Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif

: : : : : : :

40 minit Pendidikan Moral 2 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Tanggungjawab Memeilhara dan Memulihara Persekitaran Sekolah : Murid telah mengetahui tentang kepentingan alam sekitar yang seimbang : Pada akhir P&P murid dapat, : i. mengetahui cara memelihara dan memulihara persekitaran sekolah supaya bersih dan ceria. ii. menilai situasi kelas dan kawasan sekolah yang ceria dan selesa. : : : : : : i. menghargai persekitaran kelas dan sekolah yang bersih dan ceria. i. menjaga sudut keceriaan yang telah diberikan oleh guru. Sumbangsaran, laporan Menilai, mencirikan Buku teks, gambar kawasan sekolah yang bersih, LCD & Notebook, kad manila i. Murid memerhati gambar-gambar kawasan sekolah yang bersih dan teratur. ii. Murid didedahkan tentang aktiviti-aktiviti yang terlibat untuk menghasilkan kawasan sedemikian (memeliharan dan memulihara). iii. Murid melihat kad manila yang tertera jadual aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan. iv. Murid mengadakan sumbangsaran v. Murid menulis jawapan dalam kad manila tersebut. vi. Murid mendengar rumusan guru. Setiap kumpulan dipertanggungjawabkan oleh guru satu kawasan untuk memelihara dan memulihara. Setiap kumpulan haruslah membuat lapuran setiap minggu kepada guru.

Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

Peneguhan

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif

: : : : : : : : : :

80 minit Pendidikan Moral 2 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar Kepentingan Air Dalam Kehidupan Murid telah mengetahui tentang tanggungjawab bersama dalam menjaga alam sekitar i. Mengetahui punca air dan kegunaannya kepada hidupan. ii. Mengenal pasti keadaan air yang tercemar. iii. Mengenalpasti amalan yang boleh mengelakkan pembaziran air. i. Menghargai sumber air yang bersih. ii. Menyedari keperluan penjimatan air penggunaan air. i. Mereka pamplet yang bertemakan HARGAI AIR. Perbincangan, melukis, sumbang saran, lapuran, peta minda Membanding bezakan, menghubungkaitkan Buku teks, sampel air bersih dan kotor, radio, rakaman bacaan i. Murid mendengar rakaman bacaan petikan dalam buku teks m/s 107. ii. Murid mengadakan perbincangan latihan m/s 108. iii. Murid membuat lapuran. iv. Murid membuat ulasan. v. Guru menunjukkan sampel air. vi. Murid memberi pendapat tentang sampel air tersebut. vii. Murid menghurai garis panduan untuk mengenal pasti air yang tercemar (m/s 109). viii. Murid merujuk gambar m/s 110. ix. Murid membincangkan dan membuat peta minda sebab-sebab berlakunya catuan air dan hasil diserahkan kepada guru. Setiap kumpulan diminta menyiapkan satu pamplet yang bertema HARGAI AIR.

Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

: : : : : :

Peneguhan Refleksi

: :

ANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif : : : : : : : : : : 80 minit Pendidikan Moral 2 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 3.3 Kemampanan Alam Sekitar Pembangunan Terkawal Di Zon Persisiran Pantai Murid telah mengetahui tentang kepentingan pantai yang bersih dan tidak tercemar i. Mengetahui kawasan persisiran dan kawasan terumbu karang. ii. Mengenal pasti punca pencemaran persisiran dan kawasan terumbu karang. iii. Menjelaskan kepentingan persisiran pantai dan kawasan terumbu karang kepada hidupan marin dan manusia. i. Menyedari kepentingan kawasan terumbu karang kepada hidupan marin dan manusia. ii. Menghargai peraturan-peraturan di taman marin. i. Melukis dalam bentuk simbol peraturan di taman marin. Perbincangan, lapuran, melukis Membuat inferens, menghubungkaitkan Gambar menunjukkan pantai dan kawasan terumbu karang, buku teks i. Guru menunjukkan gambar kawasan pantai dan kawasan terumbu karang. ii. Murid membaca petikan di m/s 114-115 (buku teks). iii. Murid masuk kumpulan dan bincang sebab-sebab dan kesan kemusnahan kawasan terumbu karang dalam bentuk peta minda. iv. Murid membentang hasil. v. Murid membuat rumusan dan mengaitkan dengan peraturan-peraturan di taman marin. vi. Murid melukis simbol aktiviti yang dibenarkan dan dilarang di taman marin. Guru meminta murid mencari kata-kata hikmat yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

