Anda di halaman 1dari 99

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia


Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 40 35 29 29 29 29

3.0

Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.1 3.2 3.3 3.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan iii 53 53 54

Pembelajaran Matematik 3.5 4.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup

54 63

64 64 65 65 68 69 70 72 73

Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79

6.0

Isu Dalam Pendidikan Matematik 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88

iv

PANDUAN PELAJAR

PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumbersumber pembelajaran, dan masa anda.

PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG).

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: v

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit


Tanpa Amali (3+0)

Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit


Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1)

Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3)

Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65

10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7 7 5 5 5 Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2 2 2 2 2 Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

5 5 5 15 5 2

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

IKON

vi

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

vii

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

viii

Bil. 1

Tajuk/Topik Pendidikan Matematik : Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik : Sifat Matematik Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.

Modul (jam)

Jum. Jam

4 5

Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia KBSR KBSM
Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik Wacana Akademik Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik Peranan Guru Matematik Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa PPSMI Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik

2 1 45 45

10

1.1

Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Ia membolehkan para 1

pelajar mendalami makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. Disamping itu, kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.

1.2

Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik, ahli matematik dan guru matematik. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.

1.3

Kerangka Konsep

Pendidikan Matematik

Pengertian dan Peranan Matematik

Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik

Sifat dan Nilai dalam Matematik

1.4

Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu Bangun Aiman. Kita akan balik kampung hari ni. Lusa dah raya, kata ibu Aiman. Aiman menyapu matanya lantas bertanya Pukul berapa sekarang, ibu ? 6.30 pagi., jawab ibunya.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.Apa maknanya itu, ayah ? maksud Alor Setar 123km ? Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ? Kenapa kereta perlu ada nombor?. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ? . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. Apa kegunaannya ? Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai permaisuri bagi sains oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik : Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.

Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan. Matematik adalah suatu bahasa Matematik adalah suatu kajian seni Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.

Matematik adalah satu cara berfikir. Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik. Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111 6 x 37 = 222 4

9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x 2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

Matematik adalah suatu bahasa Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum,

teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. Contoh : Luas sfera, L = 4 r 2

Matematik adalah suatu kajian seni Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. Antaranya ialah : Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya.

Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya. Sebahagian besar daripada pandangan umum, juga di kalangan pelajar Matematik, melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik.

Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep, kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah, akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Menerusi Logik, kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. 6

Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Sebagai contoh, kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. Akhirnya, kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Dengan cara sedemikian, suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan, samada ianya benar atau sebaliknya.

Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan

Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Dalam penaakulan ini, kita bermula dengan mencari corak atau pola, menetapkan hipotesis yang mungkin, dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian

Dengan cara penaakulan di atas, kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti hands-on kepada para pelajar.

Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.

Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik, tetapi juga oleh semua orang. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang, membaca carta, mengira diskaun, mengukur jarak, masa dan sebagainya. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Sewajarnyalah, kita menghargai ilmu, kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu.

1.4.2 Peranan Matematik

Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti, membeli makanan, merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik.. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik, mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan.. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. Selain itu, matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Sebagai contoh, penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities, telah memberi impak yang besar, bukan sahaja kepada 8

perkembangan silibus matematik yang baru, tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. (Mok, 2005). Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. http://www.learner.org/interactives/dailymath/ http://www.articlesbase.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.html

1.4.3

Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam

melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan, pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting, dan belajar matematik adalah penting. Yang paling penting, guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea, juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain, Soalan-soalan seperti Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan , Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh , Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik , seharusnya ada dalam diri para guru. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Guru perlu menyoal Apa yang dapat dan tidak dapat 9

dilaksanakan hari ini ? Apa pembetulan yang patut diambil ,Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera, tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Akhirnya, guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra, Sukatan, Geometri dan Statistik. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains, pengajian sosial, pendidikan jasmani dan seni. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas, guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar.

(i)

Bincang dengan pengertian dan peranan Matematik.

rakan-rakan

sekelas

anda

tentang

(ii)

Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan?

1.5

Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. Dalam kes-kes tertentu, matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia, kemudiannya berkembang ke Greece. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. Pada masa yang sama, matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Kemudian, kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. Selepas beberapa ratus tahun, matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Negara China, selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji, tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang.

