Anda di halaman 1dari 52

PENGENALAN

Page | 1

PENGENALAN Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan tingkah laku yang lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan yang pada kebiasaanya dialami oleh banyak orang dalam sesebuah masyarakat sama ada di kawasan pedalaman mahupun bandar. Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.

Page | 2

OBJEKTIF KAJIAN

Page | 3

OBJEKTIF KAJIAN Objektif umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah disiplin semasa pengajaran di kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Objektif khusus kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk : 1. Mengenal pasti sama ada faktor sikap pelajar merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. 2. Mengenal pasti sama ada faktor suasana sekolah merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. 3. Mengenal pasti sama ada faktor guru merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. 4. Mengenal pasti sama ada faktor rakan sebaya merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. 5. Mengenal pasti sama ada faktor keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. 6. Mengenal pasti sama ada media elektronik merupakan faktor utama yang menyebabkan pelajar melakukan masalah disiplin semasa pengajaran.

Page | 4

KUMPULAN SASARAN

Page | 5

KUMPULAN SASARAN Kajian yang saya jalankan ialah berkaitan dengan isu mengurangkan masalah disiplin murid-murid semasa pengajaran di Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Saya telah membuat soal selidik dengan 60 orang responden yang terdiri daripada muridmurid sekolah tersebut.

Page | 6

KAEDAH KAJIAN

Page | 7

KAEDAH KAJIAN Kajian ini telah dijalankan dengan menyediakan borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan yang berkaitan dengan isu masalah disiplin murid-murid semasa pengajaran. Saya telah menyediakan satu set borang soal selidik yang mengandungi beberapa soalan-soalan tentang latar belakang responden serta 10 soalan-soalan mengenai isu yang dikaji. Borang soal selidik yang telah saya sediakan mengalami perubahan dari segi soalan berdasarkan nasihat dan panduan yang telah diberikan oleh pensyarah pembimbing. Borang soal selidik yang telah diperbaiki soalannya telah dicetak sebanyak 60 keping untuk diedarkan kepada 60 orang responden yang terdiri daripada kalangan murid Sekolah Kebangsaan Kampung Nasib. Borang soal selidik tersebut telah diedarkan kepada 60 orang responden. Borang soal selidik tersebut kemudian telah dikutip untuk dianalisis bagi mengkaji hasil dapatan daripada kajian ini.

Page | 8

BORANG SOAL SELIDIK

Page | 9

ISU MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN SEMASA PENGAJARAN DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG NASIB Pengenalan: 1. Saya sedang menjalankan kajian mengenai isu mengurangkan masalah disiplin semasa pengajaran di kalangan murid-murid SK Kampung Nasib. Sehubungan dengan itu saya amat mengharapkan kerjasama yang baik daripada pihak Saudara/Saudari dalam memberikan maklum balas yang begitu bermakna secara tulus dan ikhlas. 2. Segala maklumat yang dikumpulkan nanti adalah sulit dan akan digunakan untuk kajian semata- mata. Oleh yang demikian, kerjasama dari pihak Saudara/Saudari dalam memberikan maklumat adalah amat saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 3. Sila berikan maklum balas Saudara/Saudari dengan selengkapnya borang

selidik ini. Borang selidik ini mempunyai 2 bahagian selengkapnya seperti yang berikut.

Bahagian A: Butir-butir peribadi responden. Bahagian B: Isu-isu mengurangkan masalah disiplin semasa pengajaran di kalangan murid SK Kampung Nasib.

Page | 10

Bahagian A Sila tandakan ( / ) dan isi tempat kosong dalam ruang yang disediakan. 1. Jantina : Lelaki ( ) ) ) ) ) )

Perempuan ( 2. Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain 3. Umur : ( ( ( (

___________ tahun

Bahagian B Sila tandakan ( / ) Sila tandakan ( / ) untuk respon anda bagi setiap item mengikut skala yang berikut: 1 2 3 4 5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju

Page | 11

BIL 1.

