Anda di halaman 1dari 176

TITAS (WAJ3101)

Pensyarah UST. MISRI BIN HJ BOHARI Jab. PENDIDIKAN ISLAM & moral IPG KAMPUS KENINGAU

Maklumat Pensyarah

Alamat Telefon E-mail

: : :

JHEP, IPGM KAMPUS KGU 013-8878707 ust.misri@gmail.com

HASIL PEMBELAJARAN
I.

Menjelaskan tentang latar belakang kebudayaan, pemikiran dan sejarah kemajuan tamadun bangsabangsa di dunia seperti tamadun China , India, Jepun dan Islam. Mewujudkan hubungan mesra dan persefahaman sejagat di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum yang hidup secara harmoni, saling memahami, menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketahanan diri yang membolehkan mereka memahami serta menghadapi pergolakan dunia dan cabaran global semasa.

II.

III.

IV.

Mengamalkan prinsip-prinsip Islam Hadhari dalam memantapkan proses pembangunan negara dan mampu menghadapi perkembangan global. Mempamerkan jati diri Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan . Mempamerkan keupayaan refleksi kendiri dengan menjadikan kejayaan tamadun serta tokoh-tokoh silam sebagai rolemodel .

V.

VI.

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan; interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina & India); Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia; isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia; Islam Hadhari dan proses pembangunan Negara

KANDUNGAN KURSUS
1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan dalam pembinaan Tamadun Malaysia 2. Konsep Tamadun Islam

3. Interaksi antara Pelbagai Tamadun


4. Islam dalam Tamadun Melayu

KANDUNGAN KURSUS
Tokoh-tokoh Tamadun Islam dan Tamadun Asia (China,India,Jepun) 6. Interaksi Tamadun Asia dan Relevensinya di Malaysia dan Dunia 7. Isu-isu Kentemporari Islam dan Tamadun Barat 8. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara

KANDUNGAN KURSUS
9. Isu-Isu Kontemporari: Hegemoni Barat dan Globalisasi 10. Isu-Isu Kontemporari: Politik dan Media

11.Isu-Isu Kontemporari: Sosial dan Ekonomi 12. Islam Hadhari dan Proses Pembangunan Negara

PENILAIAN KURSUS

UJIAN AKHIR KURSUS TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK

40% 60%

KULIAH 1
DEFINISI, KONSEP DAN CIRI ASAS KETAMADUNAN

PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN * Apakah makna tamadun?


* Apakah maksudnya dan apakah yang melandasi pengertian dan konsepnya?

* Apakah neraca yang membezakan bertamadun dengan tidak bertamadun?


* Apakah ukuran atau penanda aras (bench marks) bagi menentukan tahap pencapaian bagi sesuatu tamadun? * Apakah pula faktor yang menentukan keutuhan dan kelangsungan sesuatu tamadun?

PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN Persoalan ini telah menjadi polemik dalam alam pemikiran peradaban begitu lama. Perdebatan mengenainya bermula seawal zaman Greek apabila Plato (sekitar abad ke 4 SM) - konsep polis () dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada kota atau bandar atau Negara kota (city-state).

Dalam konteks masyarakat ianya merujuk kepada suatu tahap kemajuan dengan kewujudan sistem politik dan institusi-institusi sosialnya.

PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN Oleh yang demikian, ruang lingkup perbahasan mengenai tamadunan dan ketamadunan cukup luas seluas ruang lingkup kehidupan manusia itu. Ringkasnya seseorang itu perlu berupaya mengenalpasti dan menggarap apakah kriteria dan asas rujukan bagi menentukan tahap dan pencapaian sesuatu tamadun berdasarkan teoriteori ketamadunan samada klasik, moden maupun kontemporari.

Pengajian Tamadun vs Sejarah Tamadun


Pengajian Tamadun * Membincangkan teori,
konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak.

Sejarah Tamadun
* Membincangkan pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun (pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemundurannya) atau ringkasnya kajian mengenai masa lampau.

* Tidak terikat dengan masa/zaman- merentasi zaman lampau, kini dan masa depan

* Dibatasi oleh faktor masafokus kepada masa lampau.

Pengajian Tamadun vs Sejarah Tamadun


Pengajian Tamadun
* Bidang yang sangat versatile, luas (agama, falsafah, seni, kesusasteraan dll) dan bersifat inter-disiplin.

Sejarah Tamadun * Aspek sejarah sebagai


komponen asas.

Pengajian Tamadun vs Sejarah Tamadun


Namun perspektif ini tidaklah bertujuan mengasingkan pengajian sejarah tamadun dengan pengajian ketamadunan. Ini kerana kedua-duanya tidak boleh malah tidak mungkin dapat dipisahkan. Tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan menjadi sesuatu subjek yang hampa, usang dan kosong. Ringkasnya perbezaan antara pengajian ketamadunan dan pengajian sejarah tamadun hanyalah daripada segi fokus dan bukannya subjek.

Apakah Tamadun
Sebagai suatu cara hidup yang berkembang apabila manusia mula menetap di satu kota atau bandar di mana terdapatnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state).

Dalam tamadun terdapat segala bentuk dari seni, adat kebiasaan, teknologi, ilmu, organisasi sosial dan politik dsb. Dalam hal ini tamadun seaka-akan tidak dapat dibezakan dengan kebudayaan kerana kebudayaan juga merangkumi perkara-perkara tersebut.

Apakah Tamadun
Namun budaya selalunya merujuk kepada cara hidup yang merangkumi gaya hidup yang simple dan gaya hidup yang kompleks, sedangkan tamadun hanya merujuk kepada gaya hidup yang memiliki ciri-ciri ekonomi, politik dan kerajaan serta sistem sosial yang sofistikated. Dengan kata lain setiap masyarakat memiliki budaya dan kebudayaan, tetapi tidak semua masyarakat memiliki tamadun.

Definisi, Konsep dan Peristilahan Tamadun


Dalam tradisi penulisan berbahasa Arab antara peristilahan yang sering digunakan - tamaddun, hadarah, madaniyyah, umran, thaqafa dan nahdah. Istilah-istilah ini mempunyai penekanan yang agak berbeza antara satu dengan lainnya tetapi daripada segi penggunaan dan juga konotasinya terdapat banyak persamaannya. Kesemuanya - proses perbandaran dan transformasi manusia daripada pelbagai segi yang menyangkut kehidupan dan persekitarannya.

Definisi, Konsep dan Peristilahan Tamadun


Penulis yang mendahului dalam mengupas dan mengenengahkan tradisi pengajian ini adalah Ibn Khaldun-istilah umran (al-Muqaddimah) bagi menjelaskan makna dan maksud tamadun yang merangkumi organisasi social dan budaya. Jurji Zaydan guna istilah tamaddun dalam karyanya yang masyhur Tarikh al-Tamaddun al Islami. Muhammad Abduh - menggunakan istilah madaniyyah

Definisi, Konsep dan Peristilahan Tamadun


Manakala dalam tradisi penulisan berbahasa Inggeris perkataan civilisation digunakan secara meluas yang dipinjam dripada Bahasa Latin civitas bandar. Dalam korpus berbahasa Melayu pula, sekurangkurangnya dua istilah popular yang digunakan tamadun dan peradaban yang meminjam daripada Bahasa Arab.

Elemen-elemen Asas Tamadun


Will Durant dalam The Story of Civilisation, menyenaraikan empat elemen asas; 1. agihan ekonomi (economic provision), 2. organisasi politik (political organisation), 3. tradisi moral (moral tradition) dan 4. perlumbaan dalam pencapaian dalam pengetahuan dan kesenian (pursuit of knowledge and the arts)

Elemen-elemen Asas Tamadun


Manakala Ibn Khaldun (1332-1401) berdasarkan teori umrannya ; 1. organisasi sosial 2. budaya bandar Beliau menggunakan istilah umran hadari dan umran badawi bagi membezakan antara masyarakat bandar dan masyarakat desa.

Elemen-elemen Asas Tamadun


Ringkasnya, indikator asas bagi mengukur tahap ketamadunan sesuatu masyarakat dibahagi kepada dua bahagian iaitu; i. merujuk kepada manusia; organisasi sosial yang teratur yang dipunyai oleh masyarakat bandar (termasuk politik, ekonomi, budaya dan seni dsb). ii. merujuk kepada persekitaran dan hasilan manusia itu. hasilan yang berbentuk produk daripada masyarakat bandar itu termasuklah barangan pengguna, bangunan serta penemuan dan hasilan sains dan teknologi.