1.5.1

Sejarah Perkembangan Matematik 10

Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. 2. Peringkat Kedua ( 400 SM 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik, geometri, algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap, menjadi satu sistem yang sempurna. 3. Peringkat Ketiga ( 1700 TM 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Pada tahap ini, banyak bidang, teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat, kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. 4. Peringkat Keempat ( 1900 TM - kini ) Dikenali sebagai peringkat moden, merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. Dalam tempoh ini, teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi, ekonomi dan sosiologi. Di antaranya adalah kebarangkalian, teori set, teori nombor, penaakulan mantik dan logik. Dalam pada itu, sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : Babylonian, Egyptian and Native American Periods (3000 BC - 601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan, pengukuran, mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan, kuasa dua, punca kuasa dua dan punca kuasa tiga.. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. Seorang ahli astronomi Greek, Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit, saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. 11

Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis, dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah kubit, di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus, kotak, silinder dan sebagainya. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. 4

Greek, Roman and Chinese Periods (600 BC - 499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ), terutamanya . Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclids Elements and Apollonius Conic Sections. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B.C.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. Walaupun kaum Roman menguasai dunia, namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12).

Mutu kalendar dipertingkatkan

dan mereka

menetapkan idea-

idea tentang tahun lompat setiap empat tahun.


Hindu and Arabian Period (AD 500 - 1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Pada abad ketiga, simbol Brahmi iaitu 1, 2, 3, ..., 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor, ada simbol tersendiri.Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu, tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai .

12

Salah seorang berbangsa Arab, Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Buku itu berjudul Al-jabr wal muqabala. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Dalam pada itu, beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Transition Period (1200 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. Pada awal 1400an the Black Death membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance, telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Edisi bercetak yang pertama berkenaan Euclids Elements dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. Walaubagaimanapun, tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.

Century of Enlightenment (1600 1699) Perkembangan bijak pandai, dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti Segitiga Pascal (Blaise Pascal), Logik (Gottfried Leibniz), Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei), Alat Mengira (Johan Napier), Simbol (John Wallis), Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier), Nombor Perdana (Fermat), Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes), 13

Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes).

Early Modern Period (1700 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Di antara topik-topik yang terlibat adalah : Boolean algebra (George Boole), Formal Logic (Bertrand Russel), Principia Mathematica (Alfred North Whitehead), logical proof (Charles Dodgson), probability, calculus and complex numbers (Abraham de Moivre), number theory (Leonhard Euler), connection between probability and (Compte de Buffon), calculus and number theory ( Lagrange), non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta.

Modern Period (1900 sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Diantara penemuan matematik adalah Twenty-Three famous problems (Hilbert), Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan), General theory of relativity (Einstein), Algebra (Emmy Noether), Godels Theorem, komputer elektronik yang pertama 14

Game Theory (John von Neumann), Continuum Hypothesis (Cohen), Development of BASIC ( John Kemeny, Thomas Kurtz), personal computer Apple II, dan sebagainya.

1.6

Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik :

1.

Pythagoras ( 569 BC 475 BC )

Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC, dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar Brotherhood of Pythagoreans, terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin, di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka, kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. Mereka berambut panjang, berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Menurut mereka, muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri, tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa, disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)!

15

2.

Euclid ( 325 BC 265 BC )

Sehingga ke hari ini, tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria, Mesir untuk beberapa ketika. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Walaubagaimana pun, Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens, di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau, Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Pada asasnya, segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid, terutamanya 'The Elements'. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry, Volumes 7-9: Number Theory, Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers, Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. The Euclidean algorithm yang selalunya dirujuk sebagai Euclid's algorithm digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua , juga terkandung dalam Euclid's Elements.

Hari ini, kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik, garisan dan bentuk-bentuk. Kemudiannya, beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan, berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan, begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah, Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun, sehingga ke abad 20.

16

3.

Liu Hui ( 220 280 AD )

Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap Nine Chapters pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu, lebih kurang 263 AD. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik, bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan, soal selidik, urusan jual-beli dan urusan cukai. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations), dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik differential and integral calculus.

