Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN Buku Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2011).

Tatabahasa dewan : Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Darwis Harahap bin Mohamad. (1996). Pembinaan kata kerja dari sudut makna. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Sulaiman Masri, Abdullah Yusof, Mohd Rain Shaari. ( 2006). Bahasa Melayu : Dimensi pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz. (2011). Bahasa Melayu 1 : Edisi Kedua. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Abdullah Hassan. (2006). Morfologi : Siri pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profrssional. Ong Ching Guan. (2009). Kuasai struktur ayat bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir. (2005). Teori bahasa : Implikasinya terhadap pengajaran bahasa. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jurnal Liaw Yock Fang. (1979). Pergolongan jenis kata dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa, 3(11), 11-33. Majalah Jyh Wee Sew. (1999, Julai). Budaya membaca. Dewan Budaya. 3. laman Web Bentuk kata tunggal. (2011). Diakses dari http://didikhibur.blogspot.com/2011/12/bentuk-katatunggal.html Pengenalan Bahasa. (2009). Diakses dari http://edubahasabyayda.blogspot.com/2009/05/pengenalan-morfologi.html Kata ganda. (..). Diakses dari http://www.pingming.edu.my/malay/kata_ganda.html
31