PERKARA Saya mudah untuk menerima pengajaran yang disampaikan dengan jelas oleh guru.

2.

Saya tidak seronok dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru.

3. 4.

Saya lebih suka bermain daripada belajar. Saya lambat memahami pengajaran walaupun saya menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas.

5.

Saya hanya menumpukan perhatian ketika mata pelajaran kegemaran saya.

6.

Guru saya tidak kisah sekiranya saya melakukan kesalahan disiplin semasa pengajaran.

7.

Saya tidak rapat dengan guru yang mengajar saya di kelas.

8.

Kemudahan kelas saya banyak yang rosak dan tidak mencukupi.

9. 10.

Kelas saya sangat sempit kerana terlalu ramai murid. Ibu bapa saya tidak akan memarahi saya sekiranya saya melakukan kesalah dan masalah disiplin di sekolah.

Page | 12

DAPATAN KAJIAN

Page | 13

DAPATAN KAJIAN

Soalan 1 Saya berasa seronok dengan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Skala Likert SangatTidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| || |||| Jumlah Jadual 1: Data Soalan 1 Bilangan 5 19 14 17 5 60 Peratus 8.3% 31.7% 23.3% 28.3% 8.3% 100%

Carta Pai Soal Selidik Soalan 1


Sangat Setuju Sangat Tidak Setuju 8% 8%

Setuju 29%

Tidak Setuju 32%

Tidak Pasti 23%

Page | 14

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 1

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 1

0 5 19 14 17 5

0 5 24 38 55 60

Page | 15

Min

0(0) + 5(1) + 19(2) + 14(3) + 17(4) + 5(5) 60

= Mod Median = =

2.97 2 2

Hasil daripada soal selidik soalan 1, seramai 5 orang responden dengan peratusan 8.3% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 1, 19 orang responden dengan peratusan 31.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 1, 14 orang responden dengan peratusan 23.3% tidak pasti dengan pernyataan soalan 1, 17 orang responden dengan peratusan 28.3% setuju dengan pernyataan soalan 1 dan 5 orang responden dengan peratusan 8.3% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 1. Min bagi data ini ialah 2.97, mod pula 2 dan median ialah 2.

Page | 16

Soalan 2 Saya tidak seronok dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally || |||| |||| | |||| |||| |||| | |||| |||| |||| |||| |||| | |||| Jumlah Jadual 2: Data Soalan 2 Bilangan 2 11 16 26 5 60 Peratus 3.3% 18.3% 26.7% 43.3% 8.3% 100%

Carta Pai Soalan 2


8% 3%

18% Sangat tidak setuju Tidak setuju

44% 27%

Tidak pasti Setuju Sangat setuju

Page | 17

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Carta Pai Soalan 2

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 2

0 2 11 16 26 5

0 2 13 29 55 60

Page | 18

Min

0(0) + 2(1) + 11(2) + 16(3) + 26(4) + 5(5) 60

= Mod Median = =

3.35 4 3

Hasil daripada soal selidik soalan 2, seramai 2 orang responden dengan peratusan 3.3% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 2, 11 orang responden dengan peratusan 18.3% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 2, 16 orang responden dengan peratusan 26.7% tidak pasti dengan pernyataan soalan 2, 26 orang responden dengan peratusan 43.3% setuju dengan pernyataan soalan 2 dan 5 orang responden dengan peratusan 8.3% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 2. Min bagi data ini ialah 3.35, mod pula 4 dan median ialah 3.

Page | 19

Soalan 3 Saya lebih suka bermain daripada belajar.

Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju

Tally | ||| |||| |||| |||| |||| |||| || |||| |||| |||| |||| |||| |||| Jumlah Jadual 3: Data Soalan 3

Bilangan 0 1 3 27 29 60

Peratus 0% 1.7% 5.0% 45.0% 48.3% 100%

Carta Pai Soalan 3


Sangat tidak setuju Tidak Setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 0% 2% 5% 48% 45%

Page | 20

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Bar Soalan 3 SKALA SEMPADAN ATAS 0 1 2 3 4 5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 3 0 0 1 3 27 29 TITIK TENGAH KEKERAPAN KEKERAPAN TERKUMPUL 0 0 1 4 31 60

Min

0(0) + 0(1) + 1(2) + 3(3) + 27(4) + 29(5)


Page | 21

60 = Mod Median = = 4.4 5 4

Hasil daripada soal selidik soalan 3, tiada orang responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 3, seorang responden dengan peratusan 1.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 3, 3 orang responden dengan peratusan 5% tidak pasti dengan pernyataan soalan 3, 27 orang responden dengan peratusan 45% setuju dengan pernyataan soalan 3 dan 29 orang responden dengan peratusan 48.3% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 3. Min bagi data ini ialah 4.4, mod pula 5 dan median ialah 4.

Page | 22

Soalan 4 Saya lambat memahami pengajaran walaupun saya menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally | || || |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| | Jumlah Jadual 4: Data Soalan 4 Bilangan 1 2 2 34 21 60 Peratus 1.7% 3.3% 3.3% 56.6% 35.0% 100%

Carta Pai Soalan 4


Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak Pasti 2% 3% 3% Setuju Sangat setuju

35%

57%

Page | 23

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 4

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 4

0 1 2 2 34 21

0 1 3 5 39 60

Page | 24

Min

0(0) + 1(1) + 2(2) + 2(3) + 34(4) + 21(5) 60

= Mod Median = =

4.2 4 4

Hasil daripada soal selidik soalan 4, seorang responden dengan peratusan 1.7% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 4, 2 orang responden dengan peratusan 3.3% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 4, 2 orang responden dengan peratusan 3.3% tidak pasti dengan pernyataan soalan 4, 34 orang responden dengan peratusan 56.6% setuju dengan pernyataan soalan 4 dan 21 orang responden dengan peratusan 35% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 4. Min bagi data ini ialah 4.2, mod pula 4 dan median ialah 4.

Page | 25

Soalan 5 Saya hanya menumpukan perhatian ketika mata pelajaran kegemaran saya. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally | |||| || |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| Jumlah Jadual 5: Data Soalan 5 Bilangan 1 7 19 24 9 60 Peratus 1.7% 11.7% 31.7% 40.0% 15.0% 100%

Carta Pai Soalan 5


Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti 2% 15% 12% Setuju Sangat setuju

31% 40%

Page | 26

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 5

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1 7 19 24 9

0 1 8 27 51 60

Jadual Frekuensi Soalan 5

Page | 27

Min

0(0) + 1(1) + 7(2) + 19(3) + 24(4) + 9(5) 60

= Mod Median = =

3.55 4 3

Hasil daripada soal selidik soalan 5, seorang responden dengan peratusan 1.7% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 5, 7 orang responden dengan peratusan 11.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 5, 19 orang responden dengan peratusan 31.7% tidak pasti dengan pernyataan soalan 5, 24 orang responden dengan peratusan 40% setuju dengan pernyataan soalan 5 dan 9 orang responden dengan peratusan 15% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 5. Min bagi data ini ialah 3.55, mod pula 4 dan median ialah 3.

Page | 28

Soalan 6 Guru saya tidak kisah sekiranya saya melakukan kesalahan disiplin semasa pengajaran. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally |||| || |||| || |||| |||| ||||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| || Jumlah Jadual 6: Data Soalan 6 Bilangan 7 7 14 20 12 60 Peratus 11.7% 11.7% 23.3% 33.3% 20.0% 100%

Carta Pai Soalan 6

Page | 29

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soaaln 6 SKALA SEMPADAN ATAS 0 1 2 3 4 5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 6 0 7 7 14 20 12 TITIK TENGAH KEKERAPAN KEKERAPAN TERKUMPUL 0 7 14 28 48 60

Page | 30

Min

0(0) + 7(1) + 7(2) + 14(3) + 20(4) + 12(5) 60

= Mod Median = =

3.38 4 3

Hasil daripada soal selidik soalan 6, seramai 7 orang responden dengan peratusan 11.7% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 6, 7 orang responden dengan peratusan 11.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 6, 14 orang responden dengan peratusan 23.3% tidak pasti dengan pernyataan soalan 6, 20 orang responden dengan peratusan 33.3% setuju dengan pernyataan soalan 6 dan 12 orang responden dengan peratusan 20% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 6. Min bagi data ini ialah 3.38, mod pula 4 dan median ialah 3.