4. Brahmagupta ( 598 670 AD)

Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik, di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik, algoritma untuk punca kuasa dua, penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Seorang penulis pada zaman itu, Bhaksara II, menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani, yang bermaksud, "mutiara di kalangan ahli matematik (the gem in the circle of mathematicians).

5.

Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 850 AD )

17

Beliau merupakan ahli matematik, astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Nama keluarga beliau adalah Khwarizm dan merupakan keturunan Magus, paderi Zoroaster. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi, namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Buku terkenal beliau adalah Hisab al-jabr w'al mugabalah di mana nama algebra diperolehi. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Hari ini, manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang, di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat, yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi.

6.

Blaise Pascal ( 1623 1662 )

Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand, Perancis pada 19 Jun 1623. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran, yang disebut teorem Pascal. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian, yang masih digunakan dalam matematik hari ini, jadual Aktuaria, teori fizik dan statistik sosial. Dalam hal penemuan, beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Kemudian,ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal), yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. 18

Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Bhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang 19

mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah

20

George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) 21

Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. Ia berdasar kepada pemerhatian. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan, selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat, dan segiempat tepat mempunyai empat sisi, maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi.

Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor." Pada awalnya, sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang, seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. Ini dikenali sebagai nombor asli, atau nombor yang boleh dibilang.
Nombor Asli atau Nombor yang boleh dibilang 1, 2, 3, 4, 5, . . Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. Kadang-kadang, sifar dianggap sebagai nombor. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri, maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak sifar biri-biri. Kita katakan senarai nombor asli beserta sifar sebagai Nombor Bulat.

22

Nombor Bulat

Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .

Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. Jika, di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri, petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri, kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. Dengan penambahan nombor negatif, kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer.
Nombor Integer

Berikut adalah senarai nombor integer : . . . 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, . . . Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan, tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita, kita menggunakan pecahan. Contohnya, untuk mengukur / menyukat, kita gunakan setengah cawan gula, satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer, kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). Nombor Nisbah (Rational Numbers)

Nombor nisbah adalah berbentuk

, di mana a dan b adalah integer (b

sifar).

Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan.

Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Sebagai nombor perpuluhan, nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir.

23

Contoh-contoh :

Nombor Nisbah (nombor berakhir)

Nombor Nisbah (nombor berulang)

Nombor Nisbah (nombor berulang)

Nombor Nyata Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah, kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan, seperti berat, isipadu atau jarak antara dua titik, kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata:

24

1.8

Nilai Matematik

Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah, harus dan tidak boleh, baik dan buruk. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum, nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik.

Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh, berdasarkan peringkat hiraki nya : Nilai asas adalah iman dan takwa. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan, kebenaran, bijaksana, adil, telus dan bersyukur. Nilai-nilai asas seperti setia, bertanggung jawab, kerjasama dan berpengetahuan. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan, kreatif, berdedikasi, berkeyakinan diri dan lain-lain.

Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa, belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi, aplikasi atau teori matematik. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami, mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai, membuat refleksi dan komunikasi. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan, operasi, dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan.

25

e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif, menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif, konstruktif dan aktif.

Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri, sumber bahan, kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Mereka adalah rasionalisme & empirisme, kawalan & kemajuan, keterbukaan & misteri. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik:

1.

Rationalisme

Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah, penaakulan, analisis logik dan penjelasan. Ia melibatkan teori, situasi hipotetis dan abstrak, dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Nilai ini ditunjukkan oleh: guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik pengajaran tentang bukti dan membuktikan menggalakkan perbincangan dan perdebatan pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan kontra hipotesis alternatif

Empiricisme

Menilai empirisisme bererti mencari objektif, konkrit, dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains.. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi, mencari simbol, dan penggunaan data. Hal ini juga

menggalakkan materialisme dan kesungguhan. Nilai ini ditunjukkan oleh:

26

guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea pelajar dan guru membuat simbol, model, rajah dan lain-lain. pelajar mengumpul data eksperimen menguji idea terhadap data
3. Kontrol

Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan, fakta, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan, dan kemampuan untuk meramal. Nilai yang ditunjukkan adalah : guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin mengajar tentang ketepatan matematik dan sains pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian
4 Kemajuan

Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang, melalui teori alternatif, pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Nilai ini ditunjukkan oleh: guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik mendorong penjelasan alternatif
5 Keterbukaan

Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan, melalui demonstrasi, bukti dan penjelasan individu. Pengesahan hipotesis, artikulasi
yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. 27

Nilai yang ditunjukkan adalah : guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka

mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan menggalakkan perbincangan dan perdebatan menggalakkan kebebasan berekspresi
kontra pendapat antara pelajar dan guru percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri

Menilai misteri bererti menekankan keajaiban, daya tarikan, dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Nilai ini ditunjukkan oleh:

guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik

Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. 2. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. 4. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda 28 (c) negara anda.

5. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani, Eropah, Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. RUJUKAN Rujukan Utama: Mok, Soon Sang. (1997) .Matematik KBSR dan strategi pengajaran. Ed ke 2. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Musser, G. L., et al. (2006). Mathematics for elementary teachers. 7th ed. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.(2008). Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. KL: Universiti Malaya. Seow, Siew Hua.(1995). Pengajaran matematik KBSR. Selangor D.E.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Smith, K.J. (2001). The nature of mathematics. 9th ed. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys, R.E.,Suydam, M.N.& Lindquist, M.M.(1995) Helping Children learn mathematics, 4th ed. New York: Allyn and Bacon. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Profesional standards for teaching mathematics. NCTM. Reston, Virginia: Author

Buzan, T. (2005). Mind Maps. London: HarperCollins Pub. Friedman, T.L. (2005), The World is Flat New York: Penguin Books Polya, G. (1945). How to Solve it. New Jersey: Princeton Univ.Press.
Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm The Nature of Mathematics http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap2.htm 29

Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda.

Tajuk 2

Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia

2.1

Sinopsis

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. 2.2 Hasil Pembelajaran 1. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 2. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan.

2.3

Kerangka Konsep

Perkembangan Kurikulum Matematik

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia

Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia

Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak

2.4

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia

Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? 30

Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Aritmetik, geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Walau bagaimanapun, terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En.Abu Hassan Ali. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Yayasan Asia membiayai projek ini. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Walau bagaimanapun, strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set, statistik dan vektor yang dipermudahkan. Selain itu, pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa.

31

Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid

pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah.


Pada 1972, topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Dua buah buku teks; Matematik

Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima; telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Seterusnya, kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. telah disatukan pada 1978.
Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran, pemetaan, transformasi geometri, matriks dan statistik. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Melaluinya, kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua; Aras I dan Aras II. Aras I (Tahun 1 Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+, -, dan x). Aras II (Tahun 4 Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik.

32

Kurikulum Kurikulum

Baru

Sekolah

Rendah

(1983)

dirombak (1994).

menjadi

Bersepadu

Sekolah

Rendah

Senaraikan

perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira.Dengan ini, diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi, pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020, sukatan matematik telah disemak semula. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. Bagi setiap tajuk, kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Tajuktajuknya ialah:

1. Nombor bulat dan operasi asas. 33

2. Pecahan dan operasi asas. 3. Perpuluhan dan operasi asas. 4. Wang 5. Ukuran panjang dan berat. 6. Ruang 7. Purata 8. Peratus 9. Graf. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Pada bulan Januari 2003, Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1, 4 dan enam rendah. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik, perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan, ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project), Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari.

Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus

34

dipinggirkan untuk belajar. Berikutan itu, Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak- kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Melalui projek ini, peruntukan peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra- sekolah yang kurang berkemampuan. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan, bantuan kewangan dan kemudahan- kemudahan lain. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan, projek ini telah disokong oleh sumber- sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru- guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen- elemen sosio-ekonomi dan politik.

Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah- sekolah rendah di luar bandar. Pelbagai set bahan- bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah- sekolah untuk diuji. Di samping itu, objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.

Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Pada bulan Julai 1997, Tun Dr Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship- flagship lain. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship- flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran pembelajaran dan pengurusan 35

sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran pembelajarannya. Ini ada kaitannya dengan kurikulum, pedagogi, pentaksiran, dan juga bahan-bahan P&P. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri , terarah kendiri dan mengikut kadar pembelajaran sendiri. Selain itu, Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari.

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Kenalpasti ciri- ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum

2.5

Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia.

Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Akibatnya, banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara- negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka.

