Anda di halaman 1dari 2

HALAMAN JUDUL

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : Syazwani binti Gazali : 29 Ogos 2013