Agama dan Tamadun


Agama adalah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam kajian ketamadunan kerana ia merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Dalam situasi ini terdapat dua aliran; i. agama mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap tamadun. Cth, Thomas Berry (sarjana AS) berpendapat bahawa tamadun ketimuran seperti China dan India tidak dapat difahami sepenuhnya kecuali dengan merujuk kepada agama-agama besar Asia. ii. mereka yang skeptikal terhadap peranan agama

Agama dan Tamadun


Para sarjana Islam dalam bidang ini telah membuat penegasan tentang kedudukan, peranan serta pengaruh Islam sebagai pemangkin kebangunan tamadun Islam.

Muhammad Abduh misalnya dalam Tafsir al-Quran telah membuat suatu generalisasi bahawa semua tamadun (madaniyyat) adalah dibangunkan di atas asas agama.

Agama dan Tamadun


Ringkasnya, bagi menghuraikan hubungan antara tamadun dengan agama, pendekatan yang bersifat filosofikal diperlukan. Ianya harus bertitik tolak daripada konsep manusia sebagai agen tamadun, maka faktor keagamaan atau sistem kepercayaan sesuatu masyarakat itu tidak dapat diketepikan.

Proses dan Karakteristik Tamadun

Clive Bell, Civilization: An Essay, (London: Penguin Book, 1938), sesuatu masyarakat hanya boleh dianggap bertamadun ialah apabila anggota masyarakatnya mula memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang bersifat mewah (luxurious), yang mana perkara-perkara tersebut tidak mungkin dapat dilakukan sekiranya masyarakat itu masih tidak dapat memenuhi keperluan asasnya.

Proses dan Karakteristik Tamadun


Tamadun melalui proses evolusinya; i. kehidupan desa (rural) kehidupan bandar (urban) ii. kehidupan tidak tetap (nomadic) kehidupan menetap (settle/sedentary) iii. masyarakat simpel (simple society) masyarakat kompleks (complex society) Pada hari ini salah satu penanda aras penting yang digunakan bagi mengukur tahap pencapaian sesuatu masyarakat atau bangsa -kadar celik huruf (literacy rates) anggota masyarakatnya. Masyarakat yang dianggap maju memiliki kadar celik huruf 100%.

LATAR BELAKANG TAMADUN KULIAH 3 MELAYU, CINA DAN INDIA

sri's

30

PENGENALAN
Salah satu daripada kepentingan pengajian ketamadunan adalah untuk memperkenalkan dan mendedahkan pelbagai tamadun utama sejarah peradaban dunia dan Asia.

Pengenalan dan pendedahan tamadun-tamadun ini mempunyai implikasi yang cukup besar bagi memahami pelbagai aspek penting sesebuah tamadun.
sri's 31

LATAR BELAKANG TAMADUN MELAYU Asal-Usul Orang Melayu


~ Berdasarkan teori migrasi, ada sarjana yang berpendapat bahawa orang melayu adalah orang Mongoloid daripada kumpulan Indonesia yang telah berhijrah ke selatan dari tenggara China atau Yunan kira-kira 3000 tahun yang lalu. ~ Mereka dikenali sebagai Melayu Deutro atau Melayu Pantai yang telah tersebar di kepulauan Melayu dan akhirnya membentuk kependudukan di Malaysia.

sri's

32

LATAR BELAKANG TAMADUN MELAYU


~ Namun sebelum kedatangan Melayu Deutro, Melayu Proto (Orang Asli spt Jakun, Seletar dan Orang Laut) dikatakan lebih awal menduduki kawasan pantai Tanah Melayu. Dengan kedatangan orang Melayu Deutro ini, Melayu Proto ditolak ke kawasan pedalaman dan pergunungan. ~ Namun ada sarjana yang menolak asal-usul masyarakat Melayu ini berdasarkan teori migrasi. Sebaliknya orang Melayu berasal dari Alam Melayu sendiri berdasarkan kajian oleh para arkeologi yang telah membuat kesimpulan bahawa Alam Melayu ini telah pun didiami manusia sejak 35, 000 tahun yang silam
sri's 33

LATAR BELAKANG TAMADUN MELAYU


~ Ini berdasarkan kajian Wan Hashim Wan Teh ke atas masyarakat yang tinggal di Yunan, China yang menunjukkan bahawa tiadanya sebarang ciri persamaan (budaya dan lingusitik) dengan masyarakat yang ada di Alam Melayu malah dengan rumpun Melayu yang paling hampir iaitu di Champa, Indo-China. ~ Keadan ini berbeza dengan rumpun Polinesia yang kini berada bertaburan di beberapa buah pulau seperti Hawaii, New Zealand dan dengan rumpun Melayu di Pulau Malagasi (Madagascar) di Lautan Hindi dan rumpun Melayu Pribumi di Taiwan.
sri's 34

LATAR BELAKANG TAMADUN MELAYU


RAS DAN RUMPUN MELAYU Konsep ras yang digunakan oleh pengkaji antropologi merujuk kepada enam kelompok manusia terbesar di dunia berdasarkan perbezaan ciri fizikal, iaitu warna kulit, bentuk muka, hidung, rambut, genetic, linguistic dan budaya. Enam ras tersebut ialah; (1) Caucasoid Kulit Putih (2) Negroid Kulit Hitam (3) Mongoloid Kulit Kuning (4) Australoid Penduduk asal Australia dan New Guinea (5) Red Indian Kulit Merah (asalnya dari benua Asia atau Alam Melayu) (6) Melayu-Polinesia- Kulit Ciku Masak (sawo matang)
sri's 35

RAS DAN RUMPUN MELAYU


~ Ras Melayu-Polinesia ini dicirikan oleh persamaan dari segi bahasa atau linguistic selain daripada berasal dari kawasan yang sama, iaitu Dunia Melayu Inti atau Alam Melayu. Konsep ras tidak mengambil kira persamaan agama sebagai ciri utama.

~ Ras Melayu ini pula boleh dipecahkan kepada ratusan suku atau etnik yang mempunyai perbezaan dari segi lokasi, dialek dan budaya. ~ Antara suku yang terbesar ialah Melayu-Riau, Jawa, Bugis, Minangkabau, Aceh, Banjar, Mandailing, Sunda, Kerinci, Patani, Kelantan, Trengganu dan Champa.
sri's 36

RAS DAN RUMPUN MELAYU MELAYU


~ Rumpun Melayu-Polinesia ini boleh dibahagikan kepada dua kelompok besar, iaitu kelompok pertama ialah mereka yang menganuti agama Islam. ~ Kelompok kedua pula terdiri daripada mereka yang tidak menganuti agama Islam seperti bangsa Polinesia, penduduk di Malagasy, orang Filipina Utara, penduduk Pulau bali dan beberapa kumpulan pribumi di Sabah dan Sarawak serta Orang Asli di Malaysia.

~ Ciri persamaan antara dua kelompok ini ialah dari segi bahasa asal yang digunakan, iaitu dari rumpun bahasa Melayu-Polinesia.
sri's 37

Konsep Melayu Inti


Telah diperkenalkan oleh Ismail Hussein dan Wan Hashim Wan Teh yang merujuk kepada kawasan di sekitar daratan Sunda yang dihuni oleh ras melayu sebagai pribumi atau penduduk asal Kawasan ini merangkumi Semenanjung Tanah melayu hingga ke Segenting Kra (selatan Thailand), Semenanjung Tanah Indo-China, Filipina, seluruh kepulauan Indonesia dan Borneo

sri's

38

MELAYU DIASPORA
Merujuk kepada rumpun Melayu yang tersebar meluas dari Alam Melayu dan telah berhijrah ke kawasan baru sejak dari zaman Kerajaan Sriwijaya hingalah kepada zaman pascakemerdekaan. Arab Saudi Afrika Selatan Sri Lanka Australia England Eropah (Belanda, Perancis, Sweden) Amerika Syarikat Surinam (Amerika Selatan) Yamen Malagasi (Madagascar) Bangkok-Ayuthia (Thailand) Myanmar (Burma) Kemboja Laos Pulau Hainan-China (di Malaysia dikenali sebagai orang Kwantung)
sri's 39

Lima belas kumpulan Melayu Diaspora yang dikenal pasti adalah

seperti berikut;

MELAYU MINORITI
Merupakan kelompok migran yang berhijrah ke luar dari Alam Melayu, terdapat juga kelompok kecil yang merupakan penduduk asal yang kini kedudukannya adalah sebagai kelompok minoriti dalam masyarakat dominan yang bukan daripada ras Melayu. Melayu minoriti kini terdapat di kawasan berikut : Selatan Thailand, Singapura, Vietnam dan Taiwan. Mereka menjadi minoriti akibat daripada peperangan dan penaklukan.

sri's

40

Melayu Mengikut Bahasa Rumpun Austronesia-Nusantara


Filum Austrik

Rumpun Austroasia

Rumpun Austronesia

Keluarga Melanesia KeluargaMikronesia

Keluarga Polinesia KeluargaNusantara

sri's

41

MELAYU MENURUT PERLEMBAGAAN MALAYSIA


Orang Melayu ialah orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu, menganut agama Islam dan mengamalkan cara hidup Melayu Kemudiannya selaras dengan penubuhan Malaysia pada 1963, konsep Bumiputera diperkenalkan yang memasukkan orang Melayu sebagai sebahgian daripada kaum Bumiputera yang merupakan penduduk asal bagi Persekutuan Malaysia, termasuklah kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak serta Orang Asli di Semenanjung Malaysia
sri's 42