36

Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara- negara ini dalam bidang pendidikan. Di antara projek- projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP), Scottish Mathematics Group (SMG), School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Selain daripada pengaruh- pengaruh seperti yang telah disebut di atas, National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM.

Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah- sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation, satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. Dalam projek NMP ini kaedah- kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan. Penemuan kaedah- kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. Mengikut Piaget, pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan- bahan konkrit. Oleh itu, objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. Selain itu, kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar, dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius:

Saya dengar, saya lupa 37

Saya lihat, saya ingat Saya buat, saya faham. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970.

Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Buku- buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuktajuk baru seperti Sets, Number Systems, Number Bases, Modular Mathematics, Transformation, Inequalities, Linear Programming dan Matrices. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk- tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970.

School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Dalam projek ini, pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu. Pendekatan ini membolehkan tajuk- tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Contohnya, teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain, tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Walaupun begitu, seperti SMG, bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. School Mathematics Study Group (SMSG)

38

Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. Kumpulan ini telah membina dan melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik, guru- guru, pakar psikologi and nazir sekolah. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. Tajuktajuk dalam Matematik termasuklah geometri, teori set , nombor negatif, asas nombo dan trigonometri. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. Sebagai tambahan, penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Dalam proses pengajaran, SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Sama seperti SMG and SMP, projek ini juga membekalkan idea- idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu.

National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan universiti). NCTM ialah satu pertubuhan non- profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100,000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada.

39

Pada bulan April 2000, NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics, iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. Pertama, prinsipal- prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. Prinsipal- prinsipal ini merangkumi isu- isu seperti keadilan, kurikulum, P&P, pentaksiran dan teknologi. Kedua, standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi, algebra, geometri, ukuran, analisis data dan kebarangkalian. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah, penaakulan dan bukti, perkaitan, komunikasi dan perwakilan. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. Ketiga, NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru- guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru- guru K 12. Keempat, NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan, tahunan atau regional. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. Selain itu, Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik.

40

Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study, video kerja pelajar dalam kelas, tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics; Mathematics Teaching in the Middle School; the Mathematics Teacher; and the Journal for Research in Mathematics Education. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter, the NCTM News Bulletin, lebih 200 buah buku pendidikan, video dan lainlain bahan. Setiap tahun dalam bulan April, persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah, NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru- guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Selain itu, MET juga menghargai guru- guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli- ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah , pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah.

2.6

Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak

Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. Oleh itu, keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Oleh itu, amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. 41

Selaras dengan itu, sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman. Oleh itu, program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah.

2.6.1

Kerangka Konsep

(a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink, 2006). Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Oleh itu, kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut.

42

Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Seterusnya, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta pencampaian maklumat. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Menurut Pink (2006), Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan, logik, nombor, sekuen dan analisis (Buzan, 2005) Zaman terus berubah. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Walaupun zaman telah berubah, tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Menurut Pink (2006), kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru

43

bagi kelangsungan kehidupan mereka. Oleh itu, Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan, 2005). Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink, 2006). Inovasi dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. Oleh itu, sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Dari perspektif yang luas, holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Bagi mencapai matlamat pendidikan, konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. Selain itu, konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Oleh itu, model pengajaran-pembelajaran mudah amal perlu digunakan. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman, iaitu, penggunaan TMK dalam pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut.

Model 3P

44

P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Walaupun guru memberikan banyak contoh, selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu.. Lebih banyak perspektif ataupun gambaran yang dibincangkan dalam kelas, maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9.
1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 10 x 9 = 90

C ontoh 1: S ifir 9

Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9, 18, 27, 36,...... . Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2.

45

Selain daripada empat pola pada Contoh 2, terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Ini ditunjukkan pada Contoh 3.

1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= tambah 6x9= 7x9= 8x9= 9x9= 10 x 9 =

09 18 27 36 45 54 63 72 81 90

0+9 1+8 2+7 3+6 4+5 5+4 6+3 7+2 8+1 9+0

= = = = = = = = = =

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

hasil berjumlah 9

C on toh 3 :S a tu L a g iP ola p a d aS ifir 9

Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Oleh itu, kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah rendah.

