Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4 KERTAS 1 (40 SOALAN: 50 MINIT) BAHAGIAN TATABAHASA PERNYATAAN

KEMAHIRAN Menggunakan pelbagai jenis kata dalam ayat. 1. Kata nama 2. Kata ganti nama diri ketiga 3. Kata sendi nama 4. Kata kerja 5. Adjektif 6. Penjodoh bilangan 7. Kata hubung 8. Kata bantu 9. Apitan 10. Imbuhan pinjaman 11. Kata penguat 12. Kata penegas 13. Kata bilangan 14. Penanda wacana 15. Penanda wacana 16. Kata/ayat perintah suruhan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BILANGAN SOALAN 1 ARAS SOALAN 2 3 4 6 1 - 16 JUMLAH SOALAN

/ /

Menyatakan makna kata dalam ayat 17. Sinonim 18. Antonim 19. Polisim 20. Polisim 1 1 1 1

6 17 20

Memahami peribahasa 21. Simpulan bahasa 22. Perbandingan semacam 1 1

2 /

6 21 22

Mengenal kesalahan dalam ayat

pasti tatabahasa 1 ayat betul ayat tanda betul 1 1

6 23 - 25

23. Pilih menggunakan perkataan 24. Pilih menggunakan baca yang 25. Kata

/ /

Menganalisis ayat 26. Membina jawapan 27. membina soalan 28. Pilih ayat sama maksud (cakap ajuk/ cakap pindah) 29. Struktur ayat baku 30. Struktur ayat baku 1 1 1

6 26 - 30

1 1

PEMAHAMAN

Petikan 1 Cerita/naratif

1 1 1 1 1

6 31 - 35

31. 32. 33. 34. Pilih pernyataan yang benar 35. Beri maksud frasa ayat

Petikan 2 - Rencana 36. 37. 38. 39. Semua yang berikut adalah benar kecuali.. 40. Beri maksud perkataan 1 1 1 1 1

6 36 - 40

1 2 3 4 5 6

: Aras Pengetahuan : Aras Kefahaman : Aras Aplikasi : Aras Analisis : Aras Sintesis : Aras Penilaian