SRIWIJAYA (650-1200 TM)


Kerajaan Melayu tertua & pusat kebudayaan Melayu yang terawal Berpusat di tepi Sg Musi (kota Palembang kini) Empayarnya meliputi Sumatera, Jawa, Sem. Tanah Melayu, Sri Lanka dan Tanah Segenting Kra Aktiviti maritimnya meliputi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatra, Sem. Tanah Melayu dan Jawa Barat, perairan Selat Melaka dan Selat Sunda.

sri's

43

Sumbangan Kerajaan Sriwijaya


(i) Pusat perdagangan
Pemerintahan Sriwijaya memiliki sistem perdagangan yang teratur dan sitematik. Pusat pemerintahan ialah raja dengan dibantu oleh tiga struktur pentadbiran, iaitu Pentadbiran Daerah (Mandala), Tentera dan Pentadbiran DiRaja Seorang pentadbir diraja, iaitu Tuhan Vatakvurah mempunyai tugas seperti pengawasan dan penguatkuasaan. Tugas utama beliau ialah mengawasi kegiatan golongan Puhawang (anak kapal) dan Vaniaga (pedagang tempatan) yang terlibat dengan perdagangan

sri's

44

Sumbangan Kerajaan Sriwijaya


(ii) pusat kegiatan ilmu pengetahuan
pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang terpenting di Kepulauan Melayu; penterjemahan bahan-bahan berbahasa Sanskrit ke bahasa Cina dan bahasa tempatan yang lain. pusat pembelajaran tata bahasa Sanskrit pusat pembelajaran agama Buddha; penulisan agama dan pelbagai aliran kepercayaan Buddha, falsafah, logika, tatabahasa, kesusasteraan Sanskrit klasik dsb

sri's

45

MELAKA
Sebuah kuasa atau empayar yang penting di Alam Melayu khususnya sebagai pusat perdagangan bagi menggantikan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Selaian daripada fungsinya sebagai pusat perdagangan, Melaka juga dikenali sebagai: i. pusat penyebaran agama Islam ii. Pusat perkembangan Bahasa Melayu

sri's

46

MELAKA
Faktor-faktor yang menjadikannya sebuah empayar yang hebat dan terkenal: i. kedudukannya di tengah-tengah jalan perdagangan antara India dan China; ii. kedudukan pelabuhannya yang terlindung daripada tiupan angin monsun; iii. memiliki hubungan yang erat dengan China; iv. mempunyai sumber bahan mentah yang baik; dan v. kebijaksanaan pemerintah Melaka dalam mentadbir.

sri's

47

MELAKA
Usaha perkembangan empayar dimulakan oleh Sultan Megat Iskandar Syah, Raja Melaka Kedua.

Mencapai tahap kegemilangan di bawah tiga orang raja, iaitu Sultan Muzaffar Syah (1446-1459M), Sultan Mansur Syah (14591477M) dan Sultan Alauddin Riayat Syah (1477-1488M).

sri's

48

MELAKA SEBAGAI PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM


Muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang penting di Alam Melayu menjelang pertengahan abad ke-15. Pemerintah pertama yang memeluk Islam ialah Megat Iskandar Syah, manakala Sultan Muzaffar Syah pula telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi.

sri's

49

MELAKA SEBAGAI PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM


Penyebaran Islam dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui:
perkahwinan, penaklukan wilayah, perdagangan; dan kegiatan pendakwah.

sri's

50

MELAKA SEBAGAI PUSAT PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU


Kemunculannya sebagai pusat perkembangan Bahasa Melayu mempunyai kaitan dengan peranannya sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu digunakan secara meluas oleh para pedagang hingga menjadi lingua franca dalam kegiatan ekonomi. pedagang-pedagang asing turut menggunakan BM untuk berkomunikasi sesama pedagang atau dengan pihak pemerintah tempatan.
sri's 51

SISTEM KEPERCAYAAN DAN AGAMA ORANG MELAYU


Evolusi sistem kepercayaan masyarakat Melayu secara umumnya boleh dilihat melalui dua tahap iaitu zaman praIslam dan zaman pasca-Islam. Zaman pra-Islam didominasi oleh dua fahaman iaitu animisme-dinamisme dan Hindu-Buddha. Animisme-dinamisme - kewujudan semangat, roh, penunggu dan makhluk alam ghaib yang lain yang mempunyai perwatakan sama ada dapat membawa kesan baik atau buruk kepada kehidupan manusia. Semangat tersebut perlu dipuja, diseru dan dihubungi melalui upacara penyembahan dan penyajian yang dilakukan oleh pawang ataupun bomoh.
sri's 52

SISTEM KEPERCAYAAN DAN AGAMA ORANG MELAYU


Seterusnya masyarakat di Alam Melayu dikatakan menerima Islam kira-kira seawal abad ke-7 atau ke-8 lagi. Teori kedatangan Islam: i. Islam datang dari Tanah Arab hasil usaha para pedagang. ii. islam datang dari India; dan iii. mengaitkan Islam datang dari China.

sri's

53

SISTEM KEPERCAYAAN DAN AGAMA ORANG MELAYU


Kedatangan Islam ke Alam Melayu merupakan detik penting yang telah merubah secara kesuluruhan pemikiran dan budaya orang Melayu. Kepercayaan kpd Allah s.w.t. sebagai Pencipta Yang Esa telah merevolusikan sistem kepercayaan masyarakat Melayu.

sri's

54

SISTEM KEPERCAYAAN DAN AGAMA ORANG MELAYU


Revolusi kepercayaan ini juga telah menyebabkan perubahan yang besar ke atas konsep politik dan sosial orang Melayu itu sendiri. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah melahirkan beberapa kerajaan Melayu-Islam yang kuat seperti kerajaan pasai, Aceh, Pattani, Demak dan Melaka sehinggakan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pusat perkembangan keintelektualan dan keilmuan.
sri's 55

SISTEM PERUNDANGAN MELAYU


Di Melaka terdapat dua teks undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka - mengandungi perkara seperti larangan dan hak keistimewaan Raja, tanggung jawab Raja dan Pembesar Negeri. Undang-undang Laut Melaka - peraturan perlayaran, tatacara jual beli di atas kapal, bidang kuasa nakhoda dan tanggung jawab pegawai kapal. Kedua-dua undang-undang tersebut menerima pengaruh yang kuat dari Islam
sri's 56

LATAR BELAKANG TAMADUN CINA Sifat lama bertahan - Tamadun Cina adalah antara tamadun yang tertua dan masih hidup sehingga hari ini. - Mengikut catatan dalam bentuk tulisan, Tamadun Cina masih lagi mengandungi unsur-unsur dari zaman dahulu kala misalnya totem naga. - Walaupun telah melalui zaman yang begitu lama, tradisinya tidak banyak berubah dan kekal diturunkan dari generasi ke generasi.

sri's

57

1. Ciri-ciri Utama Tamadun Cina Tanah yang luas dan rakyat yang ramai - Salah sebuah negara yang mempunyai keluasan tanah yang terbesar, kaya dengan sumber alam. - Di sebelah timur & tenggara subur dan sesuai untuk tanaman, di sebelah barat - kawasan yang berpasir dan bergunung-ganang yang sesuai untuk kegiatan ternakan. - Terdapat 56 kumpulan etnik ; Han adalah kumpulan majoriti. Kesemua kumpulan etnik ini telah menubuhkan jumlah penduduk yang terbesar iaitu 1.2 billion(1993) 1/4 drpd jum. seluruh penduduk dunia.

sri's

58

1. Ciri-ciri Utama Tamadun Cina Mementingkan keharmonian - Mementingkan keharmonian antara manusia dengan tuhan dan alam. - Bencana alam seperti banjir dan kemarau dianggap sebagai kerosakan keharmonian akibat drpd kelakuan manusia. - Harmoni antara individu juga dipentingkan demi kestabilan dan kemakmuran masyarakat.

sri's

59

1. Ciri-ciri Utama Tamadun Cina Sifat "terbuka" - Tamadun Cina tidak menolak kemasukan dan pengaruh tamadun lain, ia menerima dan bersaling tindak dengan tamadun lain.