46

Bloom (kata nama) Penilaian Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan

Bloom (kata perbuatan) Binakan Nilaikan Cerakinkan Gunakan Fahamkan Ingatkan

Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Ia juga bersifat kontekstual. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). Selain itu, proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep Learning. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi SOLO pada rajah berikut.

Deep Learning

P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar.

47

Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Walau bagaimanapun, proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Namun begitu, Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. Oleh itu, P2 dan P1 saling melengkapi. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Menurut Bishop (1988), terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme, Kemajuan dan Keterbukaan. Rationalisme merangkumi penaakulan, pemikiran logik dan berhujah; theory dan theorizing. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan.

(c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid, berbeza kedudukan geografi, berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep; matematik, model matematik dan amalan setempat.

Matematik Ethno

48

Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing

1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4

i) ii) iii)

1 2 1 1 2 1 +4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4

2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 13 12 1 12 1 12

=1

=1+ iv) 9+1+

1 1 = 10 12 12

Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Oleh itu, amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan.

(d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Ia dikatakan meningkatkan ingatan, daya berfikir dan kecepatan berfikir. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik.

49

Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan, memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum, bagi semua perkara yang berbentuk, bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Sebagai contoh, kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator, alat tulis, alat bantuan mengira atau sebagainya. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun, yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut, fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah, dimantapkan ke dalam minda peserta, juga menggunakan Mokhdar). Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya, peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya.

(e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Oleh itu, penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra, perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50

proses disebut sebagai procept (Tall, 2009). Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. 2. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. 3. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 4. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. 5. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall, 2009).

51

RUJUKAN Rujukan Utama: Gates, P. Issues in mathematics teaching.(2001). London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006), Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1- year 5. Ministry of Education (2004-2006), Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1- form 5. Ministry of Education Malaysia (1997). The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print. Ministry of Education Malaysia (1997). The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Mok, Soon Sang. (1997) .Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Ed ke 2. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Musser, G. L., et al. (2006). Mathematics for elementary teachers. 7th ed. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.(2008). Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. KL: Universiti Malaya. Seow, Siew Hua.(1995). Pengajaran matematik KBSR. Selangor D.E.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Smith, K.J. (2001). The nature of mathematics. 9th ed. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). Profesional standards for teaching mathematics. NCTM. Reston, Virginia: Author

Buzan, T. (2005). Mind Maps. London: HarperCollins Pub. Friedman, T.L. (2005), The World is Flat New York: Penguin Books
52

Pink, D. H. (2006). A Whole New Mind. New York: Riverhead Books. Polya, G. (1945). How to Solve it. New Jersey: Princeton Univ.Press. http://secure.localdns.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a.html
Laman Web: 1. Pendidikan Matematik http:/www.nsc,gov,au/PDFWorD/Info/IL/.pdf http:physics.nist.gov/Genint/Time/time.html http://www.mintmark.com/moneyhistory.html http://www-groups.dcsst-and.ac.uk/.history/Mathematician/Biogindex.htmn http://www.socialresearchmethods.net/kb/dedind.php http://www.geom.uiuc.edu/~demo5337/Group3/hist.html http://www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.htm http://www.historyforkids.org/learn/economy/money.htm 2 . Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.nctm.org http://www.moe.gov sg http://www.go.th/moe.htm/ http://www.ppk.kpm.my/bahan.htm 3. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.math.uiuc.edu/projects/2/Wood/frame.htm http://www.math.wichita.edu/history/topics/num-sys.html#hindu-arabic http://www.geocities.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.htm 4. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.aare.edu.au/99pap/bis99188.htm

SELAMAT BELAJAR

53

Tajuk 3

Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

3.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Selain itu, perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Oleh itu, pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Oleh itu, peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. 3.2 Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54

Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK

3.3 Kerangka Konseptual

3.4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Walau bagaimanapun, persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Kemanusiaan perlukan suatu

55

peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran; sifat inovatif dan kreatif. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink, 2006). Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Selain itu, p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). 3.4.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama

Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin.

Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina?

56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin

Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Selain itu, penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Oleh itu, penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini.

Letakkan nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja.

57

Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Oleh itu, soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Selain itu, situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Oleh itu, penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar; susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem.

58

Selain itu, pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. 3.4.2 Komunikasi Matematik

Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik.

Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. 59

Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Setrusnya, NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Pertamanya, murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. Selain itu, mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Seterusnya, komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915- ).

60

Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. 3.4.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Oleh itu, satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Selain itu, pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. Selain berperingkat, pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Selain itu, aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61

sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 3.4.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. Oleh itu, pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. a) b) c)
1 1 11 + = 6 5 30 1 2 17 + = 6 5 30 1 3 23 + = 6 5 30 1 4 + =? 6 5

999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ?????

1, 3, 7, 15, 31,?, ? 5, 13, 17, 29,? 3, 5, 7, 9, 11,? 4, 12, 24, 40, 60,? 5, 13, 25, 41, 61,?

62

3.4.5

Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima

Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. Walau bagaimanapun, proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Walau bagaimanapun, proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Namun begitu, Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Menurut Tall, trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall, 1994). Oleh itu, TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik.

Trapizium

63

3.5

Penutup

Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik.

Tugasan 1. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR. 2. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR.

Segiempat Selari

64

Tajuk 4

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

4.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu; emphirisme dan rasionalisme. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. Selain itu, perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. 4.2 Hasil Pembelajaran Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM

65

4.3

Kerangka Konseptual

4.4

Falsafah Pendidikan Matematik

Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. Walau bagaimanapun, pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S.M). Beliau telah mengemukakan sebuah 66

teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan.

Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. Proses sebegini bersifat bottom-up. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur. Akhirnya, sebuah generalisasi murid. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah.

67

Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.

Fahaman Emphirisme

68

Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Ianya memerlukan pengetahuan serta penakulan yang baik. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Oleh itu, ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi.

Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme. Fahaman ini berpegang pada kekuatan penakulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan; seperti yang digambarkan oleh rajah berikut.

Fahaman Rasionalisme

69

Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui penakulan. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. 4.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P

KBSR memilih pendekatan bersepadu. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. ilmu, penggambung jalinan kemahiran, melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian,

4.6

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas

Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. Walau bagaimanapun, didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Oleh itu, setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Oleh itu, sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah.

70

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Oleh itu, ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop, 1988). Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Pembinaan soalan guru. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Oleh itu, pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan

71

penggunaan mesin pengimbas otak. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen, 1997). .Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari; setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Menurut Tall, pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Nilai matematik seperti openness (Bishop, 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu.

4.7

Falsafah Pendidikan Matematik KBSM

Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Oleh itu, Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Oleh sebab itu, KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Walau bagaimana pun, terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. 72

Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan; konsep dan proses. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Oleh itu, boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Manakala, fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. Selain itu, rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat.

Three Worlds of Mathematics


axiomaticformal formal objects based on definitions definitions based on known objects

cognitive development

Concept definitions - formal proof Axiomatic Formal Axiomatic Geometries Systems Embodied Local Non-euclidean Linearity Geometries Local Euclidean Proof Straightness Limits Manipulation Deduction Algebra Definition Evaluation Construction Fractions Description Negatives blending embodiment Arithmetic Perception & Number symbolism Counting [APOS] [Van Hiele]

proceptualsymbolic

conceptualembodied

4.8

Lima Strategi Matematik KBSM

Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. Oleh itu, strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu.

73

Terdapat lima strategi Matematik KBSM, iaitu, a) kemahiran penyelesaian masalah, b) penggunaan anekdot sejarah matematik, c) penggunaan matematik dalam sebenar, d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural, dan e) mengintegrasikan nilai. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Selain itu, situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan, simulasi dan ujikaji. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Alat-alat seperti jangka klino, tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Seterusnya, penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual.

74

Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Walau bagaimanapun, kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Oleh itu, setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. 4.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita.

Tugasan 1. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. 2. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. 3. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. 4. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. 5. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan.

Rujukan 1. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet.uwc.ac.za/nisl

75

Topik 5

Perkembangan Profesional Guru Matematik

5.1

Sinopsis

Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional; pengetahuannya, potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya. 5.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.3 Kerangka Konseptual

76

5.4

Perkembangan Pengetahuan

Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Walau bagaimanapun, pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi, 1967). Oleh itu, sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Bagi seorang guru, setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. Selain diamalkan, setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal, latihan profesional dan juga program bimbingan. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. Jika

Ramalkan

77

Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. Bagi pemindahan sebegini, pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi, diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi, diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada, tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut.

