2013 16/11/2013

(PBS)

Cuti Akhir Tahun