Mementingkan moral - Moral dijadikan garis panduan bagi tata tertib maharaja, pegawai, pelajar dan seluruh rakyat China. Ia dipelajari melalui tauladan oleh para pemimpin,penghafalan teks Konfusian, pendidikan dan pengasuhan anak.

sri's

60

PANDANGAN SEMESTA
Beb,konsep membentuk pandangan semesta T.Cina; (1) Transendental - Pemujaan kepada roh nenek moyang; - Kepercayaan animisme iatu memuja kuasa-kuasa yg ada di sebalik kejadian alam semulajadi. (2) Tien - Berfungsi utk menjaga keamanan & keselamatan; - Menghukum man.yg berkelakuan salah.

sri's

61

PANDANGAN SEMESTA
(3) Yin dan Yang - Pertemuan antara dua kuasa yg berbeza utk mewujudkan keserasian & saling bertindak di alam semesta; - Yin mewakili sifat sejuk, gelap, lembut dll manakala Yang mewakili sifat panas, cerah, kasar dll. (4) Zhongyong (The Golden Mean) - Menekankan kpd sesuatu yg paling sesuai, tepat & terbaik; - Mampu mendatangkan keharmonian sejagat sekiranya dihayati sepenuhnya.
sri's 62

PANDANGAN SEMESTA
(5) Ta Tung (The Grand Unity) - Menekankan konsep perkongsian secara adil; - Menurut Kang Yu Wei perkongsian ini merujuk kpd cara bagaimana mendapat kebahagiaan maksima dan dikongsi kpd org lain sebanyak yg mungkin; - Perkongsian yg adil ini sekiranya dipraktiskan merupakan satu prinsip yg dapat mengelakkan penderitaan.

sri's

63

FALSAFAH DAN AGAMA


Falsafah Humanisme - T.Cina meletakkan manusia sebagai fokus dlm pembangunan ketamadunannya. - Prinsip asas yg dipegang dlm menjaga hub.kemanusiaan ialah: * jgn melakukan sesuatu yg kita tidak suka berlaku pada diri kita kpd org lain, * bersikap adil, dan * berkasih sayang sesama manusia.

sri's

64

FALSAFAH DAN AGAMA


AJARAN PENGASAS KITAB

Buddhisme
Konfusius Taoisme

Siddhartha Gautama
Kong Fu Tze Lao Tze
sri's

Lotus Sutra
Analects Daodejing
65

FALSAFAH DAN AGAMA


(1) Buddhisme Aliran agama yg berkembang pada abad ke-6 S.M. Perkataan Buddha berasal drpd kata kerja budh-bangun iaitu bangun drpd kesesatan Buddhisme menolak kewujudan Tuhan, yg diberi tumpuan ialah aspek etika dan ajaran-ajaran moral Sblm kematian pengasasnya, hanya terdapat satu aliran Buddha yg asal, tetapi slps kematiannya wujud 2 aliran yg penting iaitu Mahayana dan Theravada (Hinayana)

sri's

66

FALSAFAH DAN AGAMA


- Doktrin agama Buddha adalah berdasarkan Empat Kebenaran Agong iaitu; (1) Hidup manusia terikat kpd Penderitaan Menurut Gautama Buddha lahirnya seseorang itu ke dunia adalah satu penderitaan. Di samping itu penderitaan wujud diakibatkan * penyakit; * penuaan yg berakhir kpd kematian; * kehadiran sesuatu yg dibenci; * perpisahan drpd sesuatu yg disayangi;
sri's 67

FALSAFAH DAN AGAMA


(2)Sebab-sebab Penderitaan Penderitaan disebabkan oleh keinginan man.yg tidak dpt dipenuhi spt keinginan hawa nafsu, kemewahan hidup dan harta benda yg tidak terhad. (3)Penghapusan Penderitaan Penderitaan sememangnya sukar utk dihapuskan. Yg penting menghapuskan keinginan hawa nafsu dan keinginan-keinginan lain yg ada pada manusia.

sri's

68

FALSAFAH DAN AGAMA


(4) Cara Melenyapkan Penderitaan Yang Dialami Gautama telah menggariskan lapan cara@jln utk diikuti agar bebas drpd penderitaan iaitu; 1. kepercayaan yang benar 2. berniat benar 3. percakapan yang benar 4. kelakuan yang benar 5.usaha yang benar 6. berfikiran yg benar 7. meditasi(kesedaran) yang benar 8. hidup yang benar
sri's 69

FALSAFAH DAN AGAMA


(2) KONFUSIUS Ajarannya; - mementingkan akhlak yg mulia dgn menjaga hub.yg baik antara manusia dgn manusia di bumi dan manusia dgn makhluk di langit - Mengingati roh nenek moyang - Mempunyai etika bagaimana manusia perlu bertingkah laku berdasarkan prinsip lima hub. iaitu (i) rakyat raja (ii) anak ayah (iii) adik abang (iv) isteri - suami (v) kawan - kawan
sri's 70

FALSAFAH DAN AGAMA


(3) TAOISME Ajarannya; - Proses pertapaan merupakan jalan utk menghapuskan dosa; - Bercirikan antimaterial supaya mendapat tempat yg baik slps mati; dan - Mementingkan penumpuan fikiran melalui amalan yoga dan meditasi.

sri's

71

ELEMEN ASAS PANDANGAN SEMESTA Keyakinan kpd agama berdasarkan keperluan di dunia spt keselamatan, kesejahteraan dan kemewahan; Aspek spiritual kurang ditekankan;

Moral dan akhlak menjadi asas dlm setiap kepercayaan;


Upacara dan penyembahan menjadi ciri utama; dan Setiap agama dan kepercayaan mesti memaparkan unsur kecinaan.
sri's 72

KESIMPULAN
Pada prinsipnya orang Cina menganut beberapa agama dan kepercayaan dalam satu masa yang sama. Setiap kepercayaan itu mempunyai pertalian yang rapat antara satu sama lain. Meskipun tiga agama besar iaitu Taoisme, Konfusianisme dan Buddha telah sebati dengan orang Cina tetapi kepercayaan terhadap aliran-aliran lain juga semakin berkembang dalam realiti masa kini. Orang Cina boleh bertolak ansur dan bersedia mengadakan perubahan terhadap amalan beragama mengikut persekitaran yang baru tetapi perlu mengekalkan unsur-unsur kecinaan.

sri's

73

LATAR BELAKANG TAMADUN INDIA


Antara salah satu tamadun yang tertua di dunia, melalui satu jangka masa yg amat panjang. Kerana faktor itulah, terdapat pelbagai variasi dlm msykt India yg berdasarkan kasta, bahasa, agama dan daerah. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui mengenai tradisi-tradisi India yg bermula dari peradaban Indo-Arya (Utara) dan Tamil (Selatan) yg wujud lebih kurang 3,000 thn dahulu.
sri's 74

GAMBARAN KESELURUHAN TAMADUN INDIA


KEDUDUKAN GEOGRAFI - Terletak antara Lautan Hindi dan Pergunungan Himalaya, terbahagi kpd dua bahagian utama iaitu India Utara (Indo Arya) dan Selatan (Dravida).

- Faktor bentuk muka bumi ini menyebabkan dua kebudayaan yang berbeza dari aspek bentuk fizikal, bahasa, budaya serta amalan keagamaan
sri's 75

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA


Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM 1500 SM) Zaman Kuno (1500 SM 1200M) Zaman Pertengahan (1200M 1750M) Zaman Moden (1750M Kini)
sri's 76

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA


Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM1500 SM) - Bermula di bhgn Barat Laut India, diairi oleh terusan Sungai Indus atau Sindhu (kini kedudukannya di daerah Baluchistan, Pakistan)
- Penemuan-penemuan di Lembah Sungai Indus; (I) Pembinaan rumah; terletak disepanjang jalan raya, mempunyai ruang lapang diantaranya bagi menjamin peredaran udara yang baik dan

nyaman
sri's 77

Lokasi Tamadun Lembah Sg Indus

sri's

78

Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM1500 SM)


- jalan raya yang terancang; - sistem perparitan dan longkang yang tertutup bagi menjamin kesihatan penduduk;

- kolam permandian air kolam boleh dikosongkan dan diisi semula bagi kegunaan aktiviti keagamaan;
- benteng pengawal banjir utk keselamatan masyarakat; dan - gudang bukti kemajuan dlm bidang ekonomi yg digunakan utk menyimpan bijirin
sri's 79

Kolam Permandian (Great Bath)

sri's

80

Sistem jalan raya yang terancang

sri's

81

Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM1500 SM)


(II) Agama - Cap Mohor ; gambar menunjukkan seorang yg duduk bersila seolah-olah membuat yoga. Ditafsirkan sebagai bentuk pemyembahan terawal msykt India - Patung-patung wanita ; membuktikan penyembahan kepada Dewa Ibu yg amat popular dikalangan msykt Tamil, India Selatan
sri's 82

Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM1500 SM)


