Anda di halaman 1dari 3

REFERAT

ASTENOPIA
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagai Dokter Muda Stase Ilmu Penyakit Mata
di RSUD. Tugurejo Semarang

Pembimbing :
dr. Sudarti. HS, Sp.M

Disusun Oleh :
Idha Kurniasih
H2A008025

KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT MATA


FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2013

LEMBAR PENGESAHAN
Referat ini telah dipresentasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing dari :
Nama

: Idha Kurniasih

NIM

: H2A008025

Fakultas

: Kedokteran

Universitas

: Universitas Muhammadiyah Semarang

Judul referat : Astenopia


Pembimbing : dr. Sudarti. HS, Sp. M

Semarang, Januari 2012


Pembimbing

dr. Sudarti. HS, Sp. M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................

ii

DAFTAR ISI ............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang........................................................................

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


A. Anatomi dan fisiologi mata....................................................

B. Definisi ..................................................................................

C. Epidemiologi...........................................................................

D. Etiologi...................................................................................

E. Patofisiologi............................................................................

F. Gambaran Klinis.....................................................................

G. Diagnosis................................................................................

10

H. Penatalaksanaan......................................................................

13

I. Komplikasi .............................................................................

13

J. Prognosis.................................................................................

13

BAB III KESIMPULAN...........................................................................

14

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................

15