Page | 31

Soalan 7 Saya tidak rapat dengan guru yang mengajar saya di kelas. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||| |||| ||| Jumlah Jadual 7: Data Soalan 7 Bilangan 0 4 20 28 8 60 Peratus 0% 6.7% 33.3% 46.7% 13.3% 100%

Carta Pai Soalan 7

Page | 32

70 60 50 40 30 20 10 0 0 -10 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 7

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 7

0 0 4 20 28 8

0 0 4 24 42 60

Page | 33

Min

0(0) + 0(1) + 4(2) + 20(3) + 28(4) + 8(5) 60

= Mod Median = =

3.68 4 3

Hasil daripada soal selidik soalan 7, tiada responden dengan peratusan 0% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 7, 4 orang responden dengan peratusan 6.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 7, 20 orang responden dengan peratusan 33.3% tidak pasti dengan pernyataan soalan 7, 28 orang responden dengan peratusan 46.7% setuju dengan pernyataan soalan 7 dan 8 orang responden dengan peratusan 13.3% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 7. Min bagi data ini ialah 3.68, mod pula 4 dan median ialah 3.

Page | 34

Soalan 8 Kemudahan kelas saya banyak yang rosa dan tidak mencukupi. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally | |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| || |||| |||| |||| |||| Jumlah Jadual 8: Data Soalan 8 Bilangan 1 4 9 27 19 60 Peratus 1.7% 6.7% 15.0% 45.0% 31.7% 100%

Carta Pai Soalan 8

Page | 35

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 8

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 8

0 1 4 9 27 19

0 1 5 14 41 60

Page | 36

Min

0(0) + 1(1) + 4(2) + 9(3) + 27(4) + 19(5) 60

= Mod Median = =

3.93 4 4

Hasil daripada soal selidik soalan 8, seorang responden dengan peratusan 1.7% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 8, 4 orang responden dengan peratusan 6.7% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 8, 9 orang responden dengan peratusan 15% tidak pasti dengan pernyataan soalan 8, 27 orang responden dengan peratusan 45% setuju dengan pernyataan soalan 8 dan 19 orang responden dengan peratusan 31.7% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 1. Min bagi data ini ialah 3.93, mod pula 4 dan median ialah 4.

Page | 37

Soalan 9 Kelas saya sangat sempit keran terlalu ramai murid. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally ||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| || |||| |||| |||| | Jumlah Jadual 9: Data Soalan 9 Bilangan 3 5 9 17 16 60 Peratus 5.0% 8.3% 15.0% 28.3% 26.7% 100%

Carta Pai Soalan 9

Page | 38

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 9

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 3 5 19 17 26

0 3 8 27 44 60

Jadual Frekuensi Soalan 9

Page | 39

Min

0(0) + 3(1) + 5(2) + 19(3) + 17(4) + 26(5) 60

= Mod Median = =

4.47 3 3

Hasil daripada soal selidik soalan 9, seramai 3 orang responden dengan peratusan 5% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 9, 5 orang responden dengan peratusan 8.3% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 9, 9 orang responden dengan peratusan 15% tidak pasti dengan pernyataan soalan 9, 17 orang responden dengan peratusan 28.3% setuju dengan pernyataan soalan 9 dan 16 orang responden dengan peratusan 26.7% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 9. Min bagi data ini ialah 4.47, mod pula 3 dan median ialah 3.