(III) Bahasa wujud tulisan berbentuk piktografik. Ini menandakan msykt India TLSI merekodkan ilmu mereka melalui kaedah ini (IV) Pengangkutan penemuan gambar perahu dan kereta lembu, dipercayai sbgi pengangkutan utama pada masa itu (V) Rangka Manusia Terbahagi 3 jenis iaitu; Mediterranean Proto: kepala panjang hidung sempit ; Austroloid Proto : hidung leper, bibir tebal & kepala pendek; Armenoid : kepala melengkung tinggi
sri's 83

Perahu yg menjadi pengangkutan utama masyarakat Lembah Sg.Indus

sri's

84

Tamadun Lembah Sungai Indus (3000 SM1500 SM)

Kejatuhan Tamadun Lembah Sungai Indus pada tahun 1500 SM atas beberapa faktor seperti berikut; i.banjir besar
ii.serangan wabak penyakit yang serius iii.peperangan antara penduduk LSI dan orang-orang Parsi
sri's 85

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA


Dibahagikan kepada 3 tahap utama iaitu; 1. Zaman Kuno/Vedik (1500S.M 1200M) * pemerintahan di bawah empayar Dinasti Maurya; * kemunculan komuniti pedagang; dan * di India Selatan meliputi Zaman Sangam, Pallava dan Chola 2. Zaman Pertengahan (1200 1750M) * kemunculan dan penguasaan kuasa-kuasa Islam seperti pemerintahan Turko-Afghan dan Mughal

3. Zaman Moden (mulai 1750M) * kedatangan, penaklukan dan penubuhan kerajaan British di India
sri's 86

AGAMA DAN FALSAFAH


(1) HINDUISME * merupakan

antara agama tertua di dunia; ciptaan manusia bukannya agama yg diwahyukan; * ianya diberi nama berdasarkan Sungai Sindhu; * tiada rekod yg mencatatkan siapakah pengasasnya; * Penganut agama Hindu melabelkan agama ini sebagai Sanatana Dharma (kekal abadi); * Doktrin utama agama Hindu bersumberkan kpd kitab Veda yg dibahagikan kepada 4 iaitu; i. Rigveda ii.Yayurveda iii. Samaveda iv.Atharvaveda sri's 87

AGAMA DAN FALSAFAH


* Setiap Veda mempunyai 4 bahagian; i. Mantra mazmur-mazmur dari Tuhan ii. Brahmana keterangan berbentuk prosa mengenai mantra dan cara penggunaan mantra tsbt iii. Aranyaka ajaran-ajaran mistik mengenai sesuatu upacara keagamaan dan memberikan sebab dan hasil sesuatu upacara dilakukan iv. Upanishad kesimpulan terakhir mengenai Mantra, Brahmana & Aranyaka yg bersifat falsafah
sri's 88

AGAMA DAN FALSAFAH


Lima ajaran penting yg dipatuhi oleh penganut Hindu; i. Tuhan dalam agama Hindu - mempunyai byk bentuk dan nama spt Krishna dan Visnu; - walau apa jua bentuk dan nama Tuhan tsbt, penganut agama Hindu percaya dgn 2 bntk kewujudan Tuhan mrk ii. Kekuatan Semulajadi (animisme) - kepercayaan bhw semua objek di bumi mempunyai semangat dan kesannya mrk berasa btanggung jawab menjaga & mempertahankan objek tsbt
sri's 89

AGAMA DAN FALSAFAH


iii. Mengagongkan Ciptaan Manusia - Hasil seni golongan Brahmin yg berbentuk berhala perlu dipelihara. Oleh itu mrk berusaha menjadikan patung tsbt berharga spt memakaikan barangan emas dan dipuja. iv. Peraturan Kasta - Pengenalan sistem kasta ada kaitan dgn usaha kaum Aryan yg memartabatkan diri mrk sbgi kaum bangsawan. Utk itu, beb.peraturan dimasukkan ke dlm Veda.
sri's 90

AGAMA DAN FALSAFAH


- Kasta disebut sbgi Chatur Varna alat utk
menyatupadukan msykt pribumi India. v. Percaya Kepada Hukum Karma - Hukum Karma menetapkan perbuatan baik dibalas baik dan sebaliknya. Penganut Hindu mempunyai beb.cara utk mencapai karma yg sempurna; a. Karma Yoga - Maksudnya bersekutu dgn Tuhan yg disembah dan mengabdikan diri;
sri's 91

AGAMA DAN FALSAFAH


- Penganut Hindu yg memilih Karma Yoga perlu mengasingkan diri, membuat jasa dan hidup bersederhana b. Bhakti Yoga - Bermaksud hidup secara sederhana dan byk membuat bakti. Byk contoh yg ditulis dlm Veda mengenai Bhakti Yoga. - Antaranya Hanuman-Rama (bakti hamba-ketua), hubungan Sita-Rama (bakti isteri-suami)

sri's

92

AGAMA DAN FALSAFAH


c. Jnaha Yoga - Maksudnya hidup dgn penuh kesengsaraan utk mencapai tahap tertinggi. - Penganut Hindu yg memilih cara ini perlu meninggalkan segala harta bendanya. (2) Buddha Aliran agama yg berkembang pada abad ke-6 S.M. Ajarannya menolak aspek metafizik, yg dipentingkan etika kehidupan manusia di dunia.
sri's 93

AGAMA DAN FALSAFAH


(3) Jaina - Diasaskan oleh Vardharmana atau gelarannya Mahavira yg
bermakna pahlawan besar. - Agama ini muncul akibat drpd rasa tidak puas hati terhadap peraturan dlm Hindu. - Menurut Mahavira, penghidupan man. Adalah penderitaan yg disebabkan adanya kehendak. - Oleh itu, apabila seseorang itu dpt membuang kehendaknya maka terbukalah jln utk mencapai kebahagiaan yang sebenar (Nirwana). - Jalan utk mencapai Nirwana adalah melalui 3 peringkat;

sri's

94

AGAMA DAN FALSAFAH


* keyakinan yang benar; * pengetahuan yang benar; dan * kelakuan yang benar - Kelakuan yang benar terdapat dlm lima perintah jiwa iaitu; 1)jgn membunuh/melukai sama ada dgn kata-kata/perbuatan kpd setiap yg hidup; 2)jangan mencuri; 3)jangan berdusta; 4)jangan berkehidupan yg tidak bersih dan pemabuk; dan 5)jangan berkehendak kepada sesuatu

sri's

95

KESIMPULAN
Sebagai salah satu tamadun tertua, setiap agama telah berjaya membentuk Tamadun India dgn sendirinya. Namun tamadun ini lebih menjurus kepada nilai-nilai keagamaan Hindu. Segala aspek ketamadunannya iaitu peninggalan bandar-bandar bersejarah, hasil seni, kota pemakaman, kebudayaan dan kuilkuil Hindu merupakan manifestasi daripada ajaran Hindu itu sendiri yg membentuk pandangan semesta masyarakat India
sri's 96

KULIAH 4 : Interaksi Antara Pelbagai Tamadun (Melayu, Cina & India): Pengalaman Sejarah

Interaksi Antara Tamadun : Pengenalan


Proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik. Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun Perdagangan memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi antara tamadun.

Interaksi Tamadun India Tamadun Cina


Rekod sejarah China, berlaku melalui hubungan perdagangan seawal kurun ke-2 S.M. Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang saluran interaksi Selain daripada barang dagangan, agama Buddha merupakan komoditi terpenting yang dibawa ke China Pada kurun ke-2, telah berlaku pertembungan di antara tamadun Cina dan tamadun India di rantau Asia Tenggara melalui aktiviti perdagangan.

Jalan Sutera Lama (laluan tengah)

Kesan Interaksi T.India - T.Cina


1. Penyebaran Agama Buddha Dibawa masuk ke China kurun pertama masihi Maharaja hantar wakil ke India utk fahami & mendalami ajaran Disesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina; doktrin Daoisme & Konfusianisme Sami dr China menetap di India & pelajari kitab Buddha (bahasa Sanskrit & Pali) Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi (Tripitaka)

2. Sains dan Teknologi Dari China - pembuatan kertas, tembikar, bahan letupan, percetakan & kompas Perubatan Cina mendapat tempat dan diberi penghormatan yang tinggi di India Dari India - teknologi India menghasilkan gula daripada tebu, 60 koleksi ilmu astronomi India telah diterjemah ke bahasa Cina ahli astronomi India pernah berkhidmat di China sistem kalendar lunar Cina yang baru Karya perubatan India pula banyak diterjemah ke dalam bahasa Cina

3.

Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan dan teknik ilmu fonetik Sanskrit - dipelajari melalui ajaran Buddhisme Kitab Buddha juga telah membekalkan bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina- perbendaharaan kata, tema, gaya dan genre. Seni muzik India alat muzik Cina yg berasal dari India :- pipa dan konghou

Pipa

Konghou

INTERAKSI TAMADUN MELAYU TAMADUN INDIA


Bermula seawal abad ke-3 SM Bhn bertulis dari India - ada menyebut ttg Malayadvipa (Semenanjung Melayu) Tujuan utama kedatangan para pedagang dari India ke Tanah Melayu - bagi dapatkan emas Suvarnabhumi (tanah emas) gelaran diberi kpd Tanah Melayu

KESAN INTERAKSI TAMADUN MELAYU TAMADUN INDIA


1. Penyebaran Agama Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme. Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketika menguasai Kedah.

Tinggalan di Lembah Bujang

2. Sistem Pemerintahan konsep Dewaraja (dlm bhs Sanskrit yang bermakna God King) - konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan keagungan dewa-dewi & dikaitkan dgn kedudukan serta status Raja sbg jelmaan Tuhan Upacara pertabalan - bg mengekalkan status tinggi Raja Panca Persada yg spt Gunung Mahameru, memperlihatkan pengaruh kosmologi HinduBuddha.

3. Struktur Masyarakat Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalam masyarakat) terdapat pemisahan jelas golongan atasan/ bangsawan yang dianggap lebih mulia dgn golongan rakyat biasa. Pengaruh ini telah membawa kepada munculnya masyarakat feudal dalam kehidupan masyarakat Melayu

4. Adat resam dan Budaya Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Melayu:amalan jampi & mentera Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai, mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi, Masyarakat India Chitty memperlihatkan persamaan dgn kebudayaan Melayu

5. Bahasa Pengaruh bahasa Sanskit Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M), Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M), Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu Bersurat Karang Berahi (692 M) buktikan pengaruh bhs Saskrit dlm bhs Melayu kuno yg digunakan ketika itu Batu Bersurat Terengganu, selain drp perkataan Arab, turut ditemui 29 perkataan dari bahasa Sanskrit

Pengaruh Dari Bahasa Sanskrit (Perbandingan Bahasa Melayu Lama dan Baru)

Bhakti Bhumi Dosa Drohaka Maharddhika Prakara Rupa Samicra Tathapi Vela

= = = = = = = = = =

bakti bumi dosa derhaka merdeka perkara rupa mesra tetapi bila

6. Kesusasteraan Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana & Mahabharata Hikayat Seri Rama dpt inspirasi drp E.Ramayana Epik Mahabharata diberi wajah tempatan Hikayat Pendawa Lima, H.Pandawa, H.Panda Delima & H.Sang Boma Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspek kesenian, keromantisan, keagungan rajaraja & menyelitkan unsur epik & mitos Turut diadaptasikan dlm wayang kulit

INTERAKSI TAMADUN MELAYU TAMADUN CINA


Rekod rasmi China bertarikh 638 M mencatatkan Kedah pernah jalin hubungan diplomatik dgn China & para pedagang Kedah berdagang ke China Kedah - pusat perhentian utama bg sami Buddha dr China yg belayar melalui Selat Melaka utk ke India sekitar tahun 250 M Zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka, hubungan diplomatik dgn China penting agar Melaka selamat dr ancaman musuh

Laksamana Cheng Ho bawa perutusan pengiktirafan Parameswara sbg pemerintah kjn Melaka oleh Maharaja China Maharaja China hantar puterinya, Hang Li Po utk dikahwinkan dgn Sultan Mansur Syah. Kelompok yg berasal drp keturunan para pengiring Puteri Hang Li Po lebih dikenali sebagai Baba dan Nyonya @ Peranakan Awal abad ke-19 - setelah kedatangan kuasa British & penubuhan Negeri-negeri Selat, berlaku pertambahan bilangan orang Cina - golongan peniaga yang berjaya dan dikenali sbg Cina Selat @Straits Chinese

KESAN INTERAKSI T.MELAYU T.CINA


1. Penyebaran Agama Islam di Tanah Melayu di peringkat awalnya dikatakan dtg dari Tanah Besar China ekoran hbg perdagangan Islam yg dtgg melalui para pedagang dr Canton dan Hainan pada kurun ke-9 dibuktikan dgn penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039, di Brunei (1048), di Laren, Jawa (1082) dan .

2. Warisan Cina Peranakan Dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Kebudayaan mereka turut mempunyai unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Bahasa Melayu Baba byk mengandungi perkatan Hokkien Cara masakan dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan menjadi kebiasaan bagi mereka makan guna tangan Pakaian kebaya dan kain sarong

Katil pengantin Baba dan Nyonya

3. Kebudayaan Pertukaran barangan sbg hadiah melalui misi diplomatik perkenalkan pelbagai tekstil (kain) dari negara China seperti kain sutera dan kain kapas, barangan porselin, tembikar dan logam, serta makanan seperti kicap, taugeh dan tauhu. Adat memberi ang pau yang bermaksud sampul merah

4. Perubatan dan Teknologi Rawatan akupuntur dan herba bertujuan menseimbangkan yin dan yang Perubatan herba Cina yang jumlahnya melebihi 1,000 jenis mengubat penyakit seperti asma, anemia dan kanser. Teh Cina ataupun green tea Teknologi - perlombongan, pertanian dan pertukangan Teknologi baru seperti penghasilan barangan termasuklah gula, kertas, kain, bahan letupan, lilin

Kesimpulan
Proses interaksi antara tamadun memperkayakan lagi unsur-unsur ketamadunan dlm setiap tamadun Hasilnya dapat dilihat dlm pelbagai aspek kehidupan :- adat resam, pakaian, kesenian, makanan, bahasa dsb Pencapaian terbesar yang diperolehi daripada interaksi antara tamadun ini adalah dalam bidang ilmu - terdapat unsur-unsur percampuran ilmu antara tamadun yang berbeza

KULIAH 5 : Nilai-Nilai Universal Antara Tamadun

PENGENALAN
Disebabkan latar belakang yang berbeza, terdapat beb. persamaan dan perbezaan antara tamadun. Perbezaan- tidak menjadi faktor yg membawa kpd perpecahan dan kemusnahan malah ianya harus dihormati. Persamaan sumber kekuatan bagi membentuk permuafakatan dlm kepelbagaian. Ciri-ciri sepunya - teologi, nilai-nilai murni, moral & etika. Semua tamadun menekankan konsep hidup beradab, bersopan santun, hormat menghormati

NILAI UNIVERSAL/ SEJAGAT


Ia merujuk kepada nilai yang diterima umum dalam semua masyarakat. Ia juga merupakan nilai baik yg perlu dipertahankan msykt yg meliputi nilai-nilai penting dlm kehidupan manusia spt kasih sayang. Ia mampu mendorong komitmen yang kuat di kalangan anggota msykt bagi membeolehkan mrk mencapai satu tahap kehidupan tertinggi (tamadun)

Nilai Universal - Agama


Agama mempunyai hubungan yg erat dgn moral. Dalam konteks agama, kesalahan moral merupakan dosa dan larangan. Nilai-nilai moral dlm setiap tamadun didasari oleh agama dan pandangan semesta sesebuah masyarakat. Nilai moral dalam Islam, Yahudi turut diterima oleh Kristian Protestant dan Ortodoks, Hindu dan Buddha

NILAI-NILAI MORAL DALAM PELBAGAI AGAMA DAN SISTEM KEPERCAYAAN


Islam - 15 tuntutan dalam al-Quran (surah alIsra :22-37) antaranya; mengharamkan penyekutuan sesuatu dgn Tuhan; memerintah berbuat ihsan kpd ibu bapa; menyempurna hak-hak kaum kerabat, org miskin & pengembara; mengharamkan pembunuhan bayi, zina & pembunuhan tanpa alasan yg benar; mementingkan keadilan dlm sebrg hal ehwal perdagangan & urusan harta anak yatim; menunaikan janji; haramkan sikap menurut-nurut tanpa ilmu & puji sifat tawadu

NILAI-NILAI MORAL DALAM PELBAGAI AGAMA DAN SISTEM KEPERCAYAAN


Yahudi Dalam Sepuluh Perintah (The Ten Commandments) dan juga Kristian Protestant dan Ortodoks; mengharamkan penyekutuan sesuatu dengan Tuhan, penyembahan berhala dan penyalahgunaan nama Tuhan; berbuat ihsan kepada ibu bapa; mengharamkan pembunuhan, zina, mencuri, kesaksian palsu & merampas harta benda milik jiran

NILAI-NILAI MORAL DALAM PELBAGAI AGAMA DAN SISTEM KEPERCAYAAN


Lima Sumpah (Five Oaths) kaum Brahman dlm agama Hindu; melarang mencederakan sebarang kehidupan; menyatakan kebenaran; melarang mencuri; mengekang hawa nafsu & menegaskan sifat murah hati. Ajaran Buddha dlm Empat Kebenaran Mulia (The Four Noble Truth) & Jalan Lapan Laluan (Eight Fold Path). Ia turut menekankan tindakan moral yg baik & betul dlm kehidupan serta pengawalan hawa nafsu; elakkan pembunuhan, tidak berdusta, tidak mencuri,tidak mengumpat, tidak dahagakan kekayaan dan mengamalkan Ahimsa

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN CHINA


Buddhisme dan Konfusianisme menjadi asas. Ideologi Confusianisme kelakuan baik(li) dan perikemanusiaan(jen) menjadi ciri penting bagi mewujudkan keseimbangan sosial dan keamanan. Prinsip Lima Hubungan: i) Pemerintah dgn rakyat ii) Ibu bapa dgn anak iii) Suami dgn isteri iv) Abang dgn adik v) Kawan dgn kawan

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN INDIA


Nilai moral dalam tamadun India didasari agama Hindu - percaya kpd doktrin karma. Ia membolehkan seseorg melakukan kebaikan & kebajikan - kebenaran mutlak, kebersihan badan & fikiran, jauhi kejahatan & kekerasan. Amalan moral tamadun ini juga dipengaruhi oleh; i- Kesusasteraan Vedik kitab-kitab Veda, Brahmana dan Upanishad ii- Kesusasteraan Epik Mahabrata dan Ramayana.