: : : : : :

Peneguhan Refleksi

: :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

: : : : : : :

Peneguhan Refleksi

40 minit Pendidikan Moral 2 Nilai Berkenaan Dengan Alam Sekitar 3.3 Kemampanan Alam Sekitar Pengekalan Kawasan Terumbu Karang Untuk Pembiakan Hidupan Marin : Murid telah terdedah dengan tanggunjawab manusia terhadap kawasan terumbu karang : : i. Mengenal pasti punca kepupusan hidupan laut. : i. Menyedari kepentingan mengekalkan kebersihan persisiran pantai. : i. Mengumpul maklumat tentang kawasan persisiran pantai dan taman marin di malaysia dan negara serantau. : Bersoal jawab : Buku teks, petikan (kertas edaran), gambar (LCD & Laptop), rakaman visual : Meramal, mencirikan : i. Murid menonton rakaman visual kawasan terumbu karang. ii. Murid membaca petikan mengenai terumbu karang dan kepentingannya. iii. Sesi soal jawab guru dan murid iv. Murid membuat latihan di m/s115 buku teks : Murid mencari keratan akhbar yang berkaitan dengan terumbu karang :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif

: : : : : : : : : :

80 minit Pendidikan Moral 2 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 3.4 Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar Kesan Bencana Alam Terhadap Alam Sekitar Murid sedar akan isu-isu alam sekitar i. Menyenaraikan beberapa bencana alam. ii. Mengenal pasti punca bencana alam dan kesannya terhadap alam sekitar. iii. Menyatakan pandangan tentang kesusahan yang ditanggung oleh para mangsa bencana alam. i. Menyedari akan perlunya menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. ii. Menyedari kepentingan menjaga alam sekitar. i. Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu sebagai persiapan menghadapi bencana alam. Perbincangan, bersajak Meramal, menilai, mencrirkan Rakaman audio ribut, buku teks ii. Murid diperdengarkan rakaman ribut. iii. Murid memejamkan mata dan membayangkan suasana tersebut. iv. Murid berbincang secara berpasangan nasib mereka yang terlibat dalam situasi tersebut. v. Murid membuat sajak dan mendeklamasikannya. vi. Murid menyenaraikan jenis-jenis bencana alam di papan tulis. vii. Murid mendapat maklumat daripada tentang bencana yang disebabkan oleh manusia iaitu banjir dan ancaman-ancaman akibat pencemaran. viii. Murid membincangkan latihan di m/s123. ix. Murid mendengar guru membuat kesimpulan. Sajak-sajak kumpulan dikumpulkan dan di pamerkan

Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

: : : : : :

Peneguhan Refleksi

: :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bidang Pembelajaran Nilai (Sub Tajuk) Tajuk / Kandungan Peng. Sedia Ada Hasil Pembelajaran Kognitif : : : : : : : : : :

Pendidikan Moral 2 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 3.4 Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar Persediaan Menghadapi Bencana Alam Murid telah mengetahui tentang kesan-kesan pencemaran kepada alam sekitar i. Mengenal pasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam. ii. Mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab membantu mangsa bencana alam. i. Menyedari kepentingan menjaga alam sekitar. i. Menyuarakan pendapat dan pengalaman. Perbincangan, soal jawab Menilai, meramal, menciri Buku teks, kad manila, rakaman visual, LCD, Laptop i. Murid membaca edaran keratan akhbar dalam kad manila berkenaan bencana alam (Tsunami). ii. Murid menyuarakan pendapat dan pengalaman masing-masing. iii. Murid membuat perbincangan dan menyenaraikan Pihak-pihak yang bertanggungjawab menangani bencana tersebut Jenis-jenis bantuan iv. Murid melapurkan hasil perbincangan v. Murid menyebaraikan langkah-langkah menghadapi bencana alam vi. Murid mendengar rumusan guru (m/s121) Murid menghasilkan senarai langkah-langkah keselamatan dalam kad manila dan dipamertkan.

Afektif Perlakuan Teknik Unsur KBKK BBM Langkah / Aktiviti

: : : : : :

Peneguhan Refleksi

: :