Premis I Premis II

: Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan

Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Jika kenyataan Buah-buahan rasanya sedap dan Limau ialah sejenis buah-buahan adalah benar, maka suatu kesimpulan baru Limau rasanya sedap adalah juga benar. Oleh itu, suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi, 1967). Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Oleh itu, seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. 5.5 Perkembangan Potensi Kendiri

Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Bagi setiap guru profesional, pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. 78

Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. Setelah itu, guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Akhirnya, guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut.

79

Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya; Peringkat penguasaan ilmu. Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan.

Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan hakiki masing-masing kepada orang lain. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat.

5.6

Perkembangan Komunikasi

Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson, 1994). Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Menurut Smylie (1995), kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea, maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Seterusnya, ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit, amalan serta kemahiran mereka. Oleh itu, pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat.

81

Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson,1994). Menurut mereka, guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (status quo). Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Lantas, rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. Walau bagaimanapun, komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Malahan, komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Selain itu, pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas, juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. 5.7 Penutup

Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. Ianya sentiasa mempengaruhi akal, motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman, 2004). Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat, berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. Menurut Allport (1937), terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. Sifat-sifat tersebut ialah (i) neuroticism (tenang, bersahaja dan optimistik), (ii) agreeableness (mesra, peramah dan pemaaf), (iii) conscientiousness (menurut perintah, terancang dan tersusun), (iv) extraversion (amat peka dan proaktif), dan (v) openess to experience (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82

persekitarannya. Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. Oleh itu, peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan.

Tugasan

1. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini.

Rujukan 1. Allport, G.W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation . New York: Holt, Rinehart & Winston. 2. Johnson & Johnson. (1994). Coperative School . New York: Prentice Hall. 3. Knowles,M.S. (1975). Self-Directed Learning . New York: Cambridge Adult Education. 4. Polanyi,M. (1967). The Tacit Dimension . New York: Doubleday. 5. Ryckman,R. (2004). Theories of Personalities . California: Thomson/Wadsworth. 6. Smylie,M.A. (1995). Teacher Learning in the Workplace. Implications for School Reform (ms. 92-113). Professional Development in Education.New Paradigms and Practices . New York: Teachers College Press.

83

Topik 6

Isu Dalam Pendidikan Matematik

6.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. Walau bagaimanapun, topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik, iaitu, (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah, dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. 6.2 Hasil Pembelajaran 1. 2. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah. 6.3 Kerangka Konseptual

84

6.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance, 1988). Menurut Starko (1994), seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah, membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Menurut Ogawa, Kuehn-Ebert & Devito (1991), sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti, membuat petimbangan yang saksama, mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85

sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. Murid belajar pengurusan kendiri. 6.4.1 Himsl and Millar (1993), mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: Peringkat Pertama Mengumpul Maklumat: Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.

Peringkat Kedua Menyusun Maklumat: Soalan Aras Tinggi: Kenapa berlaku? dan Kenapa tidak berlaku

Peringkat Ketiga Menggunakan Maklumat: Soalan hipotesis: Apakah yang mungkin berlaku seterusnya? Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru

6.4.2

Selain itu, guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983, 1999). Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut:

Verbal Existential Musical

Naturalist

Visual

Kinesthetic

Logic Math

Interpersonal

6.4.3

Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.

86

Inovasi

Ekonomi

Kreativiti Dalam Pendidikan Matematik

Perniagaan baru

pekerjaan

Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe), Sudoku, Manhattan, dan Magic Squares. 6.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah

Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. 87

6.5.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa, Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya.

Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. 6.5.2 Seterusnya, permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan. Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Komunikasi ini memberikan peluang

88

kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Oleh itu, komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan, keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Mereka ingin menunjukkan minat, penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan?

Walau bagaimanapun, garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi, kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. 7. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 89

8.

Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur, pencapaian dan hasil pembelajaran.

6.5.3

Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Antaranya ialah:

1. 2. 3. 4. 5.

Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan.

90

6. 7.

Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran?

Walau bagaimanapun, beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. Antara isunya ialah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik.

91

Anda mungkin juga menyukai