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN INDIA


Antara nilainya; i. Menolak kemewahan hidup ii. Suami mesti menyayangi isteri iii. Dilarang minum arak iv. Mentaati ibubapa v. Menguasai nafsu vi. Keadilan dlm pemerintahan

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN JEPUN


Di pengaruhi oleh agama Pribumi iaitu Shinto yg merupakan kepercayaan animisme, tidak mempunyai prinsip moral dan doktrin falsafah.

Ia lebih menekankan kepada upacara penyembahan dan pensucian kerana KAMI yg dianggap Tuhan tidak menyukai kekotoran. Dan ia dipercayai melebihi kebaikan atau moral serta mengandungi tingkat akhlak yg tertentu.

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN JEPUN


Shinto juga menekankan beb.konsep dan etika dalam bermasyarakat seperti bushido(keberanian), giri(menjalankan kewajipan), ninjo(sifat perikemanusian) serta karuna(kasih sayang). Sebenarnya, kemasukan pengaruh kebudayaan China melalui Buddhisme dan Confusianisme telah melahirkan prinsipprinsip moral dan etika masyarakat Jepun. Kandungan Artikel 17(Zen Buddhisme) yang dikuatkuasakan oleh Putera Shotoku pada tahun 604 telah menekankan kpd prinsip moral

KANDUNGAN ARTIKEL 17
DI KALANGAN PEMIMPIN Menghindari perasaan tamak dan adil terhadap aduan yg diterima, Menjadi contoh yg baik kepada rakyat Menjatuhkan hukuman mengikut landasan yg betul Mendahulukan kepentingan awam drpd kepentingan peribadi Pandangan rakyat harus diambil kira dalam DI KALANGAN RAKYAT Mematuhi arahan pemerintah Taat kepada satu kuasa sahaja

SECARA BERSAMA Menghormati Buddha dan ajarannya menahan perasaan marah mengelakkan perasaan dengki dan irihati

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN ISLAM


Akhlak merupakan roh dan paksi Islam yang mana kedudukannya melampaui maksud etika dan moral. Ia meliputi prinsip, kaedah & pelaksanaannya yg mengatur gerak laku manusia berasaskan al-Quran & al-Sunnah.
Akhlak Islam bersifat sejagat dan bersesuaian dgn fitrah manusia.

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN ISLAM


Akhlak tersirat dalam semua aspek kehidupan manusia; * hubungan manusia sesama manusia, * manusia dengan alam, dan * manusia dengan Tuhan Malah Nabi Muhammmad s.a.w. diutuskan sebagai Rasul di muka bumi ini adalah utk memberi gambaran betapa pentingnya menyempurnakan akhlak mulia.

NILAI MORAL DALAM PELBAGAI TAMADUN- TAMADUN ISLAM


Kesempurnaan akhlak Islam dibahagi kepada 5 iaitu; i. Akhlak terhadap diri sendiri ii. Akhlak terhadap keluarga iii. Akhlak terhadap masyarakat iv. Akhlak terhadap alam semesta v. Akhlak terhadap Allah Taala

Nilai Universal - Alam Sekitar


Hidup secara harmoni dengan alam sekitar manusia diamanahkan sebagai penjaga Bagi Islam, Buddhisme & beberapa aliran Kristian, memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab Islam melarang dr melakukan sebarang bentuk kerosakan di atas muka bumi ini termasuk alam sekitar. Jika abaikan - suhu dunia yg semakin panas, kebakaran hutan, hujan lebat & banjir

Nilai Universal - Kekeluargaan


Asas kpd pembentukan masyarakat Konfusianisme; kesetiaan & pertalian yg erat konsep kekeluargaan paling penting. Konsep kekeluargaan dlm ajaran Islam mementingkan kasih sayang & saling menghormati.

Nilai Universal - Kasih Sayang


Kasih sayang merupakan amalan suci yg memupuk hbg harmonis & mesra dgn anggota keluarga & masyarakat yg dituntut agama Agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Sikh menekankan kepentingan amalan kasih sayang. Dlm Islam, kasih sayang adalah satu sifat yang terpuji yg amat digalakkan bagi setiap individu.

Nilai Universal - Ilmu Pengetahuan


Tamadun Islam bersumber al-Quran- Umat Islam zaman dahulu dipandang mulia dan tinggi martabatnya disebabkan kekuatan ilmunya. Tamadun Jepun kepentingan kepada penguasaan ilmu difokuskan utk menjadi bangsa yg berjaya terutamanya sms pemerintahan Meiji Pendidikan diutamakan dlm T.Cina merupakan mobiliti sosial. Pegawai kerajaan yg dilantik adalah berdasarkan ilmunya.

Peranan & t/jwb kerajaan dijelaskan melalui peranan & t/jwb seorg raja Sifat raja yg adil & saksama tercermin dlm Tamadun Islam, T.Cina & T.India Kesetiaan kpd raja & perlindungan raja kpd rakyat - dimensi penting kerajaan.

Nilai Universal Tanggung Jawab & Sifat Pemerintah Yang Baik

Kesetiaan berpandukan nilai moral & rakyat boleh menyanggah raja yang melanggar lunas keadilan

KESIMPULAN
Nilai-nilai universal yg wujud antara pelbagai tamadun penting ini membuktikan bahawa dialog peradaban bukanlah perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Ini kerana setiap peradaban mempunyai nilai-nilai perkongsian yang sama dan seterusnya menjadi kekuatan

KULIAH 6 : Tamadun Islam : Konsep Asas, Sumber & Keunikan

sri's 06

PENDAHULUAN
Tamadun Islam manifestasi kecemerlangan ummat Islam secara holistik, implikasi drpd penghayatan agama Islam itu sendiri. Tanpa Islam, Tamadun Islam tidak akan wujud. Justeru utk memahami segala aspek yg berkaitan dgn Tamadun Islam, perlulah terlebih dahulu memahami prinsipprinsip, asas-asas agama Islam.

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Faham Agama Dari sudut bahasa-kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran/fahaman tertentu. Hubungan antara manusia dgn satu kuasa yg besar, hebat & ghaib yg biasanya dianggap sebagai Tuhan yg wajar disembah.

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Dari sudut istilah tidak mempunyai definisi yg jelas. Ahli Sosiologi Barat agama adalah sebahagian drpd kebudayaan yg sifatnya sentiasa berubah, berkembang dan merosot. Ini berbeza dgn tafsiran agama menurut perspektif Islam.

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Perspektif Islam agama ialah addin yg bermaksud; i) keadaan man.yg berhutang diri, budi dan daya kpd Pencipta iaiatu Allah s.w.t. ii) manusia menyerah dirinya dan mematuhi kehendak perintah hukum dan undang-undang krn telah dipinjamkan diri, budi dan daya.

