Anda di halaman 1dari 1

Tugasan yang baik harus menuniukkan kriteria-kriteria

1.

hrikut:

2. 3.

4. 5.
6.

Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. Bukti-bukti, bahan-bahan dan rujukan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Keseluruhan isidan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah melalui 'bodynote' (sepefti nama pengarang, tahun ; muka surat) yang ditulis. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikaldan analatikal. Digalakkan menggunakan tulisan jawi.

F.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh
f\

LUD|N Pensyarah Penyelaras PQE31 02 Jabatan Pendidikan lslam dan Moral IPG Kampus Sultan AbdulHalim

/ tsilAtgBilftAT

/lhL
TD
Pakar Jabatan IPG

>>1a
lslam dan Moral Sultan Abdul Halim

rarikh

,3 o/of/ao

rarikh,

E{d*,t

RAHiiAN
Ketua Jabatan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral IPG lGmpus Dato'Razali lsmail, Kuala Terengganu.

Tarikh:

rr

Ioz/

,10 t7