Page | 40

Soalan 10 Ibu bapa saya tidak akan memarahi saya sekiranya saya melakukan kesalah dan masalah disiplin di sekolah. Skala Likert Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju Tally | |||| | |||| |||| || |||| |||| |||| |||| ||| |||| |||| |||| |||| Jumlah Jadual 9: Data Soalan 10 Bilangan 1 6 12 23 18 60 Peratus 1.7% 10.0% 20.0% 38.3% 30.0% 100%

Carta Pai Soalan 10

Page | 41

70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6

Graf Garis Soalan 10

SKALA

SEMPADAN ATAS

TITIK TENGAH

KEKERAPAN

KEKERAPAN TERKUMPUL

0 1 2 3 4 5

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 Jadual Frekuensi Soalan 10

0 3 5 19 17 26

0 3 8 27 44 60

Page | 42

Min

0(0) + 1(1) + 6(2) + 12(3) + 23(4) + 18(5) 60

= Mod Median = =

3.85 4 4

Hasil daripada soal selidik soalan 10, seorang responden dengan peratusan 1.7% sangat tidak setuju dengan pernyataan soalan 10, 6 orang responden dengan peratusan 10% tidak bersetuju dengan pernyataan soalan 10, 12 orang responden dengan peratusan 20% tidak pasti dengan pernyataan soalan 10, 23 orang responden dengan peratusan 38.3% setuju dengan pernyataan soalan 10 dan 18 orang responden dengan peratusan 30% yang sangat setuju dengan pernyataan soalan 10. Min bagi data ini ialah 3.85, mod pula 4 dan median ialah 4.

Page | 43

CADANGAN KAJIAN

Page | 44

CADANGAN KAJIAN Berdasarkan kajian yang telah dibuat melalui responden bagi soalan 1, carta pai telah menunjukkan bahawa 32% responden tidak pasti sama adamereka mudah menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru atau tidak. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling banyak daripada jumlah yang lain. Manakala, jumlah yang paling sedikit adalah sebanyak 8 % responden yang mengatakan bahawa mereka sangat bersetuju dengan pernyataan soalan 1. Jumlah yang sedikit ini menunjukkan muridmurid sukar untuk menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh itu, gurugur SK Kampung Nasib haruslah memperbaiki kemahiran mengajar dengan menggunakan strategi, pendekatan, teknik dan kaedah yang sesuai dengan murid agar murid-murid tidak melakukan masalah disiplin semasa pengajaran.

Bagi soalan 2 pula majoriti responden menyatakan bahawa mereka bersetuju mereka tidak seronok dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru, dengan peratusan 44%. Peratusan ini kesinambungan dengan peratusan minoriti iaitu 3% bagi responden yang sangat tidak setuju bahawa tujuan mereka tidak seronok dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Daripada keputusan ini, majoriti murid-murid SK Kampung Nasib tidak seronok dan tidak mempunyai minat dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Cara penyelesaiannya sama dengan soalan 1 tadi guru haruslah bijak menguruskan pengjaran supaya berkesan dan boleh menarik minat muni sekaligus mengurangkan masalah disiplin murid-murid semasa pengajaran.

Page | 45

Soalan 3 menunjukkan peratusan majoriti responden iaitu 48% yang sangat bersetuju bahawa mereka lebih suka bermain daripada belajar.. Bagi peratusan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa murid-murid SK Kampung Nasib kurang kesedaran tentang pentingnya pelajaran. Pihak sekolah serta ibu bapa haruslah berganding bahu untuk memupuk kesedaran tersebut. Hal ini adalah kerana murid-murid yang kurang kesedaran tersebut akan memandang remeh pengajaran yang disampaikan oleh guru menyebabkan mereka melakukan masalah disiplin.

Bagi soalan 4, peratusan 57% merupakan peratusan mejoriti di mana responden menjurus untuk setuju bahawa mereka lambat memahami pengajaran walaupun saya menumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas. Hanya sedikit sahaja responden yang sangat tidak bersetuju iaitu hanya 2% mereka. Hal ini mungkin berpunca daripada cara penyampaian guru. Justeru, guru haruslah menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman murid-murid dan suara guru perlulah lantang. Dengan adanya usaha pembaikan ini, murid-murid akan memberikan perhatian dan tidak melakukan masalah disiplin semasa pengajaran lagi.