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


iii) Manusia yg lebih perikemanusiaan krn addin telah menaikkan manusia ke taraf beradab, menghaluskan budi pekerti dan menimbulkan sifat keinsanan

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Faham Tuhan Asas ajaran Islam; Kepercayaan kepada Tuhan yg maha Esa (tiada baginya sekutu dan bandingan samada pd dhatNya, sifatNya atau perbuatanNya) Dasar Tauhid ini- membina nilai dan tatacara hidup seorang Muslim yg berpegang kpd prinsip dari Tuhan berasalnya segala sesuatu dan kepadaNya dikembalikan.

sri's 06

Konsep Asas Tamadun Islam


1. Faham Manusia Dalam konteks Islam, manusia ialah hamba kpd Pencipta yg tidak mempunyai apa-apa krn semua adalah milik Tuannya. Gelaran Hamba Allah- bukan satu penghinaan malahan gelaran yg paling tinggi kpd manusia krn diberikan kemuliaan, kekuatan, keutamaan dan kelebihan berbanding makhluk lain

sri's 06

KEUTAMAAN DAN KELEBIHAN MANUSIA


Sebagai khalifah Allah Man. yg berketurunan drpd Adam a.s pd setiap masa dan tmpt mewakili Allah utk memimpin, menyeru kpd kebaikan, melaksan hukum Allah, membongkar khazanah bumi dan memakmurkannya. Dikurniakan Akal Ia unsur penting yg membezakan manusia dari makhluk-makhluk Tuhan yg lain

sri's 06

KEUTAMAAN DAN KELEBIHAN MANUSIA


Seelok Kejadian Manusia - mahluk ciptaan Allah yg paling elok kejadiannya. Dikurniakan pancaindera yg mempunyai fungsi tersendiri & terletak bersesuaian pd tempatnya. Kelebihan dari aspek tempat tinggal, mencari rezeki dan mengumpul harta. Allah menyediakan muka bumi ini untuk dimanfaati oleh manusia.

sri's 06

KEUTAMAAN DAN KELEBIHAN MANUSIA


Berketurunan *Melalui ikatan perkahwinan yg sah dan seterusnya menjalankan kewajipan. Hidup Bermasyarakat * Manusia saling memerlukan dan tolong menolong utk membina kehidupan.

*Undang-undang * Islam telah meletakkan kekeluargaan islam prinsip dan panduan yg diwujudkan bagi mengatur bersesuain dan sejajar dgn kehidupan man. fitrah manusia.
sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Faham Alam Dalam konteks Islam, alam makhluk yg diciptakan oleh Allah s.w.t. dan manusia digesa spy mengkaji, memikir, merenung kejadiannya dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Di dalam al- Quraan Allah s.w.t menyebut bhw ciptaan muka bumi ini adalah salah satu drpd manifestasi sifat IradahNya dan diciptakan alam ini untuk manusia krn bersesuaian dgn fitrah manusia sbgi sebaik-baik makhluk.

sri's 06

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM


Hubungan Antara Allah, Manusia dan Alam Hubungan antara manusai dgn Allah hubungan antara hamba dan Penciptanya. Walaupun dijadikan manusia sbgi sebaik-baik makhluk, namun tetap mempunyai keterbatasan dan kekuasaannya tidak boleh melampaui kuasa dan ketentuan Allah. Untuk manusia menjalani kehidupan, diciptakan alam semesta dan manusia diberikan garis panduan dan undang-undang utk mengaturnya.

sri's 06

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM


Al-Quran dan al-Sunnah mengandungi segala nilai, dasar, prinsip & hukum utk membimbing manusia bg mencapai perhubungan & kesempurnaan hidup Ia juga merangkumi konsep ketuhanan, pengetahuan ttg perkara ghaib, asas perundangan, moral, fakta-fakta sains, sejarah manusia dll

sri's 06

Sumber Tamadun Islam-Al-Quran


al-Quran ialah kalam (perkataan) Allah S.W.T yg diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibrail kpd Nabi Muhammad s.a.w; yang kemudian menerima, menjaga dan menyampaikan ajarannya kpd umat manusia. Ia mengandungi 114 surah, 30 juzuk yg terdiri drpd tidak kurang 6000 ayat. Mukjizatnya perkataan, ayat dan kandungan tidak berubah dan tidak mampu diubah oleh manusia

sri's 06

Al-Sunnah (al-Hadis) - apa yg dtg drp Rasulullah selain al-Quran, meliputi perkataan, perbuatan, akhlak dan sirahnya sebelum dan sesuadah Baginda menjadi Rasul.
Ia boleh diperolehi dalm kitab-kitab hadith spt kutub al-Sittah(sahih Bukhary, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daud & Sunan al-Nasaie)

sri's 06

Al-Hadith
Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi al-Quran melalui 3 cara; 1. Menegaskan hukum yg terdpt dlm al-Quran 2. Menjelaskan apa yg tidak diperincikan dlm kitab alQuran 3. Menetapkan sesuatu hukum yg tidak terdapat dlm alQuran tetapi hukum ini bertepatan dgn prinsip umum dlm al-Quran

sri's 06

Firman Allah s.w.t yg bermaksud:


Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat." (Surah An Nur 24:56)

Sabda Rasulullah S.A.W yg bermaksud:


Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang" (Riwayat al-Bukhari)

sri's 06

SUMBER-SUMBER SEKUNDER
(I) Al-ijmak Kesepakatan seluruh ulama Islam pada sesuatu masa sesudah kewafatan Rasulullah s.a.w. terhadap hukum syara. Ia adalah hujah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam.

sri's 06

(II) Al-ijtihad- pencurahan daya pemikiran secara bersungguh-sungguh utk mendapatkan sesuatu hukum syara mengenai sesuatu masalah yg tidak terdapat hukumnya dlm al-Quran dan hadis.

Melaluinya hukum baru yang selaras dgn dasar-dasar umum yg ditetapkan oleh Quran dan Hadith

sri's 06

(iii) Tamadun-tamadun Asing Islam tidak menolak sumbangan tamadun-tamadun asing selagi tidak bercanggah dgn nilai-nilai islam. Islam tidak menentang kemajuan dan pembangunan tamadun selagi ia mendatangkan kebajikan kepada manusia.
sri's 06

Keunikan Tamadun Islam


1. Agama Melahirkan Tamadun Tamadun Islam lahir drp asas agama Kelahiran Islam di Sem. Tanah Arab telah mencetuskan sebuah tamadun yg unggul 2. Peradaban Agama Islam berjaya membentuk sebuah peradaban yg tinggi Ajaran yg dtg drp Allah S.W.T - melahirkan pengikut yg berperadaban tinggi & berakhlak mulia
sri's 06

3. Perkembangan Wahyu pertama berlaku di Makkah, iaitu sebuah kota yg terletak jauh dr persisiran pantai atau muara sungai - lokasi yg berbeza dgn kebanyakan tamadun lain Islam bermula di Makkah dan dibangunkan di Madinah (negara Islam pertama dibentuk) Tamadun Islam berkembang ke segenap pelosok dunia Fenomena yg berbeza dgn tamadun lain yg mencapai tahap kegemilangan di tempat ia diasaskan

sri's 06

Peta kedudukan Makkah

sri's 06

Ummat Islam Menunaikan Rukun Islam Kelima Di Makkah

sri's 06

4. Konsep al-Ummah Perkembangan tamadun Islam berasaskan konsep ummah Biasanya sesebuah tamadun bersandarkan sesuatu bangsa seperti tamadun China - bangsa Cina, tamadun India - bangsa India Dlm tamadun Islam, setiap org Islam dikira sbg satu ummah tanpa mengira bangsa, warna kulit mahupun sempadan geografi

sri's 06

5. Asas pengetahuan Kelahiran tamadun berasaskan ilmu pengetahuan yg ditiup dr konsep iqra yg bererti bacalah Ia merupakan wahyu pertama yg disampaikan kpd Nabi Muhammad Tamadun Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sbg asas dlm pembinaan tamadun Ia berbeza dgn tamadun lain yg melahirkan pengetahuan drp perkembangan tamadunnya

sri's 06

Keunikan Tamadun Islam


1. Tamadun Yg Trancenden - Bersifat Kewahyuan Bersumberkan anjuran-anjuran al-Quran & bimbingan Sunnah Rasulullah s.a.w 2. Berorientasikan Kemanusiaan Menjadikan manusia sbg fokus yg ingin ditamaddunkan sbl unsur-unsur diluar diri manusia dibangunkan

sri's 06

3. Tamadun Yg Seimbang & Sepadu Menghormati kecenderungan dan fitrah manusia unsur kerohanian di ambil kira tanpa menyisihkan unsur kebendaan 4. Tamadun Yang Bermatlamat Matlamat untuk membawa manusia mencapai kejayaan bukan hanya di dunia tetapi lebih utama lagi kejayaan di akhirat. Justeru itu kemajuan dan pembangunanadalah bermatlamatkan pengabdian diri kepada Allah s.w.t

sri's 06

5. Tamadun Yang Universal dan Syumul Menyeluruh - tidak merujuk kpd bangsabangsa tertentu.Ia dibangunkan dari pelbagai bangsa dan manfaatnya bukan semata-mata kpd penganut agama Islam tetapi kpd semua manusia.
Sempurna meliputi semua zaman dan merangkumi seluruh kejadian dan peringkat zaman kehidupan manusia
sri's 06

6. Tamadun yang Bersifat Terbuka Memberi dan menerima. Menerima- pengalaman dari tamaduntamadun lain spt Tamadun yunani, Parsi, Rom dan disesuaikan dgn Tamadun islam. Memberi sumbangan kepada tamadun asing khususnya Barat. Impak Tamadun Islam sentiasa berkembang dan maju serta menjamin kewujudannya sepanjang zaman.
sri's 06