Majoriti responden soalan 5 menyatakan bahawa mereka setuju bahawa mereka hanya menumpukan perhatian ketika mata pelajaran kegemaran mereka. Buktinya

peratusan majoriti tesrebut ialah 32%. Peratusan majoriti ini perlu dititikberatkan memandang murid-murid SK Kampung Nasib kurang memberikan tumpuan terhadap mata pelajaran yang lain yang mungkin lebih penting. Guru-guru dan pihak sekolah
Page | 46

haruslah memainkan peranan agar murid-murid ini tidak terlalu memberi tumpuan kepada mata pelajaran yang digemari dan mengabaikan mata pelajaran yang lain.

Soalan 6 menunjukkan peratusan yang paling banyak 33% bagi responden yang memilih untuk bersetuju guru mereka tidak kisah sekiranya mereka melakukan kesalahan disiplin semasa pengajaran. Jumlah majoriti ini menunjukkan bahawa guruguru SK Kampung Nasb kurang memberikan pengajafan kepada murid-murid yang melakukan kesalahan. Seharusnya, murid-murid perlu diberi hukuman setimpal agar murid-murid tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pada masa yang sama murid-murid lain mengambil iktibar dari[ada hukuman tersebut.

Bagi soalan 7 majoriti responden menjawab mereka tidak rapat dengan guru yang mengajar saya di kelas. Buktinya carta pai soalan 7 menunjukkan peratusan majoriti iaitu 47% bersetuju dengan pernyataan soalan 7. Jumlah ini kemungkinan menyebabkan berlakunya masalah disiplin semasa pengajaran. Hal ini adalah kerana hubungan yang kurang erat menyebabkan murid takut dan kurang berminat terhadap pengjaran yang disampaikan. Oleh itu, guru-guru haruslah mengambil langkah awal dengan merapatkan diri dan sering membimbing murid-murid agar mereka selesa untu berkomunikasi dan mengurangkan masalah disiplin semasa pengjaran.

Page | 47

Soalan 8 pula menunjukkan peratusan 45% yang merupakan peratusan tertinggi berbanding yang lain. Hal ini mebuktikan majoriti murid-murid SK Kampung Nasib berpendapat kemudahan kelas mereka banyak yang telah rosak dan tidak mencukupi. Hal inilah yang menyebabkan murid-murid tidak bersemangat untuk belajar dan akhirnya mereka melakukan masalah disiplin. Pihak sekolah sewajarnya mengambil berat tentang kepentingan kemudahan bagi memudahkan proses P&P.

Berdasarkan dapatan kajian, soalan 9 menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu 34% bagi majoriti responden yang bersetuju kelas mereka terlalu ramai murid. Keputusan ini jelas menunjukkan keselesaan kelas yang mempengaruhi murid-murid melakukan masalah disiplin semasa pengajaran. Oleh itu, pihak pentadbir SK Kampung Nasib perlu menimbang kembali cadangan untuk membubarkan 2 kelas bagi setiap tingkatan kepada 3 kelas supaya kelas tidak telalu sempit dan selesa untuk murid-murid belajar. Soalan terakhir pula menunjukkan peratusan tertinggi pada responden yang setuju bahawa ibu bapa mereka tidak akan memarahi mereka sekiranya saya melakukan kesalahan dan masalah disiplin di sekolah.Peratusan bagi majoriti ini ialah 38%. Ibu bapa seharusnya jangan lepas tangan dengan tanggungjwab mendidik anakanak. Murid-murid perlu diberi kesedaran dan teladan supaya mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut pada masa akan datang.

Page | 48

KESIMPULAN

Page | 49

KESIMPULAN Masalah tinglkahlaku bermasalah ini merupaka perkara yang perlu di beri perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat di ubah lagi.

Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu caracara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.

Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk, maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran.

Page | 50

Dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan Negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan.

Page | 51

LAMPIRAN

Page | 52